kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos darbo vaisius – keturiasdešimt aštuoni sprendimai

Keturiasdešimt aštuoni - tiek sprendimų Vilniaus rajono savivaldybės taryba priėmė šį penktadienį, rugpjūčio 29 d., vykusiame posėdyje.


Pirmuoju klausimu Tarybos nariai turėjo patvirtinti Vladislavo Sirokomlės muziejaus direktorių. Šiam klausimui pritarta vienbalsiai ir šį postą užims iki šiol šias pareigas einanti Helena Bakulo. Tarybos nariai dėkojo direktorei  už tautinės kultūros ir tautinio paveldo puoselėjimą.

Taryba patvirtino savivaldybės įmonės „Nemenčinės vaistinė“ 2013 metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį bei paskirstytinojo pelno paskirstymą.

Posėdyje pritarta Avižienių vaikų lopšelio-darželio „Vaikystės takeliu“, Riešės pagrindinės mokyklos „Žaidžiame ir mokomės kartu“, Egliškių šv. Jono Bosko vidurinės mokyklos, Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijos ir Rudaminos Ferdinando Ruščico gimnazijos „Pažinimo takeliu“ parengtoms ikimokyklinio ugdymo programoms.

Švietimo skyriaus vedėja Lilija Andruškevič pristatė Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų klasių komplektų skaičių ir mokinių skaičiaus vidurkį klasėse pagal vykdomas bendrojo ugdymo programas, priešmokyklinio ugdymo grupių ir vaikų skaičiaus vidurkį grupėse 2014-2015 mokslo metams. Remiantis statistinių duomenų rodikliais šiemet Vilniaus rajone mokinių skaičius sumažėjo 140 mokinių, patvirtinta 6 klasių komplektais mažiau, tačiau galime pasidžiaugti, kad pirmokų skaičius stabilus.

Taryba nutarė padidinti Vilniaus rajono savivaldybės 2014 m. mokinio krepšelio pajamas 109 tūkst. Lt ir paskirstyti savivaldybei skirtas mokinio krepšelio lėšas Vilniaus rajono savivaldybės asignavimų valdytojams ir švietimo įstaigoms. Šios lėšos bus skirtos mokyklų bibliotekininkų atlyginimams padidinti, nes iki šiol šie darbuotojai uždirbdavo mažiausiai.

Vienbalsiai buvo pritarta Socialinės paramos mokiniams organizavimo ir teikimo tvarkos aprašui, kuriame numatoma: mokinių teisė į socialinę paramą, paramai gauti būtini dokumentai, nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimo bei teikimo tvarka. Esminis tvarkos apraše numatomas pakeitimas – dėl paramos mokinio reikmenims įsigyti pareiškėjas gali kreiptis iki kalendorinių metų spalio 5 dienos. Taip pat tvarkoje yra apibrėžtos Socialinės rūpybos, Švietimo, Buhalterinės apskaitos skyrių, seniūnijų ir bendrojo ugdymo įstaigų funkcijos organizuojant socialinę paramą mokiniams. Šiuo metu mažėja vaikų skaičius, kuriems teikiamas nemokamas maitinimas, nuo birželio 1 d. įsigaliojo Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kuriais siekiama, kad piniginę socialinę paramą gautų tik tie asmenys, kuriems jos iš tiesų reikia. Tad,  palyginus su 2010 metais, šiemet mažiau gyventojų pretenduoja į paramą.

Tarybos sprendimu „Dėl atstovo delegavimo į UAB „Vilniaus vandenys“ stebėtojų tarybą“ nuspręsta deleguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoją Albertą Narvoišą.

Posėdžio metu pritarta sporto infrastruktūros vystymo Vilniaus rajone galimybių studijai. Studijoje išanalizuota esama sporto veiklos ir jos infrastruktūros būklė, taip pat apžvelgtas poreikis jai atnaujinti arba rekonstruoti. Duomenys, aprašyti Galimybių studijoje, panaudoti rengiant Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginį plėtros planą. Taip pat yra parengtas Vilniaus rajono sporto objektų žemėlapis, kuriame pažymėti visi Vilniaus rajone esantys sporto objektai pagal sporto šakas, pateiktos nuotraukos, kontaktinė informacija. Žemėlapis bus atnaujinamas pagal poreikį – sutvarkius naujus sporto objektus, bus keliamos naujos nuotraukos. Turint parengtą galimybių studiją ir gavus ES paramą sporto infrastruktūros atnaujinimui bus aiškios investavimo kryptys ir prioritetai.

Tarybos narių palaikymo ir vienbalsio pritarimo sulaukė tarybos sprendimas „Dėl žemės sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k., kaip visuomenės poreikiams skirtų teritorijų, suformavimo“. Sprendimo projekto uždaviniai – suformuoti žemės sklypus, esančius Didžiosios Riešės k., kaip visuomenės poreikiams skirtas teritorijas ir įrengti vaikų žaidimo bei sporto aikštelę, konteinerių stovėjimo aikštelę ir automobilių aikštelę prie kapinių. Suformavus sklypus ir įrengus juose aikšteles, bus realizuotas ir patenkintas visuomenės poreikis.

Shadow up