*alt_site_homepage_image*

Teritorijų planavimas, statyba ir kultūros paveldas

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: +370 5 275 1990, +370 5 275 1961, +370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val..
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Architektūros ir teritorijų planavimas

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (-ų) nustatymas/pakeitimas

Paslaugos aprašymas:

Pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu. Pagrindinės žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (-ų) pakeičiamas Vyriausybės nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu jis parengtas.

Prašymas dėl Žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) keitimo kitą darbo dieną po jo gavimo dienos paskelbiamas be draudžiamų skelbti asmens duomenų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje (vrsa@vrsa.lt) ir nurodoma, kad 10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus savivaldybės administracijos direktoriui raštu ir TPDRIS dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jei jis nenustatytas.

Nustačius, kad pateikti dokumentai neatitinka nustatytų reikalavimų, prašymą pateikęs asmuo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo dokumentų gavimo dienos raštu informuojamas apie nustatytus trūkumus, nurodant, kad trūkumai turi būti pašalinti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šio rašto gavimo.

Priėmus sprendimą netenkinti prašymo pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, apie šį sprendimą ir šio sprendimo motyvus savivaldybės administracijos direktorius prašymą pateikusį asmenį raštu informuoja ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

Priėmus sprendimą pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) būdą (būdus) ar nustatyti, jeigu jis nenustatytas, žemės sklypo naudojimo būdą, sprendimas dėl žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) būdo (būdų) pakeitimo ar žemės sklypo naudojimo būdo nustatymo, jei jis nenustatytas, kitą darbo dieną po jo priėmimo dienos paskelbiamas TPDRIS ir atitinkamos savivaldybės interneto svetainėje (vrsa@vrsa.lt).

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vedėja Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojas: Vyr. specialistėJoana Želtyševa tel.+370 5 210 4393 

Informacija:

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas, pasirašytas visų žemės sklypo savininkų;
 2. VĮ Registrų centro Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
 3. Žemės sklypo plano (-ų) kopija;
 4. Kreditoriaus sutikimo dėl žemės sklypo (-ų) pagrindinės žemės naudojimo paskirties keitimo (jei žemės sklypas (-ai) yra įkeistas kopija;
 5. Nuomininkų sutikimo kopija;
 6. Įgaliojimo (jeigu savininką (-us) atstovauja kitas asmuo) kopija;
 7. Tam tikrais atvejais Žemės sklypo planą, kur nurodytos sklypo dalys su konkrečiais pageidaujamais žemės naudojimo būdais (jeigu prašoma nustatyti skirtingus žemės naudojimo būdus atskiroms žemės sklypo dalims).

Nagrinėjant prašymus specialisto gaunami duomenys iš:
1. VĮ Registru centro (https://www.registrucentras.lt); 
2. Žemės informacinė sistema (www.zis).

Prašymus priima:

2-ame langelyje, Rinktinės g. 50,
Pirmadieniais, trečiadieniais 7.30-16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30-17.30 val.,
penktadieniais 7.30-15.15 val. 

Sprendimas ir tarpiniai raštai pagal paslaugos gavėjo pageidavimą (nurodoma prašymo formoje) gali būti pateiktas registruotu paštu, elektroniniu paštu arba paslaugos gavėjas gali atsiimti asmeniškai dokumentų išdavimo langelyje, Rinktinės g. 50. 

Pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30 – 16.30 val.,
penktadieniais 7.30 – 15.15 val.
tel.  +370 5 253 2315


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pritarimas projektinių pasiūlymų rengimo užduočiai

Paslaugos aprašymas:

Projektiniai pasiūlymai – pasiūlymai, kurių tikslas – išreikšti projektuojamo statinio architektūros ir kitų pagrindinių sprendinių idėją ir kurie pateikiami kaip informacija visuomenei apie numatomą statinių projektavimą bei gali būti naudojami rengiant specialiuosius architektūros reikalavimus, specialiuosius saugomos teritorijos tvarkymo ir apsaugos reikalavimus, specialiuosius paveldosaugos reikalavimus.

Projektinių pasiūlymų užduotyje nurodomas tikslus techninio projekto pavadinimas;

- nustatoma projektinių pasiūlymų paskirtis/ paskirtys; pateikiami preliminarūs pastato rodikliai;

- statytojo pateikiami dokumentai ir kiti duomenys; nurodoma statybos rūšis;

- nurodoma projektinių pasiūlymų sudėtis, atlikimo terminai;

Statytojui pateikiamų projektinių pasiūlymų kopijų ir kompiuterinių laikmenų su įrašyta projektinių pasiūlymų kopija kiekis ir kita.  Projektinių pasiūlymų užduotyje pateikiama informacija apie sumanytą projektuoti statinį ar jo dalį, statinio pagrindinė naudojimo paskirtis, žemės sklypo ir statinio (techniniai ir paskirties) rodikliai (tarp jų gamybos, kitos planuojamos ūkinės veiklos, paslaugų apimtis, butų, vietų, lovų, aptarnaujamų žmonių  skaičius); statinio ar jo dalies naudojimo paskirties keitimo atveju nurodoma esama ir būsima paskirtys; vaizdinė medžiaga.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vedėja Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojas: Vedėja  Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- prašymas;
- projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (2 egz.), atitinkanti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus;
- dokumentus (bendruoju atveju: žemės sklypo ir statinio NT kadastro pažymėjimų ir planų kopijas, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas, esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją, duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius, kitus dokumentus ir duomenis atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą);
- projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija.

Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo būtina pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;

Paslaugos administratorius, gavęs projektinių pasiūlymų rengimo užduotį, įvertina, ar statinio, jo dalies statyba (nauja statyba, statinio rekonstravimas ir (ar) naudojimo paskirties keitimas) pagal teritorijų planavimo dokumentus ir (ar) galiojančius teisės aktus konkrečiu atveju galima.

Įvertinama projektinių pasiūlymų užduotis, patikrinami nustatyti statinių ir žemės sklypų teritorijos naudojimo reglamento parametrai (pastatų aukštis, žemės sklypo užstatymo tankis, galimas užstatymo tipas ir kita). Užduočiai per 5 darbo dienas pritariama (žyma „pritariu“, parašu ir data ant pirmojo lapo) arba per 5 darbo dienas raštu pranešama statytojui motyvus, kodėl nepritariama.

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu. Patvirtinta užduotis išduodama Vilniaus rajono savivaldybės dokumentų išdavimo langelyje I-ame aukšte. Sprendimas atmesti pasiūlymą gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Prašymą galima teikti raštu savivaldybės dokumentų priėmimo langelyje arba el. paštu vrsa@vrsa.lt.

Priėmimo laikas: trečiadienį 8.30-11.30, 12.15-16.00


Reglamentuojantys teisės aktai:

Visuomenės informavimas apie projektinius pasiūlymus

Paslaugos aprašymas: Statytojas savivaldybės administracijos direktoriui (jo įgaliotam savivaldybės administracijos valstybės tarnautojui) prašymą informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikia, kai numato rengti statinio projektą. Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikiamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

 Statytojas po pranešimo paskelbimo savivaldybės interneto svetainėje per 3 darbo dienas privalo įrengti žemės sklype stendą. Stendas turi būti pakankamo dydžio (ne mažiau kaip 0,5 kv. m), kad tilptų visa informacija.

 Ekstremalios situacijos metu uždraudus renginius uždarose patalpose arba statytojui pageidaujant, gali būti organizuojami vieši susirinkimai elektroninėje erdvėje tiesioginės garso ir vaizdo transliacijos nuotoliniu būdu, vietoje viešo susirinkimo vietos (adreso) pateikiant transliacijos nuorodą.

Paslaugos administratorius, visuomenės atstovai ir susirinkimo dalyviai nuo paskelbimo apie projektinius pasiūlymus savivaldybės internetinėje svetainėje iki viešojo susirinkimo (ir jo metu) Projektuotojui gali teikti pasiūlymus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje nustatyta tvarka.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vedėja Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojas: Vyr. specialistas Vidmantas Buzas tel. +370 5 210 9690 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- prašymas (prašymo forma nustatyta „Infostatyboje“);
- projektinių pasiūlymų rengimo užduotis (2 egz.), atitinkanti STR1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 13 priedo reikalavimus;
- dokumentus (bendruoju atveju: žemės sklypo ir statinio NT kadastro pažymėjimų ir planų kopijas, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas, esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją, duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius, kitus dokumentus ir duomenis atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą);
- projektinių pasiūlymų vaizdinė informacija.

Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo būtina pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Priėmimo laikas: trečiadienį 8.30-11.30, 12.15-16.00

Patikrinama, ar pateikti projektiniai pasiūlymai yra tinkamos sudėties, ar pakankamai aiškūs ir vaizdūs, ar atitinka teisės aktus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, pateikiami projektiniai pasiūlymai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskiroje skiltyje ir nėra viešinamos. Projektuotojų duomenys yra vieši.

Paslaugos administratorius per 3 d. d. gautus projektinius pasiūlymus ir pranešimą paskelbia savivaldybės interneto svetainėje. Statytojo organizuojamas viešas susirinkimas vykdomas ne anksčiau kaip po 10 d. d. nuo paskelbimo.

Prašymas informuoti visuomenę apie parengtus statinių projektinius pasiūlymus teikiamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“. 

Prašymo nagrinėjimas: Patikrinama, ar pateikti projektiniai pasiūlymai yra tinkamos sudėties, ar pakankamai aiškūs ir vaizdūs, ar atitinka teisės aktus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pritarimas projektiniams pasiūlymams

Paslaugos aprašymas: Prašymas pritarti projektiniams pasiūlymams teikiamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Projektuotojas, po viešo aptarimo atlikęs privalomus veiksmus, nurodytus STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII skyriuje, protokolą su priedais (dalyvių sąrašu, atsakymais, stendų nuotraukomis, išsiųstų registruotų laiškų kopijomis) ir projektiniais pasiūlymais bei kitais dokumentais paskelbia IS „Infostatyba“ užpildydamas nurodytas skiltis.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vedėja Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojas: Vedėja  Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- prašymas;
- projektinių pasiūlymų rengimo užduotis;
- dokumentus (bendruoju atveju: žemės sklypo ir statinio NT kadastro pažymėjimų ir planų kopijas, statybinių tyrinėjimų (jeigu jie parengti) dokumentų kopijas, esamo statinio kadastrinių duomenų bylos kopiją, duomenis apie Statytojo pasirinktą gamybos ar paslaugų teikimo technologinį procesą ir įrenginius, kitus dokumentus ir duomenis atsižvelgiant į numatomo projektuoti statinio specifiką (pvz., sanitarinės apsaugos zonos nustatymą);
- patikslinti projektiniai pasiūlymai;
- vaizdinė informacija (vizualizacija ar maketo nuotraukos);
- visuomenės informavimo ataskaita;
- viešo susirinkimo protokolas;
- pranešimo savivaldybės interneto svetainėje apie viešą susirinkimą skelbimo kopija;
- stendo su skelbimu apie viešą susirinkimą nuotrauka;
- gauti visuomenės pasiūlymai;
- pateikti atsakymai pateikusiems pasiūlymus su siuntimo žyma.

Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo būtina pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Priėmimo laikas: trečiadienį 8.30-11.30, 12.15-16.00

Patikrinama, ar pateikti projektiniai pasiūlymai yra tinkamos sudėties, ar pakankamai aiškūs ir vaizdūs, ar atitinka teisės aktus ir galiojančius teritorijų planavimo dokumentus.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 3 str. 1 d. 1 ir 4 p. bei 7 str. 4 d., STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ VIII sk. reikalavimais, pateikiami projektiniai pasiūlymai turi būti nuasmeninti, t.y. negali būti nurodyti fizinių asmenų asmens kodai ir kontaktiniai duomenys (telefonų numeriai, el. pašto adresai, gyvenamosios vietos adresas, taip pat bet kokia kita informacija, kuri yra perteklinė ir nereikalinga viešinimo tikslams pasiekti). Dokumentų su asmens duomenimis nenuasmenintos versijos talpinamos atskiroje skiltyje ir nėra viešinamos. Projektuotojų duomenys yra vieši.

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, per 5 darbo dienas po 66 punkte  nurodyto prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos: įvertinęs, kaip atsižvelgta į gautus pasiūlymus ir motyvus, dėl kurių į pasiūlymus neatsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, pritaria arba motyvuotai nepritaria projektiniams pasiūlymams, apie tai paskelbia IS „Infostatyba“, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir informuoja statytoją; projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia IS „Infostatyba“ ir paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės  interneto svetainės pirmajame puslapyje.

Jei 66 punkte nurodytas prašymas pateiktas per IS „Infostatyba“, savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas, atliekantis savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, apie pritarimą (nepritarimą) projektiniams pasiūlymams ir projektinius pasiūlymus, kuriems pritarta, paskelbia šioje informacinėje sistemoje, paskelbia (pateikia nuorodą) savivaldybės interneto svetainės pirmajame puslapyje ir  informuoja statytoją.

Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojo, atliekančio  savivaldybės vyriausiojo architekto funkcijas, priimtas sprendimas gali būti skundžiamas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 14 straipsniu.

Prašymas pritarti parengtiems statinių projektiniams pasiūlymams teikiamas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo organizavimas

Paslaugos aprašymas:

Tikslas – užtikrinti darnią teritorijų plėtrą ir racionalią urbanizaciją, nustatant teritorijų planavimo proceso sprendinių sistemiškumo, skirtingo lygmens dokumentų suderinamumo ir tarpusavio poveikio reikalavimus, sudaryti sąlygas gamtinės ir antropogeninės aplinkos darnai, urbanistinei kokybei, išsaugant vertingą kraštovaizdį, biologinę įvairovę, gamtos ir kultūros paveldo vertybes.

Tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu gali būti pateikiamas asmens prašymas. Taip pat prašymą galima pateikti tiesiogiai per ŽPDR informacinę sistemą.

Projektas rengiamas šiais atvejais:

2.1. kai žemės sklypai padalijami, atidalijami, sujungiami ar perdalijami (išskyrus atvejus, kai tai draudžia įstatymai ar kiti teisės aktai, ir atvejus, nustatytus šių Taisyklių 6 punkte);
2.2. kai pagal detaliojo plano, kuriame numatomi tik žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principai, nustatytus teritorijos naudojimo reglamentus suformuojami nauji žemės sklypai arba pertvarkomos esamų žemės sklypų ribos vadovaujantis detaliajame plane numatytais žemės sklypų formavimo ir (ar) pertvarkymo principais ir nustatoma ar keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai);
2.3. kai formuojami valstybinės žemės sklypai esamoms susisiekimo komunikacijoms, aikštėms ir kitoms viešosioms erdvėms, kapinėms, paplūdimiams, parkams, skverams ir kitiems želdynams eksploatuoti, kultūros paveldo objektų užimtoms teritorijoms;
2.4. kai formuojami žemės sklypai esamiems statiniams eksploatuoti pagal Nekilnojamojo turto kadastre įrašytą jų tiesioginę paskirtį;
2.5. kai formuojami nauji valstybinės žemės sklypai (išskyrus atvejus, kai sklypai formuojami Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo  nustatyta tvarka);
2.6. kai įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo;
2.7. kai keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) žemės sklypo naudojimo būdas (-ai), jeigu tai neprieštarauja savivaldybės ar jos dalies bendrajam planui, išskyrus Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje nustatytus atvejus. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Iniciatorius prašymą organizuoti Projekto rengimą pateikia elektroniniu būdu per specialiai tam sukurtą informacinę sistemą. Paslaugos teikimo žingsniai:

 1. Projekto Iniciatorius prisijungia prie Elektroninių valdžios vartų ( www.epaslaugos.l) per Lietuvos komercinių bankų prisijungimo prie elektroninės bankininkystės priemones, kvalifikuotą skaitmeninį sertifikatą, išduotą kvalifikuoto elektroninio parašo paslaugų teikėjo, asmens tapatybės kortelės skaitmeninį sertifikatą arba kitus Elektroniniuose valdžios vartuose ( www.epaslaugos.lt) numatytus būdus.
 2. Projekto Iniciatorius prašymą užpildo ir pateikia automatizuotai per ŽPDRIS.
 3. Savivaldybės administracija išnagrinėja prašymą ir parengia Įsakymą dėl Projekto pradžios arba motyvuotą atsisakymą jį pradėti.
 4. Projekto Iniciatoriui suteikiama galimybė interneto svetainėje www.zpdris.lt  sekti elektroninių paslaugų, teikiamų ŽPDRIS priemonėmis, būsenų pasikeitimą ir gauti šių elektroninių paslaugų rezultatus.

Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai vykdomi ŽPDRIS informacinėje sistemoje, www.zpdris.lt .

Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo rengimą nagrinėjamas 10 darbo dienų. Reikalavimai žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti išduodami per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Projektas turi būti suderintas arba raštu pateiktas motyvuotas atsisakymas derinti Projektą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo derinti Projektą gavimo dienos.

Suderintą Projektą organizatorius teikia tikrinti Nacionalinės žemės tarnybos struktūriniam padaliniui, atsakingam už priežiūrą, kuris ne vėliau kaip per 10 darbo dienų patikrina. Savivaldybės administracijos direktorius sprendimą dėl Projekto tvirtinimo arba atsisakymo tvirtinti Projektą privalo priimti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo išvados dėl Projekto tvirtinimo.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vedėja Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojai:

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus darbuotojai:

Vyr. specialistė Danuta Gotovecka
tel. +370 5 240 0515, el.p.: danuta.gotovecka@vrsa.lt

Vyr. specialistė Ivona Marcinkevič
tel. +370 5 275 5082, el. p.: ivona.marcinkevic@vrsa.lt;

Vyr. specialistė Džastina Budrytė
tel. +370 5 240 0596, el. p.: dzastina.budryte@vrsa.lt;

Vyr. specialistė Liucija Lavrynovič
tel. +370 5 275 0035, el. p.: liucija.lavrynovic@vrsa.lt;

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Prašymą organizuoti Projekto rengimą (toliau – Prašymas) Iniciatorius pateikia Savivaldybės administracijai pagal žemės buvimo vietą paštu, elektroniniu paštu (pasirašytą elektroniniu parašu), per pasiuntinį, įteikiant atvykus į Savivaldybės administraciją arba užpildydamas elektroninę Prašymo formą Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje (toliau – ŽPDRIS).

Į ŽPDRIS įkeliamas atsakymas į Iniciatoriaus Prašymą – Savivaldybės administracijos raštas, kuriuo informuojama apie Projekto rengimą ŽPDRIS, jeigu Prašymas buvo pateiktas raštu, atsakymas išsiunčiamas paštu arba įteikiamas Iniciatoriui pasirašytinai atvykus į Savivaldybės administraciją pagal žemės sklypo buvimo vietą.

Savivaldybės administracijai priėmus sprendimą dėl Projekto rengimo, į ŽPDRIS įkeliami Savivaldybės administracijos įsakymas Projektui rengti arba Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas atsisakyti organizuoti Projekto rengimą.

Prašymas pateikiamas pagal Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 1 priede nustatytą Prašymo formą arba užpildant elektroninę Prašymo formą ŽPDRIS.

Prašymus  priima: 

2-ame langelyje, Rinktinės g. 50,
Pirmadieniais, trečiadieniais 7.30-16.30 val.,
antradieniais, ketvirtadieniais 7.30-17.30 val.,
penktadieniais 7.30-15.15 val.

Pateikiama:

1) Prašymas rengti Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą (Tiesiogiai asmeniui atvykus į instituciją, atsiuntus paštu, per pasiuntinį ar elektroniniu būdu gali būti pateikiamas asmens prašymas. Taip pat prašymą galima pateikti tiesiogiai per ŽPDR informacinę sistemą);
2) Išrašas iš Nekilnojamojo turto registro apie įregistruotą žemės sklypą ir teises į jį kopiją;
3) Naudojamo Žemės sklypo plano kopija;
4) Išrašas iš Nekilnojamojo turto registro apie įregistruotus statinius ir teises į juos (jeigu tokie statiniai statybos sklype yra) kopija;
5) Įgaliojimas, jei savininką atstovauja įgaliotas asmuo, kopija;
6)* Plano ištrauką, kurioje būtų pažymėta pageidaujama išsipirkti laisvos valstybinės žemės vietą;
7)* Sodininkų bendrijos sprendimo protokolas.

Nagrinėjant prašymus ŽPDRIS specialistų gaunami duomenys iš:

1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. VĮ Registru centro ( https://www.registrucentras.lt);
3. Žemės informacinė sistema ( www.zis.lt);

Prisijungus prie ( www.zpdris.lt ) ŽPDRIS informacinės sistemos galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektui rengti.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimas, keitimas ir apskaita

Paslaugos aprašymas:

Paslauga teikiama interesantams, norintiems, kad jiems priklausančiam nekilnojamojo turto objektui (žemės sklypui, pastatui, žemės sklypui su pastatais), patalpoms (butams) būtų suteiktas adresas (numeris).

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vedėja Česlava Lisovska tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojas: Vyresn. specialistas Jaroslav Gasperovič tel. +370 5 210 9693

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Dėl adreso žemės sklypui (pastatui) suteikimo (keitimo):

- Prašymas (nustatytos formos);
- Žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas (suformuotam ir įregistruotam žemės sklypui);
- Statinio (-ių) Nekilnojamojo turto registro išrašas (kadastro pažyma esamo statinio (-nių);
- Statybą leidžiantis dokumentas (naujai statybai);
- Teritorijų planavimo dokumentas (detalusis planas arba planas prilyginamas detaliojo teritorijų planavimo dokumentui, naujai formuojamiems sklypams, gali būti nurodytas tik įregistruoto dokumento registro Nr.);
- Žemės sklypo kadastrinių matavimų planas (sodo sklypui gali būti schema (įregistruotiems ir pagal teritorijų planavimo dokumentus formuojamiems sklypams);
- Bendrasavininkių rašytinis susitarimas (prašymas) (kai sklype (statinyje) yra keli nekilnojamojo turto savininkai (naudotojai);

Dėl numerio butui (patalpai) suteikimo (keitimo):

- Prašymas (nustatytos formos);
- Žemės sklypo (-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas (suformuotam ir įregistruotam žemės sklypui);
- Buto (-ų) (patalpos (-ų) Nekilnojamojo turto registro išrašas apie nekilnojamojo turto savininkus (esamo buto arba patalpos);
- Statybą (rekonstrukciją) leidžiantis dokumentas (rekonstruojamoms patalpoms arba butams, arba keičiama patalpų naudojimosi paskirtis);
- Buto (-ų) (patalpos (-ų)) kadastrinių matavimų planai (rekonstruojamoms patalpoms ir projektai) (esamų arba pagal statybą leidžiančio dokumento parengtą projektą);
- Bendrasavininkių rašytinis susitarimas (prašymas) (kai nekilnojamąjį turtą valdo keli savininkai).

Prašymai priimami:

1 aukšte esančiame 1-ame langelyje, Rinktinės g. 50, pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel.+370 5 275 6925.

Sprendimai ir tarpiniai raštai pagal paslaugos gavėjo pageidavimą (nurodoma prašymo formoje) gali būti pateikti elektroniniu paštu, registruotu paštu arba paslaugos gavėjas gali atsiimti asmeniškai dokumentų išdavimo langelyje. Dokumentus išduoda Bendrojo skyriaus specialistė (-as), pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel.+370 5 275 6925.

Priėmimo laikas:
antradieniais nuo 13.30 val. iki 16.30 val.; trečiadieniais nuo 8.30 val. iki 11.30 val.

Dėl konsultacijos kreiptis į:

Vyresn. specialistą Jaroslav Gasperovič, el.p. jaroslav.gasperovic@vrsa.lt, tel. +370 5 210 9693;
Vyr. specialistę Renata Kozlovska, el. p. renata.kozlovska@vrsa.lt, tel.+370 5 240 1262.

 

Specialiųjų reikalavimų išdavimas

Paslaugos aprašymas:

Gavus Statytojo prašymą Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas) (toliau – savivaldybės administracija) patikrina ar statytojo planai neprieštarauja Vilniaus rajono bendrojo plano, parengtų detaliųjų planų sprendiniams, nustato specialiuosius architektūros reikalavimus statinio (statinių) statybai, juos patvirtina, užregistruoja ir išduoda statytojui (užsakovui).

Prašymus specialiesiems reikalavimams statytotas (užsakovas) gali teikti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ (toliau – IS „Infostatyba“) www.planuojustatau.lt arba VRSA priėmimo langelyje. Prašymą ir kitus dokumentus teikiant nuotoliniu būdu pasinaudojant IS „Infostatyba“, užpildomi atitinkami laukai, įkeliami privalomi dokumentai, nurodomi kiti IS „Infostatyba“ išvardinti duomenys.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja   Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojai: Vyr. specialistė   Oresta Karalaitienė tel. +370 5 275 3398                                       

                                          Vyr. specialistas    Arnold Petrovič tel. +370 5 272 2848

Priėmimo laikas: trečiadienį 8.30-11.30, 12.15-16.00

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

- nustatytos formos prašymas (specialiųjų architektūros ir specialiųjų saugomos teritorijos ir apsaugos reikalavimų turinio ir išdavimo tvarkos aprašo 1 priedas);
- patvirtinti projektiniai pasiūlymai (atsižvelgus į situaciją). Pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 07 d. įsakymu Nr. D1-738 patvirtinto statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ jiems turi būti pritarta vadovaujantis šio reglamento VIII skyriaus  61 punkto nuostatomis;
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie žemės sklypą;
- Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašas apie statinių registraciją;
- nekilnojamojo turto kadastro matavimo byla (visais atvejais kai rekonstruojami esami teisiškai įregistruoti pastatai);
- žemės sklypo ribų planas;
- žemės sklypo bei statinių bendraturčių rašytiniai sutikimai;
- rašytinis kreditoriaus sutikimas (kai įkeista hipotekos tvarka);
- ankščiau suderinti projektai, statybą leidžiantys dokumentai, specialieji architektūros reikalavimai (jei sklype vykdomos statybos);
- Detaliojo arba specialiojo teritorijų planavimo dokumento kopija.

Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo būtina pateikti įgaliojimą ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Prašymo nagrinėjimas:

Savivaldybės  administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), užregistravęs prašymą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus užregistravimo patikrina, ar:
- bus įgyvendintos statytojo teisės pagal Statybos įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punktuose nustatytus reikalavimus;
- prašymas užpildytas tinkamai ir (ar) jame nurodyti žemės sklypo ir statinio (statinių grupės) duomenys;
- projektiniai pasiūlymai (kai juos privaloma rengti) raštu suderinti su Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytais asmenimis, o Statybos įstatymo 37 straipsnyje nenustatytais atvejais pateikti Statybos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 13 ir 15 punktuose nurodytų asmenų sutikimai raštu.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), nustatęs, kad Aprašo 7 punkto reikalavimai neįvykdyti ar pateikti ne visi specialiesiems reikalavimams išduoti privalomi dokumentai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo išduoti specialiuosius reikalavimus registravimo dienos apie tai praneša prašymą pateikusiam asmeniui.

Trūkstamiems dokumentams pateikti nustatomas 30 darbo dienų terminas. Pasibaigus šiam terminui ir nepateikus trūkstamų dokumentų, prašymą pateikęs asmuo per 3 darbo dienas nuo šio termino pabaigos dienos informuojamas, kad, norėdamas gauti specialiuosius reikalavimus, jis privalo teikti naują prašymą. Nuotoliniu būdu pateiktas prašymas IS „Infostatyba“ pažymimas kaip atmestas.

Savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas), nustatęs, kad Aprašo 7 punkto reikalavimai įvykdyti, IS „Infostatyba“ prašymą pažymi kaip priimtą ir ne vėliau kaip per 2 darbo dienas išsiunčia paraiškas: Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (jo teritoriniam skyriui),  saugomos teritorijos direkcijai.

Specialieji reikalavimai parengiami ir patvirtinti išduodami statytojui (užsakovui) per 10 d. d. arba raštu pranešama statytojui  (užsakovui) motyvus, kodėl specialieji reikalavimai neišduodami.
VRSA  priėmimo langelyje pateiktam prašymui atsakymas specialiųjų reikalavimų rengiamas 2 egzemplioriais, vienas egzempliorius išduodamas statytojui, o kitas lieka Vilniaus rajono savivaldybės administracijos archyve.
         Specialieji reikalavimai galioja 5 metus nuo išdavimo dienos, jeigu statybą leidžiantis dokumentas negautas.

Prašymą galima teikti Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, raštu savivaldybės dokumentų priėmimo langelyje arba el. paštu vrsa@vrsa.lt.

Prašymą galima teikti Savivaldybės dokumentų priėmimo langelyje visą Savivaldybės darbo laiką (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30, penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15), siunčiant adresu Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius arba el. paštu vrsa@vrsa.lt

Prašymas, atsiųstas Savivaldybei elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti vientisumą ir nepakeičiamumą.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Planavimo sąlygų sąvado kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti

Paslaugos aprašymas: Planavimo sąlygų sąvado kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti išdavimas:

 1. miškui įveisti ne miško žemėje;
 2. ūkių vidinės žemėtvarkos;
 3. kompleksinis žemės ūkio ir kaimo plėtros projektas;
 4. ūkininko sodybos vietai parinki;
 5. tik pagalbinio ūkio ir kitos paskirties pastatams.

Išnagrinėję planavimo organizatoriaus prašymą išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti, Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius pateikia planavimo sąlygas, kuriose nurodomi reikalavimai, taikomi planuojamai teritorijai arba motyvuotai atsisako išduoti planavimo sąlygas.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyriaus vedėja   Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytoja: vyr.specialistė  Liucija Lavrynovič  tel.+370 5 275 0035, el. p. liucija.lavrynovic@vrsa.lt

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo: Prašymas išduoti planavimo sąlygas kaimo plėtros žemėtvarkos projektui rengti pateikiamas per Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinę sistemą ŽPDRIS, www.zpdris.lt.
Prašymas pateikiamas pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 11 d. įsakymas Nr. 3D-476/D1-429 ,,Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projektų rengimo taisyklių patvirtinimo““ taisykles.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):

Nagrinėjant prašymus ŽPDRIS specialistų gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. VĮ Registru centro (https://www.registrucentras.lt);
3. Žemės informacinė sistema (www.zis.lt).


Reglamentuojantys teisės aktai:

Detaliojo plano rengimo, keitimo, koregavimo inicijavimo

Paslaugos aprašymas: Fiziniai asmenys, juridiniai asmenys ar jų padaliniai, kitos organizacijos ar jų padaliniai turi planavimo iniciatyvos teisę (toliau – planavimo iniciatoriai) ir gali Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis tik savo valia ir sprendimu teikti savivaldybei pasiūlymus dėl vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentų rengimo, keitimo ar koregavimo ir (ar) finansavimo.
Savivaldybės administracijos direktorius per 10 darbo dienų nuo šio pasiūlymo gavimo dienos privalo priimti sprendimą tenkinti pasiūlymą arba motyvuotai atmesti pasiūlymą.

Planavimo iniciatoriaus pasiūlymas gali būti atmetamas tik tuo atveju, kai jis prieštarauja įstatymų ir (ar) kitų teisės aktų reikalavimams ir (ar) kitiems to paties ar aukštesnio teritorijų planavimo lygmens patvirtintiems ir galiojantiems teritorijų planavimo dokumentų sprendiniams arba patvirtintiems strateginiams savivaldybės plėtros planams.
Apie motyvuotą sprendimą atmesti pasiūlymą informuojamas planavimo iniciatorius ir sprendimas skelbiamas savivaldybės interneto svetainėje.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Architektūros ir teritorijų planavimo (vyr. architekto) skyrius

Paslaugos vadovas: Vedėja Česlava Lisovska  tel. +370 5 210 9696

Paslaugos vykdytojas: Vyr. specialistė Alicija Chalkovskienė tel. +370 5 275 1962

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
1. prašymas (prašymo forma: (1)-6);
2. Pasiūlyme dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo nurodomi planavimo tikslai, planuojamos teritorijos vieta: adresas arba geografinės koordinatės (jeigu planuojama teritorija nėra adreso objektas), preliminarus plotas, pridedama siūlomos planuoti teritorijos schema (ortofoto ar georeferenciniame žemėlapyje apibrėžta planuojama teritorija M 1:500 iki M 1:2000).

 1. Žemės sklypo (-ų) nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre.
 2. Žemės sklypų (-ų) ribų planas (-i).
 3. Pastatų nuosavybės dokumentai – pažymėjimas apie nekilnojamojo daikto įregistravimą nekilnojamojo turto registre.
 4. Jeigu teritorijų planavimo iniciatyva reiškiama dėl kitiems asmenims privačios nuosavybės teise priklausančios žemės (sklypo ar sklypų), planavimo iniciatorius privalo raštu informuoti visų į numatomą planuoti teritoriją patenkančių privačios žemės sklypų savininkus.
 5. Jeigu inicijuojamas parengto detaliojo plano keitimas ar koregavimas, pridedami patvirtinto detaliojo plano dokumentai, nurodomas teritorijų planavimo dokumento įregistravimo numeris Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (TPDR).
 6. Kiti dokumentai, pagrindžiantys detaliojo plano rengimą, keitimą ar koregavimą (projektiniai pasiūlymai).
 7. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas): Prašymas nagrinėjamas atsižvelgiant į galiojančius teisės aktus, teritorijų planavimo dokumentus, topografinę medžiagą, galimybių studijas, LR Civilinį kodeksą, kompetetingų institucijų nuomonę, projektinius pasiūlymus; duomenys tikrinami VĮ Registrų centro duomenų bazėje.

Prašymą galima teikti Savivaldybės dokumentų priėmimo langelyje visą Savivaldybės darbo laiką (pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7.30 iki 16.30, penktadieniais nuo 7.30 iki 15.15), siunčiant adresu Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius arba el. paštu vrsa@vrsa.lt

Prašymas, atsiųstas Savivaldybei elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti vientisumą ir nepakeičiamumą.

Paslaugos teikimo ypatumai:

Sprendimas priimti pasiūlymą kartu su planavimo organizatoriaus sprendimo dėl teritorijų planavimo dokumento rengimo ir planavimo tikslų projektu likus ne mažiau kaip 10 darbo dienų iki jo priėmimo dienos skelbiamas Savivaldybės interneto svetainėje ir seniūnijų, kurių teritorijoms rengiamas teritorijų planavimo dokumentas, skelbimų lentoje, informuojant, iki kada ir kokiu adresu galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais, siųsti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.

Priėmus sprendimą rengti, keisti ar koreguoti siūlomą teritorijų planavimo dokumentą (kartu su patvirtina planavimo darbų programa ir numatyta planuojama teritorija), planavimo organizatorius ne vėliau kaip per 3 d. d. nuo šio sprendimo priėmimo dienos pradeda planavimo procesą Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS).

Planavimo iniciatoriai su Savivaldybės administracijos direktoriumi Vyriausybės nustatyta tvarka ir sąlygomis sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, numatančią teritorijų planavimo dokumento rengimą, keitimą, koregavimą ir (ar) finansavimą (toliau – Sutartis). Sutartis skelbiama viešai Savivaldybės interneto svetainėje ir  TPDRIS.

Teritorijų planavimo procedūras, planavimo organizatoriai, teritorijų planavimo dokumentų rengėjai, viešojo administravimo subjektai ir kiti teritorijų planavimo proceso dalyviai atlieka naudodamiesi TPDRIS šios sistemos nuostatuose nustatyta tvarka, išskyrus atvejus, jeigu teritorijų planavimo dokumentai buvo pradėti rengti iki šios sistemos sukūrimo.


Reglamentuojantys teisės aktai:

decoration Infrastruktūros plėtra

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarčių (SIP) sudarymas

Paslaugos aprašymas:

Informuojame, kad 2021-01-01 įsigaliojo Lietuvos Respublikos savivaldybių infrastruktūros plėtros įstatymas Nr. XIII-2895 (toliau – SIPĮ). SIPĮ reglamentuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą ir jos planavimą, įgyvendinimą, finansavimą ir nustato savivaldybės infrastruktūros plėtroje dalyvaujančių asmenų teises ir pareigas.

Infrastruktūros plėtros iniciatoriai, siekdami suprojektuoti, įrengti ir (ar) pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose suplanuotą savivaldybės infrastruktūrą ar atskirus šios infrastruktūros elementus, inicijuoja savivaldybės infrastruktūros plėtrą, pateikdami raštu pasiūlymą savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatoriui Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas tel. +370 5 240 1041

Paslaugos vykdytojas: Jovita Pliustienė tel. +370 5 240 1270

Savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius – Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinis ar juridinis asmuo, kita organizacija ar jų padalinys, inicijuojantys ir įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą savivaldybės teritorijoje pagal savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartį.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros organizatorius – savivaldybės administracija ar savivaldybės tarybos sprendimu įsteigtas ir (ar) paskirtas viešasis juridinis asmuo, išskyrus viešąsias įstaigas, organizuojantys ir šiame įstatyme nustatytais atvejais įgyvendinantys savivaldybės infrastruktūros plėtrą.

Iniciatoriaus Prašymas nagrinėjimas, kai jis pateikia prie Prašymo nurodytus dokumentus:

Laisvos formos Prašymas dėl Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutarties sudarymo.

Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija vadovaujantis Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 (toliau – Tvarkos aprašas), 4  punktu, kompensacijos dydžiui apskaičiuoti ir jos išmokėjimui atlikti Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytuose dokumentuose ir informacijoje turėtų būti atskleisti šie duomenys ir informacija:

4.1. iniciatoriaus duomenys:
4.1.1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinio asmens identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, kai asmens kodas nesuteiktas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;
4.1.2.  Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio teisinė forma (jei teisinės formos neturi – teisinis statusas), pavadinimas, kodas, jei jis suteikiamas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris, atstovaujančiojo asmens pareigos, vardas, pavardė, atstovavimo pagrindas;
4.2. siūlomos suprojektuoti, pastatyti ir (ar) įrengti savivaldybės infrastruktūros statinių (įrenginių) sąrašas;
4.3. iniciatoriaus pasirinktas informavimo apie kompensacijos apskaičiavimą ir jos sumokėjimą būdas (siunčiant paštu pasiūlyme nurodytu adresu ar elektroniniu paštu) (toliau – iniciatoriaus pasirinktas informavimo būdas);
4.4. savivaldybės infrastruktūros ir elektroninių ryšių infrastruktūros (kai numatoma vystyti elektroninių ryšių infrastruktūrą) plėtrai reikalingos prisijungimo sąlygos;
4.5. savivaldybės infrastruktūros statinio projektas, kai vadovaujantis Statybos įstatymu, statybą leidžiantis dokumentas privalomas, ar statinio (įrenginio) ilgis, plotis, skersmuo, statybos darbai ir kiti rodikliai, kurių pakaktų nustatyti savivaldybės infrastruktūros plėtros kainai, vadovaujantis aplinkos ministro įsakymu patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas;
4.6. savivaldybės infrastruktūros plėtros kaina, apskaičiuota vadovaujantis aplinkos ministro įsakymais patvirtintomis Statinių projektavimo darbų kainų skaičiavimo rekomendacijomis ir patvirtintais Statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais.

Papildomai pateikiama informacija:

 1. Savivaldybei perduodamų inžinerinių tinklų ar inžinerinių statinių schema. Schemoje nurodoma tik bendrojo naudojimo tinklai ar/ir statiniai. Schemoje turi būti nurodyta bendrojo naudojimo tinklų ar/ir statinių išmatavimai (ilgiai, pločiai, plotas, diametras ir pan.), pradžios ir pabaigos koordinatės.
 2. Sąmata turi būti parengta ir pateikta pagal pateikiamą schemą.
 3. Jei kerta privačius sklypus, gauti sutikimus sklypo savininko/ų tiesti tinklus, taip pat sutikimą registruoti servitutus registrų centre.
 4. Kiti dokumentai, kurie iniciatoriaus nuomone, gali turėti reikšmės pasiūlymo vertinimui (registro pažymos, planai, sutikimai, topografija, detalieji planai, žemės formavimo ir pertvarkymo projektai, prisijungimo sąlygos ir pan.

Visi prie prašymo pridedami dokumentai  pateikiami (doc, docx  ar pdf  formatu), nurodoma pridedamų dokumentų skaičius ( __ lapas(-ai)).

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma, kai planuojama statyti naują ir (ar) rekonstruoti esamą pastatą, kitą inžinerinį statinį, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra, ir (ar) esamą inžinerinį statinį rekonstruoti į pastatą, kuriems naudoti reikalinga savivaldybės infrastruktūros plėtra. Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis turi apimti savivaldybės infrastruktūros, reikalingos planuojamam statyti naujam ir (ar) rekonstruoti esamam pastatui ir (ar) esamam inžineriniam statiniui rekonstruoti į pastatą, projektavimą, įrengimą ir (ar) statybą.

Iniciatorius iki statinių, kuriems reikalinga infrastruktūros plėtra, statybos užbaigimo (jeigu atliekamos atskirų statinių statybos užbaigimo procedūros – iki pirmojo statinio statybos užbaigimo) Statybos įstatymo nustatyta tvarka pastato ar kitų teisės aktų nustatyta tvarka įrengia ir  perduoda savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartyje nurodytą infrastruktūrą šioje sutartyje nurodytiems savivaldybės infrastruktūros valdytojams;
Iniciatorius perduoda projektuojamos, pastatytos ir (ar) įrengtos savivaldybės infrastruktūros erdvinius duomenis savivaldybės vyriausiajam inžinieriui aplinkos ministro ir žemės ūkio ministro nustatyta tvarka.

Savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis nesudaroma, kai:
1) savivaldybės infrastruktūros plėtra nesusijusi su konkretaus statytojo (vystytojo) reikmėmis ir ją savo lėšomis įgyvendina savivaldybės infrastruktūros valdytojai;
2) savivaldybės infrastruktūros plėtrą įgyvendina kiti savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatoriai;
3) siekiama įrengti ar pastatyti kompleksinio ir (ar) specialiojo teritorijų planavimo dokumentuose nesuplanuotą savivaldybės infrastruktūrą. Šiuo atveju savivaldybės infrastruktūros plėtros sutartis sudaroma tik po to, kai savivaldybės infrastruktūros plėtros iniciatorius, vadovaudamasis Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalies nuostatomis, sudaro teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartį, parengia atitinkamą teritorijų planavimo dokumentą ir atitinkama institucija jį patvirtina.

Prašymai priimami:

Laisvos formos prašymas Savivaldybės administracijai gali būti teikiamas 1 aukšte esančiame 1-ame langelyje, Rinktinės g. 50, pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. (8 5) 275 6925 arba siunčiami bendruoju elektroniniu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu su privalomaisiais dokumentais: vrsa@vrsa.lt

Sprendimai ir tarpiniai raštai pagal paslaugos gavėjo pageidavimą (nurodoma prašymo formoje) gali būti pateikti elektroniniu paštu, registruotu paštu arba paslaugos gavėjas gali atsiimti asmeniškai dokumentų išdavimo langelyje. Dokumentus išduoda Bendrojo skyriaus specialistė (-as), pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. (8 5) 275 6925.

Priėmimo laikas:
Antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Dėl konsultacijos prašome kreiptis el.paštu:
Jovita Pliustienė, jovita.pliustiene@vrsa.lt

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val.):
Jovita Pliustienė, tel. +370 5 240 1270.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos paskaičiavimas

Paslaugos aprašymas: Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka skirta savivaldybės infrastruktūros projektavimui, statybai ir (ar) įrengimui finansuoti bei žemės paėmimo visuomenės poreikiams finansuoti.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas tel. +370 5 240 1041

Paslaugos vykdytojai: Jovita Pliustienė tel. +370 5 240 1270
 Jelena Vaščilko  tel. +370 5 272 2848
 Ignotas Gražys  tel. +370 5 240 1382
 Zbignev Miloševič tel. +370 5 240 1041

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val., išskyrus antradienį).

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką (toliau - įmoka) privalo mokėti visi naujai statomo, rekonstruojamo pastato, esamą inžinerinį statinį rekonstruojančio į pastatą ir (ar) kito inžinerinio statinio, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas (vystytojas), išskyrus SIPĮ 15 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytus atvejus.

Įmoka apskaičiuojama pagal LR Vyriausybės nutarimu patvirtintą Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodiką (2020-12-30 Nr.1475). Mokėtojas prašymą apskaičiuoti įmoką pateikia prieš teikdamas prašymą išduoti statybą leidžiantį dokumentą arba iki statybos darbų pradžios, kai statybą leidžiantis dokumentas neprivalomas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Nustatytos formos Prašymas dėl įmokos apskaičiavimo.

Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija vadovaujantis Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 1475 (toliau – Tvarkos aprašas), 4  punktu, kompensacijos dydžiui apskaičiuoti ir jos išmokėjimui atlikti Tvarkos aprašo 3 punkte nurodytuose dokumentuose ir informacijoje turėtų būti atskleisti šie duomenys ir informacija, iniciatoriaus duomenys:

 1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė), kai prašymą tiesiogiai teikia fizinis asmuo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją padaro prašymą priimantis asmuo) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu);
 2. įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą teikia mokėtoją atstovaujantis asmuo, ir atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas, kaip numatyta Metodikos 4.1 papunktyje;
 3. statinio projekto bendroji dalis, kai pagal Statybos įstatymą privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai statinio projektas nepatalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“);
 4. situacijos schema (suvestinis dangų, tinklų ir kt. infrastruktūros planas ar planai), kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nekonkretūs ir trūksta išsamumo šios infrastruktūros plėtrai įvertinti;
 5. kai mokėtojas kreipiasi dėl įmokos apskaičiavimo dėl statinio statybos ar rekonstravimo žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, ar numatomas rekonstruoti statinys priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas bendraturčių sutikimas atlikti tokius darbus arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto eksploatavimo ir (ar) naudojimo tvarką, kai mokėtojas savivaldybės infrastruktūros plėtrą planuoja tik jam priklausančioje ar priskirtoje žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto dalyje;
 6. žemės sklypo savininko (patikėtinio) rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai mokėtojas nėra šio žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savininkas, ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai šią plėtrą numatoma vykdyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

Visi prie prašymo pridedami dokumentai  pateikiami (doc, docx  ar pdf  formatu).

Prašymai priimami:

Nustatytos formos prašymas Savivaldybės administracijai gali būti teikiamas 1 aukšte esančiame 1-ame langelyje, Rinktinės g. 50, pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5 275 6925 arba siunčiami bendruoju elektroniniu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu su privalomaisiais dokumentais: vrsa@vrsa.lt

Sprendimai ir tarpiniai raštai pagal paslaugos gavėjo pageidavimą (nurodoma prašymo formoje) gali būti pateikti elektroniniu paštu, registruotu paštu arba paslaugos gavėjas gali atsiimti asmeniškai dokumentų išdavimo langelyje. Dokumentus išduoda Bendrojo skyriaus specialistė (-as), pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5 275 6925.

Priėmimo laikas:
Antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Dėl konsultacijos prašome kreiptis el.paštu Jums patogiu laiku:
Jovita Pliustienė,    jovita.pliustiene@vrsa.lt
Jelena Vaščilko,     Jelena.Vascilko@vrsa.lt
 Ignotas Gražys,     Ignotas.Grazys@vrsa.lt
 Zbignev Miloševič, Zbigniev.Milosevic@vrsa.lt

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val.):
Jovita Pliustienė tel. +370 5 240 1270
Jelena Vaščilko  tel. +370 5 272 2848
Ignotas Gražys  tel.  +370 5 240 1382
Zbignev Miloševič tel.  +370 5 240 1041


Reglamentuojantys teisės aktai:

Sąlygų vietiniams vandentvarkos įrenginiams projektuoti išdavimas

Sąlygos vietiniams vandentvarkos įrenginiams projektuoti

Paslaugos aprašymas: Vadovaujantis Statybos įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu bei LAND 4-99, jei ties žemės sklypo nenutiesti centralizuoti arba gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklai, išduodamas sąlygos gyvenamųjų namų, pramonės ir sandėliavimo pastatų ir kt. vietiniams vandentvarkos įrenginiams projektuoti (gręžinys, valymo įrenginiai).

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas tel. +370 5 240 1041

Paslaugos vykdytojai: Jelena Vaščilko  tel. +370 5 272 2848
                                                Silvestr Haidukevič tel. +370 5 240 0771

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val.).

Vadovaujantis Statybos įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu bei LAND 4-99, jei ties žemės sklypo nenutiesti centralizuoti arba gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklai, išduodamas sąlygos gyvenamųjų namų, pramonės ir sandėliavimo pastatų ir kt. vietiniams vandentvarkos įrenginiams projektuoti (gręžinys, valymo įrenginiai).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Nustatytos formos Prašymas – paraiška gėlo požeminio vandens gavybos/žvalgybos gręžiniui projektuoti.

Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija:

 1. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat žemės sklypo bendraturčių sutikimą, jei žemės sklypas priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise (pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre, kopiją).
 2. Žemės sklypo plano kopiją.
 3. Jei žemės sklypas suformuotas detaliuoju planu, pateikti detaliojo plano suvestini inžinerinių tinklų planą bei detaliojo plano patvirtinantį dokumentą.
 4. Jei žemės sklypas suformuotas formavimo ir pertvarkymo projektu, pateikti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo įsakymą ir formavimo ir pertvarkymo projekto grafinę dalį.

Prašymai priimami:
Nustatytos formos prašymas Savivaldybės administracijai gali būti teikiamas 1 aukšte esančiame 1-ame langelyje, Rinktinės g. 50, pirmadieniais – ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5 275 6925 arba siunčiami bendruoju elektroniniu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu su privalomaisiais dokumentais: vrsa@vrsa.lt

Sprendimai ir tarpiniai raštai pagal paslaugos gavėjo pageidavimą (nurodoma prašymo formoje) gali būti pateikti elektroniniu paštu, registruotu paštu arba paslaugos gavėjas gali atsiimti asmeniškai dokumentų išdavimo langelyje. Dokumentus išduoda Bendrojo skyriaus specialistė (-as), pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5 275 6925.

Priėmimo laikas:
Antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Dėl konsultacijos prašome kreiptis el.paštu Jums patogiu laiku:
Jelena Vaščilko, jelena.vascilko@vrsa.lt
Silvestr Haidukevič, silvestr.haidukevic@vrsa.lt

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val.):
Jelena Vaščilko, tel. +370 5 272 2848
Silvestr haidukevič, tel.+370 5 240 0771


Reglamentuojantys teisės aktai:

 

Nesudėtingų I ir II grupės statinių projektų derinimas (vandentvarkos įrenginiai)
I II grupės vandentvarkos nesudėtingų statinių, kuriems nereikalingas statybos leidimas, projektų derinimas

Paslaugos aprašymas: Vadovaujantis Statybos įstatymu, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymu bei LAND 4-99, jei ties žemės sklypo nenutiesti centralizuoti arba gyvenamųjų namų kvartalo vandentiekio ir nuotekų tinklai, išduodamas sąlygos gyvenamųjų namų, pramonės ir sandėliavimo pastatų ir kt. vietiniams vandentvarkos įrenginiams projektuoti (gręžinys, valymo įrenginiai).

Vadovaujantis Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ antras skirsnis, nesudėtingų statinių sąrašas, 2 lentelė.

Paslaugos suteikimo trukmė: 5 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas tel. +370 5 240 1041

Paslaugos vykdytojas: Jelena Vaščilko  tel. +370 5 272 2848

Iniciatoriaus Prašymas nagrinėjimas, kai jis pateikia prie Prašymo nurodytus dokumentus:

2 egz. techninio projekto, suderinto su visomis suinteresuotomis institucijomis.

Projektai priimami derinimui:

Inžinerinės infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) specialistės Jelenos Vaščilko – 406 kab., Rinktinės g. 50:
antradieniais   8.30-11.30 val.
trečiadieniais  8.30-11.30 val.
tel. +370 5 272 2848

Priėmimo laikas:
Antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Dėl konsultacijos prašome kreiptis el.paštu Jums patogiu laiku:
Jelena Vaščilko, jelena.vascilko@vrsa.lt

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val.):
Jelena Vaščilko, tel. +370 5 272 2848.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Leidimų įregistruoti ir naudoti neįregistruotiems Žemės gelmių registre esamų gėlo požeminio vandens gavybos gręžiniams išdavimas

Paslaugos aprašymas:

Nuo 2022-05-01 įsigaliojo Lietuvos respublikos požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas. Pagal šį įstatymą iki 2025-04-30 visi gėlo požeminio vandens gavybos gręžiniai turi būti įregistruoti žemės gelmių registre ir turėti gręžinių pasus, išduotus Lietuvos Respublikos Geologijos tarnybos.
Vadovaujantis šio įstatymo 3 str. 1, 2 p., savivaldybė pateikia pagrįstą nuomonę apie pritarimo ar nepritarimo naudoti gręžinį.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas  tel. +370 5 240 1041

Paslaugos vykdytojai: Jelena Vaščilko  tel.+370 5272 2848
                                          Silvestr Haidukevič tel. +370 5 240 0771

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val.).
Nuo 2022-05-01 įsigaliojo Lietuvos respublikos požeminio vandens gavybos gręžinių įteisinimo laikinasis įstatymas. Pagal šį įstatymą iki 2025-04-30 visi gėlo požeminio vandens gavybos gręžiniai turi būti įregistruoti žemės gelmių registre ir turėti gręžinių pasus, išduotus Lietuvos Respublikos Geologijos tarnybos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Nustatytos formos Prašymas – paraiška gėlo požeminio vandens gavybos/žvalgybos gręžiniui projektuoti.

Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija:
žemės sklypo, kuriame įrengtas gręžinys, nuosavybės teisę ar kitą valdymo ir naudojimo teisę patvirtinančius dokumentus, taip pat gręžinio bendraturčių sutikimą, jei gręžinys priklauso jiems bendrosios nuosavybės teise (pažymėjimo apie nekilnojamųjų daiktų (esančių pastatų) ir daiktinių teisių į juos įregistravimo nekilnojamojo turto registre, kopiją).
1. Žemės sklypo plano kopija.

Prašymai priimami:
Nustatytos formos prašymas Savivaldybės administracijai gali būti teikiamas 1 aukšte esančiame 1-ame langelyje, Rinktinės g. 50, pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5 275 6925 arba siunčiami bendruoju elektroniniu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu su privalomaisiais dokumentais: vrsa@vrsa.lt

Sprendimai ir tarpiniai raštai pagal paslaugos gavėjo pageidavimą (nurodoma prašymo formoje) gali būti pateikti elektroniniu paštu, registruotu paštu arba paslaugos gavėjas gali atsiimti asmeniškai dokumentų išdavimo langelyje. Dokumentus išduoda Bendrojo skyriaus specialistė (-as), pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5 275 6925.

Priėmimo laikas:
Antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Dėl konsultacijos prašome kreiptis el.paštu Jums patogiu laiku:
Jelena Vaščilko, jelena.vascilko@vrsa.lt
Silvestr Haidukevič, silvestr.haidukevic@vrsa.lt

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val.):
Jelena Vaščilko, tel. +370 5 272 2848
Silvestr Haidukevič, tel. +370 5 240 0771


Reglamentuojantys teisės aktai:

Leidimo atlikti kasimo darbus Vilniaus rajono savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje išdavimas

Paslaugos aprašymas: Leidimas vykdyti žemės kasimo darbus – dokumentas, kuriuo leidžiama vykdyti žemės kasimo darbus atskirųjų želdynų teritorijoje, vietinės reikšmės kelio juostoje, urbanizuotų teritorijų viešojoje erdvėje, kai kasama giliau kaip 50 cm.

Paslaugos suteikimo trukmė: per 5 darbo dienas nuo visų privalomų pateikti dokumentų gavimo dienos. Jei Leidimas neišduodamas, pateikiamas motyvuotas atsakymas, kuriame nurodoma atsisakymo priežastis. Įvykus požeminių komunikacijų avarijai Leidimas išduodamas per 1 dieną po prašymo (2 priedas)  pateikimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Infrastruktūros plėtros (vyriausiojo inžinieriaus) skyrius

Paslaugos vadovas: Ramūnas Šablauskas tel. +370 5 240 1041

Paslaugos vykdytojas:  Zbignev Miloševič tel.  +370 5 240 0133

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val., išskyrus antradienį).

Draudžiama atlikti kasimo darbus (toliau – Darbai) Savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje ar atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje neturint Leidimo (3 priedas).

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Nustatytos formos Prašymas dėl leidimo išdavimo.

Leidimas išduodamas statytojui (užsakovui) ar jo įgaliotam asmeniui pateikus visus reikalingus dokumentus:

 1. prašymas, kuriame nurodytas pareiškėjas, jo adresas, telefono numeris, el. paštas, Darbų tikslas ir pobūdis, tiksli žemės darbų vieta, jų apimtis, pradžia ir pabaiga, darbų vadovo vardas ir pavardė, kvalifikacijos atestato numeris (2 priedas);
 2. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos sutikimas dėl kasimo darbų vykdymo valstybinėje žemėje;
 3. nurodomas statybos leidimo numeris, kai jis gautas per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“ (išskyrus statinius, kuriems statyti statybos leidimas nereikalingas);
 4. statinio techninio projekto arba techninio darbo projekto sklypo sutvarkymo planas su pažymėta žemės darbų vieta, o kai projektas nereikalingas – žemės darbų vykdymo aprašymas ir schema ar projekto ištrauka, kur pažymėti esami ir projektuojami inžineriniai tinklai ir dangos perkasimo vietos bei teritorijos aptvėrimo ribos;
 5. projekto ištrauka ar brėžinys (geodezinė nuotrauka), kai darbų zonoje yra inžineriniai statiniai (šiluminės trasos, elektros, ryšių, dujų, vandentiekio, lietaus, buitinių nuotekų ar kiti tinklai), suderinta su inžinerinių tinklų naudotojais, valdytojais ar jų savininkais;
 6. sutartis ar suderinimas dėl medžių, krūmų kirtimo, kai tokie darbai numatomi atlikti;
 7. žemės darbų organizavimo aprašas;
 8. papildomi dokumentai:
  8.1. kai žemės darbai vykdomi vietiniuose keliuose, akligatviuose, gatvėse – apylankų ir kelio ženklų išdėstymo schema, suderinta su Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Vilniaus rajono policijos komisariatu, sutartis su kelių dangą bei želdinius atkursiančiu  rangovu dėl išardytos dangos atstatymo ir želdinių persodinimo arba rangovo ar ūkio būdu statančio statytojo (užsakovo) garantinis raštas, jei šiuos darbus atliks pats rangovas arba statytojas (užsakovas);
  8.2. kai žemės darbai vykdomi melioruotuose plotuose – statinio statybos arba žemės darbų organizavimo projektas, suderintas su Savivaldybės Žemės ūkio skyriumi, arba šių įrenginių atstatymo suderintas projektas/aprašas;
  8.3. kai žemės darbai vykdomi nekilnojamųjų kultūros vertybių teritorijose bei jų apsaugos zonose, saugomose teritorijose bei jų apsaugos zonose – teritorijos planą su nurodyta apribojimų riba ir pažymėtomis žemės darbų vykdymo vietomis, suderintą su institucija, vykdančia saugomos teritorijos priežiūrą: Kultūros vertybių apsaugos departamento teritoriniu padaliniu, Neries regioniniu parku, Asvejos regioniniu parku ar Dieveniškių regioniniu parku (atitinkamai); jei vykdant Darbus kartu reikia atlikti ir archeologinius tyrimus, taip pat pateikiama sutartis su tyrimus atliekančia įmone ir pridedamas tyrėjų bei žemės kasėjų suderintas darbų grafikas;
  8.4. sutartis su žemės savininkais (naudotojais) dėl nuostolių, susijusių su numatomais Darbais, atlyginimo ir šių darbų vietos sutvarkymo, kai statytojas, vykdydamas Darbus, numato laikinai sandėliuoti gruntą ar statybines medžiagas privačioje teritorijoje.

Visi prie prašymo pridedami dokumentai  pateikiami (doc, docx  ar pdf  formatu).

Prašymai priimami:
Prašymas dėl Leidimo teikiamas Savivaldybei raštu arba el. paštu vrsa@vrsa.lt. Prašymas privalo būti pasirašytas, o teikiant elektroninį dokumentą – kvalifikuotu elektroniniu parašu.
Nustatytos formos prašymas Savivaldybės administracijai gali būti teikiamas 1 aukšte esančiame 1-ame langelyje, Rinktinės g. 50, pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5275 6925 arba siunčiami bendruoju elektroniniu paštu, pasirašyti elektroniniu parašu su privalomaisiais dokumentais: vrsa@vrsa.lt

Sprendimai ir tarpiniai raštai pagal paslaugos gavėjo pageidavimą (nurodoma prašymo formoje) gali būti pateikti elektroniniu paštu, registruotu paštu arba paslaugos gavėjas gali atsiimti asmeniškai dokumentų išdavimo langelyje. Dokumentus išduoda Bendrojo skyriaus specialistė (-as), pirmadieniais-ketvirtadieniais 7.30-16.30 val., penktadieniais 7.30-15.15 val., tel. +370 5 275 6925

Priėmimo laikas:
Antradieniais nuo 9.00 val. iki 11.00 val.

Dėl konsultacijos prašome kreiptis taip pat el.paštu:
Zbignev Miloševič, Zbigniev.Milosevic@vrsa.lt

Dėl konsultacijos telefonu prašome kreiptis (tik darbo dienomis nuo 10.00 val. iki 11 val., išskyrus antradienį).):
Zbignev Miloševič tel.  +370 5240 0133


Reglamentuojantys teisės aktai:

decoration Kraštotvarka

Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimas

Paslaugos aprašymas:
Ši paslauga skirta fiziniams ir juridiniams asmenims, norintiems gauti leidimą, suteikiantį teisę kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius, augančius ne mišo žemėje Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje.

Paslaugos trukmė: 20 d.d. nuo tinkami užpildyto prašymo gavimo dienos

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Kraštotvarkos skyrius

Paslaugos vykdytojai:

Vyr. specialistė Agnė Karasiovaitė tel. +370 5 2409468, el. p. Agne.Karasiovaite@vrsa.lt

Vyr. specialistė  Evelina Jurcevič tel. +370 5 2111129, el. p. Evelina.Jurcevic@vrsa.lt


Reglamentuojantys teisės aktai:

Lietuvos Respublikos įstatymai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymai:

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimai:

Vilniaus rajono želdynų ir želdynių aosaugos taisyklės:

 

decoration Kultūros paveldas

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo akto išdavimas

Paslaugos aprašymas:

Kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo aktas surašomas objekto pardavėjui, ar kitaip valdymo teises perduodančiam objekto valdytojui ketinant sudaryti sandorį dėl kultūros paveldo objekto.

Paslaugos administratorius, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką, apžiūri objektą, atlieka foto fiksaciją, pažymi vertingas dalis bei elementus ir surašo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas galioja 6 mėnesius nuo jo surašymo dienos.

Aktas nesurašomas jei objekte vyksta tvarkomieji statybos/ paveldosaugos darbai (tokiu atveju pažymą išduoda Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas arba Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Vilniaus skyrius).

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 d.d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Kultūros, sporto ir turizmo skyrius

Paslaugos vadovas: Lilija Andruškevič tel. +370 5 273 0253

Paslaugos vykdytojas: Valdemar Višnevski tel. +370 5 275 0077

Pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas;
2. Numatomo patikrinti kultūros paveldo objekto kadastro duomenų bylos plano (-ų) kopija (-os);
3. Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
4. Įgaliojimas atstovauti fizinį/ juridinį asmenį.

Prašymas užpildytas pagal nustatytą formą, gali būti pateikiamas:

- atvykus į Administraciją adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius;
- siunčiant paštu ar per pasiuntinį adresu: Rinktinės g. 50, 09318 Vilnius;
- elektroniniu paštu: vrsa@vrsa.lt;
- siunčiant per E. siuntų pristatymo sistemą;
- siunčiant per Elektroninių valdžios vartų portalą www.epaslaugos.lt.

Prašymą pateikia objekto savininkas arba jo įgaliotas asmuo.

Informacija: Informuojame, kad Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbuotojų veiksmai (neveikimas) gali būti skundžiami Savivaldybės administracijos direktoriui (Rinktinės g. 50, Vilnius), Lietuvos administracinių ginčų komisijai (Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius) ar Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, LT-01102 Vilnius) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymų nustatyta tvarka arba Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigai (Gedimino pr. 56, LT-01110 Vilnius) Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstatymo nustatyta tvarka.

 


Reglamentuojantys teisės aktai: