kaires_puses_index
 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą
SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (karjeros valstybės tarnautojo) pareigoms užimti

 Skelbimas išspausdintas 2018-08-31 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje, skelbimo Nr. 39204

 

 

SOCIALINĖS RŪPYBOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

 I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA 

1. Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.
2. Lygis – A
3. Kategorija – 11

II. PASKIRTIS

4. Socialinės rūpybos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga socialinės globos paslaugų teikimui užtikrinti rajono senyvo amžiaus bei suaugusiems neįgaliems asmenims, informacijai bei konsultacijoms apie socialinę paramą bei paslaugas teikti, dokumentams dėl gyventojų apgyvendinimo socialinės globos namuose rengti, socialinių paslaugų teikimo  programoms rengti bei koordinuoti jų vykdymą.


III. VEIKLOS SRITIS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas socialinių paslaugų ir piniginės socialinės paramos srityse.

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, socialinių paslaugų teikimą, piniginę socialinę paramą, savo darbe vadovautis Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, administracijos nuostatais, administracijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Socialinių darbuotojų etikos kodeksu, skyriaus nuostatais;

6.2. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų srities socialinio darbo krypties išsilavinimą ir 1 metų socialinio darbo patirties;

6.3. mokėti dirbti kompiuteriniu MS Office programiniu paketu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti lenkų bei rusų kalbas pažengusiojo vartotojo lygmens B2 lygiu;

6.5. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą;

6.6. gebėti bendrauti su klientais, mokėti nustatyti jų socialinius poreikius;

6.7. laikytis tarnybinės etikos, konfidencialumo, nepriekaištingai ir atsakingai atlikti savo pareigas.

 

                                                        V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

7.1. rengia dienos, ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos išlaidų kompensavimo sutarčių projektus;

7.2. organizuoja socialinės globos kainos derinimą;

7.3. atlieka asmenų, siunčiamų į socialinės globos paslaugas teikiančias įstaigas, finansinių galimybių mokėti už socialines paslaugas vertinimus bei globos namuose gyvenančių asmenų mokėjimo dydžio perskaičiavimus;

7.4. rengia Socialinės globos skyrimo komisijos protokolus ir sprendimų projektus dėl asmenų, patyrusių riziką, senyvo amžiaus bei neįgalių asmenų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose, dienos ir ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos paslaugų, dienos socialinės globos paslaugų asmens namuose teikimo. Vykdo socialinių paslaugų teikimo sutarčių vykdymo priežiūrą (kontrolę);

7.5. kontroliuoja savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų socialinei globai ir socialinei priežiūrai panaudojimo tikslingumą;

7.6. vertina socialinių paslaugų įstaigų projektus, teikiamus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamiems konkursams, ir rengia teisės aktų projektus dėl Savivaldybės pritarimo (nepritarimo) juos finansuoti;

7.7. rengia ir vykdo Savivaldybės socialinių paslaugų teikimo programas bei tvarkų aprašus;

7.8. organizuoja nevalstybinių organizacijų socialinių projektų dalinį finansavimą iš Savivaldybės biudžeto lėšų;

7.9. rengia valstybės institucijoms ataskaitas apie Savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas bei jų finansavimą;

7.10. bendradarbiauja su valstybinėmis ir nevalstybinėmis institucijomis neįgaliųjų socialinės integracijos srityse, nustatytose Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatyme;

7.11. bendradarbiauja su kitų institucijų specialistais, medicinos įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis bei fiziniais ir juridiniais asmenimis, teikiančiais socialines paslaugas;

7.12. pagal kompetenciją rengia Savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus bei skyriaus vedėjo įsakymų projektus;

7.13. priima klientus, teikia jiems informaciją socialinių paslaugų klausimais, tikrina jų prašymus ir skundus, rengia atsakymų bei siūlomų sprendimų projektus;

7.14. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus ir nurodymus;

7.15. dalyvauja Savivaldybės bei skyriaus komisijų veikloje.

 

                                               VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

8. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

____________

Dokumentai teikiami iki 2018-09-20 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse, kuriame nurodomas asmens kodas, sutikimas tvarkyti asmens duomenis, kurie naudojami asmens tapatybei nustatyti Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje ir statistikos tikslais, ir elektroninio pašto adresas, kuriuo bus pateikta informacija.

2. Valstybės tarnybos valdymo informacinėje sistemoje nurodytos formos gyvenimo aprašymą.

3. Užpildytą nepriekaištingos reputacijos reikalavimų atitikties deklaraciją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 
Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško darbuotojų (specialistų, dirbančių pagal darbo sutartį):

Veiklos sritis: Buhalterinė apskaita.

Reikalavimai:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities vadybos ir (ar) verslo administravimo, ar ekonomikos studijų krypties išsilavinimą; turėti 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį.

Pagrindinės funkcijos:

 • Tvarko banko operacijas, įsipareigojimų, išankstinių apmokėjimų, finansavimo sumų, pajamų, sąnaudų apskaitą.
 • Tvarko Didžiąją knygą.
 • Vykdo Europos sąjungos ir kitų šaltinių finansuojamų projektų ir kitų priskirtų programų lėšų buhalterinę apskaitą.
 • Tvarko švietimo įstaigų paramos lėšų apskaitą.
 • Tvarko maisto produktų suminę apskaitą.
 • Užtikrina lėšų panaudojimą pagal sąmatas.
 • Sudaro ketvirtines ir metines biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaitas.
 • Rengia ketvirtinę ir metinę finansinę atskaitomybę.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjo pavaduotoją Janiną Šakevičienę, tel. Nr. 8 5 275 0095, +370 6 169 0943.
Siūlome socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko) darbą

Vilniaus rajono savivaldybės socialinių paslaugų centras 
skelbia atranką 
socialinio darbuotojo (atvejo vadybininko) pareigoms užimti

 Darbo pobūdis:

 • pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas;
 • socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.);
 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • teikiamų paslaugų veiksmingumo vertinimas.
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
 • koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
 • inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis;

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinių mokslų išsilavinimas (socialinis darbas, socialinė pedagogika);
 • Socialinio darbo patirtis ( ne mažesnė kaip vienų metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis)
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu;
 • Gebėjimas kurti tarpusavio santykius;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė;
 • Privalumas - B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Mes Jums siūlome:

 • Draugišką, palaikantį kolektyvą;
 • Jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2018 m. birželio 29 d. el. p.: Beata.Bartkiene@spc.vrsa.lt

 


 

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti.

Įstaiga: Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, VšĮ.
Buveinė: Švenčionių g. 86, Nemenčinė, Vilniaus r.
Įmonės kodas 186472451

5.1. Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiasis gydytojas vadovauja Įstaigai, organizuoja specializuotos bei kvalifikuotos antrinės ir pirminės ambulatorinės, ambulatorinės medicininės reabilitacijos bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą, taip pat organizuoja Įstaigos veiklą, įgyvendina Įstaigos savininko sprendimus bei pagrindinius Įstaigos tikslus ir uždavinius, realizuoja Įstaigos veiklos strategiją.


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
7. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
8. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
9. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.);
11. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.


Pretendentai privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
5. privačių interesų deklaraciją;
6. pretendento anketą;
7. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires (veiklos programą).

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 21 d. įskaitytinai. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Dėl išsiamios informacijos apie konkursą kreiptis telefonu 210 9695, 8 610 37 604 arba el. paštu valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 


 

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą viešosios įstaigos Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiojo gydytojo pareigoms užimti.

 

Įstaiga: Vilniaus rajono centrinė poliklinika, VšĮ.
Buveinė: Laisvės pr. 79, Vilnius
Įmonės kodas 124246958

 

5.1. Vilniaus rajono centrinės poliklinikos vyriausiasis gydytojas vadovauja  Įstaigai, organizuoja specializuotos bei kvalifikuotos antrinės ir pirminės ambulatorinės, ambulatorinės medicininės reabilitacijos bei palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų teikimą, taip pat organizuoja Įstaigos veiklą, įgyvendina Įstaigos savininko sprendimus bei pagrindinius Įstaigos tikslus ir uždavinius, realizuoja Įstaigos veiklos strategiją.

 


Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:
1. būti Lietuvos Respublikos pilietis arba turėti leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje;
2. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
3. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų ar socialinių mokslų srities išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4. turėti ne mažesnę kaip 2 metų vadovaujamo darbo patirtį;
5. išmanyti ir gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatinimo veiklos planavimą, organizavimą ir vykdymą, sveikatos priežiūros įstaigų administravimą ir finansavimą, darbo santykių organizavimą;
6. išmanyti e. sveikatos politikos, ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias organizuojant ir planuojant sveikatinimo veiklą;
7. žinoti e. sveikatos sistemos veikimo principus ir būti susipažinusiam su elektroniniais sveikatos duomenų tvarkymo technologiniais sprendimais, jų būdais ir jų plėtra;
8. gebėti nustatyti rizikingas Įstaigos veiklos sritis ir taikyti tinkamus krizių valdymo modelius;
9. išmanyti antikorupcinės aplinkos formavimo principus;
10. mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis (MS Office programomis, interneto naršyklėmis, elektroninio pašto programomis ir kt.);
11. turėti vadybinių kompetencijų, kurios apima gebėjimą planuoti ir organizuoti pavaldžių darbuotojų veiklą, siekiant optimaliais sprendimais gerinti visos Įstaigos ir kiekvieno darbuotojo darbo kokybę atsižvelgiant į vadovaujamos įstaigos funkcijas ir veiklos specifiškumą, taip pat prižiūrėti ir kontroliuoti Įstaigos darbą.

 


Pretendentai privalo pateikti:
1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);
4. vadovaujamo darbo patirtį patvirtinančius dokumentus;
5. privačių interesų deklaraciją;
6. pretendento anketą;
7. savo, kaip Įstaigos, kuriai vadovauti pretenduoja, vadovo, strateginės veiklos gaires (veiklos programą).

 

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 21 d. įskaitytinai. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

 

Dėl išsiamios informacijos apie konkursą kreiptis telefonu 210 9695, 8 610 37 604 arba el. paštu valentina.rudinskaja@vrsa.lt.

 

Kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

 

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 


Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2018-08-31 09:00:33
Grįžti
Shadow up