*alt_site_homepage_image*

Fundusz Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego

decoration

Fundusz Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego ma na celu udzielanie wsparcia finansowego małym i średnim podmiotom gospodarczym zarejestrowanym i działającym na terenie samorządu i spełniającym wymogi niniejszego Regulaminu.

 

Jak to działa?

Decyzje o przyznaniu wsparcia finansowego wnioskodawcom podejmuje Komisja Podziału Środków Funduszu Wsparcia Małej i Średniej Przedsiębiorczości. Posiedzenie Komisji jest inicjowane w razie potrzeby.

 

Formy i kwoty udzielonego wsparcia finansowego:

- częściowy zwrot odsetek od kredytów na projekty rozwoju działalności (z wyłączeniem kredytów obrotowych). Objętych ubezpieczeniem jest do 50 proc. odsetków, ale nie więcej niż 1 000 euro. Odsetki są zwracane na podstawie zaświadczenia o zapłaconych przez pożyczkobiorcę odsetek i zastosowanej stopy procentowej. Ta forma wsparcia może być stosowana tylko raz na trzy lata;

- zwrot kosztów przygotowania biznesplanów, projektów inwestycyjnych i wniosków o wsparcie finansowe z innych funduszy dla małych i średnich przedsiębiorstw – do 50 proc., ale nie więcej niż 1 000 euro za opłacenie udokumentowanych usług świadczonych przez doradców oraz ekspertów. Dofinansowanie zapewniane są na pokrycie kosztów usług świadczonych przez konsultantów i ekspertów: przygotowanie biznes planu lub projektu inwestycyjnego, programu wsparcia, dla którego wnioskuje się o dofinansowanie projektu, przygotowanie wniosku w określonej formie oraz przygotowanie innych obowiązkowych dokumentów. Dofinansowanie w ramach tego działania następuje po przedstawieniu zaświadczenia / umowy o dofinansowanie projektu;

- pokrycie kosztów doskonalenia kwalifikacji małego i średniego podmiotu gospodarczego – gdy Samorząd pokrywa do 100 proc. kosztów beneficjenta za kwalifikujące się do pokrycia kosztów kursów doskonalenia, szkoleń, seminariów, ale nie więcej niż 300 euro na rok kalendarzowy. Dofinansowanie jest przeznaczone na szkolenie pracowników w celu zapewnienia i/lub doskonalenia ich umiejętności zawodowych, wiedzy i umiejętności. Nie udziela się wsparcia na pokrycie kosztów przygotowania dokumentów dotyczących bezpieczeństwa i ochrony danych;

- pokrycie kosztów poniesionych na udział małego i średniego podmiotu gospodarczego w wystawach odbywających się na Litwie i (lub) za granicą, na których prezentowane są wyroby wytworzone lub świadczone usługi przez Wnioskodawcę. Zwraca się do 50 proc. poniesionych kosztów, ale nie mogą one przekraczać 900 euro na rok kalendarzowy. Koszty podlegające zwrotowi związane z uczestnictwem w wystawie – opłata rejestracyjna, opłaty za wynajem powierzchni wystawienniczej i/lub wynajem stoiska wraz z wyposażeniem;

- zwrot do 100 proc. poniesionych kosztów przygotowania publikacji informacyjno-reklamowych oraz materiałów wydawniczych i reklamowych, ale nie więcej niż 700 euro na rok kalendarzowy;

- pokrycie kosztów założenia i utrzymania strony internetowej i sklepu internetowego małego i średniego podmiotu gospodarczego do 100 proc., ale nie więcej niż 800 euro rocznie;

- zwrot do 100 proc., ale nie więcej niż 1 500 euro na rok kalendarzowy, kosztów zakupu sprzętu poniesionych przy zakładaniu lub rozszerzaniu działalności. Sprzęt musi być związany z funkcjonowaniem miejsca pracy w celu świadczenia usług i/lub wytwarzania lub produkcji towarów, produktów;

- pokrycie kosztów najmu nieruchomości lub lokali niemieszkalnych wykorzystywanych do działalności produkcyjnej i usługowej (z wyjątkiem mienia państwowego i municypalnego) do 50 proc., nie więcej jednak niż 1 000 euro w roku kalendarzowym. Umowa nie może być podpisana z osobami powiązanymi z podmiotem MSP. Umowa najmu musi być zarejestrowana w Rejestrze Ewidencji Nieruchomości;

- dla małych i średnich przedsiębiorstw, które podpisały umowę ze Służbą Zatrudnienia w ramach programów Lokalne Inicjatywy Zatrudnienia (LIZ) i realizują je na terenie Samorządu Rejonu Wileńskiego – 300 euro za jedno miejsce pracy (z wyjątkiem stanowiska kierownika), ale nie więcej niż 1 200 euro rocznie. Wsparcie udzielane jest po przedstawieniu umowy.

 

Kto może się zgłosić? Kto może korzystać ze środków?

Mały i średni podmiot gospodarczy jest uznawany za kwalifikujący się do finansowania z Funduszu zgodnie ze środkami określonymi w art. 26 Regulaminu, jeśli są zgodne z postanowieniami art. 3 Ustawy o Rozwoju Małej i Średniej Przedsiębiorczości Republiki Litewskiej oraz są zarejestrowane i działają na terenie Samorządu.

Jednorazowo, wobec tego samego beneficjenta, mogą być stosowane nie więcej niż dwie z powyższych form wsparcia finansowego. Łączne wsparcie udzielone jednemu małemu i średniemu podmiotowi gospodarczemu w ciągu trzech (bieżącego roku i dwóch poprzednich lat) nie może przekroczyć 4 000 euro.

 

Informacje i dokumenty, które ma przedstawić osoba:

Przedsiębiorca, chcący otrzymać wsparcie, musi wypełnić wniosek aplikacyjny oraz złożyć inne dokumenty określone we wniosku aplikacyjnym, które dotyczą otrzymywanego wsparcia.

Wniosek o wsparcie z Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego

 

Realizator środka, kontakty, gdzie się zwracać?

Główny specjalista Wydziału Gospodarki i Majątku Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Inga Kucewicz tel. +370 5 275 5064, e-mail: inga.kucevic@vrsa.lt.


Dodatkowa informacja:

Zatwierdzony Regulamin szczegółowo reglamentuje administrowanie działalności  Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego, formy i kwoty udzielanego wsparcia finansowego, koszty nie nadające się finansowania  itp.

Rada Rejonu Wileńskiego w 2020 roku 28 sierpnia decyzja nr T3-245 zatwierdziła Regulamin Funduszu Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości Samorządu Rejonu Wileńskiego

 

 

Kontakt:
Inga Kucewicz
+370 5 275 5064