*alt_site_homepage_image*

Jūsų vaikas

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val.
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Jūsų vaikas

Gimimo registravimas

Ši paslauga apima gimimo įrašo sudarymą, gimimo įrašą liudijančio išrašo išdavimą. Civilinės metrikacijos įstaiga registruoja gimimą remdamasi vaiko tėvų ar vieno iš jų pareiškimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos sudarytu vaiko gimimo pažymėjimu. Apie vaiko gimimą pareiškiama raštu arba žodžiu per tris mėnesius nuo vaiko gimimo dienos. Jei vaiko tėvai patys negali kreiptis dėl vaiko gimimo registravimo – apie vaiko gimimą raštu pareiškia kiti asmenys, sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje motina pagimdė vaiką arba vaiko teisių apsaugos institucija. Rasto vaiko gimimas registruojamas remiantis valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos pareiškimu.

Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą

Ši paslauga apima gimimo įrašo surašymą. Civilinės metrikacijos įstaiga įtraukia į apskaitą užsienio valstybėje įregistruotą:

1. Vaiko, kurio abu ar vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, gimimą.
2. Pilnamečio asmens, įgijusio Lietuvos Respublikos pilietybę, gimimą. 

Mokinių pavėžėjimo į mokyklą ir atgal organizavimas

Paslaugos aprašymas: Vilniaus rajono savivaldybės mokinių, kurie turi specialiųjų ugdymosi poreikių ir nepajėgia patys atvykti į bendrojo ugdymo mokyklą mokytis pagal priešmokyklinio ugdymo ar bendrojo ugdymo programas (negali savarankiškai vaikščioti, dėl didelių sutrikimų yra nesaugūs gatvėje), vežimo į mokyklą ir atgal organizavimas. Prašymas pateikiamas asmeniui atvykus į instituciją arba atsiunčiamas elektroniniu būdu. Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į instituciją.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Švietimo skyrius

Paslaugos vadovas: Sofija Segen tel. +370 5 275 5071

Paslaugos vykdytojas: Dorota Voitiukevič tel. +370 5 240 1075, mob. tel.: +370 646 33621

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė, leidimas laikinai ar nuolat gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams); Pažyma apie gyvenamosios vietos deklaraciją; Vaiko neįgalumo lygio pažyma; Pedagoginės psichologinės tarnybos pažyma; Transporto registracijos liudijimas; Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutarties liudijimas; Vairuotojo pažymėjimas; Banko sąskaitos numeris.

Prašymai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, 125 kab., Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, arba siunčiami su skenuotais dokumentais, kuriuos turi pateikti asmuo, el. p. irena.rozvodovskaja@vrsa.lt.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros nustatymas

Paslaugos aprašymas: Vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimas Vilniaus rajono vaikams iki 18 metų siekiant padėti įveikti vaikui susiformavusį ydingą elgesį, išsiugdyti prasmingo individualaus ir visuomeninio gyvenimo sampratas. (Vaikui minimalios priežiūros priemonės gali būti skiriamos nuo 3 mėn. iki vienerių metų, iki 1 mėn., iki 20 val. (priklauso, kokia priemonė skiriama). Vidutinės priežiūros priemonė gali būti skiriama iki vienerių metų ir pratęsta neviršijant bendro 3 metų termino, bet ne ilgiau, kol vaikui sukaks 18 metų).

Prašymas pateikiamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui atvykus asmeniui, siunčiamas paštu arba elektroniniu būdu. Atsakymas pateikiamas asmeniui atvykus į instituciją arba siunčiamas paštu.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Vilniaus rajono savivaldybės administracija

Paslaugos vykdytojas: Juliana Lipinska tel. +370 5 272 7211

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: Vaiko gimimo liudijimo arba asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija, mokyklos vadovo pasirašyta mokinio charakteristika, seniūnijos charakteristika, taikytų poveikio ir pagalbos vaikui priemonių bei kiti darbo su vaiku dokumentai, pateikiamas vaiko sveikatos pažymėjimas. 

Prašymai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje 201 kab., Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius, arba siunčiami el. paštu vrsa@vrsa.lt.

Atsakymai išduodami per 20 darbo dienų atvykus asmeniui į instituciją arba siunčiami elektroniniu paštu.

Dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių gali kreiptis: tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius; vaiko atstovai pagal įstatymą; teritorinė policijos įstaiga; mokykla; seniūnija; prokuroras; teismas ir administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).


Dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės gali kreiptis : specialistas, vykdęs vaiko minimalios priežiūros priemonių koordinavimo atvejo vadybininko funkcijas (toliau – atvejo vadybininkas); vaiko atstovai pagal įstatymą; teritorinė policijos įstaiga; seniūnija; prokuroras; teismas ir administracinio nusižengimo bylą ne teismo tvarka nagrinėjanti institucija (pareigūnas) (dėl vaikų nuo 16 iki 18 metų padarytų administracinių nusižengimų).

 


Reglamentuojantys teisės aktai:

Įvaikinimo registravimas

Paslaugos aprašymas: Registruojant įvaikinimą sudaromas civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašas. Gimimo įraše pakeičiami duomenys apie vaiką ir jo tėvus. Civilinės metrikacijos įstaiga įvaikinimą registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu įvaikinti. Jeigu interesantas pats pageidauja, jis gali gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga - Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas).

Tėvystės (motinystės) nustatymo ar nuginčijimo registravimas

Paslaugos aprašymas:
Ši paslauga apima gimimo įrašo papildymą ar pakeitimą, pakeičiami duomenys apie vaiko tėvus. Tėvystės (motinystės) nustatymą, tėvystės (motinystės) nuginčijimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi teismo sprendimu.


Jeigu interesantas pats pageidauja jis gali gauti gimimo įrašą liudijantį išrašą ir civilinės būklės akto įrašo pakeitimo ar papildymo įrašą liudijantį išrašą (Paslauga - Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas).

 

Tėvystės pripažinimo registravimas

Vyras, laikantis save tėvu, turi teisę kartu su vaiko motina kreiptis į notarą, kad būtų patvirtintas pareiškimas dėl tėvystės pripažinimo, arba į civilinės metrikacijos įstaigą dėl tėvystės pripažinimo registravimo.

Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi notaro ar teismo patvirtintu pareiškimu dėl tėvystės pripažinimo ar notaro patvirtintu pareiškimu dėl vaiko kilmės iš tėvo nustatymo. Tėvystės pripažinimą civilinės metrikacijos įstaiga taip pat registruoja remdamasi vyro, laikančio save tėvu, kartu su vaiko motina pateiktu prašymu įregistruoti tėvystės pripažinimą.

Centralizuota vaikų registracija Informacinėje sistemoje dėl priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes

Paslaugos aprašymas: Paslauga teikiama asmenims, kurie nori pateikti prašymą dėl vaiko priėmimo į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes.

Prašymai priimti vaikus į Vilniaus rajono švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes pateikiami prisijungus prie Centralizuotos prašymų pateikimo ir gyventojų informavimo informacinės sistemos www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Gyventojai, neturintys galimybės pateikti prašymą elektroniniu būdu informacinėje sistemoje / negalintys prisijungti prie informacinės sistemos, gali pateikti prašymą elektroniniu paštu, registruotu paštu, užpildyti prašymo formą, prie prašymo pridedant prioritetą(-us) įrodantį(-čius) dokumentas(-us) ir vaiko gimimo įrašą liudijantį išrašą, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrajame skyriuje, 125 kab., Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius.

Į ikimokyklinio ugdymo grupes priimami 1,5-2-3–5 metų vaikai, atsižvelgiant į konkrečioje švietimo įstaigoje formuojamas grupes pagal Lietuvos higienos normą HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“. Pirmenybė gauti vietą švietimo įstaigos ikimokyklinio ugdymo grupėje teikiama vaikams, kurių vieno iš tėvų (globėjų) ir vaiko deklaruota gyvenamoji vieta yra ne mažiau kaip 2 metai švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje vaiko priėmimo į įstaigą dienai bei atsižvelgiant į kitus taikomus prioritetus ir prašymo registravimo informacinėje sistemoje datą. Visi prioritetai lygiaverčiai ir yra sumuojami. Pirmumą turi daugiau prioritetų turintys vaikai.

Priešmokyklinis ugdymas yra privalomas, pradedamas teikti vaikui, kai tais kalendoriniais metais jam sueina 6 metai, bet gali būti teikiamas anksčiau tėvų (globėjų) sprendimu, bet ne anksčiau, negu vaikui sueina 5 metai. Priešmokyklinis ugdymas vykdomas vienerius metus pagal Priešmokyklinio ugdymo programą. Į priešmokyklinio ugdymo grupes pirmiausia priimami visi priešmokyklinio amžiaus vaikai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota švietimo įstaigos aptarnavimo teritorijoje.

Pareiškėjas apie prašymo patenkinimą informuojamas telefonu SMS žinute, elektroniniu paštu, registruotu laišku arba gali pasitikrinti savo vaiko informaciją interneto adresu www.registruok.lt > Vilniaus rajono savivaldybė.

Paslaugos kategorija: Švietimas

Gyvenimo atvejai: Rūpestis dėl vaikų

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Švietimo skyrius

Paslaugos vadovas: Sofija Segen tel. +370 5 275 5071

Paslaugos vykdytojas: Giedrė Vaičiūnienė tel. +370 5 240 1243,  mob.tel.: +370 682 30113

Dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

  • Vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas / gimimo liudijimo kopija;
  • Prioritetą(-us) įrodantis(-ys) dokumentas(-ai): Pažyma apie šeimos sudėtį (jei augina tris ir daugiau vaikų iki 18 metų arba vyresnių, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklose arba dieninėse visų tipų mokymo įstaigose);
  • Dokumentas, įrodantis, kad brolis ar sesuo lanko/mokosi toje pačioje įstaigoje;
  • Įsakymas dėl paskirto privalomo ikimokyklinio ugdymo (jei turi);
  • Teismo nutartis ar sprendimas dėl vaiko globos (jei turi);
  • Teismo sprendimas dėl vaiko įvaikinimo (jei turi); Mirties liudijimas (jei vienas iš tėvų miręs);
  • Tėvų (globėjų) darbingumo / neįgalumo lygio pažyma (jei turi);
  • Teismo sprendimas dėl vieno iš tėvų pripažinimo dingusiu be žinios ar nežinia kur esančiu, arba neveiksniu (jei turi);
  • Darbo sutartis (pedagoginiams darbuotojams, dirbantiems Vilniaus rajono švietimo įstaigose ir deklaravusiems gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje).

1. Pareiškėjas užpildo prašymą ir surenka visus dokumentus, kuriuos turi pateikti kartu su prašymu.
2. Pareiškėjas siunčia prašymą su dokumentais, kuriuos turi pateikti, paštu, el. paštu vrsa@vrsa.lt ar pristato į Vilniaus rajono savivaldybės administraciją.
3. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda Švietimo skyriui vykdyti.
4. Švietimo skyriaus specialistas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą patenkinti prašymą, atmeta prašymą, informuoja pareiškėją dėl prašymo patikslinimo.


Reglamentuojantys teisės aktai: