kaires_puses_index
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Rajoninė Joninių šventė Rudaminoje

Su įpatinguoju pa­par­čio žie­du

Va­ka­re, šv. Jo­no Krikš­ty­to­jo gi­mi­mo iš­kil­mių iš­va­ka­rė­se, iki pat ry­to Ru­da­mi­no­je skam­bė­jo mu­zi­ka, dai­nos ir šo­kiai. Tai - gy­ven­vie­tės ir apy­lin­kių gy­ven­to­jai links­mi­no­si Jo­ni­nių šven­tė­je.


Ren­gi­nį sa­vo at­vy­ki­mu pa­ger­bė: Vil­niaus ra­jo­no me­rė Ma­ri­ja Rekst, Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nist­ra­ci­jos Kul­tū­ros, spor­to ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jas Ed­mund Šot, Ru­da­mi­nos se­niū­ni­jos se­niū­nas Ta­deuš Ku­la­kov­ski, Vil­niaus ra­jo­no sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rė Ja­ni­na Šim­ku­vie­nė, Vil­niaus len­kų te­at­ro stu­di­jos va­do­vė Li­li­ja Kiej­zik.

Jo­ni­nių kon­cer­tą pra­dė­jo sve­čiai iš Len­ki­jos - Zie­lio­na Gu­ros uni­ver­si­te­to Mu­zi­kos ins­ti­tu­to stu­den­tai Vik­to­ria Šyd­lov­ska (Wik­to­ria Szydłow­ska), Ve­ro­ni­ka Ga­lek-Fla­sins­ka (We­ro­ni­ka Gałek-Fla­sińska), Mal­go­ža­ta Šmit (Małgor­za­ta Schmidt), Piotr Vat­ras (Wat­ras), Jo­a­chim Ry­ček (Ryc­zek) bei pro­fe­so­riai Bo­gu­mi­la Ta­ra­se­vič (Bo­gu­miła Ta­ra­sie­wicz) (me­co­sop­ra­nas) ir Bart­lo­miej Stan­ko­viak (Bartło­miej Stan­ko­wiak) (for­te­pi­jo­nas), at­lik­da­mi Sta­nis­lo­vo Mo­niuš­kos dai­nas, liau­dies me­lo­di­jas, gos­pel kū­ri­nius ir po­pu­lia­rios mu­zi­kos hi­tus.

Vio­le­ta Če­reš­ka ke­liais sa­ki­niais pa­pa­sa­ko­jo apie Jo­ni­nių tra­di­ci­jas, ne­pa­mir­šo pa­svei­kin­ti var­du­vi­nin­kų Ja­nų, Ja­ni­nų, Jo­nų ir Iva­nų. Var­du­vi­nin­kus pa­svei­ki­no ir me­rė M. Rekst, Kul­tū­ros, spor­to ir tu­riz­mo sky­riaus ve­dė­jas E. Šot, Ru­da­mi­nos se­niū­ni­jos gy­ven­to­jų ben­druo­me­nės pir­mi­nin­kas Vla­dys­lav Ka­ča­nov­ski. Pa­gal pa­pro­tį V. Če­reš­ka vai­ši­no sve­čius, ir ne tik, na­mi­niu sū­riu.

Sve­čių iš Zie­lio­na Gu­ros pra­dė­tą kon­cer­tą tę­sė Ja­ni­nos Nor­kū­nie­nės va­do­vau­ja­mas an­sam­blis „Ci­cha No­win­ka“ iš Če­ko­niš­kių. J. Nor­kū­nie­nė pri­mi­nė su­si­rin­ku­sie­siems, kad Jo­ni­nių nak­tį van­duo įgau­na ste­buk­lin­gų ga­lių, to­dėl rei­kia įsi­pil­ti jo į in­dą, per­riš­ti li­ni­niu raiš­te­liu ir ger­ti vi­sus me­tus.

Pa­kvie­tė šok­ti

Liau­dies šo­kių an­sam­blis „Zgo­da“ pri­sta­tė ves­tu­vi­nį šo­kį, o ko­lek­ty­vas „Przy­ja­ciółki” iš Kal­ve­lių links­mi­no su­si­rin­ku­sius len­kų ir bal­ta­ru­sių dai­no­mis. Vie­tos an­sam­blis „Ko­lu­ri­ja“, be lie­tu­vių ir len­kų dai­nų, pri­sta­tė ins­ce­ni­zuo­tą ap­si­prau­si­mą Jo­ni­nių van­de­niu. Po jų sce­no­je pa­si­ro­dė ko­lek­ty­vas „La­da“ Iš Gli­tiš­kių, links­mo­mis dai­no­mis uk­rai­nie­čių ir ru­sų kal­bo­mis pa­kvie­tė vi­sus šok­ti, o ga­liau­siai vi­sus pra­links­mi­no nuo­tai­kin­ga gru­pė „Još­kin dom“ iš Gli­tiš­kių.

Minios prie sce­nos

Kai į sce­ną iš­ėjo ir su­gro­jo Emi­li­jos Žda­no­vič-Peč­kie­nės va­do­vau­ja­ma „Ka­pe­la Świ­ę­to­jańska” („Jo­ni­nių ka­pe­la“) iš Su­žio­nių, prie sce­nos su­plū­do mi­nia žmo­nių - pub­li­ka pa­ki­lo šok­ti. Nuo sce­nos su­si­rin­ku­siuo­sius links­min­ti ra­gi­no ka­pe­los na­rys, Ne­men­či­nės dau­gia­funk­cio kul­tū­ros cen­tro Su­žio­nių sky­riaus va­do­vas Jan Špa­kov. Pa­na­ši at­mo­sfe­ra vy­ra­vo ir gro­jant an­sam­bliui „Kry­tys Band“ iš Juo­dši­lių bei gru­pei „Ap­plied Sound“ iš Vo­kie­ti­jos Gies­se­no mies­to.

J. S. Ba­cho „Toc­ca­ta“

„Ap­plied Sound“ at­li­ko J. S. Ba­cho „Toc­ca­ta“ bei En­nio Mor­ri­co­ne me­lo­di­ją „On­ce upon a ti­me“. Šia­me vo­kie­čių ko­lek­ty­ve gro­jan­tos prof. Mar­juš Klyt­ta (Ma­riusz Klyt­ta) at­li­ko Ag­nieš­kos osiec­kos (Ag­nies­zka Osiec­ka) dai­ną „Oku­lar­ni­cy“ („Akiniuo­čiai“). Gro­da­mas lū­pi­ne ar­mo­ni­kė­le vi­sus su­ža­vė­jo su ko­lek­ty­vu ben­dra­dar­biau­jan­tis Re­ne Gies­sen.

Pa­par­čio žie­das

Jau po vi­dur­nak­čio Ru­da­mi­no­je „pra­žy­do“ gy­vas pa­par­čio žie­das - po­pu­lia­ri at­li­kė­ja, dau­ge­lio mu­zi­ki­nių pro­jek­tų Lie­tu­vo­je da­ly­vė Ka­ta­žy­na Nie­myc­ko. Kaip žvaigž­dę į sce­ną ją įne­šė an­sam­blio „Ru­do­mian­ka“ na­riai Ja­ros­lav Kru­li­kov­ski ir Jan Voi­ce­le­vič. Dai­no­mis len­kų, ru­sų ir lie­tu­vių kal­bo­mis ji tie­siog įkai­ti­no pub­li­ką - ši ap­juo­sė sce­ną ir links­mi­no­si iš šir­dies. Dai­ni­nin­kė pa­kvie­tė į sce­ną vai­kus, ku­rie šau­niai pri­ta­rė at­li­kė­jai. Karš­ti plo­ji­mai liu­di­jo žiū­ro­vų pa­dė­ką K. Nie­myc­ko.

Pa­si­bai­gęs kon­cer­tas anaip­tol ne­reiš­kė, kad bai­gė­si Jo­ni­nių links­my­bės - pra­si­dė­jo iki pa­ry­čių tru­ku­si dis­ko­te­ka.

Vais­ta­žo­lės ir Ka­za­nės sul­ti­nys

Be kon­cer­to, vy­ko ir spor­to var­žy­bos - vir­vės trau­ki­mo ir sun­ku­mų kil­no­ji­mo. Ne­trū­ko ir Jo­ni­nių nak­ties sim­bo­li­kos - lau­žo. Su­si­rin­ku­sių­jų dė­me­sį trau­kė žo­li­nin­kės, siū­lan­čios ma­giš­kų ir gy­do­mų­jų ga­lių tu­rin­čių vais­ta­žo­lių. Šį vaid­me­nį pui­kiai at­li­ko Pa­ber­žės kul­tū­ros cen­tro di­rek­to­rė, tau­to­dai­li­nin­kė Mar­ga­ri­ta Če­ko­lis.

At­vy­ku­sie­ji į ren­gi­nį bu­vo vai­ši­na­mi to­to­rių vir­tu­vės pa­tie­ka­lais: Ka­za­nės sul­ti­niu iš džio­vin­tų ba­ra­vy­kų ir sal­džia ry­žių ko­še su ra­zi­no­mis. Šiuos pa­tie­ka­lus pa­ga­mi­nu­si Ke­tu­rias­de­šim­ties To­to­rių kai­mo ben­druo­me­nės va­do­vė Fa­ti­ma Buj­nov­ska yra ir kny­gos „To­to­rių vir­tu­vė“ ben­dra­au­to­rė. Šaš­ly­kų ir plo­vo kva­pais trau­kė ar­mė­nų vir­tu­vės pre­kys­ta­lis, prie jo bu­vo iš­si­ri­kia­vu­si il­giau­sia ei­lė.

Jo­ni­nių šven­tę su­ren­gė Ru­da­mi­nos dau­gia­funk­cis kul­tū­ros cen­tras (di­rek­to­rė Vio­le­ta Če­reš­ka) ir Ru­da­mi­nos se­niū­ni­jos ben­druo­me­nės cen­tras. Ren­gi­nį ve­dė Vil­niaus len­kų te­at­ro stu­di­jos ak­to­rė Ag­nieš­ka Rav­do.

Jan Le­vic­ki 

Au­to­riaus nuotr.

Shadow up