kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

„Informacinės sistemos apie Vilniaus rajoną perspektyvos ir naudos vartotojams“ galimybių studijos pristatymas


Liepos 26 d. Vilniaus rajono savivaldybės didžiojoje salėje vyko Galimybių studijos „Informacinės sistemos apie Vilniaus rajoną perspektyvos ir naudos vartotojams“ pristatymas. Galimybių studija – tai paruošto įgyvendinimui projekto detali analizė techniniu, instituciniu, ekonominiu ir finansiniu aspektu. Šios studijos pagalba identifikuojami, formuojami ir pagrindžiami palankūs projektai. Analizėje išstudijuojami visi įmanomi investicijų variantai ir nustatoma jų vertė.


 

Galimybių studijos (GS) tikslas – įvertinti galimas geografinės informacinės sistemos (GIS) paslaugas Vilniaus rajono savivaldybėje, leidžiančias efektyvinti savivaldybės ir jai pavaldžių įmonių veiklą, bei teikti elektronines GIS paslaugas.

GIS apima kompleksą įrankių, kuriais naudojantis galima automatizuoti žemėlapių gamybą, nagrinėti sudėtingus ryšius ir spręsti geografines problemas, priimti erdvine analize paremtus sprendimus, palaikyti žinias apie sudėtingą inventorių, papildyti esamas IS geografine perspektyva ir pan.


GIS galima laikyti esant sukurta tada, kai  yra sukurti atskiri ją sudarantys komponentai:

>      Erdviniai duomenys (ED)

>      ED ir elektroninių paslaugų teikimo Internete aplinka ir procedūros

>      Apmokyti dirbti su sistemos dalimis naudotojai

>      Aprašyti procesai ir sukurtos ED atnaujinimo procedūros

>      Įsigyta techninė ir programinė įranga arba pasirinktos debesų kompiuterijos principais paremtos paslaugos


Erdviniai duomenys GIS sandaroje užima svarbią poziciją. Jų įvairios taikymo sritys turi labai skirtingus kiekius. Tai pat skirtingose srityse naudojami ED yra skirtingos svarbos ar naudingumo: vieni ED naudingi specialistams dirbantiems laisvoje rinkoje, kiti savivaldybės specialistams, dar kiti - gyventojams.


Vienu kartu sukurti visus reikalingus GIS sistemai funkcionuoti ED, surinkti yra labai brangu. Tai pat tai trunka keletą ar net keliolika metų. GS tikslas atrinkti svarbiausius ir naudingiausius ED, pateikti alternatyvas sėkmingai GIS diegimo pradžiai.


Buvo svarstomos įvairios alternatyvos, pasirinkta vienu etapu iš karto sukurti bendrą vieningą VRSA ir jos pavaldžių institucijų EDB, įsigyti tam reikiamą infrastruktūrą, sukurti GIS sistemą ir perkelti turimus duomenis į sistemą.


Siūlomas sprendimas apima:

>      vieningo GIS duomenų saugojimo ir naudojimo sprendimo įdiegimą

>      prieigos prie vieningo GIS duomenų saugojimo ir naudojimo sprendimo nutolusiuose padaliniuose ir pavaldžiose įstaigose sprendimą

>      aplikacijų kūrimą VRSA darbuotojams

>      El. paslaugas gyventojams ir specialistams

>      duomenų į GIS įkėlimą

>      vektorizavimą

>      darbuotojų apmokymą


Siūlomos įgyvendinti veiklos:

  • suprojektuoti, įsigyti ir įdiegti vieningą GIS duomenų saugojimo ir naudojimo sprendimą (programinę įrangą), įsigyti ir įdiegti techninę įrangą, reikalingą GIS sprendimui
  • įkelti turimus erdvinius duomenis (bendrąjį ir specialiuosius planus, ortofotografinius žemėlapius)
  • Iš RC įsigyti ir įkelti į GIS sklypo ribų duomenis
  • sukurti web aplikaciją, leidžiančią geodezininkams ir projektuotojams atsisiųsti teritorijų ir statinių erdvinius duomenis (archyvinius, topografinius, išpildymo, projektinius)
  • sukurti web aplikaciją, leidžiančią asmenims pateikti derinimui topografinį (geodezinį) planą, kontrolinę (išpildomąją) geodezinę nuotrauką
  • sukurti web aplikaciją, leidžiančią viešai atvaizduoti erdvinius ir atributinius duomenis apie:

 

-  bendrąjį planą ir specialiuosius planus,

- detaliuosius planus (informaciją apie pradėtas planavimo procedūras, apie parengtus detalius planus, apie patvirtintus detalius planus) tiesiai iš vidinės sistemos duomenų,

- Vilniaus rajono kelius ir 3 kategorijos vietinių kelių inventorizacijos atributinius duomenis,

- planuojamas greideriuoti, remontuoti ir valomas gatves, apšvietimo stulpus,

- netvarkomus kelius iki sodybų,

- naujas gatves ir joms suteiktus pavadinimus,

- vandenvietes, katilines, valymo įrenginius,

- leidimus (sąlygas) įsirengti vietinį vandentvarkos įrenginį,

- šulinius,

- daugiabučius,

- išduotas licencijas ir leidimus (pvz. verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais, naftos produktais ir kt.),

- sporto, turizmo, kultūros objektus,

- VRSA pavaldžias įstaigas,

- želdinius (želdinių vietas, gautus prašymus, išduotus leidimus)


GIS įdiegimas yra naudingas VRSA nes jos dėka bus sutaupytas specialistų darbo laikas, priimti efektyvesni ir kokybiški sprendimai, padaroma mažiau klaidų ir nuostolių, darbuotojai ir Vilniaus rajono gyventojai liks patenkinti.

 

 

Shadow up