kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vėl nepagrįstai puolama Vilniaus rajono savivaldybė

PRANEŠIMAS SPAUDAI

2013-10-03

Šiandien portale DIENA.LT pasirodė Savivaldybę šmeižiantis straipsnis Vilniaus rajono milijonų plovykla (http://www.diena.lt/naujienos/vilnius/miesto-pulsas/vilniaus-rajono-milijonu-plovykla-416338#.Uk1T0dzHuUk).


Straipsnyje rašoma apie Savivaldybės administracijos perkamą teisę skelbti naujienas vietiniuose savaitraščiuose „Vilniaus krašto savaitraštis“ ir „Tygodnik Wileńszczyzny“.

Savivaldybės privalo skelbti priimtus norminius teisės aktus remiantis Vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų skelbimo ir įsigaliojimo tvarka.

Remiantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 2 str., vietinis  laikraštis  -  laikraštis,  kurio ne mažiau kaip 90 procentų  tiražo  platinama  vienos miesto ar rajono savivaldybės teritorijoje.

Supaprastintas atviras konkursas buvo paskelbtas CVPIS sistemoje. Atvirame konkurse galėjo dalyvauti visi tiekėjai, kurie atitiko konkurso sąlygose keliamus reikalavimus. Remiantis konkurso sąlygomis, sutartį planuojama sudaryti 12 mėnesių laikotarpiui. Galutinę sutarties kainą, kurią Savivaldybė turės sumokėti už paslaugas, priklausys nuo vykdant sutartį suteiktų paslaugų kiekio (apimties), tačiau negalės viršyti 430 tūkst. Lt per metus. Numatomo pirkimo vertės skaičiavimą reglamentuoja  viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsnis ir 2003-02-26 Viešųjų pirkimų  tarnybos  direktoriaus įsakymas  Nr. 1S-26 „Dėl prekių ir paslaugų viešojo pirkimo vertės nustatymo metodikos patvirtinimo“.

Straipsnio autorius teigia „Lyg to nebūtų gana, nurodoma, jog leidinys per pastaruosius trejus metus turi būti įgyvendinęs "bent 1 spaudos paslaugų sutartį, kurios vertė ne mažesnė kaip 300 tūkst. litų"“. Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai nustatomi vadovaujantis 2011 m. gruodžio 30 d. Nr. 1S-196 Viešųjų Pirkimų Tarnybos direktoriaus įsakymo „Dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos vyriausybės direktoriaus 2003 m. spalio 20 d. įsakymo Nr. 1S-100 „Dėl tiekėjų kvalifikacijos vertinimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“ pakeitimo“  20.1 punktu, kuriame aiškiai nurodomi konkurso dalyvių techninį ir profesinį pajėgumą apibūdinantys kriterijai. Vienas iš kriterijų suteikia galimybę reikalauti iš tiekėjo jo pajėgumą įgyvendinti sutartį patvirtantį faktą, t.y. per paskutinius 3 metus arba per laiką nuo tiekėjo įregistravimo dienos įvykdytų (ir) ar vykdomų pagrindinių panašių patiektų prekių ar suteiktų paslaugų pirkimo sutarčių (pirkimo sutarčių, kurių dalykas ir įvykdymo sąlygos panašios), kurių kiekvienos rekomenduojama vertė yra ne mažesnė kaip 0,7 pirkimo objekto (pasiūlymo) vertės, skaičius.

Straipsnyje rašoma, jog „(...)"Vilniaus dienai" pradėjus domėtis konkursu, savivaldybė netikėtai jį pratęsė dar savaitei.“ Vilniaus rajono savivaldybės administracija (toliau – Perkančioji organizacija) gavo supaprastinto atviro konkurso dėl Spaudos paslaugų lietuvių kalba vietiniu lygiu leidžiamame leidinyje pirkimo dalyvio prašymą nukelti pasiūlymų pateikimo terminą. Perkančioji organizacija, išnagrinėjusi konkurso dalyvio prašymą, priėmė sprendimą nustatyti naują pasiūlymų pateikimo ir susipažinimo su pasiūlymais terminą. Visi konkurso dalyviai buvo apie tai informuoti, taip pat patikslintas skelbimas apie pirkimą.

Straipsnio autorius nežino Lietuvos Respublikos įstatymų arba specialiai klaidina skaitytojus. Tekste nėra tvirtų argumentų, pateikiama netiksli informacija. Stebina straipsnio akiplėšiškumas ir skaitytojų negerbimas, juk straipsnis sukonstruotas taip, kad sukeltų aferos regimybę, o iš tikrųjų jame nėra nieko, kas leistų bent kuo nors apkaltinti Savivaldybę. 

Shadow up