kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
NEMENČINĖS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti
Skelbimas išspausdintas 2018-10-19 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 39572

 
NEMENČINĖS MIESTO SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 

I.   PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Nemenčinės miesto seniūnijos seniūno pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 14

II.   PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymų įgyvendinimui seniūnijos teritorijoje organizuoti.

III.   VEIKLOS SRITYS

5. Seniūnas vykdo bendrųjų veiklos sričių funkcijas: viešojo administravimo, vidaus administravimo, finansų valdymo, tarptautinių ryšių valdymo, teisės, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo.

 

IV.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3-jų metų darbo stažą ir vienerių metų administracinio darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo bei kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, pagrindinius Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir kitus teisės aktus, susijusius su seniūno pareigų vykdymu;
6.3. mokėti lenkų kalbą B2 lygiu;
6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, gerai žinoti seniūnijos teritoriją;
6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.6. gerai žinoti dokumentų įforminimo taisykles, rengti tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.9. gerai žinoti pagrindinius valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus;
6.10.savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos darbuotojų veiklą.

 

V.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.11. organizuoja viešuosius pirkimus, seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.12. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.13. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.14. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.15. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.16. kontroliuoja atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimo atlikimą bei siūlymų dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų savivaldybės administracijai teikimą;
7.17. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
7.18. kontroliuoja gyventojų užimtumo programų rengimą ir įgyvendinimą seniūnijoje, organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
7.19. dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, teikia pagalbą organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybų rinkimus ir referendumus;
7.20. užtikrina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių laikymasį seniūnijoje, instruktuoja seniūnijos darbuotojus saugos darbų klausimais;
7.21. dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe bei suteikia joms informaciją ir paramą;
7.22. renka ir teikia atitinkamoms institucijoms statistinius duomenis, duomenis apie seniūnijos teritorijoje esantį bešeimininkį turtą;
7.23. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
7.24. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.25. dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
7.26. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus.

VI.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

__________________________________________________

Dokumentai teikiami iki 2018-11-09 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 


 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
RIEŠĖS SENIŪNIJOS SENIŪNO (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti
Skelbimas išspausdintas 2018-10-19 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje,
skelbimo Nr. 39573

   

RIEŠĖS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I.   PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Riešės seniūnijos seniūno pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Pareigybės lygis - A
3. Pareigybės kategorija - 14

II.   PASKIRTIS

4. Seniūno pareigybė reikalinga Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus ir seniūno įsakymų įgyvendinimui seniūnijos teritorijoje organizuoti.

III.   VEIKLOS SRITYS

5. Seniūnas vykdo bendrųjų veiklos sričių funkcijas: viešojo administravimo, vidaus administravimo, finansų valdymo, tarptautinių ryšių valdymo, teisės, turto valdymo ir priežiūros, viešųjų pirkimų organizavimo.

 

IV.   SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
6.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažesnį kaip 3-jų metų darbo stažą ir vienerių metų administracinio darbo patirtį;
6.2. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Vietos savivaldos, Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo bei kitus įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, pagrindinius Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą ir kitus teisės aktus, susijusius su seniūno pareigų vykdymu;
6.3. mokėti lenkų kalbą B2 lygiu;
6.4. turėti vairuotojo pažymėjimą, gerai žinoti seniūnijos teritoriją;
6.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją;
6.6. gerai žinoti dokumentų įforminimo taisykles, rengti tvarkomuosius, organizacinius, informacinius dokumentus;
6.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6.8. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius;
6.9. gerai žinoti pagrindinius valstybės tarnybos ir valstybės tarnautojų veiklos etikos principus;
6.10. savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir seniūnijos darbuotojų veiklą.

 

V.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
7.1. atlieka seniūnijos vidaus administravimą;
7.2. administruoja seniūnijai skirtus asignavimus;
7.3. Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą;
7.4. teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
7.5. savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
7.6. šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
7.7. teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
7.8. ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
7.9. dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
7.10. išduoda seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatyme nustatytus, taip pat šeimos sudėtį ir kitokius faktinę padėtį patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai tai pagal teisės aktus turi būti patvirtinta kitais dokumentais;
7.11. organizuoja viešuosius pirkimus, seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.12. nustatyta tvarka prižiūri prekybą viešose vietose;
7.13. teikia administracijos direktoriui pasiūlymus dėl kitų savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių valstybės tarnautojų ir savivaldybės įstaigų vadovų veiklos seniūnijai priskirtoje teritorijoje tobulinimo, savivaldybei priklausančių kelių, gyvenviečių gatvių, šaligatvių ir aikščių tvarkymo, vietinio susisiekimo transporto organizavimo, savivaldybei priklausančių pastatų ir statinių remonto, paminklų, kapinių priežiūros, viešųjų paslaugų teikimo gyventojams organizavimo;
7.14. prireikus rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
7.15. kontroliuoja, ar teikiant viešąsias paslaugas laikomasi teisės aktuose ir sutartyse nustatytų reikalavimų dėl jų teikimo, nagrinėja gyventojų prašymus, skundus dėl viešųjų paslaugų teikimo ir šiais klausimais pagal kompetenciją priima sprendimus. Savivaldybės administracijai, kitiems viešųjų paslaugų teikimą administruojantiems subjektams teikia pasiūlymus dėl viešųjų paslaugų teikimo gerinimo;
7.16. kontroliuoja atskirų šeimų (asmenų) gyvenimo sąlygų bei poreikių įvertinimo atlikimą bei siūlymų dėl socialinės paramos toms šeimoms (asmenims) reikalingumo ir paramos būdų savivaldybės administracijai teikimą;
7.17. organizuoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimų apie medžiojamų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą registraciją ir duomenų teikimą savivaldybės administracijai;
7.18. organizuoja valstybės perduotų funkcijų žemės ūkio srityje įgyvendinimą teisės aktų nustatyta tvarka;
7.19. dalyvauja organizuojant civilinę saugą;
7.20. kontroliuoja gyventojų užimtumo programų rengimą ir įgyvendinimą seniūnijoje, organizuoja viešuosius darbus ir visuomenei naudingą veiklą;
7.21. dalyvauja rengiant gyventojų apklausas, teikia pagalbą organizuojant Respublikos Prezidento, Seimo rinkimus, rinkimus į Europos Parlamentą, savivaldybės tarybų rinkimus ir referendumus;
7.22. užtikrina Vilniaus rajono savivaldybės administracijos darbo tvarkos taisyklių laikymasį seniūnijoje, instruktuoja seniūnijos darbuotojus saugos darbų klausimais;
7.23. dalyvauja savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, administracijos direktoriaus įsakymais sudarytų komisijų darbe bei suteikia joms informaciją ir paramą;
7.24. renka ir teikia atitinkamoms institucijoms statistinius duomenis, duomenis apie seniūnijos teritorijoje esantį bešeimininkį turtą;
7.25.  dalyvauja kuriant ir įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas;
7.26. seniūnijos veiklos nuostatų nustatyta tvarka sudaro sutartis, rūpinasi jų vykdymu;
7.27.  dalyvauja rengiant ir įgyvendinant vietos veiklos grupių programas ir vietos plėtros strategijas;
7.28. vykdo kitus su seniūnijos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio darbus.

 

VI.   ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus administracijos direktoriui.

__________________________________________________

Dokumentai teikiami iki 2018-11-09 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.
Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.
2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.
Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 Siūlome socialinio darbuotojo darbą 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia atranką socialinio darbuotojo pareigoms užimti. 

Darbo pobūdis: Dirbti su vaikais šeimynoje. 

Reikalavimai: Auštasis koleginis išsilavinimas. 

Papildomi sugebėjimai: privalumas – lenkų, rusų kalbų mokėjimas. 

Darbo užmokestis: 675.75 EUR mėnesį (neatskaičius mokesčių). 

Darbo sutartis: neterminuota, įdarbinama iš karto. 

Darbo laikas: 40 val. slenkančiu darbo grafiku. 

Darbo vietos adresas: Vilniaus r. sav., Dūkštų sen., Geisiškių k., Mokyklos g. 64. 

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2018 m. lapkričio 9 d. el.p.: geisiskiucentras@gmail.com 

Kontaktinis asmuo: Justina Turbienė, tel.: 86 13 00641.

 


 

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

 Skelbimas išspausdintas 2018-08-31 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje, skelbimo Nr. 39204

 

SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Lygis – A
3. Kategorija – 11

II. PASKIRTIS

4. Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga socialinės globos paslaugų teikimui užtikrinti rajono senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims, informacijai bei konsultacijoms apie socialinę paramą bei paslaugas teikti, dokumentams dėl gyventojų apgyvendinimo socialinės globos namuose rengti, socialinių paslaugų teikimo  programoms rengti bei koordinuoti jų vykdymą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos srityse.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, socialinių paslaugų teikimą, piniginę socialinę paramą, savo darbe vadovautis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, administracijos nuostatais, administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, skyriaus nuostatais;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir 1 metų socialinio darbo patirties;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriniu MS Office programiniu paketu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti lenkų bei rusų kalbas pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;

6.6. gebėti bendrauti su klientais, mokėti nustatyti jų socialinius poreikius;

6.7. laikytis tarnybinės etikos, konfidencialumo, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti savo pareigas.

 

                                                        V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia dienos, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų kompensavimo sutarčių projektus;

7.2. organizuoja socialinės globos kainos derinimą;

7.3. atlieka asmenų, siunčiamų į socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimus bei globos namuose gyvenančių asmenų mokėjimo dydžio perskaičiavimus;

7.4. rengia Socialinės globos skyrimo komisijos protokolus ir sprendimų projektus dėl asmenų, patyrusių riziką, senyvo amžiaus bei neįgalių asmenų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, dienos ir ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo. Vykdo socialinių paslaugų teikimo sutarčių vykdymo priežiūrą (kontrolę);

7.5. kontroliuoja savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinei globai ir socialinei priežiūrai panaudojimo tikslingumą;

7.6. vertina socialinių paslaugų įstaigų projektus, teikiamus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamiems konkursams, ir rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės pritarimo (nepritarimo) juos finansuoti;

7.7. rengia ir vykdo Savivaldybės socialinių paslaugų teikimo programas bei tvarkų aprašus;

7.8. organizuoja nevalstybinių organizacijų socialinių projektų dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

7.9. rengia valstybės institucijoms ataskaitas apie Savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas bei jų finansavimą;

7.10. bendradarbiauja su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityse, nustatytose Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme;

7.11. bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais, medicinos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei fiziniais ir juridiniais asmenimis, teikiančiais socialines paslaugas;

7.12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo įsakymų projektus;

7.13. priima klientus, teikia jiems informaciją socialinių paslaugų klausimais, tikrina jų prašymus ir skundus, rengia atsakymų bei siūlomų sprendimų projektus;

7.14. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus;

7.15. dalyvauja Savivaldybės bei skyriaus komisijų veikloje.

 

                                               VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________

Dokumentai teikiami iki 2018-09-20 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško darbuotojų (specialistų, dirbančių pagal darbo sutartį):

Veiklos sritis: Buhalterinė apskaita.

Reikalavimai:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą; turėti 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.

Pagrindinės funkcijos:

  • Tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą.
  • Tvarko Didžiąją knygą.
  • Vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą.
  • Tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą.
  • Tvarko maisto produktų suminę apskaitą.
  • Užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas.
  • Sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.
  • Rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Šakevičienę, tel. Nr. 8 5 275 0095, +370 6 169 0943.

 


Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-10-19 12:05:48
Grįžti
Shadow up