kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Kvietimas dalyvauti konkurse projektams finansuoti

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012-07-20 įsakymu Nr. A1-345 patvirtinto Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Aprašas) 4.1 punktu bei siekdama gerinti Vilniaus rajono neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, Vilniaus rajono savivaldybė (toliau – Savivaldybė) kviečia dalyvauti 2014 M. SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGŲ NEĮGALIESIEMS BENDRUOMENĖJE PROJEKTAMS FINANSUOTI PARAIŠKŲ KONKURSE.


Projektų paraiškas gali teikti įregistruotos juridinių asmenų registre neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešos įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininko teises įgyvendina valstybės arba savivaldybės institucija), kurios teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas Vilniaus rajono savivaldybėje gyvenantiems neįgaliesiems integruotis į visuomenę.

 Paraiškų teikimo tvarka

Informuojame, kad 2013 m. rugsėjo 13 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-533 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-345 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2013, Nr. 99-4921). 2014 m. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atranka turi būti vykdoma atsižvelgiant į minėtame įsakyme patvirtintus pakeitimus.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašą 2014 metų atrankai vykdyti (aktuali redakcija) galite rasti paspaudę šia nuorodą:

http://www.ndt.lt/id-projektu_finansavimo_tvarka.html

 

Organizacija teikia Savivaldybės administracijai projekto paraišką 2014 metams finansuoti  šia tvarka:

  1. pateikiamas projekto paraiškos originalas (užpildyta, pasirašyta ir antspauduota paraiškos forma ir priedai);
  2. kartu su projekto paraiška kompiuterinėje laikmenoje pateikiama elektroninė projekto paraiškos versija. Ant elektroninės laikmenos turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas;
  3. projekto paraiška turi būti pateikta paštu registruotu laišku, įteikta pašto kurjerio arba įteikta organizacijos ar jos įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymeklyje nurodyta data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip spalio 15 d.  Kitais būdais, t. y. faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais gautos paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos;
  4. organizacija gali pateikti Savivaldybei ne daugiau kaip vieną projekto paraišką.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų paraiškos priimamos iki š.m. spalio 15 d., darbo dienomis nuo  8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.)  adresu Rinktinės g. 50 , Vilnius  (103 kab., I aukštas).

Paraiškos formą galite rasti čia

Įgaliota palaikyti ryšį su organizacijomis ir gauti iš jų su paraiškų teikimo susijusius pranešimus Socialinės rūpybos skyriaus vyresnioji specialistė Tatjana Mišančiukova, tel.  275 2638, el. p.:  tatjana.misanciukova@vrsa.lt.

 

 

Shadow up