*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas papildomas vaikų stovyklų finansavimo konkursas

decoration

Siekiant sudaryti kuo daugiau galimybių prasmingam ir turiningam Vilniaus rajono savivaldybės vaikų užimtumui, vadovaujantis Vilniaus rajono savivaldybės vaikų stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. T3-135 (toliau – Aprašas) skelbiamas papildomas vaikų stovyklų, kurių programos prisideda prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo per įvairias neformaliojo vaikų švietimo veiklas, vykdomų mokinių atostogų metu kartu su maitinimo ir (arba) nakvynės paslaugomis (toliau – Stovyklos) paraiškų priėmimas.

Paraiškas dėl Stovyklų, pagal kurias numatoma užimti Savivaldybės teritorijos mokyklose pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas besimokančius arba Savivaldybės teritorijoje gyvenančius mokinius (kai pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programą mokosi kaimyninėje savivaldybėje), finansavimo gali teikti laisvieji mokytojai ir kiti neformaliojo vaikų švietimo teikėjai (juridiniai asmenys), turintys teisę vykdyti švietimo veiklą, išskyrus bendrojo ugdymo mokyklas, registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (registravimo tvarka pateikta adresu www.smir.smm.lt).

Organizuojamose Stovyklose mokiniai turės būti užimti ne mažiau kaip 6 valandas per dieną (neįskaitant pertraukų), užtikrinant dalyvių sveikatą ir saugumą, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo sprendimus ir Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas.

Vieno mokinio vienos dienos užimtumui organizuoti Stovykloje, kurioje teikiamos nakvynės paslaugos, gali būti skiriama iki 20 (dvidešimt) Eur dienai, Stovykloje be nakvynės – iki 12 (dvylika) Eur dienai.

Neformaliojo vaikų švietimo teikėjai, atitinkantys Apraše nustatytus reikalavimus bei pageidaujantys organizuoti stovyklas, prisidedančias prie socialinių emocinių kompetencijų ugdymo iki 2021-08-13 14.30 val. elektroniniu paštu vrsa@vrsa.lt su nuoroda „Stovyklų finansavimo konkursui“ turi pateikti:

1. užpildytą ir Pareiškėjo pasirašytą Stovyklos paraišką (Aprašo 1 priedas); Jei Pareiškėjui (juridiniam asmeniui) teikiant paraišką atstovauja ne vadovas – įgaliojimą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu;

2. juridinio asmens (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.) registracijos dokumentų ir nuostatų (įstatų) kopijas (šis punktas netaikomas Savivaldybei pavaldžioms įstaigoms);

3. fizinio asmens (laisvojo mokytojo) registracijos Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) išrašą.

Kiekvienas paraiškos ir papildomos medžiagos puslapis turi būti sunumeruotas, ant kopijų turi būti kopijų tikrumo žyma (išskyus dokumnetus pasirašytus elektroniniu parašu). Po termino pateiktos Stovyklų paraiškos nebus vertinamos.

Stovyklos veiklos galės būti įgyvendinamos po sutarties su Savivaldybe pasirašymo (reali veiklų pradžios data 2021-08-23).

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violetą Purpurovič, el.p. Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. (8 5) 2750622.

Priedai

1 priedas Programos paraiška

2 priedas Vertinimo forma

3 priedas Sutartis

4 priedas Veiklos ataskaita

5 priedas Lėšų panaudojimo ataskaita

Laisvieji mokytojai dėl registracijos ŠMIR‘e gali kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus registrų tvarkytoją (el.p. giedre.vaiciuniene@vrsa.lt) papildomai pateikiant:

- laisvojo mokytojo duomenų registravimo kortelę;

- galiojančio verslo liudijimo ar individualios veiklos pažymos kopija;

- dokumento (-ų), pagrindžiančio (-ų), kad NVŠ teikėjas turi teisę dirbti neformaliojo švietimo mokytoju, kopiją (-as) (pedagoginio išsilavinimo diplomas arba, jeigu nesate pedagogas – pažyma apie pedagoginių –psichologinių žinių kurso išklausimą).


Įvertinkite naujieną