kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai
 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (karjeros valstybės tarnautojo, pareiginės algos koeficientas 7,1) pareigoms užimti

Skelbimas išspausdintas 2019-02-11 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje, skelbimo Nr. 41016

 

ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Lygis – A
3. Kategorija – 11

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

4. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti šias  savivaldybės ūkio veiklos funkcijas: viešieji pirkimai, sutarčių vykdymo kontrolė, savivaldybės turto priežiūra ir kt.


 III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios – ūkinės veiklos srities funkcijas.


 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;
6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį;
6.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;
6.4. išmanyti savivaldybės administracijos struktūrą ir funkcijas;
6.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
6.6. savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir naudoti darbe skyriaus darbui reikalingą informaciją, rengti išvadas;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, Internet Explorer programomis;
6.9. išmanyti DVS, CPO, CVP IS  sistemas.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:
7.1. organizuoti Savivaldybės administracijai priklausančio autotransporto veiklą, kontroliuoti jo panaudojimą;
7.2. organizuoti darbą dėl Savivaldybės administracijos pastato techninės priežiūros, darbo kabinetų ir bendro naudojimo plotų einamąjį remontą;
7.3. aprūpinti administracijos darbuotojus reikiamais baldais, orgtechnika bei kanceliarinėmis prekėmis;
7.4. atsakyti už Savivaldybės administracijos pastato priešgaisrinę būklę;
7.5.  dalyvauti mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų (darbo grupių) darbe;
7.6.  rengti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių dokumentų projektus pagal savo kompetenciją;
7.7.  rengti Skyriaus darbuotojų atostogų grafikus;
7.8.  rengti, derinti ir spausdinti įsakymų projektus, įvairaus turinio raštus ir prašymus;
7.9.  išrašyti ir išduoti vairuotojams lengvųjų automobilių kelionės lapus. Priimti iš vairuotojų kelionės lapus, tikrinti kuro sunaudojimo normas ir limitus;
7.10.  rašyti inventoriaus, ūkio ir kanceliarinių prekių, automobilių remontui panaudotų detalių, kitų materialinių vertybių nurašymo aktus, derinti ir teikti skyriaus vedėjui;
7.11.  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką tiekėjų apklausas, sisteminti apklausų dokumentus ir įforminti tiekėjų apklausų pažymas;
7.12.  sudaryti sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais, nuolat prižiūrėti tiekėjų veiklą (taisyklių paisymas, terminų priežiūra, kokybės tikrinimas) bei tiesiogiai bendradarbiauti su jais sutarties galiojimo laikotarpiu;
7.13.  atlikti rinkos tyrimus prieš paskelbiant viešą konkursą bei prekių/paslaugų kainos derybas su konkurso laimėtoju atsižvelgiant į rinkoje esančias kainas;
7.14.  perduoti antstoliams nesumokėjusių  skolininkų bylas, kuriems įsigaliojo teismo sprendimas, bet skolos liko neapmokėtos; bendradarbiauti su antstoliais, koordinuoti vykdymo procesus;
7.15.  rengti pirminius paslaugų ar prekių pirkimo sutarčių dokumentus, sutarčių projektus;
7.16.  informuoti skyriaus vedėją apie dokumentų tvarkymo būklę skyriuje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;
7.17.  atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo nurodymus.

 

                         VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


Ūkio skyriaus vyriausiąsias specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

__________________________________________________ 

Dokumentai teikiami iki 2019-03-01 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

   


 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
VIEŠŲJŲ IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
(karjeros valstybės tarnautojo, pareiginės algos koeficientas 7,1) pareigoms užimti
Skelbimas išspausdintas 2019-01-23 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje, skelbimo Nr. 40899

 

VIEŠŲJŲ IR TARPTAUTINIŲ RYŠIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

 

II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

2. Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga formuoti savivaldybės teigiamą įvaizdį Lietuvoje ir užsienio šalyse, plėtoti tarptautinio bendradarbiavimo ryšius, prisidėti užtikrinant savivaldybės veiklos viešumą, tikslingą komunikaciją su gyventojais ir žiniasklaida.

 

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas –viešųjų ryšių plėtojimo ir užtikrinimo.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių arba humanitarinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
4.3. išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, visuomenės informavimą, viešąjį administravimą ir tarptautinį bendradarbiavimą ir gebėti juos taikyti praktiškai;
4.4. mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas bei priimti sprendimus su darbine veikla susijusiose situacijose;
4.5. gebėti nuosekliai ir suprantamai perteikti informaciją, susijusią su viešųjų ryšių funkcijomis, raštu ir žodžiu bendrauti, bendradarbiauti su atitinkamos srities specialistais, visuomene;
4.6. išmanyti dokumentų rengimo taisykles, kalbos kultūrą;
4.7. išmanyti valstybinio ir tarptautinio protokolo pagrindus;
4.8. mokėti lenkų ir rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu, naudotis Microsoft Office paketo programomis bei interneto naršyklėmis.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. užtikrina tinkamą, savalaikę vidinę ir išorinę komunikaciją, renka informaciją apie Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) veiklą, ją apibendrina ir oficialią Savivaldybės poziciją (parengtus pranešimus lietuvių, lenkų, rusų arba anglų kalbomis) teikia žiniasklaidos atstovams bei visuomenei per visuomenės informavimo priemones (Savivaldybės internetinėje svetainėje, Savivaldybės socialinių tinklų paskyrose ir kt.);
5.2. rengia atsakymus į viešosios informacijos rengėjų paklausimus;
5.3. konsultuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus viešosios informacijos rengimo ir teikimo, krizių vadybos, bendravimo su žiniasklaida klausimais;
5.4. savo iniciatyva siūlo Skyriaus vedėjui pranešimų žiniasklaidai temas;
5.5. analizuoja žiniasklaidos teikiamą viešąją informaciją (lietuvių, lenkų, rusų arba anglų kalbomis) apie Savivaldybę ir teikia pasiūlymus Savivaldybės vadovams;
5.6. rengia ir teikia žiniasklaidai tikrovės neatitinkančios informacijos apie Savivaldybės institucijų veiklą paneigimus, patikslinimus;
5.7. atlieka Savivaldybės tinklalapio redaktoriaus funkcijas;
5.8. rengia merui, mero pavaduotojams, Savivaldybės administracijos vadovams kalbas, padėkas, sveikinimus ir kitus proginius ir viešuosius tekstus (lietuvių, lenkų ir/arba rusų kalbomis);
5.9. dalyvauja organizuojant Savivaldybės informacinių leidinių leidybą lietuvių ir užsienio kalbomis;
5.10. rengia Vilniaus rajono pristatymus, įvairią reprezentacinę medžiagą Savivaldybės svečiams lietuvių ir užsienio kalbomis;
5.11. fotografuoja ar filmuoja Vilniaus rajono savivaldybės renginius, kaupia fotografijų, vaizdo įrašų archyvą;
5.12. dalyvauja ir teikia pasiūlymus kuriant rajono ir Savivaldybės įvaizdį visuomenėje, koordinuoja žiniasklaidos priemonių panaudojimą;
5.13. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant Savivaldybės, šalies ir tarptautinius renginius;
5.14. rengia Savivaldybės sutarčių ir susitarimų su užsienio valstybių savivaldybėmis bei kitomis institucijomis projektus bei koordinuoja Savivaldybės bendradarbiavimą su užsienio šalių miestų savivaldybėmis, miestais – partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis;
5.15. tvarko Savivaldybės ir jos užsienio partnerių korespondenciją užsienio kalbomis;
5.16. organizuoja oficialių Savivaldybės delegacijų išvykimą į užsienį: derina vizitų programas, rengia informacinę medžiagą, tvarko išvykimo dokumentus, rūpinasi vizomis;
5.17. prireikus organizuoja oficialių svečių priėmimą pagal valstybinio ir diplomatinio protokolo reikalavimus;
5.18. dalyvauja pagal savo kompetenciją darbo grupių ir komisijų veikloje;
5.19. rengia pagal savo kompetenciją Savivaldybės tarybos sprendimų, Savivaldybės mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus ir Skyriaus vedėjo įsakymų projektus;
5.20. nagrinėja gautus raštus ir kitus dokumentus, pagal savo kompetenciją rengia atsakymų projektus, teikia išvadas, pasiūlymus dėl juose keliamų problemų sprendimo;
5.21. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją jo nesant siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą;
5.22. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus siekdamas įgyvendinti institucijos strateginius tikslus.


VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Viešųjų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjui.

__________________________________________________

Dokumentai teikiami iki 2019-02-12 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 


 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

NEMENČINĖS SENIŪNIJOS SENIŪNO (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti
Skelbimas išspausdintas 2019-01-14 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 40636

NEMENČINĖS SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS 

I.   PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nemenčinės seniūnijos seniūno pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 14

II.   PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymų įgyvendinimui seniūnijos teritorijoje organizuoti.

III.   VEIKLOS SRITYS

5. Seniūnas vykdo bendrųjų veiklos sričių funkcijas: vidaus administravimo, finansų valdymo, tarptautinių ryšių valdymo, teisės, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo.

IV.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3-jų metų darbo stažą ir vienerių metų administracinio darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo bei kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, pagrindinius Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir kitus teisės aktus, susijusius su seniūno pareigų vykdymu;
6.3. mokėti lenkų kalbą B2 lygiu;
6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, gerai žinoti seniūnijos teritoriją;
6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.6. gerai žinoti dokumentų įforminimo taisykles, rengti tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.9. gerai žinoti pagrindinius valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus;
6.10.savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos darbuotojų veiklą.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.11. organizuoja viešuosius pirkimus, seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.12. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.13. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.14. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.15. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.16. kontroliuoja atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimo atlikimą bei siūlymų dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų savivaldybės administracijai teikimą;
7.17. organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registraciją ir duomenų teikimą savivaldybės administracijai;
7.18.organizuoja valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.19.dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
7.20.kontroliuoja gyventojų užimtumo programų rengimą ir įgyvendinimą seniūnijoje, organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
7.21.dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, teikia pagalbą organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybų rinkimus ir referendumus;
7.22. užtikrina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių laikymasį seniūnijoje, instruktuoja seniūnijos darbuotojus saugos darbų klausimais;
7.23. dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe bei suteikia joms informaciją ir paramą;
7.24. renka ir teikia atitinkamoms institucijoms statistinius duomenis, duomenis apie seniūnijos teritorijoje esantį bešeimininkį turtą;
7.25.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
7.26. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.27.  dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
7.28. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui

__________________________________________________

Dokumentai teikiami iki 2018-02-01 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 


 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

RUKAINIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti
Skelbimas išspausdintas 2019-01-08 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 40498

 RUKAINIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rukainių seniūnijos seniūno pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 14

II.   PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymų įgyvendinimui seniūnijos teritorijoje organizuoti.


III.   VEIKLOS SRITYS

5. Seniūnas vykdo bendrųjų veiklos sričių funkcijas: vidaus administravimo, finansų valdymo, tarptautinių ryšių valdymo, teisės, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo.

 

IV.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3-jų metų darbo stažą ir vienerių metų administracinio darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo bei kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, pagrindinius Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir kitus teisės aktus, susijusius su seniūno pareigų vykdymu;
6.3. mokėti lenkų kalbą B2 lygiu;
6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, gerai žinoti seniūnijos teritoriją;
6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.6. gerai žinoti dokumentų įforminimo taisykles, rengti tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.9. gerai žinoti pagrindinius valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus;
6.10.savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos darbuotojų veiklą.

 

V.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.11. organizuoja viešuosius pirkimus, seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.12. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.13. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.14. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.15. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.16. kontroliuoja atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimo atlikimą bei siūlymų dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų savivaldybės administracijai teikimą;
7.17. organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registraciją ir duomenų teikimą savivaldybės administracijai;
7.18.organizuoja valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.19.dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
7.20.kontroliuoja gyventojų užimtumo programų rengimą ir įgyvendinimą seniūnijoje, organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
7.21.dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, teikia pagalbą organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybų rinkimus ir referendumus;
7.22. užtikrina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių laikymasį seniūnijoje, instruktuoja seniūnijos darbuotojus saugos darbų klausimais;
7.23. dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe bei suteikia joms informaciją ir paramą;
7.24. renka ir teikia atitinkamoms institucijoms statistinius duomenis, duomenis apie seniūnijos teritorijoje esantį bešeimininkį turtą;
7.25. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
7.26. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.27. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
7.28. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus.

 

VI.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

__________________________________________________

Dokumentai teikiami iki 2019-01-28 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.|
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

  

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti
Skelbimas išspausdintas 2018-12-18 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 40274

BUHALTERINĖS APSKAITOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖ 

1. Buhalterinės apskaitos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis – A.
3. Pareigybės kategorija – 11.

II. PASKIRTIS         

4. Buhalterinės apskaitos skyriaus (toliau – Skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga sudaryti savivaldybės administracijos finansinių ataskaitų atskaitomybės rinkinį ir kitas savivaldybės finansines ataskaitas. Apskaityti paramos lėšas ir užtikrinti, kad finansiniais duomenys būtų teisingi ir pateikti nustatytu laiku. Teikti metodologinę informaciją, administracijos ir seniūnijų buhalterinę apskaitą tvarkantiems darbuotojams, finansinių ataskaitų sudarymo ir darbo su finansų valdymo sistema klausimais.

III. VEIKLOS SRITYS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendroje veiklos srityje – finansų valdyme ir apskaitoje. 

IV. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą ekonomikos arba finansų valdymo studijų krypties išsilavinimą;
6.2. turėti ne mažiau kaip 1 metų darbo patirtį viešojo sektoriaus pagal VSAFAS buhalterinės apskaitos srityje;
6.3. turėti darbo patirties su VSAKIS sistema;
6.4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, susijusiais su buhalterine apskaita ir atskaitomybe;
6.5. mokėti savarankiškai organizuoti, planuoti savo darbo veiklą;
6.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.7. išmanyti buhalterinės apskaitos principus;
6.8. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programinių paketu ir kitomis programomis.

 V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. sudaro savivaldybės administracijos tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius, Finansų kontrolės būklės, Savivaldybės nuosavybės teise priklausančio turto ir kitas savivaldybės finansines ataskaitas, organizuoja jų pateikimą atitinkamoms institucijoms;
7.2. užtikrina sudarytų ataskaitų pateikimą atitinkamoms institucijoms;
7.3. teikia finansinių ataskaitų rinkinį ir derina tarpusavio operacijas viešojo sektoriaus apskaitos ir ataskaitų konsolidavimo informacinėje sistemoje;
7.4. priima ir analizuoja savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų tarpinių ir metinių finansinių ataskaitų rinkinius;
7.5. teikia metodologinę informaciją finansinių ataskaitų sudarymo ir finansų valdymo informacinės sistemos veikimo klausimais FVS vartotojams;
7.6. teikia Savivaldybės kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų ir šių subjektų kontroliuojamų viešojo sektoriaus subjektų sąrašą Finansų ministerijai nustatytais terminais;
7.7. esant poreikiui, inicijuoja savo, kaip atsakingo asmens, ir (arba) visų prie viešojo sektoriaus subjektų, priskirtų prie žemesnio konsolidavimo lygio jo viešojo sektoriaus subjekto grupėje, atsakingų asmenų pakeitimą;
7.8. iki nustatyto termino pateikia Skyriaus įstaigos archyvui sutvarkytas nuolatinio, ilgo ir laikino saugojimo bylas pagal bylų dokumentacijos planą;
7.9. rengia raštus įstaigoms konsolidavimo ir buhalterinės apskaitos klausimais;
7.10. rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymus dėl lėšų skyrimo ir kitus susijusius su pareigybės funkcijomis;
7.11. tvarko Savivaldybės administracijos paramos apskaitą ir teikia atitinkamoms institucijoms visą reikiamą informaciją dėl paramos panaudojimo;                                                                                                                   
7.12. užtikrina finansinių – ūkinių operacijų teisėtumo ir tinkamo dokumentų įforminimo kontrolę, vykdo einamąją finansų kontrolę;
7.13. dalyvauja komisijų ir darbo grupių, kurių nariu paskirtas, darbe, kad būtų įgyvendinti šioms grupėms ar komisijoms suformuluoti uždaviniai;
7.14. pagal kompetenciją nagrinėja institucijų, įstaigų ir organizacijų raštus, asmenų skundus, prašymus ir pranešimus bei teikia išvadas;
7.15. pavaduoja laikinai negalintį eiti pareigų kitą skyriaus tarnautoją ir/arba darbuotoją jo kasmetinių atostogų, laikino nedarbingumo ar komandiruočių laikotarpiais;
7.16. pagal pareigybei priskirtą kompetenciją vykdo kitas funkcijas reglamentuotas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, bei skyriaus vedėjo pavedimus.

 

 VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjui.

__________________________________________________

Dokumentai teikiami iki 2019-01-11 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 


Siūlome socialinio darbuotojo darbą 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia atranką socialinio darbuotojo pareigoms užimti. 

Darbo pobūdis: Dirbti su vaikais šeimynoje. 

Reikalavimai: Auštasis koleginis išsilavinimas. 

Papildomi sugebėjimai: privalumas – lenkų, rusų kalbų mokėjimas. 

Darbo užmokestis: 675.75 EUR mėnesį (neatskaičius mokesčių). 

Darbo sutartis: neterminuota, įdarbinama iš karto. 

Darbo laikas: 40 val. slenkančiu darbo grafiku. 

Darbo vietos adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., Mokyklos g. 64. 

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2018 m. lapkričio 9 d. el.p.: geisiskiucentras@gmail.com 

Kontaktinis asmuo: Justina Turbienė, tel.: 86 13 00641.

 Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško darbuotojų (specialistų, dirbančių pagal darbo sutartį):

Veiklos sritis: Buhalterinė apskaita.

Reikalavimai:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą; turėti 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.

Pagrindinės funkcijos:

  • Tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą.
  • Tvarko Didžiąją knygą.
  • Vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą.
  • Tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą.
  • Tvarko maisto produktų suminę apskaitą.
  • Užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas.
  • Sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.
  • Rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Šakevičienę, tel. Nr. 8 5 275 0095, +370 6 169 0943.

 


Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą

ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (karjeros valstybės tarnautojo, pareiginės algos koeficientas 7,1) pareigoms užimti

Skelbimas išspausdintas 2019-02-11 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,

skelbimo Nr. 41016

 

ŪKIO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

 

 

                                                                                                                         I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

 

1. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

2. Lygis – A

3. Kategorija – 11

 

                                                                                                                                        II. PAREIGYBĖS PASKIRTIS

 

4. Ūkio skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti šias  savivaldybės ūkio veiklos funkcijas: viešieji pirkimai, sutarčių vykdymo kontrolė, savivaldybės turto priežiūra ir kt.

 

                                                                                                                                                     III. VEIKLOS SRITYS

 

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios – ūkinės veiklos srities funkcijas.

 

                                           IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

 

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, valstybės tarnybą, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir įforminimą;

6.2. turėti ne mažesnį kaip 1 metų darbo patirtį ;

6.3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos krypties išsilavinimą;

6.4. išmanyti savivaldybės administracijos struktūrą ir funkcijas;

6.5. sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

6.6. savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir naudoti darbe skyriaus darbui reikalingą informaciją, rengti išvadas;

6.8. mokėti dirbti kompiuteriu MS Word, MS Excel, Internet Explorer programomis;

6.9. išmanyti DVS, CPO, CVP IS  sistemas.

 

                            V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atlikti šias funkcijas:

7.1.  organizuoti Savivaldybės administracijai priklausančio autotransporto veiklą, kontroliuoti jo panaudojimą;

7.2.  organizuoti darbą dėl Savivaldybės administracijos pastato techninės priežiūros, darbo kabinetų ir bendro naudojimo plotų einamąjį remontą;

7.3.  aprūpinti administracijos darbuotojus reikiamais baldais, orgtechnika bei kanceliarinėmis prekėmis;

7.4.  atsakyti už Savivaldybės administracijos pastato priešgaisrinę būklę;

7.5.  dalyvauti mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų (darbo grupių) darbe;

7.6.  rengti tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų, kitų norminių dokumentų projektus pagal savo kompetenciją;

7.7.  rengti Skyriaus darbuotojų atostogų grafikus;

7.8.  rengti, derinti ir spausdinti įsakymų projektus, įvairaus turinio raštus ir prašymus;

7.9.  išrašyti ir išduoti vairuotojams lengvųjų automobilių kelionės lapus. Priimti iš vairuotojų kelionės lapus, tikrinti kuro sunaudojimo normas ir limitus;

7.10.  rašyti inventoriaus, ūkio ir kanceliarinių prekių, automobilių remontui panaudotų detalių, kitų materialinių vertybių nurašymo aktus, derinti ir teikti skyriaus vedėjui;

7.11.  vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymu atlikti supaprastintų viešųjų pirkimų, atliekamų taikant įprastą komercinę praktiką tiekėjų apklausas, sisteminti apklausų dokumentus ir įforminti tiekėjų apklausų pažymas;

7.12.  sudaryti sutartis su prekių ir paslaugų tiekėjais, nuolat prižiūrėti tiekėjų veiklą (taisyklių paisymas, terminų priežiūra, kokybės tikrinimas) bei tiesiogiai bendradarbiauti su jais sutarties galiojimo laikotarpiu;

7.13.  atlikti rinkos tyrimus prieš paskelbiant viešą konkursą bei prekių/paslaugų kainos derybas su konkurso laimėtoju atsižvelgiant į rinkoje esančias kainas;

7.14.  perduoti antstoliams nesumokėjusių  skolininkų bylas, kuriems įsigaliojo teismo sprendimas, bet skolos liko neapmokėtos; bendradarbiauti su antstoliais, koordinuoti vykdymo procesus;

7.15.  rengti pirminius paslaugų ar prekių pirkimo sutarčių dokumentus, sutarčių projektus;

7.16.  informuoti skyriaus vedėją apie dokumentų tvarkymo būklę skyriuje, teikia pasiūlymus, kaip ją tobulinti;

7.17.  atlikti kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo nurodymus.

 

                         VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

 

Ūkio skyriaus vyriausiąsias specialistas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

 

__________________________________________________

 

 

                      Dokumentai teikiami iki 2019-03-01 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

                      Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

                      1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.

                      2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

                      3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 

Paskutinis atnaujinimas: 2019-02-12 12:19:52
Grįžti
Shadow up
incorrect array size: 1