kaires_puses_index
 
 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras skelbia atranką psichologo pareigoms užimti

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras prie savo kolektyvo kviečia prisijungti psichologą darbui Globos centre projekto metu (terminuota darbo sutartis iki 2022 m. gruodžio 31 d.).

Projektas: „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001“.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti aukštąjį išsilavinimą ir ne žemesnį nei psichologijos magistro ar jam prilyginamą kvalifikacinį laipsnį, psichologo kvalifikaciją (specialybę);
 • mokėti dirbti kompiuteriu, išmanyti raštvedybos taisykles;
 • mokėti lenkų ir rusų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • dalyvauja Globos centro organizuojamos pagalbos budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams teikimo procese, teikia intensyvią psichologinę pagalbą;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais;
 • reguliariai organizuoja psichologo konsultacijas vaikui ir budinčiam globotojui;
 • pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiko ir biologinių tėvų susitikimuose, esant poreikiui dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams.

Darbo užmokestis: 695,20 Eur/mėn. (neatskaičius mokesčių). Darbo laikas – 20 val. per savaitę.

Laukiame Jūsų gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu: geisiskiucentras@gmail.com. Su atrinktais kandidatais susisieksime.

Skelbimo publikavimo data: 2020-05-27

Skelbimas galioja iki: 2020-06-15

Kontaktinis asmuo: Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorė Justina Turbienė, el. p. geisiskiucentras@gmail.com, tel. +370 613 00 641


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Paberžės seniūnija skelbia atranką vyresniojo(-iosios) finansininko(-ės) pareigoms užimti

Paberžės seniūnija nuo š. m. liepos mėn. prie savo kolektyvo kviečia prisijungti vyresnįjį(-iąją) finansininką(-ę) (terminuota darbo sutartis tikslinių atostogų laikotarpiui).

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą, finansininko kvalifikaciją arba jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų buhalterinės apskaitos darbo patirtį;
 • mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu, finansų valdymo ir apskaitos programomis FVS, PASKATA;
 • mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius viešojo sektoriaus buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę;
 • išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktiškai.

Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:

 • vykdo seniūnijos finansinių lėšų buhalterinę apskaitą ir kontrolę;
 • kartu su seniūnu sudaro seniūnijos biudžeto išlaidų sąmatą;
 • kartu su seniūnu rengia seniūnijos asignavimų projektą pagal programas ir išlaidas;
 • sudaro ir pateikia savivaldybės administracijai biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo ketvirtines ir metines apyskaitas;
 • sudaro ir pateikia pažymas dėl finansavimo sumų ataskaitinio ketvirčio pabaigai;
 • kontroliuoja pagal užimtumo didinimo programą sąmatų vykdymą;
 • su programa „PASKATA“ apskaičiuoja darbo užmokestį, apskaičiuoja ir perveda įmokas ir mokesčius, sudaro ir pasirašo skaičiavimo ir išmokų žiniaraščius;
 • pildo ir pateikia formas Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos skyriui;
 • pildo ir pateikia Buhalterinės apskaitos skyriui mėnesines pajamų mokesčio ir PSD įmokų nuo A klasės pajamų deklaracijas ir metinę A klasės išmokų, nuo jų išskaičiuoto ir sumokėto pajamų mokesčio deklaracijas ir kitas ataskaitas reikalingas Valstybinei mokesčių inspekcijai;
 • pildo ir pateikia statistines formas – seniūnijos, savivaldybės ir valstybės turto, investicijų, darbo užmokesčio ir panašias statistines ataskaitas;
 • tvarko Didžiąją knygą;
 • sudaro ir pateikia Savivaldybės administracijai seniūnijos tarpines (ketvirtines) ir metines ataskaitas pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartų (VSAFAS) reikalavimus;
 • tvarko medžiagų bei ilgalaikio ir mažaverčio turto apskaitą seniūnijoje;
 • tvarko atsiskaitymus su įmonėmis ir įstaigomis;
 • tvarko Biudžetinių įstaigų pajamų (vietinė rinkliava) apskaitą.

Pareiginės algos koeficientas: pareigybės lygis B, koeficientas nuo 6,9 (priklauso nuo turimos kvalifikacijos ir darbo stažo)

Laukiame gyvenimo aprašymo (CV) el. paštu: paberzesseniunija@vrsa.lt
Su atrinktais kandidatais susisieksime

Skelbimo publikavimo data: 2020-05-26

Skelbimas galioja iki: 2020-06-10

Kontaktinis asmuo: seniūno pavaduotojas, l. e. seniūno pareigas Voitech Drozd, el. p. voitech.drozd@vrsa.lt, tel. (85) 240 0509, mob. +370 612 88 901


Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia konkursą Švietimo skyriaus vyriausiojo specialisto (karjeros valstybės tarnautojo,) pareigoms užimti

pareiginės algos koeficientas 9,1
Skelbimas išspausdintas 2020-04-27 Valstybės tarnybos departamento tinklapyje, skelbimo Nr. 44316

ŠVIETIMO SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Švietimo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – vyriausiasis specialistas) pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – savivaldybės) švietimo įstaigų efektyvų funkcionavimą, reikiamą ugdymo kokybę, valstybinės švietimo politikos įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – švietimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį informatikos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti pedagogo kvalifikaciją, ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
4.3. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
4.4. išmanyti švietimą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, gebėti juos taikyti praktiškai;
4.5. mokėti rengti dokumentus pagal Dokumentų rengimo taisykles ir Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.6. gebėti sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, dirbti komandoje, teikti konsultacijas;
4.7. gebėti stebėti ir vertinti ugdymo procesą, tikrinti mokyklos organizacinę ir vadybinę veiklą;
4.8. gebėti vykdyti Savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus nuostatuose nustatytas funkcijas. 

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS 
5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. konsultuoja kuruojamų švietimo įstaigų vadovus ir mokytojus Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir savivaldybės teisės aktų, bendrųjų programų įgyvendinimo, vadybos, švietimo įstaigų vidaus įsivertinimo, veiklos tobulinimo programų rengimo, jų įgyvendinimo, statistinių ataskaitų formavimo ir kitais klausimais;
5.2. stebi, analizuoja ir vertina kuruojamų švietimo įstaigų vadovų ir mokytojų praktinę veiklą Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo ir atestacijos nuostatų nustatyta tvarka. Dalyvauja kuruojamų švietimo įstaigų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisijų darbe;
5.3. inicijuoja ir rengia savivaldybės tarybos sprendimų, savivaldybės mero potvarkių, savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus įsakymų, kitų dokumentų projektus, teikia juos tvirtinti ir organizuoja jų įgyvendinimą;
5.4. kuruoja informacinių technologijų dalyką, Koordinuoja kuruojamo dalyko olimpiados, konkursų organizavimą, nepamokinę veiklą.
5.5. teikia dalykinę ir metodinę pagalbą informacinių technologijų mokytojams, pagal savo kompetenciją organizuoja jiems seminarus.
5.6. koordinuoja informacinių komunikacinių technologijų diegimą švietimo įstaigose;
5.7. koordinuoja ir administruoja savivaldybės švietimo įstaigų Mokinių, Pedagogų (pagalbos mokiniui specialistų), Švietimo ir mokslo institucijų (ŠMIR) ir kitų registrų tvarkymą:
5.7.1 vadovaudamasis teisės aktais dėl žinybinės statistikos terminus tikrina statistines ataskaitas Švietimo valdymo informacinėje sistemoje (ŠVIS), iš pateiktų duomenų formuoja Vilniaus rajono savivaldybės švietimo įstaigų suvestines statistines ataskaitas „1 mokykla“, „3 mokykla“ ir ŠV-03 metinę ataskaitą ir teikia jas Nacionalinei švietimo agentūrai;
5.7.2 administruoja mokyklų darbą Mokinių registre, suteikia švietimo įstaigų tvarkytojams prisijungimus prie Mokinių registro, tikrina duomenis, Švietimo valdymo informacinėje sistemoje formuoja mokymo lėšų ataskaitą; parengia mokslo metų pradžios ataskaitą apie mokinių skaičių švietimo įstaigose;
5.7.3 vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintais klasifikatoriais tvarko, atnaujina informaciją apie rajono švietimo įstaigas ir laisvuosius mokytojus Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR);
5.8. suveda duomenis į Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą (NEMIS) apie nesimokančius ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklos nelankančius mokinius;
5.9. koordinuoja švietimo įstaigose vietinio kompiuterinio tinklo konfigūravimą, švietimo įstaigų internetinių puslapių kūrimą, kompiuterinės ir programinės įrangos pirkimą;
5.10. renka, apdoroja, apibendrina statistinius duomenis ir informaciją, teikia duomenis ir informaciją skyriaus ataskaitai bei bendrajai savivaldybės ataskaitai, savivaldybės strateginiam planui;
5.11. vykdo savivaldybės švietimo stebėseną pasitelkdamas švietimo stebėsenos rodiklius;
5.12. koordinuoja ugdymo planų, pedagoginių bei kitų darbuotojų sąrašų ir kitų dokumentų parengimą bei įgyvendinimą;
5.13. vykdo brandos egzaminų ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo rajono mokyklose priežiūrą;
5.14. prižiūri, kaip kuruojamos švietimo įstaigos laikosi nuostatų, strateginių planų, veiklos planų, ugdymo planų;
5.15. stebi, analizuoja ir vertina švietimo įstaigų veiklą, rengia patikros pažymas;
5.16. sistemingai ir laiku tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
5.17. nuolat tobulina savo kvalifikaciją, didina profesinę kompetenciją;
5.18. prireikus atstovauja savivaldybei įvairiose institucijose, dalyvauja komisijų darbe;
5.19. tiria piliečių ir institucijų prašymus, pareiškimus, skundus pavaldžių švietimo įstaigų veiklos klausimais, rengia atsakymus;
5.20. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Švietimo skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Dokumentai teikiami iki 2020-05-12 įskaitytinai el. būdu per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą.
2. VATIS nurodytos formos gyvenimo aprašymą.
3. Užpildytą Atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaracijos formą.
4. Užpildytą Asmens, priimamo į valstybės tarnautojo pareigas, klausimyną.
5. Valstybės tarnybos departamento prašymu – diplomo kopiją, darbo patirtį įrodančio dokumento kopiją, kvalifikaciją įrodančio dokumento kopiją, dokumento, įrodančio teisę valdyti motorines transporto priemones, kopiją.

Telefonas pasiteirauti: (8 5) 210 9695, 8 610 37604; el. pastas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt


BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką atvejo vadybininko pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • pagalbos poreikių vaikui ir šeimai vertinimas ir nustatymas;
 • socialinių paslaugų teikimo administravimas (pagalbos planų sudarymas, privalomos dokumentacijos pildymas, ataskaitos ir kt.);
 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • teikiamų paslaugų veiksmingumo vertinimas;
 • organizuoti atvejo nagrinėjimo posėdžius, planuoti pagalbą šeimai, kartu su šeima bei atvejo vadybos procese dalyvaujančiais asmenimis sudarant ir įgyvendinant pagalbos planą;
 • koordinuoti socialinių darbuotojų, dirbančių su šeimomis, veiklą, telkiant komandą, reguliariai organizuojant bendrus pasitarimus, esant poreikiui, teikiant jiems metodinę pagalbą ir kt.;
 • inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.

Reikalavimai:

 • Aukštasis universitetinis socialinio darbo arba socialinės pedagogikos išsilavinimas;
 • Socialinio darbo patirtis (ne mažesnė kaip vienerių metų darbo ar savanorystės dirbant su šeima ar vaikais patirtis);
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu;
 • Gebėjimas kurti tarpusavio santykius;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė;
 • Privalumas - B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Mes Jums siūlome:

 • Draugišką, palaikantį kolektyvą;
 • Jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones;
 • Darbo užmokestis pagal 7,03 koeficientą.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2020 m. kovo 6 d. el. p.: info@vrspc.lt  

Kontaktai pasiteiravimui, Tel.: (85) 2153447BĮ Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras skelbia atranką socialinio darbuotojo darbui su šeimomis pareigoms užimti.

Darbo pobūdis:

 • socialinių paslaugų teikimo vaikui ir šeimai koordinavimas;
 • vaiko ir šeimos narių įgūdžių formavimas ir stiprinimas;
 • bendradarbiavimas su kitais specialistais, galinčiais suteikti pagalbą vaikui ir šeimai;
 • teikiamų paslaugų veiksmingumo vertinimas;
 • inicijuoti socialinį darbą su šeimos socialine aplinka tam, kad šeima galėtų sėkmingiau integruotis visuomenėje, pagal poreikį koordinuoti prevencinę pagalbą, pasitelkiant šeimos socialinę aplinką, bendruomenę, socialinius darbuotojus ir kitus pagalbos teikėjus renkant ir analizuojant informaciją apie pagalbos teikėjus vietos bendruomenėje;
 • dalyvauti kuriant bei plėtojant pagalbos vaikams ir šeimoms paslaugų sistemą seniūnijoje ir (ar) savivaldybėje;
 • bendradarbiauti su valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, kitomis organizacijomis.

Reikalavimai:

 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį koleginį (profesinio bakalauro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities  socialinio darbo arba socialinės pedagogikos krypties išsilavinimą.
 • Gebėjimas parinkti ir taikyti socialinio darbo metodus, savarankiškai organizuoti darbą;
 • Gebėjimas išlaikyti pusiausvyrą emocinės įtampos ir streso metu;
 • Gebėjimas kurti tarpusavio santykius;
 • Darbo kompiuterinėmis programomis Word ir Excel įgūdžiai;
 • Komunikabilumo, bendradarbiavimo įgūdžiai, tolerancija, lankstumas ir kantrybė;
 • Privalumas - B kateg. vairuotojo pažymėjimas ir praktinė vairavimo patirtis.

Mes Jums siūlome:

 • Draugišką, palaikantį kolektyvą;
 • Jaukią darbo aplinką, visas darbui reikalingas priemones;
 • Darbo užmokestis pagal 6,21 koeficientą.

Pretendentų atrankos būdas - pokalbis.

Gyvenimo aprašymų, (CV) lauksime iki 2020 m. kovo 6 d. el. p.:  info@vrspc.lt

Kontaktai pasiteiravimui, Tel.: (85) 2153447


Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) informuoja, jog vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 5 punktu, VTD interneto svetainėje (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html) 2019 m. lapkričio 11 d. paskelbta atranka į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasiojo specialisto pareigas (skelbimo Nr. 42900).

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Vilniaus rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) vyriausiojo specialisto pareigybė skirta atlikti finansinius, teisėtumo, veiklos auditus bei kitus patikrinimus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose ir savivaldybės kontroliuojamose įmonėse bei tvarkyti įstaigos dokumentaciją.

III. SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS
3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo:
3.1. bendrosios veiklos srities funkcijas – įstaigos dokumentų valdymą, viešųjų pirkimų organizavimą;
3.2. specialiosios veiklos srities funkcijas – savivaldybės išorės auditą ir kontrolę.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. Turėti aukštąjį universitetinį Ekonomikos arba Finansų krypties išsilavinimą.
4.2. Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos ar audito srityse patirtį.
4.3. Išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, viešojo sektoriaus apskaitą ir finansinę atskaitomybę, buhalterinės apskaitos organizavimą ir tvarkymą, viešuosius pirkimus, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, strateginį planavimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą.
4.4. Išmanyti ir gebėti taikyti praktinėje veikloje tarptautinius audito standartus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kontrolę ir auditą savivaldybėse.
4.5. Mokėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti auditų ar patikrinimų metu surinktą informaciją, rengti auditų ataskaitas, išvadas, sprendimus, pasiūlymus bei gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
5. Šias pareigas einančiam valstybės tarnautojui priskirtos šios funkcijos:
5.1. gavęs Savivaldybės kontrolieriaus pavedimą grupės sudėtyje atlieka finansinius, teisėtumo ar veiklos auditus, teminius patikrinimus, vertinimus;
5.2. rengia atliekamo audito darbo dokumentus pagal audito metu gautą ir suderintą informaciją;
5.3. paskirtas auditą atliekančios darbuotojų grupės vadovu, formuoja užduotis grupės nariams, koordinuoja jų veiksmus, apibendrina audito metu surinktą medžiagą, parengia audito ataskaitos projektą, atliekant finansinį auditą – ir audito išvados projektą, rengia kitus su audito atlikimu susijusius dokumentus (raštus, pasiūlymus ir pan.);
5.4. tvarko atliekamo audito ir kt. dokumentus pagal Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus;
5.5. tvarko Kontrolės ir audito tarnybos viešųjų pirkimų verčių apskaitą, rengia viešųjų pirkimų, planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais, planą, esant poreikiui rengia šio plano pakeitimus ar patikslinimus, registruoja vykdomus pirkimus pirkimų žurnale, rengia ir teikia ataskaitas pagal Viešųjų pirkimų įstatymą;
5.6. tvarko Kontrolės ir audito tarnybos dokumentus pagal įstaigos dokumentacijos planą, įtraukia į apskaitą, archyvuoja dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka ir perduoda juos saugoti į archyvą;
5.7. atlieka kitus, su Kontrolės ir audito tarnybos atliekamomis funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Savivaldybės kontrolieriaus ar jo pavaduotojo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.

 

Darbo užmokestis: numatomas darbo užmokestis pagal 9 koeficientą.

 


Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VTD) informuoja, jog vadovaujantis Priėmimo į valstybės tarnautojų pareigas organizavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu Nr. 1176, 5 punktu, VTD interneto svetainėje (http://portalas.vtd.lt/lt/4/vtd-web-servisai/vtdkonkursai-319.html) 2019 m. lapkričio 7 d. paskelbta atranka į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto (pakaitinio valstybės tarnautojo) pareigas (skelbimo Nr. 8772).

TEISĖS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I  SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Teisės skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Teisės skyriaus (toliau - skyriaus) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga rūpintis savivaldybės veiklos teisėtumu, ginti jos interesus teismuose bei kitose institucijose, teikti savivaldybės struktūrinių bei struktūrinių
teritorinių padalinių darbuotojams juridinę konsultaciją, pagal kompetenciją nagrinėti savivaldybėje gaunamus prašymus, pareiškimus ir skundus, rengti teisės aktų projektus, vertinti jau parengtų  teisėtumą, dalyvauti sudaromų komisijų veikloje.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities - teisės srities funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą ir ne mažesnį kaip vienerių metų teisininko praktinio darbo stažą;

4.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, vietos savivaldą, darbo santykius, statybos, teritorijų planavimo, viešųjų pirkimų, civilinę, administracinę teises ir jų procesus, teismų veiklą, teisminį procesą bei mokėti juos taikyti praktikoje;

4.3. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

4.4. savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;

4.6. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

4.7. laikytis tarnybinės etikos, nepriekaištingai ir kultūringai atlikti savo pareigas;

4.8. Vyriausybės nustatyta tvarka kelti savo kvalifikaciją;

4.9. mokėti lenkų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einančio  valstybės tarnautojo funkcijos yra šios:

5.1. pagal kompetenciją reikalauti iš fizinių ir juridinių asmenų šalinti Lietuvos Respublikos įstatymų ir poįstatyminių teisės aktų, rajono savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų pažeidimų faktus, teikti savivaldybės padalinių vadovams, seniūnams, kitiems savivaldybės darbuotojams, Vilniaus rajono gyventojams juridinę pagalbą;

5.2. savo darbe vadovautis Vilniaus rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, tarybos sprendimais,    mero    potvarkiais,    administracijos    direktoriaus,    skyriaus    vedėjo    įsakymais, administracijos, skyriaus nuostatais, administracijos darbo tvarkos taisyklėmis,   vykdyti   savivaldybės vadovybės, skyriaus vedėjo nurodymus;

5.3. Skyriaus vedėjo pavedimu analizuoti pateiktų skyriui savivaldybėje ruošiamų dokumentų, sutarčių projektus, teikti dėl jų išvadas ir pasiūlymus, rengti sutartis;

5.4. teikti konsultacijas, vertinti parengtus teisės aktus, atsakymus gyventojams, ruošti procesinius dokumentus teisminėms institucijoms Teisės skyriaus vedėjo įsakymu paskirtų kuruoti Administracijos padaliniams (Statybos, Architektūros ir teritorijų planavimo, Viešųjų pirkimų, prireikus ir kitiems skyriams);

5.5. objektyviai išnagrinėjus spręsti savivaldybei pateiktų prašymų, skundų, pretenzijų, ieškinių, pareiškimų teisėtumą bei pagrįstumą, ruošti motyvuotus atsakymus pareiškėjams ar procesinius dokumentus teismams;

5.6. analizuoti išnagrinėtų teisminių bylų rezultatus, teikti pasiūlymus dėl tolesnių juridinių veiksmų. Ruošti apeliacinius bei kasacinius skundus byloms peržiūrėti;

5.7. pagal pateiktą savivaldybės padalinių medžiagą ir pasiūlymus skyriaus vedėjo, jo pavaduotojo pavedimu, ruošti ieškininius pareiškimus, atsiliepimus ir kitą medžiagą teismams, atstovauti nustatyta tvarka savivaldybės interesams nagrinėjant ginčus teismuose ar kitose institucijose, ginti pažeistas savivaldybės teises;

5.8. pagal savivaldybės vadovybės pavedimus tikrinti, kaip savivaldybės, jos įmonių, bendrovių, organizacijų, kurių steigėja yra rajono savivaldybė, vadovų leidžiami įsakymai, potvarkiai ir kiti teisinio pobūdžio aktai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus norminius aktus, dalyvauti šių institucijų veiklos patikrinimuose;

5.9. pagal savo kompetenciją reikalauti iš savivaldybės padalinių darbuotojų, kad jie laikytųsi reglamentuojančių veiklą įstatymų, kitų teisės aktų, esant reikalui teikti teisines konsultacijas, susijusias su jų darbu;

5.10. teikti savivaldybės darbuotojams konsultacijas sutarčių sudarymo klausimais. Reikalauti, kad savivaldybės darbuotojai nevilkintų sandorių sudarymo proceso ir terminų, tinkamai įformintų sutarčių projektus;

5.11. reguliariai rinkti, sisteminti ir studijuoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, kitą teisinę literatūrą, propaguoti teisines žinias;

5.12. nustatytais terminais vykdyti savivaldybės administracijos vadovų, skyriaus vedėjo pavedimus;

5.13. dalyvauti savivaldybės institucijų sudarytose komisijose (darbo grupėse), suteikiant jiems teisinę pagalbą;

5.14. rengti savivaldybės tarybos sprendimų mero potvarkių, administracijos direktoriaus įsakymų projektus, juos derinti ir teikti nustatyta tvarka;

5.15. nutraukus tarnybos santykius, dalyvaujant skyriaus vedėjui, perduoti reikalus, pasirašant perdavimo-priėmimo aktą. Akte turi būti nurodytos tarnautojo perduodamos bylos, gyventojų prašymai, skundai bei kiti faktiškai turimi dokumentai, kitos materialinės vertybės, aktą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Buvęs tarnautojas turi teisę gauti akto kopiją.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Teisės skyriaus vyriausiasis specialistas tiesiogiai pavaldus Teisės skyriaus vedėjui.

Darbo užmokestis: numatomas darbo užmokestis pagal 8 koeficientą.


 


Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktoriaus pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazija.

Pareigybė: Vilniaus r. Egliškių šv. Jono Bosko gimnazijos direktorius.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

Gimnazijos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam lygiavertį išsilavinimą;
2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;
2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
3. turėti Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas; švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamo lygio, kitos 5 punkte nustatytos kompetencijos– ne žemesnio kaip silpno lygio;
4. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei patirtį arba turėti ne mažesnę kaip 2 metų švietimo organizavimo ir (ar) priežiūros patirtį, įgytą viešojo administravimo institucijoje arba švietimo pagalbos įstaigoje;
5. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis;
6. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;
7. labai gerai mokėti tautinių mažumų ugdomąją (lenkų, rusų) kalbą;
8. ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių ar prancūzų);
9. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme;
10. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir Savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
11. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas.


Darbo užmokestis: 
koeficientas nuo 7,6 (priklauso nuo pedagogo darbo stažo ir mokinių skaičiaus įstaigoje).

Pagrindinis skelbimas apie konkursą paskelbtas Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje 2019 m. spalio 28 d.

Pretendentų atrankos data 2020 m. vasario 21 d.

Pretendentai turi iki 2020 m. vasario 7 d. nurodytu adresu tiesiogiai, elektroniniu paštu arba registruotu laišku pateikti  šiuos dokumentus:

1. prašymą dalyvauti konkurse;
2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
3. gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires (iki 5 puslapių teksto);
5. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos kopiją;
6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
7. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as);
8. vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį patvirtinančių dokumentų kopijas;
9. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą (informacinių technologijų išmanymo, valstybinės kalbos mokėjimo), kopijas;
10. buvusių darbdavių rekomendacijas (neprivaloma).

Dokumentai priimami Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Personalo skyriuje, Rinktinės g. 50-324, Vilniuje. Telefonai pasiteirauti: 8 (5) 210 9695, 8 610 37 604. El. paštas: valentina.rudinskaja@vrsa.lt.  

  

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško biudžeto planavimo skyriaus specialistų

Vilniaus rajono savivaldybės administracija ieško biudžeto planavimo skyriaus specialistų (darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį).

Reikalavimai:  turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba finansų krypties išsilavinimą; pageidautina turėti 1 metų darbo patirtį. Mokėti dirbti Microsoft Office ir kitomis reikiamomis programomis.

Pagrindinės funkcijos:

- Rengti ir teikti tvirtinimui kuruojamų švietimo įstaigų pajamų bei išlaidų programų sąmatas, patikslintas programų sąmatas;
- Rengti sekančių metų biudžeto plano projektus pagal kuruojamas švietimo įstaigas, programas, finansavimo šaltinius, ketvirčius, ekonominę klasifikaciją;
- Apskaičiuoti kuruojamų švietimo įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių pagal galiojančius reikalavimus;
- Rinkti iš švietimo įstaigų duomenis apie mokinių skaičių mokymo lėšoms apskaičiuoti bei klasių skaičiui nustatyti, teikti siūlymus dėl klasių skaičiaus teisingo nustatymo;
- Tikrinti kuruojamų švietimo įstaigų pedagoginio ir techninio personalo tarifikacijos sąrašus pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus;
- Analizuoti mėnesio, ketvirčio ir metines sąmatų vykdymo ataskaitas bei teikti siūlymus švietimo įstaigoms dėl racionalaus lėšų panaudojimo;
- Teikti ataskaitas pagal savo kompetenciją;
- Vykdyti kitus darbus, susijusius su pareigų vykdymu;
- Pagal kompetenciją nagrinėti kuruojamų švietimo įstaigų vadovų prašymus, raštus, konsultuoti, rinkti duomenis, teikti išvadas, rengti atsakymus, rengti įsakymų, sprendimų projektus;
- Bendradarbiauti darbo klausimais su atitinkamais Savivaldybės administracijos padaliniais.

Darbo užmokestis: numatomas darbo užmokestis pagal 6,31 koeficientą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis darbo valandomis į Biudžeto planavimo skyriaus vedėjo pavaduotoją Marina Symonovič, tel. Nr. +370 52778299, +370 68423151. CV siųsti el. paštu: marina.symonovic@vrsa.lt


 

 

Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centras ieško psichologo papildomam darbui projekte

Veiklos sritis: individualios psichologo konsultacijos.

Reikalavimai:

 • Turėti aukštąjį išsilavinimą – psichologijos magistrą.
 • Darbo kompiuteriu įgūdžiai, raštvedybos žinios.
 • Lenkų ir rusų kalbų mokėjimas būtų privalumas.
 • Nuosavas automobilis ir vairuotojo B kategorijos pažymėjimas.

 Darbo pobūdis:

 • Teikti individualias konsultacijas vaikams (nuo 7 metų), paaugliams ir suaugusiems.

 Darbo užmokestis:

 • Valandinis (už išdirbtą valandų skaičių) 16,15 Eur/val. Nurodyta suma neatskaičius mokesčių.

 Darbo sutartis:

 • Terminuota

 Jums siūlome:

 • Lanksčiai organizuojamą papildomą darbą, kuris gali tapti nuolatiniu.
 • Galimybę patiems organizuoti savo darbą ir jo krūvį.
 • Galimybę prisidėti prie psichologinių paslaugų prieinamumo didinimo.
 • Galimybę siūlyti savo idėjas ir dirbti savo mylimą darbą.

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į Vilniaus rajono šeimos ir vaiko gerovės centro direktorę Justiną Turbienę, te. Nr. +370 613 00641

 


Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas siūlo darbą vairuotojams 

Savivaldybės įmonė Vilniaus rajono autobusų parkas ieško autobusų vairuotojų (D kategorija).
Įmonė siūlo visas socialines garantijas ir laiku mokamą atlyginimą.

Reikalavimai:
- Vairuotojo pažymėjimas D kategorija;
- Profesinės kvalifikacijos pažymėjimas „A95 kodas“ (neturintiems – galime apmokėti kursus);

Atlyginimas į rankas apie 700 EUR per mėnesį.

Išsamesnė informacija telefonu 8 651 07007 arba adresu Bažnyčios g. 21, Nemenčinė, Vilniaus r.

Paskutinis atnaujinimas: 2020-05-27 15:58:15
Grįžti
Shadow up