*alt_site_homepage_image*

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas

decoration
Vilniaus rajono savivaldybės vertinti teisės aktai

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-171 „Dėl UAB „Lidl Lietuva“ atleidimo nuo infrastruktūros plėtros įmokos“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-165 „Dėl 2022 m. kovo 25 d. Sprendimo Nr. T3-83 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių seniūnijų trimečių objektų prioritetinės eilės sąrašo patvirtinimo“ 1 p. papildymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-164 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020-06-05 sprendimo Nr. T3-170 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo ir papildymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-158 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. Sprendimu Nr. T3-133 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos patvirtinimo“ patvirtintos Vilniaus rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-157 „Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos už prekybą (paslaugų teikimą) paviljonuose, įrengtuose Vilniaus r. sav., Nemenčinės m., Švenčionių g. 21a“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-155 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. Sprendimo Nr. T3-80 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ dalinio pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-151 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, veiklos vasaros metu“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-149 „Dėl mokinių pavėžėjimo specialiaisiais reisais organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-144 „Dėl 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų išlaidoms, susijusioms su Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo programas, personalo optimizavimu ir atnaujinimu, apmokėti, paskirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-143 „Dėl Lietuvos Respublikos 2022 metų valstybės biudžeto lėšų, skirtų Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T3-129 „Dėl Vilniaus r. sav. Zujūnų sen. Platiniškių k. dalies („M1“ žemės naudojimo funkcinės zonos) vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T3-128 „Dėl Vilniaus r. sav. Nemėžio sen. Motiejiškių k. dalies („Z“ žemės naudojimo funkcinės zonos) vietovės lygmens bendrojo plano rengimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T3-125 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2022 metais“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T3-112 „Dėl prašymo perduoti Vilniaus rajono savivaldybei kitos paskirties valstybinės žemės sklypą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 27 d. sprendimas Nr. T3-101 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės skolų išieškojimo ir nurašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-86 „Dėl pritarimo projekto Nr. 05.4.1-APVA-V-016-01-0009 „Kraštovaizdžio vertybių apsauga ir pritaikymas pažinti (II)“ veiklos „Kelio ženklų projektavimas ir įrengimas saugomose teritorijose prie vietinės reikšmės kelių“ partnerystės sutarčiai“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-85 „Dėl susisiekimo komunikacijų statybos, rekonstravimo ir remonto, dalyvaujant fiziniams ir juridiniams asmenims, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-82 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų Savivaldybei vietinės reikšmės kelių (gatvių) tinklui plėsti ir užtikrinti, kad šis tinklas veiktų, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-81 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių rengimo ir pasirašymo tvarkos  patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-78 „Dėl asmens (šeimos), auginančio (-čios) nepilnametį (-čius) vaiką (-us), socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-68 „ Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida  asmenims, pasitraukusiems iš Ukrainos dėl Rusijos Federacijos karinių veiksmų“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T3-59 „ Dėl melioracijos programos lėšų, skirtų valstybei nuosavybės teise priklausantiems melioracijos statiniams prižiūrėti ir (ar) remontuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo “ Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T3-58 „ Dėl lėšų reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti, skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T3-57 „ Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių patvirtinimo “ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. vasario 18 d. sprendimas Nr. T3-56 „ Dėl saugotinų želdinių kirtimo, kitokio pašalinimo iš augimo vietos ar intensyvaus genėjimo leidimų išdavimo ir prašymų dėl želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio perskaičiavimo nagrinėjimo ir sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T3-22 „ Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T3-187 patvirtinto daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų remonto, rekonstravimo ir atnaujinimo (modernizavimo) finansavimo tvarkos aprašo pakeitimo “ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T3-17 „ Dėl sporto projektų finansavimo iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo “ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. sausio 28 d. sprendimas Nr. T3-6 „ Dėl mokinių pavėžėjimo tėvų (globėjų, rūpintojų), privačiu transportu organizavimo ir kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “ 

2021 m.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T3-353 „ Dėl pasiūlymų dėl Vilniaus rajono savivaldybės draustinių steigimo, jų ribų keitimo, gamtos paveldo objektų paskelbimo savivaldybės saugomais teikimo ir nagrinėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo “

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T3-346 „ Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida “

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T3-343 „ Dėl Vilniaus rajono savivaldybės būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų bei kitų priklausinių pardavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. lapkričio 26 d. sprendimas Nr. T3-307 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo “

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-247 „Dėl prisidėjimo prie projekto finansavimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-246 „Dėl prisidėjimo prie projekto finansavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-239 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-232 „ Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 24 d. sprendimas Nr. T3-229 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mokymo lėšų apskaičiavimo, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T3-218 „Dėl lėšų, skirtų įsteigti naujas mokytojų padėjėjų pareigybes 2021 metais, paskirstymo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. rugpjūčio 27 d. sprendimas Nr. T3-196 „Dėl projekto „Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelio-darželio, esančio Geležinkeliečių g. 13, Valčiūnų k., Juodšilių sen., Vilniaus r. sav., atnaujinimas (modernizavimas)“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. liepos 30 d. sprendimas Nr. T3-185 „Dėl globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T3-168 „Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. birželio 25 d. sprendimas Nr. T3-156 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės strateginių planų įgyvendinimo ir priežiūros struktūros patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 28 d. sprendimas Nr. T3-135 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vaikų stovyklų organizavimo ir finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T3-113 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2021 metais“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T3-105 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. balandžio 30 d. sprendimas Nr. T3-97 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T3-51 „Dėl žmogaus palaikų gabenimo, saugojimo ir nenustatytos tapatybės žmogaus palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, laidojimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T3-44 „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. vasario 26 d. sprendimas Nr. T3-38 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aptarnaujamų teritorijų nustatymo“

2020 m.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gruodžio 18 d. sprendimas Nr. T3-391 „Dėl maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. lapkričio 27 d. sprendimas Nr. T3-357 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijų mokėjimo ir permokėtų kompensacijų grąžinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T3-330 „Dėl tranzitinių kelių ir gatvių, esančių sodininkų bendrijų teritorijoje, įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. spalio 30 d. sprendimas Nr. T3-326 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes organizavimo tvarkos aprašo ir aptarnaujamų teritorijų patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T3-245 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimas Nr. T3-243 „Dėl nevyriausybinių organizacijų projektų finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašo patvirtinimo

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. T3-227 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės saugaus elgesio paviršinių vandens telkinių vandenyje ir ant paviršinių vandens telkinių ledo taisyklių patvirtinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. T3-226 „Dėl prisidėjimo prie projekto finansavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 31 d. sprendimas Nr. T3-212 „Dėl projekto „Gatvių apšvietimo modernizavimas Vilniaus rajono savivaldybėje“ įgyvendinimo “

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T3-197 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m.gegužės 15 d. sprendimu Nr.T3-148 ,,Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo‘‘ patvirtintų nevyriausybinių organizacijų nuostatų pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T3-193 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T3-189 „Dėl Vaikų vasaros stovyklų ir kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo “

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T3-181 „Dėl vietos projektų, finansuotinų pagal kaimo vietovių vietos plėtros strategijos „Vilniaus rajono vietos plėtros strategija 2014-2020 m.“ priemonę „Viešųjų erdvių bei infrastruktūros tvarkymas ir įrengimas“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-7, įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 26 d. sprendimas Nr. T3-178 „Dėl pritarimo teikti projektą ,,Vfilniaus rajono savivaldybės Nemenčinės daugiafunkcio kultūros centro Nemenčinėje, Švenčionių g. 12, rekonstravimas“ Valstybės investicijų 2021–2023 metų programai ir dalinio jo finansavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-153 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų papildymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-152 „Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-151 „Dėl leidimų važiuoti Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės keliais ir gatvėmis didžiagabaritėmis ir (ar) sunkiasvorėmis transporto priemonėmis (jų junginiais) išdavimo tvarkos patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-148 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-147 „Dėl šeimos stiprinimo Vilniaus rajono savivaldybėje prioritetų nustatymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-139 „Dėl taksi stotelių įrengimo ir naudojimosi Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-134 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos mokesčių dydžio apskaičiavimo, surinkimo ir išieškojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-133 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-127 „Dėl projekto „Vilniaus r. Riešės Šv. Faustinos Kovalskos pagrindinės mokyklos pastato, adresu Vilniaus r. Riešės sen., Didžiosios Riešės k., Riešės g. 28, atnaujinimas (modernizavimas)“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-126 „Dėl projekto „Vilniaus rajono savivaldybės administracijos administracinio pastato, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, atnaujinimas (modernizavimas)“ įgyvendinimo“ 

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-125 „Dėl projekto „Vaidotų mokyklos - darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ pastato atnaujinimas (modernizavimas)“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-124 „Dėl projekto „Vilniaus r. Kalvelių Stanislavo Moniuškos gimnazijos pastato atnaujinimas (modernizavimas)“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-116 „Dėl projekto „Bendruomeninių apgyvendinimo bei užimtumo paslaugų asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia plėtra vilniaus rajone“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. gegužės 15 d. sprendimas Nr. T3-113 „Dėl Šalčininkai + funkcinės zonos plėtros strategijos patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. T3-90 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2020 metais“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. T3-77 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimas Nr. T3-76 „ Sprendimo dėl derybas laimėjusio kandidato perkant nekilnojamąjį daiktą savivaldybės vardu priėmimo tvarkos patvirtinimo “ 

2019 m.

 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. Nr. T3-387 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšų panaudojimo kitoms aplinkosaugos priemonėms tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. Nr. T3-370 „Dėl projekto „pėsčiųjų takų plėtra Vilniaus rajono savivaldybėje, Zujūnų seniūnijoje, Gineitiškių kaime“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. Nr. T3-374 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės šeimos tarybos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. Nr. T3-371 „Dėl dantų protezavimo paslaugų išlaidų kompensavimo iš Vilniaus rajono savivaldybės biudžeto tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 25 d. Nr. T3-378 „Dėl važiavimo išlaidų kompensavimo Všį „Vaikų ir paauglių socialinis centras“ globotiniams, vykstantiems ugdytis“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 25 d. Nr. T3-355 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. Nr. T3-291 „Dėl UAB „Vilniaus vandenys“ viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. Nr. T3-288 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės seniūnaičių rinkimų ir atšaukimo  tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 26 d. nr. T3-292 „Dėl finansinės paramos medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos prevencijos priemonėms įgyvendinti teikimo tvarkos aprašo  patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 28 d. nr. T3-235 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio ilgalaikio materialiojo turto viešo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašo ir nuompinigių už savivaldybės ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą skaičiavimo taisyklių patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. Nr. T3-188 „Dėl nenustatytos tapatybės žmonių palaikų ir palaikų, dėl kurių atsiėmimo mirusiojo artimieji nesikreipia, kapo paruošimo ir jų palaidojimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. Nr. T3-187 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2019 metais“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. Nr. T3-185 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. Nr. T3-169 „Dėl nekilnojamojo turto mokesčio tarifų 2020 metams nustatymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 17 d. Nr. T3-165 „Dėl Vilniaus rajono keleivinio transporto tarifų ir kainų tvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. Nr. T3-130 „Dėl Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų mstl., Augusto Liudviko Bekiu g. pavadinimo suteikimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. Nr. T3-126 „Dėl Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., Skandinavijos al. pavadinimo suteikimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-104 „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų, skirtų savivaldybei vietinės reikšmės keliams ir gatvėms tiesti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, šiems keliams inventorizuoti, naudojimo ir skirstymo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-83 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimo Nr. T3-341 „Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-80 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 29 d. sprendimas Nr. T3-79 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatų patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 25 d. sprendimas Nr. T3-7 „Dėl mokinių nemokamo maitinimo tvarkos ir paramos mokinio reikmenims įsigyti tvarkos aprašų patvirtinimo“

2018 m.

 Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T3-408 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų kelionės išlaidų kompensavimo ir šių išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T3-396 „Dėl teisės įsigyti važiavimo bilietą su nuolaida mokiniams“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. lapkričio 30 d. sprendimas Nr. T3-365 „Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokų pripažinimo beviltiškomis ir jų nurašymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-342 „Dėl Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro teikiamų pagalbos į namus paslaugų kainos patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-341 „Dėl pagalbos į namus paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-328 „Dėl laikinų prekybos (paslaugų teikimo) vietų įrengimo ir eksploatavimo konkurso organizavimo tvarkos“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. spalio 26 d. sprendimas Nr. T3-327 „Dėl prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T3-307 „Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros taisyklių patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. rugsėjo 26 d. sprendimas Nr. T3-305 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto perdavimo patikėjimo teise“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 29 d. sprendimas Nr. T3-216 „Dėl sodininkų bendrijos „Žara“ kelių perėmimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužes 25 d. sprendimas Nr. T3-152 „Dėl žemės mokesčio tarifų ir žemės mokesčio lengvatų 2019 metams nustatymo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužes 25 d. sprendimas Nr. T3-153 „Dėl 2019 m. nekilnojamojo turto mokesčio tarifų nustatymo“

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-170 „Dėl migdolų g., Izabelinės g. pavadinimų suteikimo Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Pikutiškių k.; Gegliškių g. pavadinimo suteikimo Vilniaus r. Sav., Avižienių sen., Gilužių k.“

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-176 „Dėl Jeronimo Stroinovskio g. Pavadinimo suteikimo Vilniaus r. Sav., sudervės sen., Vaigeliškių k.“

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-165  „Dėl kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų paskirstymo 2018 metais“

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-167  „Dėl kelių ir gatvių įtraukimo į Vilniaus rajono savivaldybės vietinės reikšmės kelių ir gatvių sąrašą tvarkos aprašo keitimo“

Vilniaus  rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 25 d. sprendimas Nr. T3-168 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. t3-515 „dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-133 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo komisijos sudarymo ir Vilniaus rajono savivaldybės kovos su prekyba žmonėmis koordinavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-130 „Dėl projekto „Paslaugų ur asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Vilniaus rajono savivaldybėje“įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-126 „Dėl vaikų priėmimo į Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-121 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės ir valstybės turto pripažinimo nereikalingų arba netinkamu (negalimu) naudoti nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 25 d. sprendimas Nr. T3-120 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės valdomų savivalsybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 20 d. sprendimas Nr. T3-36 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės kapinių tvarkymo taisyklių, aprašų, susijusių su kapinių tvarkymu, priežiūra ir laidojimu jose, patvirtinimo“

Vilniau rajono savivaldybės tarybos 2018 m. sausio 26 d. sprendimas Nr.T3-7 „ Dėl maitinimo organizavimo Vilniaus rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo “

2016 m.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-215 „Dėl musulmonų konfesinių kapinių, esančių Vilniaus r., Pagirių sen., Keturiasdešimt Totorių k., perdavimo Keturiasdešimt Totorių kaimo musulmonų – sunitų bendruomenei“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-213 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Nemėžio komunalininkas“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų subsidijavimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 27 d. sprendimas Nr. T3-183 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo būsto ir pagalbinio ūkio paskirties pastatų įkeitimo kredito įstaigai tvarkos patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T3-129 „Dėl objektų, finansuojamų iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 2016 metais, patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. balandžio 29 d. sprendimas Nr. T3-128 „Dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų asmenims, neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, ir asmenims, kuriems gydymo terminas, už kurį sumoka teritorinė ligonių kasa, yra pasibaigęs, teikimo ir mokėjimo už jas tvarkos aprašo patvirtinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 25 d. sprendimas Nr. T3-116 „Dėl projekto „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Vilniaus rajone Galgių k.“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. vasario 19 d. sprendimas Nr. T3-49 „Dėl projekto „Vilniaus rajono Sužionių ir Pagirių seniūnijų melioracijos statinių rekonstravimas“ įgyvendinimo“

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T3-482 „Dėl ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainos Paberžės socialinės globos namuose nustatymo“

Savivaldybėje rengiamų teisės aktų ar jų projektų antikorupcinio vertinimo klausimais konsultuoja Korupcijos prevencijos vyr. specialistas Edward Zakrzewski, el. p. Edward.Zakrzewski@vrsa.lt, tel. +370 5 253 2314