kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vyko nuotolinis Vilniaus rajono tarybos posėdis

Tradiciškai, kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nariai susirinko priimti aktualių ir svarbių gyventojams sprendimų. Tęsiantis paskelbtam karantinui Lietuvoje, tarybos nariai posėdžiavo nuotoliniu būdu ir elektroninių ryšių pagalba priėmė 24 sprendimo projektus.


Prie virtualaus posėdžio taip pat prisijungė ir Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėjas Rokas Jonikas, kiti Savivaldybės administracijos darbuotojai. Tiesioginę transliaciją galima buvo stebėti Savivaldybės YouTube kanale.


Patvirtintas padidintas 2021 m. biudžetas: daugiau finansavimo socialinei ir švietimo sritimis bei investiciniams projektams

Tarybos posėdžio pradžioje buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2021 metų biudžeto padidinimui. Biudžeto pajamos ir asignavimai padidinti vadovaujantis valstybės institucijų priimtais sprendimais bei gautu finansavimu.

Vilniaus rajono savivaldybei skirtas 265,8 tūkst. Eur finansavimas socialinei sričiai. Didžiausia dalis lėšų – 178,6 tūkst. Eur  bus skirti socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti, 87,2 tūkst. Eur – socialinėms paslaugoms.

Vilniaus rajono švietimo įstaigoms skirta 16,0 tūkst. Eur. Lėšos bus skirtos išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, skaičiaus optimizavimu, paskirstant švietimo įstaigoms.

Gautas papildomas finansavimas (157,8 tūkst. Eur) taip pat bus skirtas investiciniams projektams finansuoti: 120 tūkst. Eur Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijai investiciniam projektui „Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“, 19,4 tūkst. Eur socialinio būsto plėtrai ir 16,4 tūkst. Eur bendruomeninių vaikų globos namų statybai Šatrininkų sen.

Patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m. ir atnaujintas strateginio planavimo komisijos darbo reglamentas

Sekančiu klausimu buvo patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2020–2022 metų strateginio veiklos plano įgyvendinimo ataskaita už 2020 m., kurioje nurodytos planuotos ir faktiškai panaudotos lėšos bei pasiekti rodikliai 2020 m.

Tarybos nariai taip pat patvirtino Vilniaus rajono savivaldybės strateginių planų įgyvendinimo ir priežiūros struktūrą bei atnaujintą strateginio planavimo komisijos darbo reglamentą.

Nuo kitų metų rugsėjo mėn. nemokamas maitinimas bus tiekiamas ir antrokams

Siekiant suteikti didesnę paramą asmenims (šeimoms), auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, Taryba patvirtino atnaujintą Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašą, pagal kurį, nuo 2021 m. rugsėjo 1 d. mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuos ir teiks nemokamus pietus. Nemokami pietūs bus teikiami nevertinant gaunamų šeimos pajamų.

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. teisė į nemokamą maitinimą turėjo tik priešmokyklinukai ir pirmokai be išimties.

Pažymima, kad tėvams, auginantiems priešmokyklinukus, pirmokus arba antrokus, prašymų dėl nemokamo maitinimo teikti nereikės.

Socialinė parama mokiniams finansuojama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybių biudžetų lėšų, nevalstybinių mokyklų steigėjų skirtų lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.

Su patvirtintu Mokinių nemokamo maitinimo mokyklose tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Sprendimai švietimo srityje

Posėdžiaujant nuotoliniu būdu Taryba svarstė sprendimų projektus ir iš švietimo srities. Nustatytas Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų didžiausias leistinas pareigybių skaičius bei pritarta sprendimui perimti Vilniaus rajono savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Nacionalinės švietimo agentūros patikėjimo teise valdomą turtą: nešiojamus kompiuterius, projektorius, knygas, skaitmeninės knygų versijas ir kt.

Perėmus nurodytą turtą, bus skatinamas informacinių technologijų diegimas mokyklose, gerinama techninė materialinė ir metodinė bazė, švietimo pagalbos kokybė ir specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių ugdymo(si) sąlygos.

Pakeistas Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašas

Nuotoliniame Tarybos posėdyje buvo patvirtintas pakeistas bei papildytas Vilniaus rajono savivaldybei priklausančių vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių sąrašas. Pakeitus bei papildžius sąrašą, bus aišku, už kurių vietinės reikšmės viešųjų kelių ir gatvių priežiūrą yra atsakinga Vilniaus rajono savivaldybės administracija. Kiekvienam vietinės reikšmės keliui ir gatvei bus suteiktas numeris, tai palengvins kelių ir gatvių paiešką, priežiūrą bei pagerins kontrolę sudarant tiesiamų, remontuotinų, rekonstruojamų kelių ir gatvių sąrašą.


Kiti aktualūs sprendimai

Sekančiu klausimu buvo patvirtintos naujos Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklės, kurios įsigalios nuo 2021 m. lapkričio 1d. 

Su naujomis taisyklėmis galite susipažinti čia.

Taryba taip pat pritarė sprendimui įtraukti Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Nemenčinės sen., Pučkalaukio k. ir Šatrininkų sen., Grigaičių k. dalių teritorijas į planuojamo atnaujinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros specialiojo plano sprendinius. Toks sprendimas priimtas siekiant prijungti kuo daugiau gyventojų prie centralizuotų nuotekų tinklų.

Tarybos nariai taip pat priėmė sprendimą dėl visuomenės poreikiams skirtos teritorijos suformavimo Vilniaus r. sav., Lavoriškių sen., Kirtimų k., Kirtimų Palivarko g. bei suteikti gatvėms pavadinimus Mickūnų ir Dūkštų seniūnijose.

Posėdžio pabaigoje merė paragino visus skiepytis nuo COVID-19, pabrėždama, kad visi kartu su masine vakcinacija galime užkirsti kelią karantino ribojimų atnaujinimui ir šį rudenį pasitikti užtikrintiems bei sveikesniems.

Primename, kad dar neužsiregistravę savo vakcinai tai padaryti gali jau dabar pasirinkdami tinkamiausią laiką bei vietą. Skiepytis gali visi Lietuvos gyventojai, sulaukę 16 metų. 12–15 m. asmenis skiepijimui registruoti gali tėvai (įtėviai), globėjai arba rūpintojai. Užsiregistruoti galite interneto svetainėje www.koronastop.lt arba telefonu 1808.

 

Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Nespėjusius pamatyti tiesioginės Tarybos posėdžio transliacijos, kviečiame įrašą žiūrėti čia.

 

 

Shadow up