kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Paskutinį š. m. pavasario penktadienį – Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis

Gegužės 28 d., skaičiuojant paskutinės š. m. pavasario dienas bei tęsiantis paskelbtam karantinui Lietuvoje, vengiant didelių žmonių susibūrimų – nuotoliniu būdu vyko Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis. Svarbiausi savivaldybės gyvenimo klausimai – švietimo įstaigų pasiruošimas vaikų vasaros atostogoms, naujų socialinės globos kainų Paberžės socialinės globos namuose nustatymas, kompensacijų karantino metu už patirtas išlaidas mokinius vežantiems vežėjams nustatymas ir kiti svarbūs sprendimai buvo aptarti elektroninių ryšių priemonių pagalba. Savivaldybės Tarybos posėdžio įrašą, kaip įprastai, galima stebėti Savivaldybės YouTube kanale.


Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos vyr. patarėjas Rokas Jonikas, Savivaldybės administracijos darbuotojai.

 

Patvirtinta nauja ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kaina Paberžės socialinės globos namuose

Atsižvelgiant į tai, kad nuo 2019 metų padidėjo prekių, ypač paslaugų kainos, minimalus mėnesinis atlygis, socialinių darbuotojų darbo užmokesčio koeficientai bei dėl paskelbtos ekstremalios situacijos metu padidėjusių išlaidų asmeninėms apsaugos priemonėms, kurios skiriamos aprūpinti ir apsaugoti globos namų darbuotojus ir gyventojus, Taryba pritarė naujoms ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainoms Paberžės socialinės globos namuose.

Patvirtintos naujos kainos bus taikomos nuo š. m. gegužės 1 d. ir sieks 1 020 Eur per mėnesį – senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su negalia, 1 070 Eur per mėnesį – senyvo amžiaus asmeniui ir suaugusiam asmeniui su sunkia negalia.

Daugiau apie Paberžės socialinės globos namų veiklą, priėmimo sąlygas ir teikiamas paslaugas kviečiame skaityti: https://www.paberzesnamai.lt/.

 

NVŠ nepanaudotos lėšos bus skirtos vaikų vasaros stovykloms 

Siekiant mokiniams suteikti kuo daugiau galimybių įvairioms veikloms vasarą, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija leido savivaldybėms iš valstybės biudžeto einamiesiems metams skirtas neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) (išskyrus ikimokyklinio, priešmokyklinio ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo) programoms finansuoti skirtas lėšas, nepanaudotas dėl COVID-19 paskelbto karantino, naudoti stovykloms, organizuojamoms mokinių atostogų metu bei prisidedančioms prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo.

Tarybos posėdžio metu patvirtintas naujas Vilniaus rajono savivaldybės vaikų stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašas, numatantis naują konkurso organizavimo, paraiškų pateikimo, vertinimo, lėšų skyrimo ir kt., tvarką.

Vilniaus rajono savivaldybės teritorijos mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokantiems arba Vilniaus rajone gyvenantiems mokiniams (kai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą mokosi kaimyninėje savivaldybėje) atostogų metu bus sudaryta galimybė dalyvauti jų poreikius atitinkančiose stovyklose.

2021 metams NVŠ programoms finansuoti buvo skirta 563,3 tūkst. Eur. NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 Eur per mėnesį.

Stovykloms finansuoti numatyta skirti iki 160 tūkst. Eur. Vieno mokinio vienos dienos užimtumui organizuoti stovykloje, kurioje bus teikiamos nakvynės paslaugos, galės būti skiriama iki 20 Eur dienai, stovykloje be nakvynės – iki 12 Eur dienai.

 

Patvirtinti ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2021-2022 m. m.

Kiekvienais mokslo metais nustatomas Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigose ir bendrojo ugdymo mokyklose formuojamų priešmokyklinio ugdymo grupių skaičius bei pagal poreikį tikslinami priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai.

Siekiant užtikrinti privalomą Vilniaus rajono savivaldybės priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymąsi pagal priešmokyklinio ugdymo programą, Tarybos posėdžio metu patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigų ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2021-2022 m. m.

Taikant įvairius modelius užtikrinamos galimybės visiems vaikams ugdytis pagal priešmokyklinio ugdymo programą. 2021-2022 m. m. priešmokyklinį ugdymą vykdys 58 priešmokyklinio ugdymo grupės, iš jų 14 grupių vykdys priešmokyklinio ugdymo programą pagal I modelį, 21 grupė – pagal II modelį, 21 grupė – pagal III modelį ir 2 grupės – pagal IV modelį.

 

Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modeliai 2021-2022 m. m.

Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašas

 

Karantino metu ugdymą organizavus nuotoliniu būdu – bus kompensuotos patirtos išlaidos mokinius mokslo metais vežantiems vežėjams

Šalyje paskelbus karantiną, daugelyje Vilniaus rajono švietimo įstaigose ugdymas pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas buvo vykdomas nuotoliniu arba mišriu būdu, todėl vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutus aptarnaujantys vežėjai patyrė neigiamų finansinių pasekmių ir prarado pajamas.

Siekiant mažinti COVID-19 sukeltas pasekmes, Tarybos posėdžio metu nuspręsta 100 proc. kompensuoti į Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančias švietimo įstaigas vietinio (priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais mokinius vežantiems vežėjams negautas pajamas už mokinių pavėžėjimą 2021 m. balandžio ir gegužės mėn. pagal 2020 m. lapkričio mėn. galiojusius Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje esančių mokyklų mokinių vežiojimo maršrutiniais autobusais sąrašus.  

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro struktūrą papildys nauji padaliniai

Siekdami Vilniaus rajone ir toliau teikti profesionalias socialines paslaugas vaikams ir jų šeimos nariams, apsaugoti vaiką ir išsaugoti jam šeimą, užtikrinti saugią aplinką, laiku suteikiant pagalbą ir garantuojant emocinį bei fizinį saugumą, Taryba patvirtinusi Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro nuostatų naują redakciją sudarė galimybę Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro struktūrą papildyti naujais padaliniais. Nuo šiol Vilniaus rajone bus teikiamos paslaugos vaikams, likusiems be tėvų globos, augti šeimai artimoje aplinkoje.

- Bendruomeninių vaikų globos namų padalinys (Bendorėlių 2-ojoje al. 46, Bendorių k., Avižienių sen. ir Vilnios g. 3, Bendorių k., Avižienių sen.) veikiantis pagal šeimai artimos aplinkos modelį ir teikiantis ilgalaikę (trumpalaikę) socialinę globą vaikams, likusiems be tėvų globos (rūpybos), socialinę riziką patiriantiems vaikams.

- Vaikų socialinės globos padalinys (Mokyklos g. 64, Geisiškių k., Vilniaus r.) teikiantis laikino atokvėpio paslaugas – trumpalaikio pobūdžio specialiąsias socialinės priežiūros vaikams su sunkia negalia, kuriuos namuose augina, prižiūri ir (ar) globoja (rūpina) kartu gyvenantys artimieji, kurie laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti. Taip pat Vaikų socialinės globos padalinyje būtų teikiama  trumpalaikė iki 3 mėnesių socialinė globa (rūpyba) vaikams, laikinai likusiems be tėvų globos (rūpybos), socialinės rizikos vaikams.

 

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.

 

Shadow up