*alt_site_homepage_image*

Santuoka

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val.
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Santuoka

Santuokos registravimas

Ši paslauga apima prašymo įregistruoti santuoką priėmimą, santuokos sudarymo įrašo sudarymą, santuokos įrašą liudijančio išrašo išrašymą. Prašymas įregistruoti santuoką gali būti paduodamas tiesiogiai, registruotu paštu, per kurjerį arba elektroninio ryšio priemonėmis. Per Metrikacijos ir gyvenamosios vietos deklaravimo paslaugų informacinę sistemą (MGVDIS) galima pateikti prašymą tik patikrinti norinčių susituokti asmenų duomenis, reikalingus prašymo įregistruoti santuoką pateikimui, taip pat sumokėti valstybės rinkliavą už santuokos įregistravimą.


Santuoka registruojama praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo prašymo įregistruoti santuoką padavimo dienos. Dėl norinčios susituokti moters nėštumo, vieno iš norinčių susituokti asmenų sunkios ligos, išvykimo į tolimojo plaukiojimo reisą ar atlikti karinės užduoties užsienio valstybėje ilgesniam negu trijų mėnesių laikotarpiui, išvykimo į diplomatinę tarnybą gali būti leidžiama įregistruoti santuoką nepraėjus vienam mėnesiui, bet praėjus ne mažiau kaip dviem savaitėms nuo prašymo padavimo dienos. Santuokos registravimo terminas pradedamas skaičiuoti kitą dieną po to, kai prašymas įregistruoti santuoką su visais reikalingais dokumentais gaunamas civilinės metrikacijos įstaigoje.


Santuokos registravimo ceremonija gali būti organizuojama norinčių susituokti pasirinktoje vietoje, jei tai neprieštarauja viešajai tvarkai ir gerai moralei, nekelia pavojaus gyvybei ar sveikatai.

Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą

ietuvos Respublikoje bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudaryta santuoka įtraukiama į apskaitą santuokos sudarymo bažnyčios buvimo vietos civilinės metrikacijos įstaigoje, sudarant santuokos sudarymo įrašą.

Į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje įtraukiamos santuokos, sudarytos valstybės pripažintose religinėse bendruomenėse ir bendrijose: lotynų apeigų katalikų, graikų apeigų katalikų, evangelikų liuteronų, evangelikų reformatų, evangelikų baptistų (Lietuvos evangelikų baptistų bendruomenių sąjunga), ortodoksų (stačiatikių), sentikių, judėjų, musulmonų sunitų, karaimų, Septintosios dienos adventistų bažnyčia, Lietuvos Respublikos evangelinio tikėjimo krikščionių sąjunga, Lietuvos naujoji apaštalų bažnyčia.

Religinės bendruomenės ar bendrijos įgaliotas (įpareigotas) asmuo per dešimt dienų po santuokos sudarymo bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka privalo pateikti santuokos sudarymo vietos civilinės metrikacijos įstaigai nustatytos formos pranešimą apie bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytą santuoką.

Įtraukiant į apskaitą bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka po 2001 m. liepos 1 d. sudarytą santuoką, jeigu apie ją civilinės metrikacijos įstaigai pranešta per dešimt dienų po santuokos sudarymo, santuokos pradžia laikoma bažnyčios pranešime ar bažnytiniame santuokos liudijime nurodyta santuokos data. Jeigu per šį terminą pranešimas nepateikiamas, santuoka laikoma sudaryta nuo tos dienos, kai ji buvo įtraukta į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje. Gavusi bažnyčios pranešimą, civilinės metrikacijos įstaiga ne vėliau kaip kitą darbo dieną įtraukia santuoką į apskaitą. Apie tai informuojami sutuoktiniai.

Į apskaitą įtraukiamos tik tos santuokos, kurios bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12 – 3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

 

Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą

Ši paslauga apima santuokos sudarymo įrašo surašymą ar santuokos nutraukimo įrašo sudarymą.

Lietuvos Respublikos piliečiai, įregistravę santuoką užsienio valstybių institucijose, privalo ją įtraukti į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje. Į apskaitą įtraukiamos tik tos santuokos, kurios užsienio valstybėse įregistruotos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 3.12 – 3.17 straipsniuose nustatytų santuokos sudarymo sąlygų.

Lietuvos Respublikos piliečiai, užsienio valstybėje nutraukę santuoką, privalo ją įtraukti į apskaitą civilinės metrikacijos įstaigoje Lietuvoje.

Jei Gyventojų registre nėra duomenų apie santuoką, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje, šios santuokos nutraukimas į apskaitą įtraukiamas tik po to, kai į apskaitą yra įtraukta santuoka, kuri buvo nutraukta užsienio valstybėje.

 

Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas

Ši paslauga apima pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą Lietuvos Respublikos piliečiams ir nuolat Lietuvos Respublikoje gyvenantiems asmenims be pilietybės, pabėgėliamas ar užsieniečiams, kuriems suteikta papildoma apsauga Lietuvos Respublikoje, ketinantiems registruoti santuoką užsienio valstybėje.

Asmens prašymu prie pažymos išduodama daugiakalbė standartinė forma pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012.

Santuokos nutraukimo registravimas

Paslaugos aprašymas:

Santuokos nutraukimą civilinės metrikacijos įstaiga registruoja savo iniciatyva, remdamasi:

  1. teismo sprendimu priimtu po 2017 m. sausio 1 d. Teismo sprendimus priimtus iki 2016 m. gruodžio 31 d. civilinės metrikacijos įstaigai pateikia pareiškėjas, jeigu šie teismų sprendimai nebuvo gauti tiesiogiai iš juos priėmusių teismų.
  2. notaro pranešimu apie patvirtintą sutartį dėl santuokos nutraukimo pasekmių.

Santuokos nutraukimas registruojamas sudarant santuokos nutraukimo įrašą. Pareiškėjui prašant išduodamas santuokos nutraukimo įrašą liudijantis išrašas (Paslauga - Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas).

Santuoka laikoma nutraukta (santuokos pasibaigimo momentas):

  • jei santuokos nutraukimo prašymas teisme išnagrinėtas iki 2001-07-01 – nuo teismo sprendimo įregistravimo civilinės metrikacijos skyriuje dienos.
  • jei santuokos nutraukimo prašymas teisme išnagrinėtas po 2001-07-01 – nuo teismo sprendimo santuoką nutraukti įsiteisėjimo dienos.
  • nuo notaro patvirtintos sutarties dėl santuokos nutraukimo pasekmių įsigaliojimo dienos.