kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Tarybos posėdyje patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės 2014 – ųjų metų biudžetas

Š. m. vasario 28 d. vykusiame Vilniaus rajono savivaldybės Tarybos posėdyje buvo patvirtintas savivaldybės biudžetas. Šis sprendimo projektas, kaip ir buvo galima tikėtis, sulaukė daug diskusijų tarp pozicijos ir opozicijos atstovų. Diskusijas kėlė subsidijos už šiluminę energiją ir šalto vandens tiekimą. Centro dešinės koalicijos atstovas pasisakė, kad subsidijoms skiriamos lėšos švaistomos niekams. Merė kategoriškai tam paprieštaravo, teikdama, kad krizės metu teikiamomis subsidijomis už šiluminę energiją ir šalto vandens tiekimą palaikėme mūsų rajono gyventojus. Europoje niekur nėra tokių didelių kainų už dujų tiekimą, kaip Lietuvoje. Energetikos ministro ir viceministrės žodžiais, tikimasi, kad dujų kainos bus sumažintos. Kai kainos sumažės – subsidijų galėsime nebeskirti, bet kol toks sprendimas dar nėra priimtas – palaikysime Vilniaus rajono gyventojus. Merės mintį palaikė ir kiti tarybos nariai.


 

Bendra Vilniaus rajono savivaldybės 2014 m. biudžeto pajamų suma siekia 208075,2 tūkst. Lt, ją sudaro prognozuojamos pajamos, speciali tikslinė dotacija, bendrosios dotacijos kompensacija, aplinkos apsaugos programos pajamos, vietinė rinkliava komunalinių atliekų programai vykdyti, biudžetinių įstaigų pajamos, 2013 m. savivaldybės biudžeto lėšų likutis bei 15700,0 tūkst. Lt skolintos lėšos investiciniams projektams vykdyti. Palyginus 2014 m. pajamas be skolintų lėšų ir savivaldybės biudžeto likučio metų pradžioje padidėjimas sudaro 9710,2 tūkst. Lt arba 5,6 %. Socialinės pašalpos išmokėjimas nuo metų pradžios tampa savarankiška savivaldybės funkcija. Lėšų mokinio krepšeliui finansuoti skirta 3622 tūkst. Lt daugiau, kadangi mokinio krepšelio dydis išaugo iki 3348 Lt ir pasikeitė mokinio krepšelio apskaičiavimo metodika. Iš valstybės investicijų programos skirta 500,0 tūkst. Lt Pagirių gimnazijos renovacijai bei 219,0 tūkst. Lt radiologinių paslaugų plėtrai ir modernizavimui. 2013 metais nepanaudotas biudžeto lėšos, išskyrus tikslinės paskirties lėšas, naudojamos 2014 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes padengti. Administracijos direktoriui suteiktos teisės administruoti 1000,0 tūkst. Lt, skirtų gyvenvietėms tvarkyti, išanalizavus kiekvieno seniūno prašymo pagrįstumą ir būtinumą.

Kaip ir kasmet, teikiant tvirtinti savivaldybės biudžetą kartu teikiamos tvirtinti seniūnijų veiklos programos ir joms įgyvendinti skiriami asignavimai. Tarybos nariai vienbalsiai patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų 2014 metų veiklos programas.

Tarybos posėdžio metu patvirtinta Vilniaus rajono visuomenės sveikatos stebėsenos 2013 metų ataskaita.

Tarybos nariai patvirtino Vilniaus r. Pakenės Česlovo Milošo pagrindinės mokyklos nuostatus.

2011 m. Vilniaus rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą ,,Nenaudojamo Visalaukės pagrindinės mokyklos pastato pritaikymas universaliam daugiafunkciniam centrui ir aplinkos sutvarkymas“. Projekto lėšomis buvo atnaujintas ir aprūpintas baldais nenaudojamas Visalaukės pagrindinės mokyklos pastatas siekiant pritaikyti jį bendruomeninei veiklai vykdyti ir plėtoti, šalia jo buvo sutvarkyta aplinka, įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir apšviesta gyvenvietės pagrindinė gatvė. Taip pat buvo įrengta daugiafunkcė dirbtinės dangos vietos sporto aikštelė. Siekiant tinkamai įvykdyti Projekto nustatytas sąlygas Tarybos posėdyje priimtas sprendimas pakeisti Vilniaus r. Visalaukės pagrindinės mokyklos paskirtį iš pagrindinės mokyklos į mokyklą-daugiafunkcį centrą ir vadinti ją Vilniaus r. Visalaukės mokykla-daugiafunkciu centru bei patvirtinti mokyklos-daugiafunkcio centro nuostatus. Šioje mokykloje galės būti vykdomos ir kitos neformaliojo vaikų švietimo ir (ar) suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos, sudaromos sąlygos vietos bendruomenei reikalingoms kultūros, socialinėms ir kitoms paslaugoms teikti.

Tarybos posėdyje buvo patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos 2014 metų priemonės. Šiais metais numatyta surinkti mokesčių už teršalų išmetimą į aplinką ir mokesčių už valstybinius gamtos išteklius – 240 000,00 Lt, mokesčių, sumokėtų už medžiojamųjų gyvūnų išteklių naudojimą – 100 000,00 Lt. Aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos gali būti naudojamos aplinkos kokybės gerinimo ir apsaugos priemonėms; atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros priemonėms; atliekų, kurių turėtojo nustatyti neįmanoma arba kuris nebeegzistuoja, tvarkymo priemonėms; aplinkos monitoringo, prevencinėms, aplinkos atkūrimo priemonėms; visuomenės švietimui ir mokymui aplinkosaugos klausimais; želdynų ir želdinių apsaugai, tvarkymui, būklės stebėsenai, želdynų kūrimui, želdinių veisimui, inventorizacijai.

Teisės skyrius pristatė tarybos sprendimo projektą „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės Mickūnų seniūnijos suskirstymo į seniūnaitijas patvirtinimo“, kurį Tarybos nariai vienbalsiai priėmė. Minėtas pakeitimas turėtų užtikrinti tinkamą rikinimų į gyvenamosios vietovės ar jos dalies bendruomenės išrinkto atstovo (seniūnaičio) pareigas organizavimą.

Shadow up