kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Projektas „Kokybės krepšelis“ Vilniaus rajone

Vienu prioritetinių Vilniaus rajono savivaldybės strateginių tikslų – ugdymo kokybės gerinimas. Savivaldybė kiekvienais metais skiria didelius finansinius išteklius šiuolaikiškai ugdymo aplinkai kurti Vilniaus rajono švietimo įstaigose. Moderni ir šiuolaikiška aplinka, tai viena iš sudedamųjų aspektų, būtinų mokinių pasiekimams ir pažangai gerinti. Kitas labai svarbus aspektas – profesionali ir nuolat tobulėjanti mokytojų bendruomenė. Tik nuolat tobulinantis savo kompetencijas, atviras ugdymo naujovėms pedagogas gali ugdyti atvirą, pasirengusį mokytis visą gyvenimą pilietį.  


Vilniaus rajone įgyvendinamas Kokybės kultūros plėtros veiksmų planas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro (toliau – Švietimo ministro) 2015 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-1196 „Dėl Kokybės kultūros plėtros veiksmų plano patvirtinimo“, o 2018 m. rugpjūčio 28 d. Švietimo ministro įsakymu Nr. V-707 buvo patvirtintas Kokybės krepšelio skyrimo bendrojo ugdymo mokykloms tvarkos aprašas (projektas „Kokybės krepšelis“), nurodantis projekto „Kokybės krepšelis“ (toliau – Projektas) tikslą bei sąlygąs bendrojo ugdymo mokykloms tiksliniam finansavimui gauti.

Pagrindinis Projekto finansavimo tikslas – mokinių pasiekimų gerinimas, padedant savivaldybėms sudaryti prielaidas mokyklose ugdymo kokybei gerėti.

Dalyvauti Projekte buvo pakviesta 10 Vilniaus rajono švietimo įstaigų: Vilniaus r. Buivydžių Tadeušo Konvickio gimnazija, Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija, Vilniaus r. Kalvelių „Aušros“ gimnazija, Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazija, Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazija, Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija, Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija, Vilniaus r. Rukainių gimnazija, Vilniaus r. Valčiūnų gimnazija, Vilniaus r. Zujūnų gimnazija.

Prieš pradedant vykdyti Projektą mokyklose atliktas išorinis rizikos vertinimas, kurio metu buvo vykdomas mokyklų veiklų rizikos veiksnių identifikavimas, analizė ir veiklos tobulinimo galimybių numatymas. Remiantis išorinio vertinimo ir įsivertinimo duomenimis, kartu su priskirtais konsultantais, kiekviena mokykla 2020-2021 mokslo metų pradžioje sukūrė veiklų tobulinimo planą dvejų metų laikotarpiui. Mokyklos daugiausiai lėšų numatė skirti mokytojų kompetencijų gerinimui (kursai, stažuotės, gerosios patirties sklaida) ir IKT bazės modernizavimui.

Dalyvaujančioms Projekte mokykloms skiriamos kokybės krepšelio lėšos skaičiuojamos taip – kokybės krepšelio dydį (354 Eur vienam mokiniui per metus) dauginant iš besimokančių pagal pagrindinio ugdymo programos pirmą dalį (5–8 klasės) mokinių skaičių, kuris nustatomas remiantis Švietimo valdymo informacinės sistemos kiekvienų einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. duomenimis. Projekto vykdytojas Savivaldybei vieneriems mokslo metams perveda 85 proc. kokybės krepšelio lėšų, skirtų dalyvaujančioms Projekte mokykloms. Savivaldybė mokykloms iš savo biudžeto skiria likusius 15 proc. kokybės krepšelio lėšų. 2020-2021 m. m. Vilniaus rajono savivaldybės mokykloms, dalyvaujančioms projekte, buvo skirta 308 334 Eur.

2021 m. kovo 4 d., įpusėjus pirmų metų projekto vykdymo laikotarpiui, nuotoliniu būdu įvyko pasitarimas, kuriame dalyvavo Savivaldybės švietimo įstaigų, dalyvaujančių projekte, vadovai, Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vyr. specialistas Jaroslav Suboč ir Projekto metodininkė Vida Kamenskienė. Susitikimo metu aptarti iškilę sunkumai vykdant projektą ir pasidalinta gerąja patirtimi. Švietimo įstaigų vadovai pasidžiaugė, kad nepaisant sudėtingos situacijos dėl COVID-19 visos numatytos planuose veiklos įvykdytos. Projekto lėšos, numatytos IKT bazių modernizavimui, padėjo tinkamai ir kokybiškai organizuoti ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Mokytojai kvalifikacijos tobulinimo kursuose susipažino su informacinių technologijų galimybėmis švietimo srityje. Šios žinios buvo labai naudingos mokytojams organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu.

Švietimo įstaigų vadovai ir mokytojai laikosi vieningos nuomonės, kad kuriant mokinių pažangos ir pasiekimų gerinimo sistemą būtina švietimo procese plačiai ir tinkamai išnaudoti informacinių technologijų galimybes. 


Švietimo skyriaus informacija 

           

Shadow up