*alt_site_homepage_image*

Žemės ūkis

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val.
V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Žemės ūkis

Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimo, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimas

Ūkį registre, pagal asmens prašymą, registruoja savivaldybės administracija, kurios teritorijoje yra ūkio žemė. Jeigu ūkio žemė yra keliose savivaldybėse, ūkis įregistruojamas asmens pasirinkimu vienoje iš jų. Paslauga teikiama fiziniam asmeniui, kuris vienas arba su partneriais užsiima žemės ūkio veikla ir/ar miškininkyste, o jo ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre.

Ūkis įregistruojamas Ūkininkų ūkių registre, jeigu asmuo atitinka Lietuvos Respublikos ūkininko ūkio įstatymo nurodytas ūkininko veiklos sritis ir sąlygas. Registravimo duomenys įrašomi ir saugomi registro duomenų bazėse, o ūkio registravimui pateikti dokumentai – ūkininko ūkio byloje. Vieno asmens vardu gali būti įregistruotas tik vienas ūkis.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją (Rinktinės g. 50, Vilnius) ar į atitinkamas seniūnijas arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Įregistravus ūkį Ūkininkų registre yra išduodamas Ūkininko pažymėjimas. Jeigu ūkiui įregistruoti pateiktuose dokumentuose nurodyti duomenys pasikeičia arba ūkyje įvyko pokyčių, atitinkamai turi būti pakeičiami arba atnaujinami duomenys ir Ūkininkų registre. Ūkininkui mirus, jeigu įpėdinis tęsia ūkio veiklą, ūkis gali būti įregistruojamas įpėdinio vardu.

Ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą būtina atsiimti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, o sprendimą dėl neįregistruoto ūkininko ūkio galima atsiimti pasirinktinai: tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, gali būti išsiunčiamas asmeniui nurodytu el. paštu ar paštu arba susipažinti per Elektroninius valdžios vartus ( www.epaslaugos.lt).

Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas

Kiekviena žemės ūkio valda turi būti įregistruota Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre, gali užsiimti žemės ūkio veikla nesteigdamas įmonės.

Valdų duomenys atnaujinami:

1. Kiekvienais kalendoriniais metais ne vėliau kaip iki tų kalendorinių metų gruodžio 31 d. Jeigu valdos duomenys nepasikeitė, Registro duomenų teikėjas privalo šį faktą patvirtinti;
2. Valdos valdytojui mirus, kai įpėdinis pageidauja perregistruoti valdą savo vardu;
3. Valdos valdytojo pageidavimu pasikeitus valdos duomenims. Valdos duomenys gali būti atnaujinti daugiau nei vieną kartą per kalendorinius metus.

Valda išregistruojama iš Registro:

1. Registro duomenų teikėjo prašymu;
2. Įpėdinio prašymu, mirus valdos valdytojui;
3. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, praėjus vieneriems metams po valdos valdytojo mirties, jeigu nėra įpėdinio ir veikla toliau netęsiama;
4. Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro iniciatyva, jeigu įregistruotos Registre valdos duomenys nebuvo atnaujinti per paskutinius 3 metus.

Partneris iš žemės ūkio valdos išregistruojamas pasibaigus jungtinės veiklos (partnerystės) sutarčiai. Norėdamas žemės ūkio valdą įregistruoti, atnaujinti, išregistruoti, pakeisti duomenis mirus valdos valdytojui, išregistruoti partnerį iš žemės ūkio valdos, duomenų teikėjas kreipiasi į Savivaldybės administraciją arba savarankiškai per Elektroninių valdžios vartų portalą. Pranešimas apie valdos įregistravimą, duomenų atnaujinimą, pakeitimą, žemės ūkio valdos išregistravimą paslaugos gavėjui išduodamas tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją.

Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žemės ūkio pasėliams žalos paskaičiavimai

1. Medžiojamųjų gyvūnų padaryta žala žemės sklypų savininkams, valdytojams ir naudotojams, kurių žemės ūkio pasėliams buvo padaryta žalos, atlyginama, jeigu žemės ūkio pasėlių savininkas augina pasėlius pagal agrotechninius reikalavimus ir vykdo pasėlių apsaugojimo nuo medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos priemones, patvirtintas Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikoje.

2. Žemės, miško ir vandens telkinių sklypų, kuriuose nėra uždrausta medžioti savininkai, valdytojai ir naudotojai apie laisvėje gyvenančių medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą nedelsdami privalo pranešti atitinkamai seniūnijai, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo pateikia arba išsiunčia rašytinį prašymą dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo.

3. Seniūnijos seniūnas, gavęs pranešimą apie padarytą žalą, privalo tą pačią dieną pranešti medžioklės plotų naudotojui ir per 7 dienas organizuoti žalos įvertinimą, išskyrus atvejus , kai dėl žalos pobūdžio jos dydį įmanoma nustatyti tik praėjus daugiau negu 7 dienoms.

1. Prašymas.
2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
3. Įgaliojimas, jeigu prašymą ir dokumentus pasirašo ir teikia įgaliotas asmuo.
4. Žemės sklypo planas (kopija).

Melioracijos statinių techninių dokumentų ir kitos informacijos pateikimas melioruotos žemės savininkams

Paslaugos aprašymas: Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas (toliau – interesantas) teikia rajono savivaldybės administracijai prašymą išduoti techninius dokumentus apie jų žemėje esančius melioracijos statinius arba užsirašius . Melioracijos archyvinė medžiaga teikiama pagal prašymą arba išankstinį užsirašymą.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d.d. (Tą pačią dieną (jei interesantas ateina pagal išankstinį užsirašymą)).

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo ne verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Ruslan Narunec tel.+ 370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojai:   Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Danguolė Tamašauskaitė,
                                            tel. + 370 5 240 0546,
                                            žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Vladislava Ursul, tel. + 370 5 272 6319

Paslaugos teikimo proceso aprašymas:
1. Pareiškėjas užpildo prašymą ir surenka visus prie prašymo teikiamus priedus.
2. Pareiškėjas siunčia prašymą VRSA el. paštu vrsa@vrsa.lt / atneša fiziškai į VRSA priimamąjį.
3. Priimamojo specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda atsakingam specialistui vykdyti.
4. Paslaugos vykdytojas užregistruoja ir išnagrinėja prašymą bei priima sprendimą patenkinti ar pateikia motyvuotą atsakymą dėl atmetimo.
5. Renkami dokumentai, ruošiamas atsakymas.
6. Pareiškėjui pateikiama melioracijos statinių techninė dokumentacija, atsakymas siunčiamas klientui pasirinktu būdu: paštu arba elektroninėmis priemonėmis ar klientui atvykus į savivaldybės administraciją

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Melioracijos archyvinė medžiaga teikiama pagal prašymą arba išankstinį užsirašymą. Melioracijos statinių techninių dokumentų gavimui pateikiami šie dokumentai: - Prašymas. - Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopija). - Žemės sklypo planas


Reglamentuojantys teisės aktai:

Žemės savininkų melioracijos drenažo tinklų tikslinių matavimų derinimas

Paslaugos aprašymas: 

Valstybei nuosavybės teise priklausančių ir bendro naudojimo drenažo rinktuvų tiksliniai matavimai. Aprašymas interesantui Valstybei nuosavybės teise priklausantiems ir bendro naudojimo drenažo rinktuvams nustatoma po 15 m į abi puses nuo rinktuvo ašinės linijos apsauginė juosta, kurioje draudžiama statyti statinius, sodinti medžius ir krūmus, o galimiems taršos šaltiniams (fermoms, mėšlidėms ir kt.) – po 20 m į abi puses apsauginė juosta.

Tik tiksliai nustačius (atsikasus) drenažo rinktuvo buvimo vietą ir suderinus su savivaldybės melioracijos specialistais, statinius galima statyti arčiau, bet ne mažesniu kaip 5 m atstumu nuo drenažo rinktuvo. Drenažo koordinavimo darbus interesantas derina (žodžiu arba raštu) su savivaldybės melioracijos specialistu.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d.d. (10 darbo dienų nuo apžiūros akto pateikimo datos).

Paslaugos gavėjas: Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
                                    Juridiniams asmenims ne verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Ruslan Narunec tel.+ 370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Ruslan Narunec tel.+ 370 5 272 5299

Paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Pareiškėjas organizuoja drenažo ieškojimą (darbus atlieka atestuotos įmonės: melioracijos ir geodezijos (vykdytojai)). Pareiškėjo vykdytojai tvarko (pildo) drenažo koordinavimo aktą. Pareiškėjas arba jo vykdytojas Žemės ūkio skyriui pateikia užpildytą drenažo koordinavimo aktą su priedais (kontrolinę geodezinę nuotrauką, LKS94 duomenys, garantinis įsipareigojimas, nekilnojamojo turto dokumentai - 2-3 egz. Žemės ūkio skyrius tikrina dokumentaciją, registruoja, skaitmenizuoja, tikslina MELGIS duomenys ir spec. sąlygą. Akto egz. grąžinamas pareiškėjui arba jo atstovui.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Melioracijos planinės dokumentacijos pateikimas arba topografinės nuotraukos. suderinimas. Drenažo tinklų ieškojimas. Organizatorius sklypo savininkas (-ai). Paslauga reikalinga sumažinti drenažo rinktuvo apsaugos zoną.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Paramos paraiškų bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą priėmimas

Paslaugos aprašymas:

Bičių laikytojas, užsiimantis žemės ūkio produktų pirmine gamyba, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra deklaravęs ne daugiau 150 bičių šeimų, yra įregistravęs LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, turi kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą ir pateikti reikalingus dokumentus paraiškai užpildyti.

Paraiškų dėl paramos už papildomą bičių maitinimą iš bitininkų priėmimas

Bičių laikytojas, užsiimantis žemės ūkio produktų pirmine gamyba, kuris Lietuvos Respublikos teritorijoje laiko bites ir yra įregistravęs LR Žemės ūkio ir kaimo verslo registre žemės ūkio valdos valdytoju arba jungtinės veiklos partneriu, norėdamas gauti paramą už papildomą bičių maitinimą, turi kreiptis į savivaldybę pagal gyvenamą vietą ir pateikti reikalingus dokumentus paraiškos užpildymui: iki einamųjų metų rugpjūčio 1 d. turi kreiptis į teritorines valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybas pagal savo gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir užpildyti Ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių 3 priede nurodytą Pranešimą apie ūkinių gyvūnų bandą formą (forma GŽ-1).

Duomenis apie turimą bičių šeimų skaičių laikytojas turi atnaujinti kaimo valdų registre (seniūnijoje) prieš teikdamas paramos paraišką. Ekologinės gamybos ūkio savininkas, laikantis bites, papildomai pateikia šio ūkio sertifikatą ir ekologiško cukraus kokybės įrodymo dokumentus.

Bičių laikytojas turi atvykti į savivaldybę pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti:

  • Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
  • Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą;
  • Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;
  • Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Bičių laikytojams iš dalies atlyginamos išlaidos, tiesiogiai susijusios su papildomu bičių maitinimu (įprastinio ir ekologiško cukraus įsigijimo išlaidos), bet ne daugiau kaip 5,79 Eur už bičių šeimą arba ne daugiau kaip 11,58 Eur už ekologinės gamybos ūkio sertifikuotą bičių šeimą. Tinkamos finansuoti išlaidos turi būti patirtos einamaisiais metais iki paramos paraiškos pateikimo dienos (įskaitytinai). Nacionalinė mokėjimo agentūra raštu informuoja bičių laikytoją apie numatomą jam skirti paramą.

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto (einamieji metai nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d. (įskaitytinai)).

Paslaugos gavėjas: Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
                                    Juridiniams asmenims verslo tikslais
                                    Fiziniams asmenims verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. +370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Birutė Polikevičienė tel. +370 5 275 3208

Paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Bičių laikytojas turi atvykti į Žemės ūkio skyrių pagal gyvenamąją vietą arba buveinės adresą ir pateikti asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą (forma patvirtinta taisyklių 3 priedu ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus. Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Skyriaus specialistas patikrina, ar tinkamai užpildytas išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašas, ar įrašyti rekvizitai yra teisingi (esant netikslumų, bičių laikytojas pateiktus duomenis ištaiso), suveda duomenis į Paramos už papildomą bičių maitinimą informacinę sistemą ir išspausdina 2 paramos paraiškos (forma patvirtinta taisyklių 1 priedu ) egzempliorius. Jei ūkis yra ekologinis, patikrina, ar pateiktas sertifikavimo institucijos išduotas sertifikatas.

Pareiškėjas ir Žemės ūkio skyriaus specialistas parašais patvirtina išspausdintos paramos paraiškos ir Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašo duomenų teisingumą. Pasirašyta paramos paraiška laikoma pateikta. Vienas paramos paraiškos egzempliorius atiduodamas pareiškėjui, kitas – saugomas Žemės ūkio skyriuje.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Pareiškėjas pateikia:

- Paraiška (pildoma informacinėje sistemoje); 

- Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

- Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų aprašą;

- Išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus;

- Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

·         Telefonu: +370 5 275 3208
·         El. paštu: birute.polikeviciene@vrsa.lt.
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje)
–        Internetu (VRSA.lt)
–        Telefonu: +370 5 275 3208.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Paraiškų, gauti paramą už gamtos išteklių gerinimą žuvininkystės tvenkiniuose priėmimas

Paslaugos aprašymas: Parama gamtos išteklių apsaugai gerinti žuvininkystės tvenkiniuose.

Paslaugos suteikimo trukmė: VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per <10> darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per <5> darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: Fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. +370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Birutė Polikevičienė tel. +370 5 275 3208

Informacija:

Asmuo, pretenduojantys gauti paramą „1 langeliui“ pateikia šiuos dokumentus:

- juridinio asmens registracijos pažymėjimo, o kai paramos gavėjas fizinis asmuo – ūkio įregistravimo pažymėjimo kopijas;

- žuvų veisimo, auginimo, žiemojimo ir realizavimo ataskaitą Ž-4, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 214;

- pažymą apie paramos gavėjo pajamas praėjusiais metais;

- raštišką patvirtinimą, kad jis pagal reglamento (EB) Nr. 800/2008 1 priedą yra laikomas maža arba vidutine įmone, nėra gavęs paramos iš kitų fondų ar valstybės pagalbos toms pačioms išlaidoms kompensuoti ir nėra sunkumų turinti įmonė;

- ekologinės gamybos ūkio sertifikato kopiją; - pažymą apie paramos gavėjo ūkyje įveistų ir sertifikuotų tvenkinių plotą bei išaugintą tvenkinių žuvų produkcijos kiekį einamaisiais metais;

- dokumentą, liudijantį veterinarinio patvirtinimo numerio suteikimą (kopiją)

- pažymą apie žuvininkystės tvenkinių vandens projektinę ir faktinę kubatūrą.

1. Pareiškėjas užpildo paraišką ir surenka visus prie prašymo teikiamus priedus.
2. Ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 10 d., pateikti paraišką pasirinktu būdu: spausdintine (popieriuje teikiama) forma. Paraišką ir (arba) papildomus dokumentus pareiškėjas turi pateikti asmeniškai ar per įgaliotą asmenį arba elektronine forma, naudojantis ŽŪMIS portalo internetine prieiga.
3. Priimamojo specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda atsakingam specialistui vykdyti.
4. Savivaldybės administracija, išnagrinėjusi pareiškėjo pateiktus dokumentus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 20 d. priima sprendimą dėl paramos skyrimo arba neskyrimo.
5. Apie sprendimą atmesti paraišką ar neskirti paramos galutinį sprendimą priėmusi savivaldybės administracija per 10 darbo dienų nuo tokio sprendimo priėmimo dienos informuoja pareiškėją, registruotu laišku išsiųsdama jam raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo ar paramos neskyrimo priežastis, motyvus ir apskundimo tvarką.
6. Priėmus sprendimą dėl paramos skyrimo, savivaldybės administracija apskaičiuoja paramos sumą ir ne vėliau kaip iki einamųjų metų lapkričio 25 d. į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) informacinę sistemą arba ŽŪMIS suveda duomenis apie lėšų poreikį teikti paramą gamtos išteklių apsaugai gerinti akvakultūros tvenkiniuose einamaisiais metais (2 priedas).

Klientus konsultuoja šiais būdais:

·         Telefonu:+370 5  275 3208
·         El. paštu: birute.polikeviciene@vrsa.lt.
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje)
–        Internetu (VRSA.lt)
–        Telefonu: +370 5 275 3208.


Reglamentuojantys teisės aktai:

 

Dalies kreditų įstaigai sumokėtų palūkanų už ilgalaikiam ir trumpalaikiam turtui bei žemės ūkio paskirties žemei įsigyti suteiktų kreditų kompensavimas

Paslaugos aprašymas: Paskolų palūkanų dalinis kompensavimas.

Paslaugos suteikimo trukmė: VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel.+ 370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Birutė Polikevičienė tel. + 370 5 275 3208

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:
1. Prieš patirdamas išlaidas interesantas pateikia taisyklėse nurodytus dokumentus.
2. Atsakingas asmuo sutikrina dokumentus.
3. Pagal pareiškėjo pateiktus dokumentus ir informaciją įvertina žemės ūkio subjekto tinkamumą dalies palūkanų kompensacijai gauti, priima sprendimą dėl pagalbos skyrimo (neskyrimo) jos nustatytais terminais.
4. Apie priimtą sprendimą per 5 d. d. informuoja žemės ūkio veiklos subjektą. Priėmus sprendimą dėl pagalbos skyrimo, pareiškėjas tampa pagalbos gavėju. Jei priimamas sprendimas pagalbos neskirti, per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos raštu išsiunčiamas sprendimas pareiškėjui. Sprendimas dėl pagalbos neskyrimo turi atitikti Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo reikalavimus.
5. Pagalbos gavėjui pateikus kredito įstaigos pažymą (-as) už per metų I–III ketvirtį  ir prieš tai ėjusį metų IV ketvirtį sumokėtas palūkanas, savivaldybė apskaičiuoja palūkanų kompensacijos dydį.
6. Iki einamųjų metų spalio 31 d. duomenis apie lėšų poreikį suveda į informacinę sistemą ŽŪMIS arba į Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą.

Reikalinga informacija prašymo pateikimui:

1. Prašymas/paraiška (atsisiųsti);
2. Priedas 1  asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai;
3. Priedas 2 kredito sutarties kopija;
4. Priedas 3 finansinės nuomos  (lizingo) sutarties kopija;
5. paskutinių finansinių metų, ėjusių prieš paraiškos pateikimą, finansinės atskaitomybės ataskaitų kopijos;
6. kredito įstaigos pažyma apie orientacinę palūkanų normą;
7. finansinės nuomos (lizingo) bendrovės pažyma apie orientacinę palūkanų normą.

Prašymo forma

Klientus konsultuoja šiais būdais:
·         Telefonu: + 370 5 275 3208
·         El. paštu: birute.polikeviciene@vrsa.lt
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
–        Internetu (vrsa.lt).
–        Telefonu: + 370 5 275 3208.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pažymų apie lėšų poreikį daliai draudimo įmokų kompensuoti paruošimas ir išsiuntimas į NMA

Paslaugos aprašymas: Draudimo įmokų dalinis kompensavimas.

Paslaugos suteikimo trukmė: VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. +370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Birutė Polikevičienė tel.+370 5 275 3208

Reikalinga informacija prašymo pateikimui: 

1. Prašymas (parsisiųsti);
2. Priedas 1 Draudimo liudijimą (parodyti) ir jo kopiją;
3. Priedas 2  Raštišką patvirtinimą, kad jis pagal reglamento (EB) Nr. 800/2008 1 priedą yra laikomas maža arba vidutine įmone, nėra gavęs paramos iš kitų fondų ar valstybės pagalbos toms pačioms išlaidoms kompensuoti ir nėra sunkumų turinti įmonė;
4.  Priedas 3 Dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į apdraustą turtą (parodyti) ir jų kopijas;
5. Priedas 4 Mokėjimo dokumentus, patvirtinančius draudimo įmokų sumokėjimą (parodyti) ir jų kopijas;
6.  Priedas 5 Buhalterinės apskaitos tvarkymą patvirtinančius dokumentus už paskutinį ataskaitinį laikotarpį (parodyti) ir jų kopijas; 
7. Priedas 6 Pažymą apie dirbančių darbuotojų skaičių. 

Prašymo forma

Klientus konsultuoja šiais būdais:
·         Telefonu: +370 5 275 3208
·         El. paštu: birute.polikeviciene@vrsa.lt
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
–        Internetu (vrsa.lt).
–        Telefonu: +370 5 275 3208.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Laukų ribų įbraižymo darbų atlikimas

Paslaugos aprašymas: Paslauga teikiamam fiziniams arba juridiniams asmenims, norintiems pateikti paraišką Tiesioginėms išmokoms už deklaruotus žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus, laukų ribų įbraižymas.

Paslaugos suteikimo trukmė: VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel.+370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Česlava Apolevič tel. +370 5 273 1290

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:
1. Pareiškėjas užpildo prašymą ir surenka visus prie prašymo teikiamus priedus.
2. Pareiškėjas siunčia prašymą VRSA el. paštu vrsa@vrsa.lt / atneša fiziškai į VRSA priimamąjį.
3. Priimamojo specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda atsakingam specialistui vykdyti.

Klientus konsultuoja šiais būdais:
·         Telefonu: +370 5 273 1290.
·         El. paštu: ceslava.apolevic@vrsa.lt
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
–        Internetu (vrsa.lt).
–        Telefonu: +370 5 273 1290.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Fizinių ir juridinių asmenų prašymai, jų nagrinėjimo dokumentai dėl techninių sąlygų statiniams melioruotoje žemėje projektuoti išdavimo

Paslaugos aprašymas: Techninių sąlygų išdavimas statiniams melioruotoje žemėje projektuoti.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d.d.

Paslaugos gavėjas: Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
                                    Juridiniams asmenims verslo tikslais
                                    Fiziniams asmenims verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Ruslan Narunec tel.+ 370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojai:   Žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Danguolė Tamašauskaitė,
                                            tel. + 370 5 240 0546,
                                            žemės ūkio skyriaus vyr. specialistė Vladislava Ursul, tel. + 370 5 272 6319

Paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Pareiškėjas užpildo prašymą ir surenka visus prie prašymo teikiamus priedus. Pareiškėjas siunčia prašymą VRSA el. paštu vrsa@vrsa.lt / atneša fiziškai į VRSA priimamąjį. Priimamojo specialistas užregistruoja prašymą ir perduoda atsakingam specialistui vykdyti. Atsakingas asmuo išnagrinėja gautą prašymą ir priima sprendimą: patenkina, atmeta arba informuoja gavėją dėl prašymo papildymo

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Technines sąlygas privalo gauti visi juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie melioruotoje žemėje projektuoja - kelius, geležinkelius, požeminės komunikacijos, dujotiekius, elektros tiekimo, ryšių linijos, tiltus, vandens pralaidos ir kitus įrenginius bei statinius.

Techninėms sąlygoms gauti pateikiami šie dokumentai:

1. Prašymas sąlygoms gauti.
2. Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimą (kopiją).
3. Žemės sklypo plano kopiją.
4. Prieš projektinius pasiūlymus.

 


Reglamentuojantys teisės aktai:

Juridinių ir fizinių asmenų traktoriams, savaeigėms ir žemės ūkio mašinoms bei jų priekaboms techninių apžiūrų atlikimas

Paslaugos aprašymas: Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų įregistruotų traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų (toliau-traktoriai) techninei apžiūrai atlikti. Paslaugos tikslas-kontroliuoti ir įvertinti traktorių techninę būklę, siekti, kad eksploatuojami traktoriai nekeltų pavojaus žmonių sveikatai ir žalos aplinkai, patikrinti registracijos duomenis

Paslaugos suteikimo trukmė: Paslauga suteikiama iš karto (Pagal grafiką ir atvykstant į vieta.)

Paslaugos gavėjas: Fiziniams asmenims ne verslo tikslais
                                    Juridiniams asmenims verslo tikslais
                                    Fiziniams asmenims verslo tikslais

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Žemės ūkio skyriaus vedėjas Ruslan Narunec tel.+ 370 5 272 5299

Paslaugos vykdytojas: Žemės ūkio skyriaus vedėjo pavaduotojas Gediminas Janavičius tel.+ 370 5 272 6065, mob. tel.: +370 682 52553

Paslaugos teikimo proceso aprašymas:
Pagal grafika: interesantas pagal grafika atvyksta į nustatytą vietą su transporto priemonė ir su visais reikalingais dokumentais. Vietoje išrašomas naujas Techninės apžiūros talonas, jeigu techniką atitinka reikalavimams. Ne pagal grafika: interesantas registruojasi telefonu tam tikrai dienai, kad specialistas atvyktu paskirtai vietai. Atvykus specialistui interesantas turi pateikti reikalingus dokumentus. Vietoje išduodamas Techninės apžiūros talonas, jeigu techniką atitinka reikalavimams.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
Traktoriaus savininkas (valdytojas) pateikia: traktorininko pažymėjimą ar kitą dokumentą, suteikiantį teisę vairuoti traktorių, traktoriaus registracijos dokumentą, dokumentą apie sumokėtą valstybės rinkliavą, transporto civilinės atsakomybės draudimo polisą.

Paslaugos kaina:
traktoriaus tech. apžiūrą reikia mokėti 6,80 €
traktorinę priekabą 5,50 €
Atvykimas į apžiūros vietą 9.90 €
į Vilniaus apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos Vilniaus skyriaus sąskaitą Nr. LT24 7300 0101 1239 4300, AB bankas “Swedbank”, banko kodas 73000, įmokos kodas 53041, įmonės kodas 188659752


Reglamentuojantys teisės aktai:

Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas

Paslauga skirta juridinių ir fizinių asmenų arba jų atstovų, turinčių įstatymų tvarka išduotus įgaliojimus, vardu įregistruoti, išregistruoti, keisti registravimo duomenis, išduodant registracijos liudijimus, valstybinio numerio ženklus, techninės apžiūros talonus, prireikus keisti registracijos liudijimus ir valstybinio numerio ženklus jų turimiems ar įsigytiems traktoriams, savaeigėms žemės ūkio ir kitoms savaeigėms mašinoms, kurių variklio galia viršija 8 kw, taip pat jų priekaboms ir puspriekabėms.

Paslaugos gavėjai reikiamus dokumentus pateikia tiesiogiai ir atsiima taip pat tiesiogiai. Paslaugos teikėjas tikrina dokumentus, teisėtumą. Registravimo taisyklių nustatyta tvarka tikrina, kad registruoti pateikti duomenys atitiktų duomenis pateiktuose dokumentuose ir registruojamų mašinų techninius ir eksploatacinius duomenis.

Faktiniai duomenys tikrinami mašinų buvimo vietoje. Taip pat formuoja ir įrašo į registro duomenų bazę registravimo duomenis – 40 parametrų. Tvarko registro duomenų teikėjų mašinai registruoti pateiktus dokumentus, konsultuoja registro duomenų teikėjus ir kitus asmenis įregistravimo į registrą klausimais. Seka, kad administracinės, organizacinės ir techninės duomenų saugos priemonės atitiktų registro duomenų saugos nuostatų reikalavimus.