kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Savivaldybė rūpinasi verslumo skatinimu Vilniaus rajone (papildyti Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai)

Vilniaus rajono savivaldybė, siekdama didinti verslų kūrimo potencialą savivaldybėje bei rūpindamasi gyventojų verslumo lygiu turi įsteigtą Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondą, kuris skatina ir remia smulkųjį ir vidutinį verslą Vilniaus rajone.


Vilniaus rajono savivaldybės taryba sausio 27 dieną patvirtino naują Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) rėmimo fondo nuostatų redakciją, kurioje nusimato keletą esminių pakeitimų ir naujovių.

Vilniaus rajono savivaldybės SVV rėmimo fondas skirtas finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, įregistruotus ir vykdančius veiklą, kuriant Vilniaus rajone palankią verslo aplinką, todėl siekiant patikslinti paraiškų teikimo sąlygas Tarybos sprendimu buvo pakeisti nuostatų 2 ir 26 punktai. 

Antrame nuostatų punkte nurodoma, kad finansinė parama teikiama SVV subjektams, t. y. labai mažoms, mažoms arba vidutinėms įmonėms, įregistruotoms ir vykdančioms veiklą Savivaldybės teritorijoje bei verslininkams – fiziniams asmenims, registruotiems ir vykdantiems veiklą Savivaldybės teritorijoje, kurie įstatymų nustatyta tvarka verčiasi ūkine komercine veikla (įskaitant tą, kuria verčiamasi turint verslo liudijimą arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos pažymą (toliau – pažyma), ūkininkams, viešosioms įstaigoms ir asocijuotoms verslo struktūroms, veikiančioms bei įregistruotoms Savivaldybės teritorijoje.

Įsigaliojus naujai SVV fondo nuostatų redakcijai pasikeis ir paramos skyrimo termino apibrėžimas. Iki šiol nuostatuose buvo nurodyta, jog fondo finansine parama SVV subjektas galėjo naudotis ne ilgiau kaip 3 metus. Dažnai pareiškėjams kildavo papildomų klausimų, kaip traktuoti šią sąlygą. Naujoje redakcijoje yra apibrėžtos tikslesnės ir aiškesnės sąlygos kompensacijai gauti, kuriose nurodoma, kad fondo finansine parama galima bus naudotis ne daugiau kaip tris kartus.

Fondo nuostatų naujoji redakcija papildyta dviem naujais punktais 24.9. ir 33.6.5. Savivaldybė noriai rūpinasi ir gamybinėmis įmonėmis, todėl skatinant gamybą Vilniaus rajone steigiant arba plečiant SVV subjekto gamybinę veiklą nuo šiol galima bus kreiptis dėl išlaidų už gamybinės įrangos įsigijimą kompensacijos, kuri gali siekti iki 50 procentų, bet ne daugiau kaip 1 500 eurų. Naujuose nuostatuose taip pat atsirado sąlyga, kuri riboja finansinės paramos gavimą tiems, kurie prašo kompensuoti senesnes nei vienerių metų išlaidas iki paraiškos pateikimo dienos.

Naują Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo redakciją galite rasti čia.

Savivaldybė eilę metų kuria palankias sąlygas vystyti verslą Vilniaus rajone, skatina Vilniaus rajono gyventojų verslumą ir išorinių investuotojų susidomėjimą savivaldybe. Tą įrodo ir pastovus verslo subjektų skaičiaus didėjimas. 2009-2016 metų laikotarpiu veikiančių ūkio subjektų skaičius Vilniaus rajone stabiliai augo (1 415 subjektų 2009 m. → 2 383 subjektų 2016 m.), tuo tarpu visoje šalyje, kaip ir Vilniaus apskrityje įmonių skaičius svyravo (1 Lentelė.). 

1. lentelė. Veikiančių ūkio subjektų skaičius Lietuvoje, Vilniaus apskrityje ir Vilniaus rajone 2009-2016 metais

2016 metais, lyginant su 2015 m., Savivaldybės kompensaciją verslo plėtros išlaidoms gavo dvigubai daugiau verslininkų (28), tarp kurių buvo ir ūkininkai, investavę į savo ūkio modernizavimą ir plėtrą. 

Shadow up