kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

            Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti 

Įstaiga: Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelis-darželis.
Pareigybė: Vilniaus r. Nemėžio vaikų lopšelio-darželio direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 7,6 – 9,0. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. 

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. rugsėjo 17 d. 

Pretendentų atrankos data 2020 m. gruodžio 4 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 24 d.  įskaitytinai nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma). 

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604. 

           


 

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti 

Įstaiga: Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelis-darželis.
Pareigybė: Vilniaus r. Marijampolio vaikų lopšelio-darželio direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 7,6 – 9,0. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. 

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. rugsėjo 17 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. gruodžio 4 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 24 d.  įskaitytinai nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma). 

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.  

 


 

            Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti 

Įstaiga: Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelis-darželis.
Pareigybė: Vilniaus r. Nemenčinės vaikų lopšelio-darželio direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 8,4 – 10. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. 

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. rugsėjo 17 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. gruodžio 2 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 20 d.  įskaitytinai nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma). 

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

  


 

            Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželio direktoriaus pareigoms užimti 

Įstaiga: Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželis.
Pareigybė: Vilniaus r. Kalvelių vaikų darželio direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 7,6 – 9.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų ugdomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. 

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. rugsėjo 17 d. 

Pretendentų atrankos data 2020 m. gruodžio 2 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 20 d.  įskaitytinai nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma). 

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 


        

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Riešės vaikų darželio direktoriaus pareigoms užimti 

Įstaiga: Vilniaus r. Riešės vaikų darželis.
Pareigybė: Vilniaus r. Riešės vaikų darželio direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 7,6 – 9. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
8. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
9. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
10. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. rugsėjo 16 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. lapkričio 30 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 18 d.  įskaitytinai nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604. 

 


  

    Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktoriaus pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelis-darželis.
Pareigybė: Vilniaus r. Kabiškių vaikų lopšelio-darželio direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 7,6 – 9. 

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas. 

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. rugsėjo 16 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. lapkričio 30 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 18 d.  įskaitytinai nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604. 

 Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos darbuotojų saugos ir sveikatos specialisto pareigoms 1,0 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

Darbo laikas – visa darbo diena.
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).
Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958)

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):
1. Konsultuoti įstaigos vadovą, struktūrinių padalinių vadovus ir darbuotojus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.
2. Teikti įstaigos vadovui pasiūlymus darbuotojų saugos ir sveikatos būklei gerinti.
3. Teisės aktų nustatyta tvarka instruktuoti darbuotojus.
4. Organizuoti darbuotojų mokymus darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais bei pirmosios pagalbos mokymus.
5. Sudaryti darbuotojų, kuriems privalomai turi būti tikrinama sveikata, sąrašus, analizuoti privalomųjų sveikatos patikrinimų išvadas ir rekomendacijas ir organizuoti šių rekomendacijų įgyvendinimą.
6. Darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoti, atlikti ir koordinuoti profesinės rizikos vertinimą įstaigoje.
7. Rengti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos norminius teisės aktus.
8. Dalyvauti tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, incidentus, avarijas ir profesines ligas, analizuoti nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų, incidentų bei avarijų aplinkybes ir priežastis, registruoti įstaigoje įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe, profesines ligas bei incidentus, kaupti kitus duomenis, susijusius su darbuotojų sauga ir sveikata darbe;
9. Rengti nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų prevencijos priemones ar organizuoti jų parengimą, kontroliuoti prevencinių priemonių įgyvendinimo terminų laikymąsi.
10. Kontroliuoti darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimų laikymąsi įstaigoje.
11. Dalyvauti įstaigos darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto veikloje.
12. Organizuoti darbuotojų informavimą ir švietimą darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais.

Reikalavimai pretendentams:

Bendrieji kvalifikaciniai reikalavimai:
1. turėti išsilavinimą:
1.1. aukštąjį universitetinį pagal specialias darbuotojų saugos ir sveikatos mokymo programas arba
1.2. aukštąjį universitetinį ar aukštąjį koleginį arba jam prilygintą išsilavinimą ir:
1.2.1. iki 2017 m. birželio 30 d. mokyklos ar mokymo įstaigos išduotą pažymėjimą, patvirtinantį gebėjimą dirbti darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu konkrečios (konkrečių) ekonominės veiklos rūšies (rūšių) įmonėse, arba
1.2.2. nuo 2017 m. liepos 1 d. jų žinios darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais turi būti patikrintos Lietuvos Respublikos valstybinėje darbo inspekcijoje prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintų Mokymo ir žinių darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais tikrinimo bendrųjų nuostatų nustatyta tvarka;
2. turėti ne mažiau kaip 2 metų darbo patirtį darbuotojų saugos ir sveikatos srityje.
3. Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai:
3.1.  darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas privalo išmanyti:
3.1.1. teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą, ir jų praktinį taikymą;
3.1.2. potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros reikalavimus;
3.1.3. į rinką teikiamų asmeninių apsaugos priemonių, įrenginių ir kitų darbo priemonių reikalavimus;
3.1.4. darboviečių, darbo vietų įrengimo, saugaus darbo organizavimo reikalavimus;
3.1.5. kolektyvinių ir asmeninių apsaugos priemonių parinkimo, jų naudojimo reikalavimus;
3.1.6. profesinės rizikos veiksnius, jų poveikį darbuotojų sveikatai ir prevencijos priemones, siekiant darbuotojus apsaugoti nuo šių veiksnių poveikio;
3.1.7. profesinės rizikos vertinimo įmonėje reikalavimus, profesinės rizikos šalinimo ar mažinimo priemonių nustatymo ir įgyvendinimo reikalavimus;
3.1.8. labiau pažeidžiamų asmenų grupes, darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimus šiems asmenims;
3.1.9. darbuotojų instruktavimo, mokymo ir atestavimo reikalavimus;
3.1.10. pagrindines nelaimingų atsitikimų darbe, profesinių ligų priežastis ir prevencijos priemones;
3.1.11. avarijų prevencijos ir darbuotojų evakavimo reikalavimus;
3.1.12. darbuotojų sveikatos priežiūros organizavimo principus;
3.2. darbuotojų saugos ir sveikatos specialistas privalo:
3.2.1. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, gebėti dirbti komandoje;
3.2.2. mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti bei teikti išvadas;
3.2.4. žinoti įstaigos struktūrą, darbo organizavimą ir valdymą;
3.2.5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius darbuotojų saugą ir sveikatą.
3.2.6. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (dokumentų rengimo ir apdorojimo programomis, interneto naršykle (-ėmis), elektroninio pašto programa (-omis) ir kt.) - MS Word, MS Excel, MS PowerPoint, MS Outlook, Internet Explorer ir kt.

Darbo užmokestis:  1594 Eur

Pretendentai pateikia:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. Pretendento anketą;
5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai priimami:
1. 14 kalendorinių dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);
2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:
Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161.

Nuoroda į Valstybės tarnybos portale paskelbta skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/darbuotoju-saugos-ir-sveikatos-specialistas-322;664670.html 
Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo buhalterio pareigoms 1,0 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

Darbo laikas – visa darbo diena.
Darbo pradžia – 2020 m. lapkričio 11 d.
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).
Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958)

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):

1. organizuoja Finansų ir apskaitos skyriaus buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės vykdymą, siekiant užtikrinti efektyvią ir teisėtą įstaigos veiklą;
2. vykdo išankstinę finansų kontrolę;
3. kontroliuoja, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrina, kad ataskaitiniai duomenys būtų teisingi ir atskaitomybė pateikiama laiku;
4. pagal buhalterinės apskaitos įstatymus formuoja apskaitos politiką, atsižvelgiant į įstaigos veiklos struktūrą ir ypatumus;
5. sprendžia skyriaus kompetencijai priklausančius klausimus, organizuoja skyriaus darbą, įgyvendina priemones skyriaus veiklai tobulinti, nustato darbuotojų funkcijas, jiems paskirsto gautus pavedimus pagal jų darbo sritį, nurodo įvykdymo terminus, kontroliuoja jų įvykdymą, siekiant įgyvendinti skyriui pavestas funkcijas;
6.dalyvauja rengiant priemones lėšų saugumui užtikrinti, užkirsti kelią trūkumams ir neteisėtam piniginių lėšų, prekių ir materialinių vertybių naudojimui, finansinių ir ūkinių įstatymų pažeidimams;
7. kontroliuoja ar teisingai naudojamos darbo užmokesčiui skirtos lėšos, mokami atlyginimai, laikomasi etatinės ir finansinės drausmės;
8. pagal kompetenciją rengia atsakymų projektus į gaunamus raštus, vizuoja raštų, sutarčių bei kitų dokumentų projektus ar kitus dokumentus;
9. teikia Vilniaus rajono Savivaldybės tarybai tvirtinti finansinę atskaitomybę;
10. teikia Vilniaus rajono Savivaldybės tarybai tvirtinti mokamų paslaugų kainas;
11. konsultuoja atsakingus asmenis vertybių, už kurių apskaitą ir saugumą jie yra atsakingi, apskaitos ir saugumo klausimais;
12. sudaro ekonomines ir statistines ataskaitas (DA-01, PS-21, Ū-03 ir kt.);
13. veda bankinių atsiskaitymų apskaitą;
14. veda komandiruočių išlaidų apskaitą;
15. rengia mokestines deklaracijas (gyventojų B klasės pajamų, avansinio pelno mokesčio, pelno mokesčio, nekilnojamojo turto mokesčio);
16. sudaro Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitą (Forma Nr. 2).

Reikalavimai pretendentams:

1. Aukštasis universitetinis ekonominis, finansinis išsilavinimas.
2. Mokėti dirbti kompiuteriu (Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) bei kitomis šiuolaikinėmis ryšio priemonėmis
3. Žinoti bei išmanyti:
3.1. įstatymų, kitų teisės aktų bei privalomų dokumentų reikalavimus buhalterinės apskaitos srityje;
3.2. viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
3.3. buhalterinės apskaitos registrus ir jų užpildymo tvarką;
3.4. buhalterinės apskaitos formas ir metodus, taikomus įstaigoje;
3.5. ūkinių operacijų ir piniginių lėšų judėjimo, paskirstymo, perskirstymo ir likučių įforminimo tvarką;
3.6. materialinių vertybių apskaitos tvarką;
3.7. buhalterinių dokumentų tvarkymo, saugojimo, atidavimo į archyvą tvarką;
3.8. įstaigos darbo organizavimą ir valdymą, jos vystymosi strategiją ir perspektyvą;
3.9. įstaigos ekonominės, ūkinės bei finansinės veiklos analizes, ūkio rezervų nustatymo metodus;
3.10. gebėti organizuoti buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus.
4. mokėti valdyti, tikrinti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas.                    

Darbo užmokestis:  pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis 4730 Eur

Pretendentai pateikia:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. Pretendento anketą;
5. Viešų ir privačių interesų deklaraciją;
6. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai priimami:
1. 14 kalendorinių dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);
2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:
Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161.

Nuoroda į Valstybės tarnybos portale paskelbta skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/vyriausiasis-buhalteris-322;664640.html
Skelbiamas konkursas viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ekonomisto pareigoms 1,0 etato darbo krūviu užimti pagal neterminuotą darbo sutartį

Darbo laikas – visa darbo diena.
Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir testas žodžiu (pokalbis).
Informacija apie įstaigą: viešoji įstaiga Vilniaus rajono centrinė poliklinika yra Vilniaus rajono savivaldybės viešoji asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikianti įstaiga (adresas: Laisvės pr. 79, Vilnius, įmonės kodas 124246958)

Darbo pobūdis (trumpas aprašymas):
1. Atlikti pagrįstus paskaičiavimus, sudarant išlaidų sąmatas pagal konkrečius išlaidų straipsnius.
2. Ruošti pajamų-sąnaudų ataskaitas pagal skyrius ir rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigose (toliau – ASPĮ).
3. Atlikti įstaigos ir jos padalinių veiklos ekonominio efektyvumo palyginamąją analizę.
4. Ruošti ataskaitas teritorinei ligonių kasa, statistikai, savivaldybei, ministerijai bei kitoms institucijoms pagal savo kompetenciją.
5. Analizuoti ir vertinti sutarčių su teritorine ligonių kasa  pagal atskiras paslaugas vykdymą.
6. Skaičiuoti darbuotojų darbo užmokesčio kintamą dalį bei mokėjimus už skatinamųjų paslaugų, programų, mokamų paslaugų suteikimą  pagal galiojančius poliklinikoje darbuotojų darbo apmokėjimo nuostatus.
7.  Analizuoti ir pateikti ataskaitas lėšų panaudojimui pagal patvirtintą normatyvą darbo užmokesčiui ir medikamentams.
8. Analizuoti ir pateikti pasiūlymus kaip ekonomiškiau panaudoti lėšas mokant už paslaugas ir už kitus pirkimus.
9. Analizuoti rengiamas naujas sutartis su teritorinėmis ligonių kasomis, kitais įstaigos teikiamų paslaugų pirkėjais, prognozuoti jų sudarymo ekonomines pasekmes įstaigai.
10. Ruošti pradinius duomenis ūkinės, finansinės įstaigos veiklos projektams sudaryti.
11. Apskaičiuoti materialines, darbo bei finansines išlaidas, reikalingas naujoms paslaugų rūšims įdiegti, tai yra  atlikti naujų paslaugų įkainio paskaičiavimus;
12. Įvertinti teikiamų paslaugų įkainius, atsižvelgiant naujai įsigyjamų prekių, medicinos priemonių įkainius bei darbo užmokesčio pokyčius;
13. Prižiūrėti įstaigos mokamų paslaugų kainyną;
14. Teikti tvirtinti įstaigos etatų sąrašą;
15. Vertinti skyrių ir rajono asmens sveikatos priežiūros įstaigų siektinų kiekybinių ir kokybinių rodiklių siektinas reikšmes dėl skyrių vedėjų, vyresniųjų slaugytojų ir jiems prilygintų darbuotojų darbo užmokesčio kintamosios dalies mokėjimo.
16. Vertinti darbuotojų  darbo krūvį bei teikti siūlymus.
17. Dalyvauti ruošiant projektus bei programas norint gauti papildomą finansavimą.
18. Rengti Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimų projektus savo kompetencijos ribose. 

Reikalavimai pretendentams:
1. Aukštasis universitetinis, arba jam prilygintas socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, finansų krypties išsilavinimas, ne mažesnis kaip 3-jų metų ekonomisto darbo stažas (privalumas – darbo patirtis asmens sveikatos priežiūros įstaigose).
2. Mokėti dirbi kompiuteriu Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Internet Explorer) programiniu paketu bei buhalterinėje apskaitoje naudojamomis programomis.
3.  Ekonomistas turi žinoti ir išmanyti:
3.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, įsakymus bei kitus teisės aktus, metodinę medžiagą, susijusią su įstaigos veiklos planavimu, apskaita bei analize;
3.2. įstaigos struktūrą, jos plėtros strategiją ir perspektyvas;
3.3. įstaigos veiklos, ekonomikos, darbo ir valdymo organizavimo pagrindus;
3.4. ekonominės analizės ir įstaigos bei jos padalinių veiklos rodiklių apskaitos metodus;
3.5. ekonominio naujos technikos ir technologijų, darbo organizavimo, racionalių pasiūlymų diegimo efektyvumo nustatymo metodus;
3.6. šiuolaikines skaičiavimo technikos priemones ir jų taikymo galimybes techniniams bei ekonominiams skaičiavimams vykdyti, ūkinei įstaigos veiklai analizuoti;
3.7. sutarčių sudarymo tvarką;
3.8. sveikatos priežiūros įstaigų darbo specifiką;
3.9. darbo apmokėjimo formas ir sistemas;
3.10. darbo užmokesčio apskaitos pagrindus;
3.11. sveikatos priežiūros įstaigų ekonomikos rodiklių apskaitos ir ataskaitų pateikimo tvarką;
3.12. teisės aktus, reglamentuojančius darbų saugą, priešgaisrinę apsaugą.
4. Ekonomistas turi:
4.1. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
4.2. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, pastebėti tendencijas ir daryti išvadas;
4.3. sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu;
4.4. būti pareigingas, darbštus, objektyvus, gebėti bendrauti

Darbo užmokestis:  1594 Eur

Pretendentai pateikia:
1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. Asmens tapatybę, išsilavinimą, darbo patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. Pretendento anketą;
5. Kitus dokumentus, būtinus patvirtinti pretendento atitiktį pareigybės, kurią užimti paskelbtas konkursas, pareiginiuose nuostatuose nustatytiems specialiems kvalifikaciniams reikalavimams.

Dokumentai priimami:
1. 14 kalendorinių dienų po Konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento, viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos ir Vilniaus rajono savivaldybės interneto tinklalapiuose (www.vtd.lt, www.vrcp.lt, www.vrsa.lt);
2. per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Kontaktinė informacija apie konkursą teikiama:
Kontaktinis asmuo: Personalo skyriaus vedėja-juristė Inga Pempytė, el. paštas: inga.pempyte@vrcp.lt, kontaktinis telefonas: (8 5) 247-16-61, 8-662-31161.

Nuoroda į Valstybės tarnybos portale paskelbta skelbimą: http://portalas.vtd.lt/lt/ekonomistas-322;664630.html

 


 

Skelbimo nr.: 65774
Skelbimo data: 2020-07-27
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras
Konkursą organizuojanti įstaiga: Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras
Pareigos: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro socialinės globos padalinio Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

Pareigybės aprašymas:
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Socialinės globos padalinio ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinio vadovas, III grupė.
Pareigybės lygis – A2.
Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI
Darbuotojas, einantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro (Krizių centras) Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių įveikimo padalinio vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • būtinas socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo arba socialinės pedagogikos krypties ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis arba aukštasis koleginis išsilavinimas;
 • 3 metų profesinė darbo patirtis;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti padalinioir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į globos centrofunkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldiniams patikėtą, paskirstytą darbą;
 • turi išmanyti darbą su kompiuterinėmis programomis: Ms Office programų paketo (Word, Excel, Power Point) žinojimas, mokėjimas jomis naudotis; dirbti komandoje, bendrauti bei bendradarbiauti, gebėti spręsti ir valdyti konfliktus;
 • turi būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvencija,Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Vaiko globos organizavimonuostatais, Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašu, Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, kitaisLietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • turi mokėti bent vieną užsienio kalbą ( rusų, lenkųC2 lygiu bendraujant žodžiu);
 • pageidautina būti išklausius Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.
 • transporto priemonių pažymėjimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užtikrina jų kokybę bei darbo priežiūrą Socialinės globos ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniuose;
 • konsultuoja su socialine globa ir intensyvios krizių įveikimo pagalbossusijusiais klausimais, teikia konsultacinę pagalbą darbuotojams, informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;
 • priima su Socialinės globos padalinioir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveikla susijusius sprendimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su Socialinės globos padalinioir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveikla susijusiais klausimais;
 • vadovauja padaliniųveiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja Socialinės globos padalinioir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveiklai vykdyti aktualią informaciją;
 • organizuoja bendruomeninių vaikų globos namų (toliau BVGN) ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinioveiklą, kuri atitinka socialinės priežiūros ir globos normas, nustato darbų apimtis, skirsto užduotis, raštus ir kontroliuoja jų atlikimą;
 • organizuoja susirinkimus ir pasitarimus;
 • rengia ataskaitas, išvadas, siūlymus dėl Socialinės globos padalinio ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniodarbo tobulinimo, veiklos gerinimo;
 • administruoja SPIS mainų sistemą;
 • bendradarbiauja su atvejo vadybininkais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas šeimoms;
 • bendradarbiauja su kitų įstaigų specialistais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijosspecialistais;
 • pagal poreikį teikia statistinę informaciją apie šeimas, vaikus, kurie apgyvendinti BVGN ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniuosesuinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat BVGNdarbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • tobulina profesinę kompetenciją, domisi socialinio darbo naujovėmis, diegia socialines inovacijas ir kūrybiškai dirba; plečia teorines ir praktines žinias, didinant socialinio darbo metodiškumą ir profesionalumą;
 • atstovauja įstaigai teismuose, ligoninėse, renginiuose, pasitarimuose;
 • formuoja bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į globą ir įvaikinimą, didinasocialinio darbuotojo profesijos prestižą visuomenėje;
 • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo, užimtumo srityse sklaidą;
 • inicijuoja ir organizuojabendruomeninių vaikų globos namų, Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniodarbuotojų mokymus;
 • vadovaudamasis teisės aktaiskaupia ir sistemina Socialinės globos padalinio ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padaliniodokumentaciją;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su Socialinės globos ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinių veikla bei pagalba vaikams ir suaugusiems;
 • pagal poreikį teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą;
 • planuoja savo veiklą, pagal turimų etatinių valandų skaičių, metams, atsižvelgiant į Krizių centro metinio plano iškeltus prioritetus, derina ją su direktoriumi;
 • rengia kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • pavaduoja direktorių;
 • vertina Socialinės globos ir Intensyvios krizių įveikimo pagalbos padalinių darbuotojų veiklą;
 • vykdo kitus Krizių centro vadovo pavedimus, susijusius su priskirtomis funkcijomis funkcijomis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atsako už turimos informacijos konfidencialumą.

___________________________________

Informacija apie įstaigą: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centras yra mišri socialinių paslaugų įstaiga, pagrindinė paskirtis - socialinių paslaugų teikimas.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

 


 


Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija.
Pareigybė: Vilniaus r. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijos direktorius.
Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 9,6 – 12,65

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ugdymo mokslų arba verslo vadybos magistro kvalifikacinį laipsnį arba viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsnį, įgytą baigus švietimo vadybos studijas, arba jam lygiavertę aukštojo mokslo kvalifikaciją, taip pat turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos patirtį, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms) patirtį arba turėti ne mažesnę kaip vienų metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, kurios mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų mokomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme.
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.

Pagrindinis skelbimas apie konkursą įdėtas į Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainę 2020 m. liepos 28 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. lapkričio 16 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. lapkričio 4 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:
1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193 patvirtinto Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo 9.4 p. (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo arba jam prilyginto vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Pretendentai dokumentus skelbime nurodytu adresu pateikia tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku iki skelbime nurodytos datos.

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt.
Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604.

 


 

Skelbimo nr.: 65654
Skelbimo data: 2020-07-21
Konkursą inicijuojanti įstaiga: Vilniaus rajono Šeimos ir vaiko krizių centras
Konkursą organizuojanti įstaiga:                     
Pareigos: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro globos centro Padalinio (sekcijos, biuro, poskyrio) vadovas
Pareiginės algos koeficientas: 8.10
Darbo vieta (miestas): Vilnius

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

Globos (rūpybos) ir krizių įveikimo padalinio vadovas, IIIgrupė.
Pareigybės lygis – A2.
Šias pareigas einantis darbuotojas tiesiogiai pavaldus Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro direktoriui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

Darbuotojas, einantis Vilniaus rajono šeimos ir vaiko krizių centro (Krizių centras) Globos (rūpybos) ir Intensyvios krizių įveikimo padalinio vadovo pareigas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • būtinas socialinių mokslų studijų srities, socialinio darbo arba socialinės pedagogikos krypties ne žemesnis kaip aukštasis universitetinis išsilavinimas su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu;
 • 3 metų profesinė darbo patirtis;
 • turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti padalinioir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į globos centrofunkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti pavaldiniams patikėtą, paskirstytą darbą;
 • turi išmanyti darbą su kompiuterinėmis programomis: Ms Office programų paketo (Word, Excel, Power Point) žinojimas, mokėjimas jomis naudotis; dirbti komandoje, bendrauti bei bendradarbiauti, gebėti spręsti ir valdyti konfliktus;
 • turi būti susipažinęs su , Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių Tautų Organizacijos 1989 metų Vaiko teisių konvenciją,Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais, Vaiko globos organizavimonuostatais, Bendruomeninių vaikų globos namų veiklos aprašu, Socialinės globos įstaigoje ar šeimynoje globojamo (rūpinamo) vaiko išleidimo laikinai svečiuotis tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymu, Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymu, kitaisLietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinių paslaugų globėjams (rūpintojams), įtėviams teikimą ir gebėti juos taikyti praktikoje;
 • turi mokėti bent vieną užsienio kalbą ( rusų, lenkųC2 lygiu bendraujant žodžiu);
 • pageidautina būti išklausius Pagrindinę globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir Specializuotą asmenų, siekiančių teikti socialinės priežiūros paslaugas, ir bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK.
 • transporto priemonių pažymėjimai: turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

 

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • organizuoja socialinių paslaugų teikimą ir užtikrina jų kokybę bei darbo priežiūrą;
 • konsultuoja su globos centroveikla susijusiais klausimais, teikia konsultacinę pagalbą darbuotojams, informuoja ir konsultuoja asmenis socialinių paslaugų gavimo, organizavimo ir teikimo klausimais;
 • priima su globos centroveikla susijusius sprendimus;
 • rengia ir teikia pasiūlymus su globos centroveikla susijusiais klausimais;
 • vadovauja globos centroveiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui arba prireikus apdoroja globos centroveiklai vykdyti aktualią informaciją;
 • organizuoja globos centro veiklą, nustato darbų apimtis, skirsto užduotis, raštus ir kontroliuoja jų atlikimą;
 • organizuoja susirinkimus ir pasitarimus;
 • rengia ataskaitas, išvadas, siūlymus dėl globos centro darbo tobulinimo, veiklos gerinimo;
 • administruoja globos centrų mainų sistemą, SPIS mainų sistemas;
 • bendradarbiauja su atvejo vadybininkais ir seniūnijų socialiniais darbuotojais, teikiančiais paslaugas globėjų (rūpintojų) šeimoms;
 • bendradarbiauja su kitų įstaigų globos centrų specialistais, Vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, Vilniaus rajono savivaldybės administracijosspecialistais;
 • pagal poreikį teikia statistinę informaciją apie šeimas, vaikus, kurie prižiūrimi budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), globėjų giminaičių arba šeimynoje suinteresuotiems asmenims ar institucijoms;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • koordinuoja dienos centro „Draugystės namai“ veiklą;
 • tobulina profesinę kompetenciją, domisi socialinio darbo naujovėmis, diegia socialines inovacijas ir kūrybiškai dirba; plečia teorines ir praktines žinias, didinant socialinio darbo metodiškumą ir profesionalumą;
 • atstovauja įstaigai renginiuose, pasitarimuose;
 • formuoja bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į globą ir įvaikinimą, didinasocialinio darbuotojo profesijos prestižą visuomenėje;
 • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo, užimtumo srityse sklaidą;
 • inicijuoja ir organizuoja globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymus, savitarpio paramos grupes;
 • vadovaudamasis Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais kaupia ir sistemina globos centro dokumentaciją;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su globos centro ir dienos centro veikla bei pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, globėjams, šeimynų dalyviams;
 • teikia ar organizuoja intensyvią pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams;
 • planuoja savo veiklą, pagal turimų etatinių valandų skaičių, metams, atsižvelgiant į Krizių centro metinio plano iškeltus prioritetus, derina ją su direktoriumi;
 • rengia kasmetinę veiklos ataskaitą;
 • tvarko ir pildo savo darbo dokumentus;
 • pavaduoja direktorių;
 • vertina padalinio darbuotojų veiklą;
 • vykdo kitus Krizių centro vadovo pavedimus, susijusius su globos centro bei dienos centro funkcijomis;
 • teisės aktų nustatyta tvarka atsako už turimos informacijos konfidencialumą.

 __________________________________

Informacija apie įstaigą: Vilniaus g. 13, Kalvelių k., Kalvelių sen., Vilniaus r.
Vertinimo metodai:
Dokumentų pateikimo būdas: el. būdu (per VATIS Prašymų teikimo modulį)

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Marina Symonovič, tel. Nr. +370 52778299, +370 68423151. CV siųsti el. paštu: marina.symonovic@vrsa.lt


 


Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-17 14:13:08
Grįžti
Shadow up