kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdis – diskusijos dėl kelių asfaltavimo, Seimo narys ir žiniasklaidos atstovų būrys

Šiandien, vasario 21 d. Vilniaus rajono savivaldybėje vyko didelio visuomenės bei žurnalistų susidomėjimo sulaukęs Tarybos posėdis, kuriame be aktualių ekonomikos ir turto, socialinės, švietimo bei infrastruktūros sričių klausimų, svarstyti sprendimo projektai dėl Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano priemonių išlaidų suvestinės bei 2020 metų savivaldybės biudžeto patvirtinimo. Posėdyje dalyvavo LR Seimo narys Justas Džiugelis, Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėjas Rokas Jonikas, savivaldybės administracijos darbuotojai, rajono seniūnijų seniūnai ir Lindiniškių bei Neries slėnio bendruomenės atstovai.


Po ilgų diskusijų patvirtinta Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano priemonių išlaidų suvestinė

Pastaruoju metu žiniasklaidoje dažnai pasirodant informacijai apie Zujūnų seniūnijos Upės g. atkarpos tvarkymo darbus, svarstant Tarybos sprendimo projektą dėl strateginiame 2020-2022 metų veiklos plane įrašyto Upės gatvės kapitalinio remonto įtraukimo, Tarybos posėdyje netrūko diskusijų ir Lindiniškių bendruomenės nepasitenkinimo, esą neteisingai skirstomas finansavimas ir Lindiniškių kelias nėra įtrauktas į strateginį veiklos planą.

Pažymime, kad savivaldybės dėka Riešės, Lindiniškių, Užudvarionių ir Bukiškio kaimus jungiantis kelias tvarkomas nuo 2018 m. bei numatant tęstinumą, dalis tolimesnių darbų irgi yra įtraukta į strateginį veiklos planą, o parengus techninį projektą, strateginis planas bus papildytas.

Posėdžio metu pasisakė ir bendruomenės „Neries slėnis“ pirmininkė Renata Gorbačevska: „Mūsų bendruomenė susikūrė nuo 2013 m. Jungia 6 kaimus, kurie yra seniai įsikūrę, gyvena čia daug žmonių kartų. Dėl šio kelio asfaltavimo mes kreipėmės labai seniai. Kaime neturime visuomeninio transporto, neturime arti darželių ar mokyklų. Didžiausia problema yra viešasis transportas. Yra Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo ministerijos išaiškinimas – kadangi pas mus yra labai avaringų kelio ruožų, mūsų negali pasiekti viešasis transportas. Tikiuosi Tarybos nariai atsižvelgs į tai, kad tai nėra naujakurių gyvenvietės, kurie kuriasi, ir kurie irgi nori turėti asfaltą, bet ten tikrai yra nuo seno apgyvendinti kaimai ir žmonės tikrai tikisi, kad mūsų problema bus išspręsta“.

LR Seimo narys Justas Džiugelis, atstovavęs Lindiniškių kaimo bendruomenės interesus, kreipdamasis į Tarybos narius teigė: „Noriu atkreipti Jūsų dėmesį dėl VTEK, kadangi VTEK yra nepriėmęs sprendimo ir priklausomai nuo to, koks sprendimas bus priimtas, aš kaip Tėvynės sąjungos frakcijos narys parlamente kartu su kolegomis svarstysime teisinį kelią dėl tolimesnių veiksmų premjero atžvilgiu, nepriklausomai nuo to koks būtų VTEK sprendimas, todėl aš tikrai kviesčiau pasižiūrėti į šį klausimą Taryboje išmintingai, atskyrus Upės g. klausimą ir apie jį šiuo metu nediskutuojat ir nepriimant sprendimo, nes tokiu atveju, jei premjeras bus pažeidęs valstybės etikos tarnybos nuostatas, bus svarstoma eiti teisiniu keliu, o tokiu atveju ir visi sprendimai, kurie bus priimti gali būti neteisėti.“.

Atkreipiame dėmesį, kad strateginis veiklos planas – tai yra veiklos planavimo dokumentas, kuriame nurodomos vykdomos programos, siekiami rezultatai ir numatomi asignavimai. Strateginės veiklos planas sudaromas atsižvelgiant į planuojamus Savivaldybės finansinius ir žmogiškuosius išteklius, kurio pagrindu gali būti sudaromas Savivaldybės biudžetas.

Tarybos posėdyje buvo pritarta Vilniaus rajono savivaldybės 2020-2022 m. strateginio veiklos plano priemonių išlaidų suvestinei, kurioje nurodytos planuojamos vykdyti priemonės, planuojamas lėšų poreikis 2020-2022 metams bei finansavimo šaltiniai. Strateginis veiklos planas rengiamas siekiant efektyviai panaudoti turimus bei planuojamus gauti finansinius, materialiuosius ir darbo išteklius užsibrėžtiems tikslams pasiekti, atlikti veiklos stebėseną ir atsiskaitymą už rezultatus.

Tarybos metu patvirtinta strateginio veiklos plano priemonių išlaidų suvestinė parodo, kad Vilniaus rajono savivaldybė didžiausią dėmesį skiria socialiniam ir ekonominiam vystymuisi, siekia užtikrinti suinteresuotų šalių poreikių ir lūkesčių tenkinimą bei rajono konkurencingumo didėjimą. Dokumentas parodo, kaip savivaldybė išnaudos savo potencialą ir pasinaudos galimybėmis bei reaguos į iššūkius, lemiamus socialinės ir ekonominės plėtros poreikių.


Svarbūs sprendimai švietimo srityje

Tarybos posėdyje, taip pat buvo patvirtintos mokinių nemokamo maitinimo ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos, kurių tikslas – suteikti didesnę paramą nepasiturintiems asmenims, auginantiems mokyklinio amžiaus vaikus, sudaryti palankesnes vaikų ugdymo sąlygas rajono gyventojams.

Patvirtindama šias tvarkas, Taryba įtvirtino Socialinės paramos mokiniams įstatymo kai kurių nuostatų pakeitimo praktinį įgyvendinimą. Pagal jį, nuo 2020 m. sausio 1 d. mokiniai, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklose, kuriose maitinimas organizuojamas taikant savitarnos principą, turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Teisę į nemokamą maitinimą turinčių moksleivių grupė dar labiau išplečiama nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. Teisė į nemokamą maitinimą turės visi priešmokyklinukai ir pirmokai be išimties.

Socialinė parama mokiniams finansuojama iš valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams, valstybės biudžete skirtų bendrųjų asignavimų Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai, savivaldybių biudžetų lėšų, nevalstybinių mokyklų steigėjų skirtų lėšų ir įstatymų nustatyta tvarka gautų kitų lėšų.

Taryba tai pat svarstė ir priėmė teigiamą sprendimą dėl Vilniaus rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo pakeitimo, kuriuo siekiama nustatyti nacionalinius prioritetus neformaliojo vaikų švietimo (toliau – NVŠ) bei pirmumo teisę gauti NVŠ tikslines lėšas vaikams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių ar gaunantiems socialinę paramą. Pakeitus anksčiau galiojusią tvarką, sudaroma galimybė didinti NVŠ programų, skatinančių kūrybiškumą ir įgyvendinamų naudojant technologijas įvairovę ir sudaryti sąlygas vaikams, ypač turintiems mažiau galimybių, pasinaudoti NVŠ tikslinėmis lėšomis.

Siekiant sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį švietimą, tenkinti gyventojų švietimo poreikius mokytis arčiau gyvenamosios vietos esančioje mokykloje bei užtikrinti racionalų ugdymui skirtų lėšų panaudojimą, buvo pritarta sprendimui iki 2020 m. rugpjūčio 31 d. pertvarkyti šias kelias Vilniaus rajone esančias ugdymo įstaigas. Pagal priimtą sprendimą Vilniaus rajono Bezdonių vaikų darželis bus prijungiamas prie Bezdonių Julijaus Slovackio gimnazijos, Vilniaus rajono Medininkų vaikų darželis – prie Medininkų šv. Kazimiero gimnazijos, o Vilniaus rajono Rukainių vaikų darželis atsidurs Rukainių gimnazijos pavaldume.

Svarbus švietimo klausimas buvo sprendžiamas antrojoje posėdžio dalyje. Tarybos nariai sprendė klausimą dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Šiuo dokumentu siekiama sukurti duomenų bazę apie ikimokyklines ir priešmokyklines grupes lankančius bei pageidaujančius lankyti vaikus, kas padėtų tikslingai planuoti ir formuoti vaikų srautus ir grupes, užtikrintų skaidresnį ir efektyvesnį vaikų priėmimą ir eilių į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes sudarymą.

Tikimasi, kad įdiegta elektroninė sistema leis vaikų tėvams prašymus dėl priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes teikti elektroniniu būdu. Taip bus užtikrinta skaidri lankančių ir pageidaujančių lankyti grupes vaikų apskaita bei visuomenės informavimas apie laisvas vietas darželiuose, sumažės galimybės potencialiai korupcijai.

Suteikti gatvių pavadinimai ir priimti sprendimai dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo

Tarybos nariai pritarė 2-iem gatvėms suteikti siūlomus pavadinimus. Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Mažųjų Kabiškių k. ir Didžųjų Kabiškių k. esančiai gatvei suteiktas Pučkalaukio g. pavadinimas. Viena Skaidiškių k. esanti gatvė nuo šiol turės Kardelių g. pavadinimą.

Patvirtinti du sprendimai dėl naujų kapinių steigimo. Atsižvelgiant į gyventojų pageidavimus dvi naujos laidojimo teritorijos atsiras Rudaminos sen., Totoriškių k. ir Sudervės sen., Dambriškių k.

Posėdžio pabaigoje Tarybos nariai patvirtino sprendimo projektą dėl visuomenės poreikiams skirtų teritorijų suformavimo Nemenčinės mieste. Pagal priimtą sprendimą Nemenčinės mieste bus suformuoti žemės sklypai automobilių stovėjimo aikštelėms įrengti. Apie 0,16 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Pakrantės ir Kranto gatvių sankirtoje, 0,12 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Lauko g., apie 0,10 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Upelio g. ir apie 0,10 ha ploto žemės sklypą, esantį Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Nemenčinės m., Švenčionių g.


Daugiau informacijos apie Tarybos posėdžio metu priimtus sprendimus, jų vykdymą bei kitas aktualijas kviečiame skaityti Savivaldybės internetinėje svetainėje www.vrsa.lt.

Taip pat primename, kad Vilniaus rajono gyventojai turi galimybę stebėti tiesioginę Tarybos posėdžių transliaciją internetu bei peržiūrėti įvykusių posėdžių vaizdo įrašus čia.

Shadow up