*alt_site_homepage_image*

Skelbiamas Mokinių vasaros poilsio programų konkursas

decoration

Vilniaus r. savivaldybei pavaldžios švietimo, socialinių paslaugų ir kultūros įstaigos, Vilniaus r. savivaldybės teritorijoje veikiantys vaikų dienos centrai, teikiantys akredituotas socialinės priežiūros paslaugas, Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR) registruotos nevyriausybinės, visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos ir kiti juridiniai asmenys, kurių nuostatuose (įstatuose) įteisinta vaikų ir jaunimo švietimo, ugdymo, pramogų, poilsio arba vaikų poilsio stovyklų organizavimo veikla, kviečiamos organizuoti dienines, stacionarias (su laikinu apgyvendinimu), turistines, išvažiuojamąsias stovyklas bei sudaryti Vilniaus r. savivaldybės teritorijos mokyklose besimokantiems mokiniams turiningo užimtumo galimybes vasaros atostogų metu.

Daugiau informacijos: Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos apraše, patvirtintame Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. A27(1)-1093 (toliau – Aprašas) ir Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2024 m. balandžio 10 d. įsakyme Nr. A27(1)-383 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. balandžio 7 d. įsakymo Nr. A27(1)-1093 „Dėl Mokinių vasaros poilsio programų konkurso organizavimo Vilniaus rajono savivaldybėje tvarkos aprašo pakeitimo“.

Švietimo teikėjai, atitinkantys Apraše nustatytus reikalavimus, iki 2024 m. gegužės 9 d. 15 val. Vilniaus r. savivaldybės administracijos Švietimo skyriui el. paštu svietimo.skyrius@vrsa.lt vienoje rinkmenoje (faile) turi pateikti:

  1. užpildytą ir švietimo teikėjo pasirašytą Programos paraišką (Aprašo 1 priedas). Jei Pareiškėjui (juridiniam asmeniui) teikiant paraišką atstovauja ne vadovas – įgaliojimą, patvirtinantį asmens teisę veikti Pareiškėjo vardu (ši nuostata netaikoma Vilniaus r. savivaldybei pavaldžioms įstaigoms);
  2. juridinio asmens (biudžetinės, viešosios įstaigos, asociacijos ir kt.) nuostatų ar įstatų kopiją (šis punktas netaikomas Vilniaus r. savivaldybei pavaldžioms įstaigoms);
  3. preliminarų Programos dalyvių sąrašą, nurodant mokinio vardą, pavardę, klasę, mokyklą, pastabose pažymint mokinius, gaunančius nemokamą maitinimą, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių.

Vienas švietimo teikėjas konkursui gali pateikti vienos Programos paraišką. Didžiausia suma, kuri gali būti skirta vienai Programai finansuoti iš Vilniaus r. savivaldybės biudžeto – 1000 (vienas tūkstantis) eurų.

Dėl papildomos informacijos kreiptis į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vyr. specialistę Violetą Purpurovič, el. paštu Violeta.Purpurovic@vrsa.lt, tel. +370 5 275 0622.

Priedai:

1 priedas Mokinių vasaros poilsio programos paraiška

2 priedas Mokinių vasaros poilsio programos vertinimo forma

3 priedas Mokinių vasaros poilsio programos įgyvendinimo sutartis

4 priedas Mokinių vasaros poilsio programos veiklos ataskaita

5 priedas Mokinių vasaros poilsio programos lėšų  panaudojimo ataskaita

Skelbimas apie vaikų vasaros programas


Įvertinkite naujieną