kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Investicijų skatinimo galimybių ir priemonių galimybių studija

Įgyvendinant Projekto ,,Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginio plėtros plano parengimas“ veiklas buvo parengta Investicijų skatinimo galimybių ir priemonių galimybių studija (toliau Galimybių studija). Galimybių studijos rengėjas - UAB ,,Investicijų partneris“.


 

Galimybių studija sudaryta iš dviejų dalių: (I) analizės dalis bei (II) strateginių krypčių ir priemonių joms įgyvendinti pasirinkimo dalis.

Galimybių studijos analizė buvo rengiama keturiais etapais. Pirmajame etape buvo pasirinktos savivaldybės, su kuriomis galimybių studijoje buvo lyginama Vilniaus rajono savivaldybė. Šios savivaldybės buvo pasirinktos vadovaujantis panašumo ir sėkmingumo kriterijais. Šiame etape buvo atlikta Vilniaus rajono makroekonominė apžvalga. Makroekonominę apžvalgą sudarė toliau įvardintos dalys: geografinė, politinė, ekonominė, socialinė bei techninė aplinkos. Antrajame analizės etape buvo atlikta Vilniaus rajono verslo situacijos ir investicinio klimato analizė. Šiame etape buvo nagrinėjama verslo koncentracija Vilniaus rajone, analizuojamos savivaldybės iniciatyvos verslo sąlygų gerinimui bei pristatomos verslo sąlygos Vilniaus rajone bei rajono perspektyvos. Trečiajame analizės etape buvo atliekami keturi tyrimai: (I) Vilniaus rajono jaunimo tyrimas, (II) vietos verslininkų ir savivaldybės tyrimas, (III) investicijų pritraukimo specialistų tyrimas bei (IV) internete pateikiamos informacijos investuotojams bei verslininkams tyrimas. Svarbiausios analizės dalyje gautos įžvalgos buvo įtrauktos į Vilniaus rajono striprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių analizę, kuri ir užbaigė pirmąją galimybių studijos dalį.

Antroje dalyje buvo pristatomos ir analizuojamos galimos Vilniaus rajono strateginės kryptys, kurios buvo suformuluotos pirmoje galimybių studijos dalyje atliktos analizės pagrindu. Pristatytos trys strateginės kryptys: (I) vienos–dviejų dienų turizmo plėtojimas, (II) gyvenviečių plėtra, (III) logistikos ir gamybos plėtojimas. Galimybių studijoje buvo pateiktas kiekvienos iš identifikuotų strateginių krypčių aprašymas, kuriame detaliau pristatyti srities pasirinkimą lėmę motyvai bei galima srities įtaka tolimesniam Vilniaus rajono vystymuisi. Šios strateginės kryptys buvo analizuotos remiantis penkių kategorijų kriterijais: (I) ekonomikos augimas, (II) įvaizdžio formavimas investicijų pritraukimo aspektu, (III) įvaizdžio formavimas visuomenėje, (IV) suderinamumas su strateginiais dokumentis bei pradėtais darbais bei (V) atitikimas visuomenės lūkesčiams. Įvertinus stratetegines kryptis pagal pasirinktus kriterijus buvo nustatyta, kad visų trijų analizuotų strateginių krypčių naudingumas yra pakankamas, todėl įgyvendinimui yra rekomenduojama rinktis visas tris strategines kryptis.

Atlikus strateginių krypčių pasirinkimą, buvo suformuota Vilniaus rajono vizija investicijų pritraukimo aspektu: Vilniaus rajonas – tai rajonas, kuriame gera gyventi ir leisti laisvalaikį. Vizijos įgyvendinimo principai: ekonomikos augimas, vietos gyventojų lūkesčių paisymas bei aplinkos tausojimas.

Kiekvienai strateginiai krypčiai buvo pateiktas potencialių priemonių sąrašas. Siekiant išsiaiškinti, kurias priemones būtina įgyvendinti, buvo atlikta priemonių atranka. Priemonių atrankos kriterijai: (I) investicijų skatinimas bei (II) įgyvendinimo paprastumas. Atlikus priemonių analizę, visų strateginių krypčių priemonės buvo išreitinguotos į keturias kategorijas: (I) prioritetinės priemonės, (II) trumpojo laikotarpio priemonės, (III) ilgojo laikotarpio priemonės, (IV) nerekomenduojamos priemonės. Šioje dalyje taip pat buvo pateiktas priemonių įgyvendinimo grafikas. Galimybių studijos prieduose pateikta dalies priemonių įgyvendinimo metodika.

Duomenys aprašyti Galimybių studijoje bus panaudoti rengiant Vilniaus rajono savivaldybės 2016-2023 m. strateginį plėtros planą.

 

Shadow up