*alt_site_homepage_image*

Socialinė parama ir paslaugos

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5275 1990, + 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Socialinė parama

Vienkartinių materialinių pašalpų skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos aprašymas:

Gyventojams, atsidūrusiems ypač sunkioje materialinėje padėtyje, kai jie yra išnaudoję visas kitų pajamų gavimo galimybes, rūšis, jų dydžius ir teikimo sąlygas, iš Savivaldybės biudžeto lėšų gali būti skiriama viena iš materialinių pašalpų: vienkartinė, tikslinė, periodinė arba  sąlyginė pašalpa.

Vienkartinės socialinės paramos teikimo galimybės ir paramos dydis priklauso nuo Savivaldybės biudžete šiai paramai teikti turimų lėšų. Dėl vienkartinės, pašalpos gali kreiptis neįgalūs, pensinio amžiaus asmenys, daugiavaikės šeimos, mažas pajamas turinčios šeimos, bedarbiai ir kt., kai asmenims arba šeimoms būtina parama (apmokėti už gydymą, maistui, drabužiams, buities reikmenims įsigyti, apmokėti už ūkines paslaugas, būsto remontui ir kitais atvejais).

Motyvuotas prašymas dėl vienkartinės, tikslinės, periodinės, sąlyginės materialinės pašalpos skyrimo pateikiamas seniūnijoje pagal deklaruotą arba pagal faktinę gyvenamąją vietą. Seniūnijos įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe, įvertina pateiktus dokumentus ir atsižvelgiant į aplinkybes gali paprašyti pateikti papildomus dokumentus. Seniūnijos darbuotojai patikrina bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, pateikia rekomendacijas Socialinės rūpybos skyriui dėl pašalpos skyrimo (neskyrimo).

Vienkartinė pašalpa iki 2,5 BSI (bazinės socialinės išmokos) dydžio skiriama Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo įsakymu. Jei kreipiamasi dėl didesnės nei 2,5 BSI dydžio pašalpos ir seniūnija buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo akto išvadose rekomenduoja skirti didesnę nei 2,5 BSI sumą, prašymas ir pateikti dokumentai nagrinėjami Savivaldybės piniginės socialinės paramos skyrimo komisijoje. Sprendimas dėl piniginės paramos skyrimo priimamas Piniginės socialinės paramos skyrimo komisijos siūlymu savivaldybės mero potvarkiu.

Vienkartinė pašalpa – vienkartinio pobūdžio išmoka, skiriama ne daugiau kaip vieną kartą per metus, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų neviršija 3 VRP dydžių per mėnesį, vieno gyvenančio asmens – 3,5 VRP dydžių per mėnesį;

Tikslinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 3,5 VRP dydžių per mėnesį;

Periodinė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 1,5 VRP dydžio per mėnesį;

Sąlyginė pašalpa skiriama, kai vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienam gyvenančiam asmeniui neviršija 3 VRP dydžių per mėnesį (asmens pajamos nevertinamos, kai ši pašalpa skiriama priklausomybės ligoms gydyti).

Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai:

 1. Vyr. specialistė Jelena Rynkevič tel. +370 5 275 0557,
  el. p.  Jelena.Rynkevic@vrsa.lt
 2.  Vyr. specialistė Julija Vaškevičienė tel. +370 5 272 3327,
  el. p.: Julija.Vaskeviciene@vrsa.lt

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 3. VĮ „Regitra“ (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius,www.regitra.lt ) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
 4. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
 5. VĮ Registrų centro ( www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Vienkartinių kompensacijų asmenims, sužalotiems atliekant būtinąją karinę tarnybą sovietinėje armijoje, ir šioje armijoje žuvusiųjų šeimoms, mokėjimas

Paslaugos aprašymas: Asmenų, žuvusių ar mirusių būtinosios karinės tarnybos ir karinių apmokymų metu sovietinėje armijoje ar mirusių vėliau dėl ligų, susijusių su tarnyba, šeimos nariams lygiomis dalimis išmokama 4171 Eur vienkartinė kompensacija.

Asmenims, pripažintiems nedarbingais ar iš dalies darbingais (iki 2005 m. liepos 1 d. – invalidais) dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais apmokymais, išmokamos vienkartinės kompensacijos:

- pripažintiems netekusiais 75-100 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - I grupės invalidais) – 2086 Eur;
- pripažintiems netekusiais 60-70 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. – II grupės invalidais) – 1669 Eur;
- pripažintiems netekusiais 45-55 procentų darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. - III grupės invalidais) – 1252 Eur;
 - pripažintiems netekusiais 20-40 procentų darbingumo – 835 Eur;
- karo gydytojų sprendimu pripažintiems netinkamais karo tarnybai – 835 eurai.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja  Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Konsultavimo laikas ir būdai:

 Klientų priėmimas šiomis savaitės dienomis:

 • Antradienis:  12:30-16:30
  Klientus konsultuoja šiais būdais:
 • Telefonu: +370 5 263 6001
 • El. paštu: irena.ingelevic@vrsa.lt
   –   Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
   –   Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai: Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:

 1. prašymas;
 2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą ir rūpintojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia globėjas – dokumentus apie globos nustatymą ir asmens paskyrimą globėju ir globėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 6. giminystės ryšį su žuvusiuoju ar mirusiuoju įrodančius dokumentus - santuokos, gimimo liudijimus arba kitus giminystės ryšį patvirtinančius dokumentus, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 7. mirties liudijimą, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 8. karinio dalinio, kuriame tarnavo žuvęs asmuo, pranešimą (telegramą;
 9. asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinės komisijos išvadą, kad mirtis įvyko dėl ligos, susijusios su būtinąją tarnybą sovietinėje armijoje;
 10. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos išduotą darbingumo lygio pažymą, galiojančią kreipimosi su prašymu išmokėti kompensaciją dieną, ar jos kopiją, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 11. karo gydytojų išduotą dokumentą (ar archyvinį jo išrašą), patvirtinantį, kad asmuo karinės tarnybos ar karinių mokymų metu dėl sužalojimų ar ligų, susijusių su karine tarnyba ar kariniais mokymais, buvo pripažintas netinkamu karo tarnybai;
 12. atsisakymą gauti vienkartinės kompensacijos dalį, patvirtintą notaro ar kito atlikti notarinius veiksmus įgalioto asmens;
 13. asmens nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje patvirtinančius dokumentus, jeigu reikiamų duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre, kituose valstybės, žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
 14. banko sąskaitos rekvizitus.

Reikalinga informacija prašymo pateikimui: Laisvos formos prašymas


Reglamentuojantys teisės aktai:

Vienkartinių pašalpų žuvusių pasipriešinimo 1940 – 1990 metų okupacijoms dalyvių šeimoms skyrimas ir išmokėjimas

Paslaugos aprašymas:

Vienkartinės pašalpos išmokamos už žuvusius ar mirusius tardymo, įkalinimo ar tremties pasibaigus įkalinimui metu 1940–1990 metų ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – karius savanorius ir neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvius – laisvės kovų dalyvius, kurių paskutinė nuolatinė gyvenamoji vieta buvo Vilniaus rajone.

Dėl šios pašalpos gali kreiptis šeimos nariai (žuvusiojo tėvai (įtėviai), kitos santuokos iki kario savanorio ar laisvės kovų dalyvio žūties nesudaręs sutuoktinis, vaikai (įvaikiai), taip pat broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę) arba jo įgaliotas asmuo, arba globėjas, jeigu šeimos narys pripažintas neveiksniu šioje srityje. Vienkartinė pašalpa lygiomis dalimis išmokama šeimos nariams – Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems Lietuvos Respublikoje.

 1. vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių sukilimų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba nuteistų mirties bausme, kuri įvykdyta, šeimos nariams –8 592 euras;
 2. vienkartinė pašalpa ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių, mirusių įkalinimo metu įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, žuvusių ginkluoto susirėmimo, sulaikymo, suėmimo ar okupacinės valdžios vykdytų slaptų operacijų, baudžiamųjų akcijų metu, GULAG’o politinių kalinių streikų malšinimo metu, jeigu asmens žūtis ar mirtis yra susijusi su jo pasipriešinimo veikla, nužudytų ar mirusių tardymo metu iki teismo nuosprendžio įsiteisėjimo arba nuteistų mirties bausme, kuri įvykdyta, šeimos nariams – 6 444 eurai;
 3. vienkartinė pašalpa neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – laisvės kovų dalyvių, nužudytų ar mirusių įkalinimo metu įsiteisėjus teismo nuosprendžiui, šeimos nariams – 5 156 eurai;
 4. vienkartinė pašalpa pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvių – karių savanorių ir laisvės kovų dalyvių, žuvusių ar mirusių tremties, pasibaigus įkalinimui, metu, šeimos nariams – 3 291 eurai.
    Paslaugą teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius. Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrių, pateikia užpildytą prašymą šiai paslaugai gauti, bei nurodomus dokumentus. Pažymėjimas paslaugos gavėjui įteikiamas jam atvykus į Socialinės rūpybos skyrių. Paslaugos gavėjas, kuriam išduodamas pažymėjimas, pasirašo specialiame registracijos žurnale.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič  tel. +370 5 263 6001 

Konsultavimo laikas ir būdai:

 Klientų priėmimas šiomis savaitės dienomis:

 • Antradienis:  12:30-16:30
  Klientus konsultuoja šiais būdais:
 • Telefonu: +370 5 263 6001
 • El. paštu: irena.ingelevic@vrsa.lt
   –   Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
   –   Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:

Kiekvienas šeimos narys pateikia:

 1. prašymą vienkartinei pašalpai gauti (prašyme privalu nurodyti visus pareiškėjui žinomus šeimos narius, turinčius teisę į vienkartinę pašalpą);
 2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
 3. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (toliau – LGGRTC) išduotą pažymą arba pažymėjimą, patvirtinantį žuvusiajam (mirusiajam) pripažintą ginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – kario savanorio ar neginkluoto pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio – laisvės kovų dalyvio statusą, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
 4. LGGRTC pasipriešinimo dalyvių (rezistentų) teisių komisijos sprendimą dėl pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žūties ar mirties aplinkybių arba teismo sprendimą dėl juridinę reikšmę turinčio fakto nustatymo, arba šio dokumento kopiją, patvirtintą įstatymo nustatyta tvarka;
 5. giminystės ryšį su žuvusiuoju (mirusiuoju) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyviu patvirtinančius dokumentus – santuokos, gimimo liudijimą, kitus dokumentus arba šių dokumentų kopijas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka;
 6. žuvusio (mirusio) pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio broliai ir seserys, jeigu jie pasipriešinimo (rezistencijos) dalyvio žuvimo metu buvo jaunesni kaip 18 metų ir neturėjo abiejų tėvų (abu tėvai arba turėtas vienintelis iš tėvų buvo mirę), – dokumentus, patvirtinančius tėvų mirties faktą, arba šių dokumentų kopijas, patvirtintas įstatymo nustatyta tvarka;
 7. atsižvelgiant į aplinkybes, kitus reikalingus dokumentus.
  Pastaba. 3 ir 4 punktuose nurodytus dokumentus pateikia vienas iš šeimos narių.

Reikalinga informacija prašymo pateikimui: Laisvos formos prašymas


Reglamentuojantys teisės aktai:

Globos (rūpybos) išmokos skyrimas

Paslaugos aprašymas:

Vaikui, kuriam nustatyta globa (rūpyba) nustatyta šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama ir mokama globos (rūpybos) išmoka:

 1. vaikui iki 6 metų – 5,2 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžio išmoka per mėnesį (1 BSI – 55 Eur); 5,2 BSI – 286,00 Eur);
 2. vaikui nuo 6 iki 12 metų – 6 BSI dydžio išmoka per mėnesį (330 Eur);
 3.  vaikui nuo 12 iki 18 metų arba iki nepilnametis pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką – 6,5 BSI dydžio išmoka per mėnesį (357,50 Eur);
 4.  vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių, – 6,5 BSI dydžio išmoka per mėnesį (357,50Eur).

Pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, asmeniui, iki jam sukaks 24 metai, skiriama ir mokama 6,5 BSI (357,50 Eur) dydžio išmoka per mėnesį: • jei mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai); • jei studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą (įskaitant ir profesinio mokymo teikėjų ar aukštojoje mokykloje suteiktų akademinių atostogų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį); • mokymosi laikotarpiu tuo atveju, kai yra mirę asmens abu tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų). 

Vaikui (asmeniui), kuris mokosi pagal bendrojo ugdymo ir (ar) pagal formaliojo profesinio mokymo programas ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą ir kitas paslaugas) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo teikėjo ar aukštosios mokyklos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, mokslo metais skiriama ir mokama:

 1. vaikui iki 6 metų – 2,6 BSI dydžio išmoka per mėnesį (143,00 Eur);
 2. vaikui nuo 6 iki 12 metų – 3 BSI dydžio išmoka per mėnesį (165,00 Eur);
 3. vaikui nuo 12 iki 18 metų arba iki nepilnametis pripažįstamas emancipuotu ar sudaro santuoką – 3,25 BSI dydžio išmoka per mėnesį (178,75 Eur);
 4. vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, neatsižvelgiant į jo amžių, – 3,25 BSI dydžio išmoka per mėnesį (178,75 Eur);
 5. asmeniui tuo atveju, kai pasibaigia vaiko globa (rūpyba) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, iki jam sukaks 24 metai, – 3,25 BSI dydžio išmoka per mėnesį (178,75 Eur). 

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:

Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.ltanzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:      

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą per www.spis.lt , per seniūniją arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
 2. Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  2.1. prašymas (prašymo forma; SP-3(B));
  2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
  2.5. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
  2.6. teismo sprendimas dėl išlaikymo vaikui priteisimo, jeigu vaikui priteistas išlaikymas;
  2.7. pažyma apie praėjusių iki kreipimosi mėnesį ar kreipimosi mėnesį gautą išlaikymą, jeigu išlaikymas priteistas kas mėnesį mokamomis periodinėmis išmokomis (pažyma iš įmonės, įstaigos ar organizacijos, kai išlaikymas mokamas išskaičiuojant iš darbo užmokesčio; pažyma iš Vaikų išlaikymo fondo administracijos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kai vaikas gauna Vaikų išlaikymo fondo išmoką; pašto perlaidos, kai išlaikymas vaikui gaunamas paštu ir kt.);
  2.8. mokyklos pažyma, kai vaikas (asmuo) yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę ir maistą) bendrojo ugdymo mokyklos ar profesinio mokymo įstaigos bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre, jeigu šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose ir valstybės informacinėse sistemose;
  2.9. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Reikalinga informacija prašymo pateikimui:
  Prašymo forma SP1
  Prašymo forma SP3(B)
 3. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:  https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo skyrimas

Paslaugos aprašymas:

Vaiko globėjui (rūpintojui) už vaiką, kuriam globa (rūpyba) nustatyta šeimoje ar šeimynoje, skiriamas globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas – 4 bazinių socialinių išmokų (1 BSI – 55,00 Eur, 4 BSI – 220,00 Eur) dydžio išmoka per mėnesį.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5  263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.lt ;  anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:      

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą per SPIS.LT, per seniūniją arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
 2. Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  2.1. prašymas (prašymo forma SP-3(B));
  2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju (rūpintoju);
  2.5. šeimynos ar nevyriausybinės vaikų globos institucijos arba valstybės ar savivaldybės vaikų globos institucijos registravimo dokumentas;
  2.6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Reikalinga informacija prašymo pateikimui:
 3. Prašymo forma SP1
 4. Prašymo forma SP3(B)
 1. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:  https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Išmokos įvaikinus vaiką skyrimas

Paslaugos aprašymas:

Įvaikinus vaiką, jį auginančiam vienam iš vaiko įtėvių 24 mėnesius nuo teismo sprendimo įvaikinti įsiteisėjimo dienos (sprendimą vykdant skubiai – nuo jo vykdymo pradžios) skiriama 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI – 55,00 Eur, 8 BSI – 440,00 Eur) išmoka per mėnesį ir mokama ne ilgiau, iki vaikui sukaks 18 metų, išskyrus atvejus, kai jam pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą paskirta vaiko priežiūros išmoka ir jos dydis yra ne mažesnis už šioje dalyje nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį. Jeigu vaiko priežiūros išmokos, skiriamos pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, dydis yra mažesnis už išmokos įvaikinus vaiką dydį, vaiko įtėviui (įmotei) skiriamos išmokos įvaikinus vaiką dydis yra lygus šios išmokos dydžio ir gaunamos paskirtos vaiko priežiūros išmokos dydžio skirtumui.

Išmoka įvaikinus vaiką neskiriama arba jos mokėjimas nutraukiamas, jeigu:

1) vaiko įtėviui (įmotei), kuriam (kuriai) paskirta išmoka įvaikinus vaiką, už tą patį vaiką ir laikotarpį paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, kurios dydis ne mažesnis už nustatytą išmokos įvaikinus vaiką dydį;
2) kitam iš vaiko įtėvių už tą patį įvaikintą vaiką paskirta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą;
3) vaikas yra emancipuotas;
4) vaikas yra susituokęs;
5) vaikas yra suimtas, atlieka su laisvės atėmimu susijusią bausmę, jam Baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, paskelbta jo paieška arba jis teismo pripažintas nežinia kur esančiu – kol neišnyksta šios aplinkybės;
6) sutuoktinio (sugyventinio) vaiką įvaikina kitas sutuoktinis (sugyventinis).

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja  Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel.+370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:

Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu:+370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.lt ; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:      

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą seniūnijoje arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
 2. Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  2.1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką įvaikintam vaikui;
  2.5. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  2.6. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
  2.7. banko sąskaitos rekvizitai.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Reikalinga informacija prašymo pateikimui:
 3. Prašymo forma SP3(A)
 1. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija: https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Vaiko laikinosios priežiūros išmokos skyrimas

Paslaugos aprašymas: Nustačius apsaugos vaikui poreikį, laikinai vaiką prižiūrinčiam asmeniui už kiekvieną laikinai prižiūrimą ar laikinai apgyvendintą vaiką skiriama iki 6 bazinių socialinių išmokų dydžio (330,00 Eur) (BSI – 55,00 Eur) išmoka per mėnesį.

Išmokos dydis apskaičiuojamas:
    - vaiko laikinosios priežiūros atveju – nuo ketvirtos vaiko laikinosios priežiūros dienos;
    - vaiką laikinai apgyvendinus pas fizinius asmenis – nuo pirmos vaiko laikino apgyvendinimo dienos, proporcingai vaiko laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo kalendorinių dienų skaičiui.
 Asmuo dėl šios išmokos turi teisę kreiptis pasibaigus vaiko laikinajai priežiūrai ar laikinam apgyvendinimui, bet ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jo laikinosios priežiūros ar laikino apgyvendinimo pirmos dienos. Vaiko laikinosios priežiūros išmoka neskiriama, jeigu vaiko laikinoji priežiūra nustatoma tėvų ar kitų jo įstatyminių atstovų prašymu.

Paslaugos suteikimo trukmė: 3 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas:Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel.+370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.lt ; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:    

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą seniūnijoje arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
 2. Pateikiami dokumentai:
  2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.2. prašymas gauti išmoką (SP-3 (B) forma);
  2.3. dokumentas, patvirtinantis vaiko laikinąją priežiūrą pas fizinius asmenis ar vaiko laikiną apgyvendinimą pas fizinius asmenis;
  2.4. išrašas iš vaiko gimimo įrašo ar vaiko asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.5. jei vaiko laikinąją priežiūrą prašo nustatyti ne jo tėvai, o kiti jo atstovai pagal įstatymą, – teismo sprendimo dėl vaiko globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija arba savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo dėl vaiko laikinojo globėjo (rūpintojo) paskyrimo kopija;
  2.6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai;
  2.7. atsižvelgus į aplinkybes, kiti šiai išmokai skirti reikalingi dokumentai.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Reikalinga informacija prašymo pateikimui: Prašymo forma SP1, Prašymo forma SP3(B)
 3. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija: https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų kompensacijų skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos aprašymas:
Gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų, geriamojo vandens išlaidų kompensacijas (toliau – kompensacijos), jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

 1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija nustatyto turto vertės normatyvo.
  2. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną Įstatymo 8 straipsnyje nurodytų sąlygų, kuriomis esant bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į kompensacijas.
  3. Įsiskolinusieji už būsto šildymą ir (ar) geriamąjį vandenį su energijos, kuro, vandens tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 valstybės remiamų pajamų (VRP) dydžių (1 VRP – 176,00 Eur; 2 VRP – 352,00 Eur) kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui arba 3 VRP (528,00 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui. Gyvenant būste kelioms asmenų grupėms ir kai atsiskaitoma pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), kompensacijos dydis, apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip vienai bendrai gyvenančiai asmenų grupei, t. y. taikant 2 VRP dydžius kiekvienam tame būste gyvenančiam asmeniui.


Būstą nuomojantys bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi būti su nuomotoju raštu sudarę gyvenamųjų patalpų nuomos sutartį ir ją įregistravę viešajame registre.
Asmuo, turintis teisę į kompensacijas deklaruotos gyvenamosios vietos ir nuomojamame būste, ar bendrai gyvenantys asmenys, deklaruojantys gyvenamąją vietą skirtinguose būstuose, privalo pasirinkti vieną iš būstų, už kurį teikiamos kompensacijos.


Daugiabučio namo butų savininkai, kurie kreipiasi dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijų, turi dalyvauti svarstant ir priimant sprendimą susirinkime dėl daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo, jeigu toks sprendimas svarstomas ir priimamas, ir dalyvauti įgyvendinant šį projektą.

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (toliau – prašymas-paraiška) pateikiama raštu asmeniškai, elektroniniu būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę sistemą (www.spis.lt), paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiama paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 d.d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas : Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai: Vyr. specialistė Jolanta Abramčik tel. +370 5 240 1595,
vyresn. specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė, tel. +370 5 75 0033

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):

1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.mna.lt) - apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. VĮ „Regitra“ (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt) - apie asmens disponuojamas transporto priemones;
7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių - apie asmens nedarbingumo lygį;
8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
9. VĮ Registrų centro (www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą;
10. kita.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška (atsižvelgiant į aplinkybes):
1.1. prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (SP-4);
1.2. prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys, SP-4(A)).
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (-ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
5. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją, turi pateikti*:
5.1. santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;
5.2. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;
5.3. įmonės, įstaigos organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.4. pažymą, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje pagal formaliojo švietimo studijų (įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendijas;
5.5. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;
5.6. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);
5.7. ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (ar) tėvystės nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo arba dokumentą (su teismo rezoliucija dėl bylos nagrinėjimo teisme) ar teismo šaukimą, patvirtinantį aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko išlaikymo priteisimo;
5.8. dokumentą, patvirtinantį turto įsigijimą ar perleidimą;
5.9. sudarytą sutartį su energijos, kuro, vandens tiekėjais dėl įsiskolinimo padengimo arba teismo sprendimą dėl įsiskolinimo padengimo;
5.10. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją.
6. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis, įregistruota viešajame registre.
7. Asmeninės sąskaitos numeris (kai kreipiamasi dėl kietojo ir kitokio kuro).
8. Atsiskaitymo už paslaugas knygelė arba dokumentas, patvirtinantis atsiskaitymą už paslaugas.
9. Kiti dokumentai.
*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į seniūniją pagal deklaruotą ar faktinę gyvenamąją vietą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį.
Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.

Apskaičiuotų kompensacijų sumos už centralizuotai teikiamą šilumą ir geriamąjį vandenį pervedamos į šias paslaugas teikiančių juridinių asmenų sąskaitas už kiekvieną praėjusį mėnesį. Apskaičiuotų kompensacijų sumos, kai būstui šildyti paruošti naudojamas kietasis ar kitoks kuras, kompensacijų gavėjams (išskyrus socialinę riziką patyrusius asmenis) išmokamos pinigais.

Savivaldybės administracija turi teisę tikrinti asmens gyvenimo sąlygas, turimą turtą ir užimtumą; papildomai apklausti asmenis, tikrinti jų pateiktus dokumentus ir reikalauti papildomų duomenų; pasitelkti asmenis visuomenei naudingai veiklai; pasitelkti seniūnaičius, bendruomenės narius ir kitus suinteresuotus asmenis svarstant klausimus dėl paramos skyrimo.

Prašymo formos:

Prašymo SP-4(A) forma


Reglamentuojantys teisės aktai

Laidojimo pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos aprašymas:

Laidojimo pašalpa yra 8 bazinių socialinių išmokų dydžio (440 Eur).
Pašalpa mokama mirus:

1. Lietuvos Respublikos piliečiams;
2. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, turėjusiems Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje;
3. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje buvo išduotas kaip  ketinantiems dirbti Lietuvos Respublikoje aukštos profesinės kvalifikacijos reikalaujantį darbą;
4. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo suteiktas prieglobstis arba laikinoji apsauga Lietuvos Respublikoje;
5. asmenims, kuriems vadovaujantis Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentais turi būti taikomas Lietuvos Respublikos paramos mirties atveju įstatymas;
6. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi ir leista dirbti Lietuvos Respublikoje ir kurie iki mirties dirbo Lietuvos Respublikoje arba anksčiau dirbo ne trumpesnį kaip 6 mėnesių laikotarpį ir yra įsiregistravęs Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kaip bedarbiai;
7. Europos Sąjungos valstybės narės ar Europos ekonominei erdvei priklausančios Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybės narės piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti dokumentai, patvirtinantys ar suteikiantys teisę gyventi Lietuvos Respublikoje;
8. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas dirbti sezoninį darbą Lietuvos Respublikoje;
9. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems užsieniečiams, kuriems buvo išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje kaip perkeltiems įmonės viduje.
10. Lietuvos Respublikoje gyvenusiems Australijos, Japonijos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės, Jungtinių Amerikos Valstijų, Kanados, Naujosios Zelandijos, Pietų Korėjos piliečiams ir jų šeimos nariams, kuriems buvo išduoti leidimai laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje.

Pašalpa taip pat mokama, kai anksčiau minėtų asmenų vaikas gimsta negyvas.

Paslaugos kategorija: Socialinė parama

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 darbo d., kai laidojantis asmuo prašymą pateikia per 10 d. d. nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Vienas mėnuo, kai laidojantis asmuo prašymą pateikia vėliau negu per 10 d. d. nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.  

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo arba juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojas: Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Rima Zablockaja tel. +370 5 2400295

Aprašymas interesantui:

Atsižvelgiant į aplinkybes pateikiami dokumentai:

 1. prašymas gauti laidojimo pašalpą SP-5 forma;
 2. laidojančio asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje);
 3. jeigu asmens mirtis neįregistruota Lietuvos Respublikos gyventojų registre ir mirties faktą patvirtinančių duomenų nėra valstybės informacinėse sistemose, turi būti pateiktas medicininis mirties liudijimas (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininis perinatalinės mirties liudijimas) arba medicininio mirties liudijimo nuorašas;
 4. juridinio asmens įgaliojimas, jei laidojantis asmuo atstovauja ritualines paslaugas teikiančiai įstaigai;
 5. atsiskaitomosios sąskaitos banke numeris;
 6. Kiti dokumentai (atsižvelgiant į aplinkybes).

Informacija: Prašymą galima pateikti šiais būdais:

 1. užpildyti sistemoje SPIS;
 2. atvykus į mirusio asmens buvusios deklaruotos gyvenamosios vietos arba kai mirusio asmens gyvenamoji vieta nebuvo deklaruota, - į jo paskutinės buvusios gyvenamosios vietos, arba į laidojančio asmens deklaruotos gyvenamosios vietos seniūniją.

Laidojimo pašalpa išmokama laidojančiam asmeniui ne vėliau kaip per 24 valandas nuo prašymo ir visų dokumentų (duomenų) reikalingų laidojimo pašalpai gauti, kai laidojantis asmuo prašymą pateikia per 10 d. d. nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos, per vieną mėnesį nuo prašymo ir visų reikalingų dokumentų (duomenų) laidojimo pašalpai gauti, kai laidojantis asmuo prašymą pateikia  vėliau negu per 10 d. d. nuo teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo dienos.

Dėl pašalpos galima kreiptis ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo teisės į pašalpą atsiradimo dienos(teisės į laidojimo pašalpą atsiradimo diena yra asmens mirties data (rasto mirusio asmens – medicininio mirties liudijimo (tais atvejais, kai vaikas gimė negyvas, – medicininio perinatalinės mirties liudijimo) išrašymo data).
Prašymą pateikęs asmuo apie priimtą sprendimą dėl paramos mirties atveju skyrimo yra informuojamas prašyme nurodytu informavimo būdu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos, išskyrus atvejį, kai laidojimo pašalpa paskirta ir išmokėta per 24 valandas


Reglamentuojantys teisės aktai:

Mokinių nemokamo maitinimo skyrimas

Paslaugos aprašymas: Mokiniams, kurie mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje ar antroje klasėje, mokykla organizuoja nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų. Prašymo teikti nereikia.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) (264,00 Eur) dydžio.

Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (352,00 Eur), šiais atvejais: kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs.

Mokiniai turi teisę į nemokamą maitinimą ir maitinimą mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose išimties tvarka, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (440,00 Eur), seniūnijos komisijai patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, šiais atvejais: kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys, patiriantys socialinę riziką; kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs.

Išimties tvarkai galima panaudoti iki 6 procentų socialinei paramai mokiniams skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Prašymas-paraiška pateikiamas seniūnijoje arba elektroniniu būdu. Prašymą-paraišką gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų laisvos formos sutikimą. Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas el. paštu ar telefonu.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel.+370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai:

 1. Vyr. specialistė Anna Stankevič-Stasiukevič tel. +370 5 275 0063,
  el. p.: Anna.Stankevic-Stasiukevic@vrsa.lt;
 2. Vyr. specialistė Alina Tunkevič, tel. +370 5 210 4316,
  el.p.: Tunkevic.Alina@vrsa.lt
 3. Vyr. specialistė Eva Guobienė tel. +370 5 2400471,
  el. p.: Eva.Guobiene@vrsa.lt
 4. Vyr. specialistė Jolanta Abramčik tel. +370 5 2401595,
  el. p.: Jolanta.Abramcik@vrsa.lt
 5. Vyr. specialistė Diana Baliko tel. +370 5 240 1008,
  el.p.: Diana.Baliko@vrsa.lt;
 6. Vyr. specialistė Julija Vaškevičienė tel. +370 5 2723327,
  el. p.:Julija.Vaskeviciene@vrsa.lt    

 

Aprašymas interesantui:

Kitas paslaugos vykdytojas:
Deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnija.

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities (www.spis.lt) galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai mokiniams gauti.

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikiamas laisvos formos prašymas socialinei paramai mokiniams gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, http://www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.uzt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, https://www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro ( www.itc.smm.lt ) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į mokyklą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Kad mokinys gautų nemokamą maitinimą nuo mokslo metų pradžios, galima kreiptis nuo liepos 1 dienos.
Jeigu mokiniui nebuvo skiriamas nemokamas maitinimas paskutinį mokslo metų mėnesį, dėl nemokamo maitinimo mokykloje organizuojamoje dieninėje vasaros poilsio stovykloje galima kreiptis nuo gegužės 1 d.

Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja savivaldybės administraciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:
1. Prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
5.1. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
5.2. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.3. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

Prašymų formos socialinei paramai gauti | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)


Reglamentuojantys teisės aktai:

Paramos mokinio reikmenims įsigyti skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos aprašymas: Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) (264,00 Eur) dydžio. Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (352,00 Eur), šiais atvejais: kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs.

Mokiniai turi teisę į paramą mokinio reikmenims įsigyti išimties tvarka, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2,5 VRP dydžio (440,00 Eur), seniūnijos komisijai patikrinus bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gyvenimo sąlygas ir surašius buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktą, šiais atvejais: kai mokinys patiria socialinę riziką arba mokinį augina bendrai gyvenantys asmenys patiriantys socialinę riziką; kai bendrai gyvenantys asmenys augina 3 ir daugiau vaikų, kai vienas iš bendrai gyvenančių asmenų turi negalią ar sunkiai serga; kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus); kai bendrai gyvenančius asmenis ištinka nelaimingas atsitikimas (gaisras, stichinė nelaimė), padaręs žalą turtui ar sveikatai; kai vienas iš tėvų yra miręs.
Tam tikslui galima panaudoti iki 6 procentų socialinei paramai mokiniams skirtų valstybės biudžeto lėšų.

Mokinio reikmenims įsigyti (įskaitant pirkimo pridėtinės vertės mokestį) skiriama 2 bazinės socialinės išmokos dydžio sumas(toliau - BSI) (110,00 Eur) vienam mokiniui per kalendorinius metus.
Prašymas-paraiška pateikiamas seniūnijoje arba elektroniniu būdu. Prašymą-paraišką gali pateikti vienas iš mokinio tėvų, pilnametis mokinys ar nepilnametis mokinys, kuris yra susituokęs arba emancipuotas, mokinys nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų, turintis tėvų laisvos formos sutikimą. 

Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas el. paštu ar telefonu.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriaus darbuotojai:

 1. Vyr. specialistė Anna Stankevič-Stasiukevič tel. +370 5 275 0063,
  el. p.: Anna.Stankevic-Stasiukevic@vrsa.lt;
 2. Vyr. specialistė Alina Tunkevič, tel. +370 5 210 4316,
  el.p.: Tunkevic.Alina@vrsa.lt
 3. Vyr. specialistė Eva Guobienė tel. +370 5 2400471,
  el. p.: Eva.Guobiene@vrsa.lt
 4. Vyr. specialistė Jolanta Abramčik tel. +370 5 2401595,
  el. p.: Jolanta.Abramcik@vrsa.lt
 5. Vyr. specialistė Diana Baliko tel. +370 5 240 1008,
  el.p.: Diana.Baliko@vrsa.lt;
 6.  Vyr. specialistė Julija Vaškevičienė tel. +370 5 2723327,
  el. p.:Julija.Vaskeviciene@vrsa.lt

 

Aprašymas interesantui: Kitas paslaugos vykdytojas:
Deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnija.

Prisijungus prie sistemos SPIS Gyventojų srities (www.spis.lt) galima pildyti ir pateikti elektroninius prašymus socialinei paramai mokiniams gauti.

Jeigu kreipimosi dėl socialinės paramos mokiniams metu bendrai gyvenantys asmenys ar vienas gyvenantis asmuo gauna piniginę socialinę paramą pagal Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą, pateikiamas laisvos formos prašymas socialinei paramai mokiniams gauti.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):
Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:
1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4 A, 03220 Vilnius, http://www.gyvreg.lt) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, http://www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
3. Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.uzt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, https://www.nma.lt) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
5. Mokinių registro ( www.itc.smm.lt ) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
6. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį.

Paslauga yra galutinė.
Asmeniui atvykus į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūniją arba į mokyklą, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.

Kad mokinys gautų paramą mokinio reikmenims įsigyti, pareiškėjas gali kreiptis nuo liepos 1 d. iki spalio 5 dienos.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla apie tai informuoja savivaldybės administraciją.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

1. Prašymas-paraiška gauti socialinę paramą mokiniams.
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
3. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimo (ų) kopija.
4. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius kalendorinius mėnesius iki kreipimosi mėnesio, arba kreipimosi mėnesio pajamas, jeigu kreipimosi mėnesį, palyginti su 3 praėjusiais kalendoriniais mėnesiais, pasikeitė pajamų šaltinis arba bendrai gyvenančių asmenų sudėtis.
5. Pareiškėjas, priklausomai nuo jo ar bendrai gyvenančių asmenų situacijos, turi pateikti*:
5.1. Santuokos liudijimo, ištuokos liudijimo ar mirties liudijimo kopiją;
5.2. Įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduota pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;
5.3. Žemės nuosavybės liudijimo arba pažymos apie turimą (nuomojamą) žemę kopiją.
6. Kitus dokumentus (atsižvelgiant į aplinkybes).

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų.
Jeigu socialinė parama mokiniui būtina ir mokinio tėvai, globėjai (rūpintojai) nesikreipia dėl socialinės paramos mokiniams, mokykla savivaldybės administracijai pateikia tik turimą informaciją, reikalingą socialinei paramai mokiniams skirti.

Prašymų formos socialinei paramai gauti | Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija (lrv.lt)


Reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinės pašalpos skyrimas ir mokėjimas

Paslaugos aprašymas:
Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jeigu kreipimosi dėl socialinės pašalpos metu atitinka šiuos ir kitus Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytus reikalavimus:

 1. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo.
 2. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamos yra mažesnės už valstybės remiamas pajamas (toliau – VRP) (176 Eur).
 3. Kiekvienas vyresnis kaip 18 metų asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka kitas Įstatyme nustatytas sąlygas.

Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims, turintiems teisę ją gauti, taip pat ir tais atvejais, kai socialinė pašalpa skiriama tik vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, sudaro:
-pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui - skirtumą tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
-antram bendrai gyvenančiam asmeniui - 90 procentų skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
-trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp 1,1 VRP dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Papildomai socialinė pašalpa skiriama ir mokama už kiekvieną pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintų teisinių santykių pagrindu dirbtą mėnesį, bet ne ilgiau kaip už 12 dirbtų mėnesių, ir jos dydis bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui sudaro:

 1.    pirmą-trečią papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 100 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;
 2.    ketvirtą-šeštą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 80 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;
 3.   septintą-dvyliktą papildomai mokamos socialinės pašalpos mokėjimo mėnesį - 50 procentų socialinės pašalpos, mokėtos per praėjusius 6 mėnesius iki įsidarbinimo, vidutinio dydžio;

Prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įsidarbinimo.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui tais atvejais, kai bent vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo yra darbingo amžiaus darbingas, bet nedirbantis asmuo (išskyrus atvejus, kai nedirbama dėl Įstatyme nustatytų objektyvių priežasčių), socialinės pašalpos dydis, išskyrus socialinę pašalpą vaikui (įvaikiui) ar vaikams (įvaikiams), įskaitant pilnamečius vaikus (įvaikius), kai jie mokosi pagal bendrojo ugdymo programą ir laikotarpiu nuo bendrojo ugdymo programos baigimo dienos iki tų pačių metų rugsėjo 1 dienos, yra mažinamas:

-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 12 iki 24 mėnesių - 20 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 24 iki 36 mėnesių - 30 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 36 iki 48 mėnesių - 40 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą nuo 48 iki 60 mėnesių - 50 procentų;
-gavusiam (gavusiems) socialinę pašalpą ilgiau kaip 60 mėnesių socialinė pašalpa skiriama nepinigine forma, kol anksčiau nurodyti asmenys nedirbs (taip pat savarankiškai nedirbs) arba nedalyvaus savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje ir (ar) savivaldybės administracijos parengtoje užimtumo didinimo programoje 12 mėnesių per paskutinius 24 mėnesius.

Savivaldybės administracija turi teisę nemažinti socialinės pašalpos dydžio, jeigu Lietuvos užimtumo tarnyba ar kitos valstybės valstybinė įdarbinimo tarnyba socialinės pašalpos teikimo laikotarpiu nepasiūlė darbo arba nepasiūlė dalyvauti aktyvios darbo rinkos politikos priemonėse. Socialinė pašalpa taip pat nemažinama, jeigu darbingo amžiaus darbingi, bet nedirbantys (taip pat savarankiškai nedirbantys) dalyvauja savivaldybės administracijos organizuojamoje visuomenei naudingoje veikloje.

Prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti (toliau - prašymas-paraiška) pateikiama raštu asmeniškai, elektroniniu būdu (per www.spis.lt) , paštu arba per atstovą (įgaliotą asmenį, rūpintoją, globėją). Jei prašymas-paraiška pateikiama paštu ar per įgaliotą asmenį, prie prašymo turi būti pridėtos visų reikiamų dokumentų kopijos, patvirtintos įstatymų nustatyta tvarka.
Asmuo apie priimtą sprendimą informuojamas prašyme-paraiškoje nurodytu informavimo būdu (paštu, el. paštu, telefonu).

Paslaugos kategorija:  Socialinė parama

Paslaugos suteikimo trukmė: 30 d.d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:
vyr. specialistė  Jolanta Abramčik tel. +370 5 240 1595
vyresn. specialistė socialinėms išmokoms  Rima Zablockaja, tel. +370 5 240 0295
vyr. specialistė Julija Vaškevičienė tel.+370 5 272 3327
vyr. specialistė Alina Tunkevič tel.+370 5 210 4316
vyr. specialistė  Anna Stankevič-Stasiukevič tel.+370 5 275 0063
vyr. specialistė Eva Guobienė tel.+370 5 240 0471
vyr. specialistė Diana Baliko tel. +370 5 240 1008

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi gauti institucija (prašymą nagrinėjantis tarnautojas):

Pasinaudojant programa „Parama“, gaunami duomenys iš:

 1. Gyventojų registro tarnybos (A. Vivulskio g. 4A, 03220 Vilnius, www.gyvreg.lt ) – apie deklaruotą gyvenamąją vietą, šeiminę padėtį;
 2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Konstitucijos pr. 12, 09308 Vilnius, www.sodra.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens gaunamas pajamas ir išmokas;
 3. Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Geležinio Vilko g. 3A, 03131 Vilnius, www.ldb.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens įregistravimą teritorinėje darbo biržoje ir mokamas nedarbo socialinio draudimo išmokas;
 4. Nacionalinės mokėjimo agentūros (Blindžių g. 17, 08111 Vilnius, www.mna.lt ) – apie asmens gautas išmokas žemės ūkiui remti;
 5. Mokinių registro (www.itc.smm.lt) – apie vyresnių nei 16 metų besimokančių asmenų mokymosi įstaigas ir programas;
 6. VĮ „Regitra“ (Lentvario g. 7, 02300 Vilnius, www.regitra.lt ) – apie asmens disponuojamas transporto priemones;
 7. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (Švitrigailos g. 10, 03223 Vilnius, www.ndnt.lt ) ir jos teritorinių skyrių – apie asmens nedarbingumo lygį;
 8. Žemės ūkio technikos registro (www.zum.lt) – apie asmens disponuojamą žemės ūkio techniką;
 9. VĮ Registrų centro ( www.registrucentras.lt) – apie asmeniui nuosavybės teise priklausantį nekilnojamąjį turtą.
 10. Kiti dokumentai.

Paslauga yra galutinė.

Asmeniui atvykus į gyvenamosios vietos seniūniją, įgaliotas darbuotojas įsitikina piliečio asmens tapatybe ir įvertina pateiktus dokumentus.
Paslaugai gauti reikalingi dokumentai nurodyti šio aprašymo 6 punkte.

Priimant asmens paraišką-prašymą, informacija apie trūkstamus dokumentus įrašoma į informacinį lapelį. Trūkstami dokumentai pateikiami ne vėliau kaip per mėnesį nuo prašymo-paraiškos pateikimo dienos. Trūkstami dokumentai gali būti pateikiami per 2 mėnesius tais atvejais, kai pajamos paramai gauti apskaičiuojamos pagal mėnesio, nuo kurio skiriama parama, pajamas.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

 1. Prašymas-paraiška (atsižvelgiant į aplinkybes):

1.1. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą SP-4 forma;

1.2. prašymas-paraiška gauti piniginę socialinę paramą (kai nesikeičia anksčiau pateikti duomenys) SP-4(A) forma;

1.3. prašymas-paraiška skirti papildomą socialinės pašalpos dalį įsidarbinus SP-4(B) forma.

 1. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas, asmens tapatybės kortelė ar naujo pavyzdžio vairuotojo pažymėjimas).
 2. Vaiko (vaikų) gimimo liudijimas (-ai), kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose.
 3. Pažymos apie pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama parama, arba, jeigu pajamų šaltinis pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama parama, yra gauta vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama parama.
 4. Pareiškėjas, atsižvelgiant į jo ar bendrai gyvenančių asmenų situaciją, turi pateikti*:

5.1. atsiskaitomosios sąskaitos banke numerį;

5.2. santuokos, ištuokos, mirties liudijimą arba kompetentingos institucijos dokumentą, patvirtinantį santuokos, ištuokos, mirties faktą, kai nėra duomenų valstybės ir žinybiniuose registruose bei valstybės informacinėse sistemose;

5.3. teismo nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) išlaikymo, tėvystės nustatymo arba teismo patvirtintą nutartį dėl vaiko (-ų), įvaikio (-ių) materialinio išlaikymo;

5.4. įmonės, įstaigos, organizacijos, antstolio ar garantinio vaikų išlaikymo fondo išduotą pažymą apie lėšas vaikui (vaikams) išlaikyti;

5.5. pažymą, kad asmuo studijuoja aukštojoje mokykloje pagal formaliojo švietimo studijų (įskaitant akademines atostogas dėl ligos ar nėštumo laikotarpį) ar mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ir apie tai, ar gauna (negauna) stipendijas;

5.6. sveikatos priežiūros įstaigos pažymą apie nėštumą, kai likę ne daugiau kaip 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos;

5.7. ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ar teismo išduotą dokumentą, kad asmuo augina vaiką, kuris gimė po nusikalstamos veikos (kaip jos pasekmė);

5.8. ieškinį dėl vaiko gyvenamosios vietos ir (ar) tėvystės nustatymo ir (ar) vaiko išlaikymo priteisimo arba dokumentą (su teismo rezoliucija dėl bylos nagrinėjimo teisme) ar teismo šaukimą, patvirtinantį aplinkybę, kad teisme yra nagrinėjama byla dėl tėvystės nustatymo ir vaiko išlaikymo priteisimo;

5.9. dokumentą, patvirtinantį turto įsigijimą ar perleidimą;

5.10. dokumento, suteikiančio Europos Sąjungos valstybės narės piliečiui ir jo šeimos nariui teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, ar dokumento, suteikiančio užsieniečiui teisę laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, kopiją;

 1. Kiti dokumentai.

*Pareiškėjui nereikia pateikti dokumentų, jei informacija gaunama iš valstybės ir žinybinių registrų

 

Prašymo – paraiškos gauti piniginę socialinę paramą (kai kreipiamasi pirmą kartą arba pasikeičia anksčiau pateikti duomenys, arba praėjo 12 mėnesių po to, kai buvo pateikti duomenys apie turtą) SP-4 forma


Reglamentuojantys teisės aktai

 

Vienkartinės išmokos įsikurti skyrimas

Paslaugos aprašymas: Asmenims, kuriems buvo nustatyta vaiko globa (rūpyba), pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo, skiriama vienkartinė 75 bazinių socialinių išmokų dydžio išmoka įsikurti (1 BSI – 55,00 Eur, 75 BSI – 4 125,00 Eur).

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu : anzelika.starikovic@vrsa.lt; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:   

Pareiškėjas pateikia prašymą seniūnijoje arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.

 1. Pateikiami šie dokumentai:
  2.1. Prašymas;
  2.2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.3. Dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą;
  2.4. Teismo spendimas dėl nepilnamečio pripažinimo veiksniu, jeigu vaikas emancipuotas;
  2.5. Pažyma iš savivaldybės, kurioje pareiškėjas gyveno sulaukęs pilnametystės, apie tai, kad jam nebuvo skirta vienkartinė išmoka įsikurti.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:  https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Vienkartinės išmokos nėščiai moteriai skyrimas

Paslaugos aprašymas: Nėščiai moteriai, kuri pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą neturi teisės gauti motinystės išmokos, likus 70 kalendorinių dienų iki numatomos gimdymo datos, skiriama vienkartinė išmoka nėščiai moteriai – 6,43 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI) išmoka – 353,65 Eur (1 BSI – 55 Eur).

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313;+370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.lt; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:  

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą per SPIS.LT, per seniūniją arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
 2. Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
      2.1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
      2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
      2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
      2.4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens sutikimo skirti vienkartinę išmoką nėščiai moteriai;
      2.5. sveikatos priežiūros įstaigos išduota pažyma arba vaikui gimus, vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
      2.6. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Reikalinga informacija prašymo pateikimui: Prašymo forma SP1, Prašymo forma SP3(A)
 3. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija: https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos

Prašymo forma SP1

Prašymo forma SP3(A)


Reglamentuojantys teisės aktai:

Vienkartinės išmokos vaikui skyrimas

Paslaugos aprašymas: Išmoka mokama:

 • Kiekvienam gimusiam/įvaikintam vaikui skiriama 11 bazinių socialinių išmokų (1 BSI - 55 Eur, 11 BSI 605 Eur) dydžio vienakrtinė išmoka.
 • Pareiškėjai yra fiziniai asmenys.

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.lt; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:

1. Pareiškėjas pateikia prašymą per SPIS.LT, seniūnijoje arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.

 1.  Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
   2.1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
  2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti vienkartinę išmoką vaikui;
  2.5. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
  2.6. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jei duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
  2.7. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
  2.8. banko sąskaitos rekvizitai.
 2. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 3. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:  https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Išmokos privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui skyrimas

Paslaugos aprašymas: Kiekvienam privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui jo tėvo ar motinos tarnybos laikotarpiu skiriama išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui.
Išmokos dydis – 1,5 bazinės socialinės išmokos (1 BSI – 55 Eur, 1,5 BSI – 82,50 Eur) dydžio per mėnesį.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel.+370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu:  anzelika.starikovic@vrsa.lt ; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą per seniūniją arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
 2. Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
  2.1. prašymas (prašymo forma SP-3(A));
  2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.4. karinio vieneto, kuriame privalomosios pradinės karo tarnybos karys atlieka tarnybą, išduota pažyma apie atliekamą privalomąją pradinę karo tarnybą;
  2.5. banko atsiskaitomosios sąskaitos rekvizitai.                                                                                                                     
 3. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.

4. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija - https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Išmokos besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai skyrimas

Paslaugos aprašymas: Auginančiam vaiką vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš tėvų) (įtėvių) ar vaiko globėjui, kai vaikas gimė, buvo įvaikintas ar vaikui nustatyta globa iki asmens mokymosi ar studijų pradžios, mokymosi ar studijų laikotarpiu ar per 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos skiriama 6 bazinių socialinių išmokų (BSI – 55 Eur) dydžio išmoka (330 Eur) besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai nuo vaiko gimimo dienos iki jam sukaks 2 metai, jeigu pagal Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą jis neturi (neturėjo) teisės gauti vaiko priežiūros išmokos, ir:

      mokosi (mokėsi) pagal bendrojo ugdymo programą, pagal formaliojo profesinio mokymo programą (įskaitant asmenis, kurių mokymą pagal bendrojo ugdymo programą kartu su profesinio mokymo programa vykdo profesinio mokymo teikėjai);

      ar  studijuoja (studijavo) aukštojoje mokykloje pagal nuolatinės studijų formos programą arba doktorantūroje ar rezidentūroje (įskaitant ir profesinio mokymo teikėjų ar aukštojoje mokykloje suteiktų akademinių atostogų dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros laikotarpį).

Tais atvejais, kai vaikas gimė, buvo įvaikintas ar vaikui nustatyta globa iki asmens mokymosi ar studijų pradžios, ši išmoka mokama nuo asmens mokymosi ar studijų pradžios, iki vaikui sukaks 2 metai, o kai vaikas gimė, buvo įvaikintas ar vaikui nustatyta globa asmens mokymosi ar studijų laikotarpiu ar per 12 mėnesių po mokymosi ar studijų baigimo dienos, – nuo vaiko gimimo dienos, iki vaikui sukaks 2 metai.

Išmoka besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai neskiriama, jei kitam iš vaiko tėvų (įtėvių) ar globėjui, ar vienam iš vaiko senelių už tą patį vaiką yra paskirta ar už visą priklausiusį laikotarpį buvo išmokėta vaiko priežiūros išmoka pagal Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymą, arba už tą patį vaiką paskirta išmoka įvaikinus vaiką.

Gyvenimo atvejai: Rūpestis dėl vaikų

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu:  anzelika.starikovic@vrsa.lt; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:      

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą per SPIS.LT, per seniūniją arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
 2. Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
   2.1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
   2.2. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
   2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai;
   2.4. dokumentai apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
   2.5. vaiko gimimo faktą patvirtinantis dokumentas, jeigu duomenų apie vaiko gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
   2.6. mokymo įstaigos pažyma, kad asmuo mokosi pagal formaliojo profesinio mokymo programą ar studijuoja aukštojoje mokykloje pagal nuolatinę studijų formą, doktorantūroje ar medicinos rezidentūroje, arba, baigus mokslus ar studijas, mokymosi ir (ar) kvalifikacijos pasiekimus įteisinantį dokumentą, jeigu duomenų apie mokymąsi nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose;
   2.7. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
   2.8. banko sąskaitos rekvizitai.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos

 


Reglamentuojantys teisės aktai:

Išmokos gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui skyrimas

Paslaugos aprašymas:

Kai vienu metu gimsta du ar daugiau vaikų, vienam iš vaiko tėvų (ar turimam vieninteliam iš vaikų) skiriama išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui.
Kai vienu metu gimsta du vaikai, skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio (BSI – 55 Eur, 4 BSI – 220 Eur) išmoka per mėnesį.
Kai vienu metu gimsta daugiau kaip du vaikai, išmokos dydis atitinkamai didinamas 4 BSI dydžiu.

Išmoka vienu metu gimus daugiau kaip vienam vaikui mokama nuo vaikų gimimo dienos iki jiems sukaks 2 metai.

 Gyvenimo atvejai: Rūpestis dėl vaikų

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.ltanzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).      

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:

1.Pareiškėjas pateikia prašymą per SPIS.LT, per seniūniją arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.
2. Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai:
- prašymas (prašymo forma: SP-3(A));
- asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
- vaikų gimimo faktą patvirtinantys dokumentai, jeigu duomenų apie vaikų gimimą nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
- banko sąskaitos rekvizitai.
3. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.


Dėl pažymos kreditui ir palūkanoms apmokėti išdavimo

Paslaugos aprašymas:

Teisę į kredito ir palūkanų apmokėjimą turi daugiabučio namo buto savininkas, kuris atitinka visus šiuos reikalavimus:
1) turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal energijos ar kuro sąnaudų normatyvą būsto naudingajam plotui, bet ne didesniam už Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatyme nustatytą būsto naudingojo ploto normatyvą, šildyti;
2) su kitais daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkais įgyvendino ar įgyvendina valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą.

Teisė į kredito ir palūkanų apmokėjimą nustatoma tokiam laikotarpiui, kuriam nustatoma teisė į būsto šildymo išlaidų kompensaciją.
Kai daugiabučio namo butas bendrosios dalinės nuosavybės teise priklauso keliems savininkams, išduodama viena pažyma. Pažymos kopiją savivaldybės administracija tiesiogiai pateikia bendrojo naudojimo objektų valdytojui, savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriui arba kreditą suteikusiai institucijai.

Paslaugos kategorija: Socialinė parama

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojas: Vyresnioji specialistė socialinėms išmokoms Danutė Plaščinskienė tel. +370 5 2750033

Aprašymas interesantui:

Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami šie dokumentai:
1. Prašymas;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 20 straipsnyje nurodyti dokumentai (patvirtintos formos prašymas-paraiška piniginei socialinei paramai gauti, informacija apie būsto savininką ir su juo bendrai gyvenančius asmenis, pažymos apie jų pajamas, gautas per 3 praėjusius mėnesius iki mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, arba, jeigu pajamų šaltinis yra pasikeitęs arba tą mėnesį, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, yra gauta  vienkartinė išmoka ar iš karto už du ir daugiau mėnesių išmokėtos kas mėnesį gaunamos pajamos, pajamas to mėnesio, nuo kurio skiriama piniginė socialinė parama, išskyrus atvejus, kai savivaldybės administracija duomenis gauna iš valstybės ir žinybinių registrų bei valstybės informacinių sistemų, ir kiti dokumentai bei informacija, reikalingi piniginei  socialinei paramai skirti), jei teisė į kompensacijas buto savininkui nenustatyta;
4. Pateikiant prašymą pirmą kartą, pateikiamas bendrojo naudojimo objektų valdytojo ar savivaldybės programos įgyvendinimo administratoriaus raštas, patvirtinantis, kad daugiabučio namo buto savininkas įgyvendina ar įgyvendino daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą. Nurodoma, kad daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui įgyvendinti iš kreditus teikiančios institucijos yra paimtas kreditas, nurodomas kredito gavėjas, kreditą suteikusios institucijos pavadinimas, kredito grąžinimo laikotarpis, kredito dalis, tenkanti prašymą teikiančiam buto savininkui, kredito likutis, tenkantis prašymą teikiančiam buto savininkui prašymo teikimo dieną;
5. Kredito grąžinimo grafikas (kai kredito gavėjas yra bendrojo naudojimo objektų valdytojas arba savivaldybės programos įgyvendinimo administratorius).


Reglamentuojantys teisės aktai:

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija

Paslaugos aprašymas:

Teikiama neįgalumo atveju.

Teisę gauti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją turi asmenys, kuriems Asmens su negalia teisių apsaugos pagrindų įstatymo nustatyta tvarka nustatytas individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis.

Individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijų dydžiai yra tokie:
1) asmenims, kuriems nustatytas pirmo lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, – 2,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
2) asmenims, kuriems nustatytas antro lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, – 1,9 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
3) asmenims, kuriems nustatytas trečio lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, – 1,1 tikslinių kompensacijų bazės dydžio;
4) asmenims, kuriems nustatytas ketvirto lygio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikis, – 0,6 tikslinių kompensacijų bazės dydžio.

Mirus individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjui, jį laidojusiam asmeniui, kuris pirmas kreipiasi, išmokama mirusio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjo negauta praėjusio mėnesio individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija ir individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacija už tą mėnesį, kurį individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjas mirė.

Kitos individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjui priklausančios individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos sumos, kurios jam nebuvo išmokėtos dėl mirties, išmokamos mirusiojo įpėdiniams, kuriems paveldėjimo teise pereina mirusiojo turtas. Šiuo atveju pateikiamas laisvos formos prašymas.

Paslaugą teikianti institucija (padalinys): Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai: Vyr. specialistė Zofija Muzolf tel. +370 5 275 5062
                                          Vyr. specialistė  Agata Dachnevič tel. +370 5 240 0716

Paslaugos suteikimo trukmė: 10 d.d.                 

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai

 1. Paslaugos gavėjas atvykęs į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių arba į gyvenamosios vietos seniūniją:
  a) kartu su Asmens su negalia teisių apsaugos agentūra (toliau – ANTA) išduotu sprendimu dėl individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio, pateikia prašymą skirti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją;
  b) prašymą gauti individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensaciją gavėjo mirties atveju;
 2. Socialinės rūpybos skyriaus specialistas išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą dėl išmokos skyrimo (jeigu išmoka neskiriama, informuoja paslaugos gavėją apie išmokos neskyrimą).
 3. Paslaugos gavėjui išduodamas informacinis lapelis, siunčiamas sprendimas.
 4. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija: https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos.

Reikalinga informacija prašymo pateikimui:

 1. Prašymas (SP6(2) forma);
 2. Asmens tapatybės dokumentas
 3. ANTA išduotas sprendimas dėl individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos poreikio;
 4. Jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo – įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 5. Jeigu slaugomas asmuo yra neveiksnus - teismo sprendimas apie paskirtą globėją (rūpintoją);

Jeigu mirė individualios pagalbos teikimo išlaidų kompensacijos gavėjas:

 1. Prašymas;
 2. Medicininis mirties liudijimas;
 3. Atsižvelgdamas į situaciją, darbuotojas gali pareikalauti ir kitų dokumentų

Konsultavimo laikas ir būdai:

Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais: 7:30–16.30, nuo 11:30 iki 12:15 - pietų pertrauka
Klientus konsultuoja šiais būdais:

 Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:

 • Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje);
 • Internetu (VRSA.lt)


Reglamentuojantys teisės aktai:

Pagalbos pinigų skyrimas vaikus globojantiems fiziniams ir juridiniams asmenims

Paslaugos aprašymas: 
Pagalbos pinigai mokami:

 1. Periodinė piniginė išmoka, mokama vaikus globojančiai (jais besirūpinančiai) šeimai (asmeniui), šeimynai ar globos centrui;
  Globojant 1 vaiką - 3BSI  (165,00 Eur) dydžio išmoka.
  Globojant 2 vaikus – 5 BSI (275,00 Eur) dydžio išmoka.
  Globojant 3 ir daugiau vaikų – 8 BSI (440,00 Eur) dydžio išmoka.
   Globojant vaiką kuriam sukakę 12 metų, pagalbos pinigų suma papildomai didinama 1 BSI (55 Eur) dydžiu per mėnesį.
 1. Pagalbos pinigai šeimynos dalyviui skiriami už kiekvieną globojamą (rūpinamą) vaiką šeimynoje po 2 BSI dydžio išmoką per mėnesį, nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus ir amžiaus.
 1. Už kiekvieną budinčio globotojo šeimoje apgyvendintą vaiką mokama 3 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio išmoką nepriklausomai nuo vaikų skaičiaus ir amžiaus.

7 BSI dydžio vienkartinę įsikūrimo pašalpą vaiko apgyvendinimui skirtai vietai įkurti. Pašalpa naudojama vaiko gyvenimo sąlygoms pritaikyti, įsigyti būtiniausiems daiktams, namų apyvokos reikmenims, taip pat kitoms einamosioms išlaidoms, susijusioms su globojamo (rūpinamo) vaiko poreikių tenkinimu.

Ji mokama už kiekvieną įkurtą vaiko apgyvendinimui skirtą vietą pas budintį globotoją ir pervedama ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo jos įrengimo. Vienkartinė įsikūrimo pašalpa grąžinama, jeigu sutartis su budinčiu globotoju nutraukiama nepraėjus trijų mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos laikotarpiui.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fiziniai ir juridiniai asmenys

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.lt; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:   

1. Pareiškėjas pateikia prašymą seniūnijoje arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.

 1. Pateikiami šie dokumentai:
  2.1. prašymas pagalbos pinigams gauti;
  2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
  2.3. dokumentas, patvirtinantis laikinosios ar nuolatinės globos (rūpybos) nustatymą;
  2.4. šeimynos registracijos dokumentai;
  2.5. pagalbos pinigų gavėjo atsiskaitomosios sąskaitos Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiame banke ar banko skyriuje numeris;
  2.6. atsižvelgus į aplinkybes, kiti pagalbos pinigams skirti reikalingi dokumentai.
 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.

4. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija: https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

Išmokos vaikui skyrimas

Paslaugos aprašymas: Kiekvienam vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų arba emancipuotam ar susituokusiam nepilnamečiam vaikui, arba vyresniam kaip 18 metų asmeniui, jeigu jis mokosi pagal bendrojo ugdymo programą, bet ne ilgiau, iki jam sukaks 23 metai, skiriama ir mokama 1,75 bazinės socialinės išmokos (BSI – 55 Eur) dydžio išmoka per mėnesį – (96,25 Eur).

Papildoma 1,03 BSI dydžio išmoka per mėnesį 56,65 Eur skiriama:
-   neįgaliam vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis;
-   kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina (globoja) 3 ir daugiau vaikų, auginamam (globojamam) vaikui (netestuojant pajamų);
-   kiekvienam bendrai gyvenančių asmenų, kurie augina (globoja) 1 ar 2 vaikus, auginamam (globojamam) vaikui, jei vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam jos nariui per mėnesį yra mažesnės nei 352 Eur, t. y. 2 valstybės remiamų pajamų dydžiai (1 VRP – 176 Eur). Tais atvejais, kai bendrai gyvenantiems asmenims paskirta socialinė parama mokiniams, papildoma išmoka vaikui skiriama ir mokama, jeigu vidutinės bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėnesį viršija 352 Eur, t.y. 2 VRP.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Anželika Starikovič tel. +370 5 253 2313
                                           Vyr. specialiste Anžela Olenkovič tel. +370 5 240 1080

Konsultavimo laikas ir būdai:
Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Nuo pirmadienio iki ketvirtadienio nuo 7:30 iki 11:30, nuo 12:15 iki 16:30.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 • Telefonu: +370 5 253 2313; +370 5 240 1080
 • El. paštu: anzelika.starikovic@vrsa.lt; anzela.olenkovic@vrsa.lt
 • Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje).
 • Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
  –        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
  –        Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:   

 1. Pareiškėjas pateikia prašymą per SPIS.LT, seniūnijoje arba atvyksta į Vilniaus rajono savivaldybę.

 2.Atsižvelgiant į aplinkybes, pateikiami dokumentai: 
   2.1. prašymas (prašymo forma: SP-3(A1));
   2.2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas; 
   2.3. jeigu prašymą ir dokumentus teikia įgaliotas asmuo - įgaliojimas ir įgaliotojo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
   2.4. jeigu prašymą ir dokumentus teikia asmuo, pripažintas ribotai veiksniu šioje srityje – dokumentus, patvirtinančius rūpybos nustatymą ir rūpintojo paskyrimą, rūpintojo sutikimas dėl asmens kreipimosi skirti išmoką vaikui; 
   2.5. jeigu prašymą ir dokumentus teikia globėjas - dokumentus apie globos (rūpybos) nustatymą ir asmens paskyrimą globėju;
   2.6. įsiteisėjęs teismo sprendimas įvaikinti;
   2.7. dokumentus, pagrindžiančius ekonominius, socialinius ar asmeninius interesus Vilniaus rajono savivaldybėje – jei asmuo nedeklaruoja gyvenamosios vietos Vilniaus rajono savivaldybėje ir neįtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą;
  2.8. mokymo įstaigos pažyma, jeigu vyresnis kaip 18 metų asmuo iki 24 metų mokosi ir šių duomenų nėra valstybės ir žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose; 
  2.9 kai pagal praėjusių kalendorinių metų vidutines mėnesio pajamas bendrai gyvenantys asmenys neturėjo teisės gauti išmokos vaikui, pajamoms sumažėjus, pažymas apie praėjusių 12 kalendorinių mėnesių iki kreipimosi ar teisės gauti išmoką atsiradimo dienos bendrai gyvenančių gautas pajamas, nustatytas Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsnio 1 dalyje; 
2.10. banko sąskaitos rekvizitus.

 1. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
 2. Prašymo pateikimo elektroniniu būdu instrukcija:  https://www.spis.lt/Titulinis/Instrukcijos


Reglamentuojantys teisės aktai:

decoration Socialinės paslaugos

Socialinių paslaugų skyrimas

Socialinės paslaugos yra paslaugos, kuriomis siekiama socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei atsiradimo prevencijos ir (ar) suteikiama pagalba asmeniui (šeimai), dėl amžiaus, neįgalumo, socialinės rizikos, socialinių problemų iš dalies ar visiškai neturinčiam (neturinčiai) gebėjimų (jų neturėjusiam arba jų turėjusiam, bet praradusiam) ar galimybių savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Socialinės paslaugos skirstomos į prevencines, bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Prevencinės socialinės paslaugos:

 • Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška;
 • Kompleksinės paslaugos šeimai;
 • Darbas su bendruomene;
 • Šeimos konferencija;
 • Atvirasis darbas su jaunimu;
 • Mobilusis darbas su jaunimu.

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskiros, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens (šeimos) gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Bendrosios socialinės paslaugos:

 • Informavimas;
 • Konsultavimas;
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • Maitinimo organizavimas;
 • Aprūpinimas būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • Transporto organizavimas;
 • Sociokultūrinės paslaugos;
 • Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas;
 • Darbas su jaunimu gatvėje.

Specialiosios socialinės paslaugos yra visuma paslaugų, teikiamų asmeniui (šeimai), kurio gebėjimams savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime ugdyti ar kompensuoti prevencinių ir (ar) bendrųjų socialinių paslaugų nepakanka. Specialiųjų socialinių paslaugų tikslas – grąžinti asmens (šeimos) gebėjimus pasirūpinti savimi ir integruotis į visuomenę ar tenkinti asmens gyvybinius poreikius teikiant kompleksinę pagalbą.

Specialiosios socialinės paslaugos:

 1. Socialinė priežiūra:
 • Pagalba į namus;
 • Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas;
 • Palydėjimo paslauga jaunuoliams;
 • Socialinė priežiūra šeimoms;
 • Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose;
 • Socialinė reabilitacija neįgaliesiems bendruomenėje;
 • Laikinas apnakvindinimas;
 • Intensyvi krizių įveikimo pagalba;
 • Psichosocialinė pagalba;
 • Apgyvendinimas nakvynės namuose;
 • Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų steigėjams, dalyviams ar besirengiantiems jais tapti;
 • Apgyvendinimas apsaugotame būste;
 • Vaikų dienos socialinė priežiūra;
 • Laikinas atokvėpis (socialinė priežiūra).

 

 1. Socialinė globa:
 • Dienos socialinė globa;
 • Trumpalaikė socialinė globa;
 • Laikinas atokvėpis;
 • Ilgalaikė socialinė globa.

Gauti socialines paslaugas turi teisę:

 • Lietuvos Respublikos piliečiai;
 • užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje;
 • kiti asmenys Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse numatytais atvejais.

Kreipimasis dėl socialinių paslaugų

Dėl socialinių paslaugų, kurias finansuoja savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialių tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, – bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys gali kreiptis į asmens (šeimos) deklaruotos ar faktinės gyvenamosios vietos seniūnijų, Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro (Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r. sav., tel. (85) 215 3447) ar Juodšilių seniūnijos bendruomenės socialinių paslaugų centro (Draugystės g. 2, Valčiūnų k., Vilniaus r. sav., tel. (85) 249 3315) socialinius darbuotojus, atsakingus už prašymų priėmimą gauti atitinkamą paslaugą.

Asmenys, kreipdamiesi dėl socialinių paslaugų, pateikia užpildytą Prašymo–paraiškos socialinėms paslaugoms gauti SP-8 formą (toliau – Prašymas), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-183 „Dėl kai kurių socialinei paramai gauti reikalingų formų patvirtinimo“, kreipiantis dėl socialinės reabilitacijos neįgaliesiems bendruomenėje, – užpildytą Prašymo gauti socialinę reabilitaciją neįgaliesiems bendruomenėje formą.

Informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo bei sociokultūrinės paslaugos visose Vilniaus rajono savivaldybės tarybos įsteigtose socialinių paslaugų įstaigose ir savivaldybės seniūnijose teikiamos nemokamai. Dėl šių socialinių paslaugų gavimo asmenys Prašymo nerašo.

Asmens (vienos iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjo, rūpintojo Prašymas dėl bendrųjų socialinių paslaugų gavimo ar socialinės priežiūros socialinę riziką patiriančiai šeimai teikimo nėra būtinas.

Asmuo, rengiamas paleisti iš pataisos įstaigos ar išvykti iš socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigos, psichiatrijos ligoninės ar kito tipo stacionarios sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – kitos įstaigos), norėdamas gauti savivaldybės administracijos finansuojamą socialinę priežiūrą ar socialinę globą, kreipiasi į šių įstaigų socialinius darbuotojus, kurie asmens Prašymą ir asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ne vėliau kaip likus 30 kalendorinių dienų iki asmens paleidimo iš kitų įstaigų pateikia Socialinės rūpybos skyriui.

Mokėjimas už socialines paslaugas

Bendrosios socialinės paslaugos Vilniaus rajono gyventojams teikiamos nemokamai.
Mokėjimo už socialinę priežiūrą, dienos ir trumpalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas.
Mokėjimo už ilgalaikę socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens pajamas ir turtą. Asmens turtas vertinamas tik tais atvejais, kai asmens pajamų nepakanka susimokėti už ilgalaikę socialinę globą.

Pagalbos pinigai

Pagalbos pinigai – piniginė išmoka, mokama iš savivaldybės biudžeto lėšų:

 • kai bendrąsias socialines paslaugas ir socialinę priežiūrą asmeniui (šeimai) yra veiksmingiau organizuoti pinigine forma;
 • vaikus globojančioms šeimoms (asmenims) ir šeimynoms.

Pagalbos pinigai gali būti skiriami gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybėje deklaravusiems asmenims (šeimoms), kuriems yra nustatytas bendrųjų socialinių paslaugų ir (ar) socialinės priežiūros poreikis, tačiau nėra galimybės šių paslaugų teikti. Pagalbos pinigais asmenys gali susimokėti už pagalbą savo pobūdžiu analogišką bendrosioms socialinėms paslaugoms ar socialinei priežiūrai.

Pagalbos pinigų suma asmeniui (šeimai) negali būti didesnė už bendrųjų socialinių paslaugų ar socialinės priežiūros paslaugų, kurioms asmeniui (šeimai) nustatytas poreikis, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą šių paslaugų kainą.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Nepriklausomybės gynėjo ir nukentėjusio nuo 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmens teisinio statuso pripažinimas, pažymėjimų išdavimas.

Paslaugos aprašymas: Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimas ir pažymėjimo išdavimas

 1. Žuvo dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos;
 2. Buvo sužaloti dėl 1991 m. sausio 11-13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos.
   Paslaugą teikia Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius. Fizinis asmuo, norintis gauti šią paslaugą, kreipiasi į Vilniaus rajono savivaldybės Socialinės rūpybos skyrių, pateikia užpildytą prašymą šiai paslaugai gauti, bei nurodomus dokumentus. Pažymėjimas paslaugos gavėjui įteikiamas jam atvykus į Socialinės rūpybos skyrių. Paslaugos gavėjas, kuriam išduodamas pažymėjimas, pasirašo specialiame registracijos žurnale.

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Paslaugos vykdytojas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič  tel. +370 5 263 6001 

Konsultavimo laikas ir būdai:

 Klientų priėmimas šiomis savaitės dienomis:

 • Antradienis:  12:30-16:30
  Klientus konsultuoja šiais būdais:
 • Telefonu: +370 5 263 6001
 • El. paštu: irena.ingelevic@vrsa.lt
   –   Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
   –   Internetu (VRSA.lt).

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai:
1. Nepriklausomybės gynėjo teisinio statuso pripažinimui ir pažymėjimo išdavimui reikalingi dokumentai:
                         1.1. Prašymas;
                         1.2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
                         1.3. Žuvimo faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros išduotos pažymos kopija, patvirtinta notaro arba seniūno (pateikiama jei statusas pripažįstamas po mirties);
                         1.4. Sužalojimo, padaryto ginant Lietuvos Respublikos laisvę 1991 m., faktą patvirtinančios Generalinės prokuratūros išduotos pažymos kopija, patvirtinta notaro arba seniūno;
                         1.5. Lietuvos Respublikos piliečio asmens tapatybę patvirtinančio dokumento, kuriame yra asmens nuotrauka ir duomenys apie asmenį, kopija, patvirtinta notaro arba seniūno (jei asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis);
                         1.6. Leidimo nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje kopija, patvirtinta notaro arba seniūno (ne Lietuvos Respublikos piliečiams);
                         1.7. Dvi fotonuotraukos, pateikiama jei nukentėjusysis buvo sužalotas. (2x3).
2. Po prašymo apdorojimo, pareikškėjas gauna sprendimą prašyme nurodytu budu.
3. Reikalinga informacija prašymo pateikimui: Laisvos formos prašymasReglamentuojantys teisės aktai:

Teikimas antrojo laipsnio valstybinei pensijai skirti

Paslaugos aprašymas: Teisę gauti Lietuvos Respublikos antrojo laipsnio valstybines pensijas turi Lietuvos Respublikos piliečiai – motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), išauginę (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) 5 ir daugiau vaikų, kurie:

 1. yra sulaukę Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo nustatyto senatvės pensijos amžiaus;
  2. yra pripažinti nedarbingais ar iš dalies darbingais, netekusiais 60 proc. ir daugiau darbingumo (iki 2005 m. liepos 1 d. I ar II grupės invalidais).

Daugiavaikiam tėvui (įtėviui) antrojo laipsnio valstybinė pensija skiriama tik tuo atveju, kai:

 1. nėra daugiavaikės motinos (įmotės);
  2. daugiavaikė motina (įmotė) neatitinka Lietuvos Respublikos valstybinių pensijų įstatyme nustatytų antrojo laipsnio valstybinės pensijos skyrimo sąlygų.

Antrojo laipsnio valstybinė pensija yra dviejų valstybinių pensijų bazių dydžio.

Paslaugą teikianti institucija (padalinys): Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos gavėjas: fizinis asmuo

Paslaugos suteikimo trukmė: 20 darbo dienų (nuo trūkstamų dokumentų gavimo dienos)

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja  Irena Ingelevič tel. (8 5) 263 6001

Paslaugos vykdytojai:  Vyr. specialistė Zofija Muzolf (8-5) 275 5062
                                            Vyr. specialistė Agata Dachnevič (8-5) 240 0716   

Konsultavimo laikas ir būdai:

Klientus konsultuoja šiomis savaitės dienomis:
Pirmadieniais-ketvirtadieniais: 7:30–16.30, nuo 11:30 iki 12:15 - pietų pertrauka

Klientus konsultuoja šiais būdais:

 Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:

 • Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje);
 • Internetu (VRSA.lt)

Pagrindiniai paslaugos teikimo žingsniai 

 1. Paslaugos gavėjas atvykęs į Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyrių arba į gyvenamosios vietos seniūniją pateikia laisvos formos prašymą šiai paslaugai gauti;
 2. Socialinės rūpybos skyriaus specialistas išnagrinėjęs prašymą, siunčia teikimą ir visus reikalingus dokumentus Lietuvos Respublikos pirmojo ir antrojo laipsnių valstybinių pensijų skyrimo komisijai (toliau – Komisija). Daugiavaikei motinai informaciją apie priimtą sprendimą pateiks Komisija.
 3. Antrojo laipsnių valstybines pensijas moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (VSDFV) prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgaliota VSDFV administravimo įstaiga.

Reikalinga informacija prašymo pateikimui:

1. laisvos formos prašymas;
2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. gyvenimo aprašymas;
4. visų vaikų (įvaikių) gimimo liudijimai ir jų kopijos;
5. mirusių vaikų (įvaikių) mirties liudijimai ir jų kopijos ;
6. Vaikų (įvaikių) pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
7. motinos arba tėvo pavardės keitimą patvirtinantys dokumentai ir jų kopijos;
8. Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos išduota pažyma ir jos kopija, jeigu asmuo nėra sukakęs Valstybinių pensijų įstatyme nustatytas senatvės pensijos amžius;
9. kiti dokumentai, patvirtinantys vaikų (įvaikių), kuriems yra ar buvo nustatyta laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) dėl to, kad vaikas (įvaikis) augo socialinės globos įstaigose dėl savo sveikatos būklės, reikalaujančios specialiosios specialistų priežiūros ir (ar) pagalbos, ar buvo įvaikintas daugiavaikio motinos arba tėvo sutuoktinio, ar vaikui (įvaikiui) laikinoji ar nuolatinė globa (rūpyba) nustatyta dėl objektyvių aplinkybių (daugiavaikių motinos arba tėvo ligos ir pan.).  

Prašymo forma


Reglamentuojantys teisės aktai:

      

Pareiškimo dėl fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje teikimas

Paslaugos aprašymas:
Fizinis asmuo, kuris dėl psichikos sutrikimo ar piktnaudžiavimo alkoholiniais gėrimais, narkotinėmis, toksinėmis medžiagomis, negali (iš dalies negali) suprasti savo veiksmų tam tikroje srityje reikšmės ar jų valdyti, gali būti teismo tvarka pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) toje srityje. Neveiksniam (ribotai veiksniam) tam tikroje srityje asmeniui šioje srityje nustatoma globa (rūpyba), skiriamas globėjas (rūpintojas). Prireikus turtui valdyti ir tvarkyti gali būti paskirtas turto administratorius.

Socialinės rūpybos skyrius rengia ir teikia teismui pareiškimą dėl pilnamečio (nepilnamečio) asmens, gyvenančio Vilniaus rajone, pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje, jei nėra  asmenų, pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksą turinčių teisę kreiptis į teismą (sutuoktinio, pilnamečių vaikų, tėvų). Pareiškimą dėl nepilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje galima paduoti ne anksčiau kaip likus šešiems mėnesiams iki asmens, kuris turėtų būti pripažintas neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje, pilnametystės.

Prašymas dėl kreipimosi į teismą dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje pateikiamas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriui (Rinktinės g. 50, Vilnius, 110 kab., tel.  +370 5 240 1099, +370 5 275 2638)

Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo

Atsakingas dalinys: Socialinės rūpybos skyrius

Paslaugos vadovas: Socialinės rūpybos skyriaus vedėja Irena Ingelevič tel. +370 5 263 6001

Už paslaugos suteikimą atsakingi asmenys:

Vyr. specialistė  Ivona Dubovskaja, tel. +370 5 240 1099, el. p. ivona.dubovskaja@vrsa.lt

Vyr. specialistė Rima Miseliūnienė, tel. +370 5 275 2638, el. p. rima.miseliuniene@vrsa.lt

Pateikiami šie dokumentai:

 1. prašymas dėl asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje, gebėjimo pasirūpinti savimi ir priimti kasdienius sprendimus savarankiškai ar naudojantis pagalba konkrečioje srityje, įvertinimo;
 2. prašymas dėl asmens pripažinimo neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje bylos teisme inicijavimo (prašyme turi būti išdėstytos aplinkybės, rodančios fizinio asmens psichikos sutrikimą, dėl kurio tas asmuo negali suprasti savo veiksmų reikšmės ar jų valdyti);
 3. asmens, kurį prašoma pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje, tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 4. sveikatos priežiūros įstaigos pažyma, kiti įrodymai apie asmens psichinę būklę;
 5. asmens neįgalumą patvirtinantys dokumentai (specialiųjų poreikių nustatymo pažyma, specialiųjų poreikių lygio nustatymo pažyma, darbingumo lygio pažyma, neįgaliojo (invalidumo) pažymėjimas, kt.);
 6. asmens, pageidaujančio būti globėju (rūpintoju), tapatybę patvirtinantis dokumentas;
 7. asmens, pageidaujančio būti globėju (rūpintoju), giminystės ryšį su prašomu pripažinti neveiksniu (ribotai veiksniu) tam tikroje srityje asmeniu, patvirtinantys dokumentai (gimimo, santuokos, kt. liudijimai);
 8. asmens, pageidaujančio būti globėju (rūpintoju), pažyma apie jo sveikatos būklę;
 9. asmens, pageidaujančio būti globėju (rūpintoju), jo sutuoktinio, kitų suinteresuotų asmenų sutikimai dėl globėjo (rūpintojo) kandidatūros;
 10. asmens, pageidaujančio būti globėju (rūpintoju) charakteristika, pažyma apie gaunamas pajamas;
 11. kiti dokumentai (priklausomai nuo aplinkybių).

(Užsienio valstybių išduoti dokumentai turi būti išversti į lietuvių kalbą ir legalizuoti teisės aktų nustatyta tvarka).


Reglamentuojantys teisės aktai:

decoration Parama nuo nelaimingų atsitikimų

Parama gyventojams, nukentėjusiems nuo gaisrų, stichinių nelaimių ir kitų nelaimingų atsitikimų

Vilniaus rajono gyventojai, nukentėję nuo gaisrų ar kitų stichinių nelaimių, siekdami atstatyti nekilnojamojo turto būklę gali kreiptis į seniūniją dėl vienkartines materialines pašalpos skyrimo. Pagrindiniai reikalavimai – asmuo turi būti deklaravęs savo gyvenamąją vietą Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir turėti nuosavybės teise registruoto nekilnojamojo turto Vilniaus rajone. Ši pašalpa skirta padengti nuostolius ir iš dalies atkurti nukentėjusiųjų turtą.

Vienam gyventojui gali būti skiriamas finansavimas už vieną pastatą ne dažniau kaip vieną kartą per metus (nepriklausomai nuo įvykio metu apgadintų pastatų kiekio). Skiriamų lėšų suma gaisro, stichinės nelaimės ir kitų įvykių padariniams likviduoti ir jų padarytiems nuostoliams iš dalies apmokėti negali būti didesnė kaip 7 000 eurų.

Vienkartinė materialinė pašalpa skiriama iš Savivaldybės mero rezervo šiais atvejais:

 • Sudegus gyvenamajam namui – 7 000 eurų;
 • Įvykus gaisrui gyvenamajame name – 3 500 eurų;
 • Įvykus stichinei nelaimei gyvenamajame name – 1 000 eurų;
 • Sudegus sodo namui – 3 000 eurų;
 • Įvykus gaisrui sodo name – 1 500 eurų;
 • Įvykus stichinei nelaimei sodo name – 500 eurų;
 • Sudegus ūkiniam pastatui – 1 000 eurų;
 • Įvykus gaisrui ūkiniame pastate – 500 eurų;
 • Įvykus stichinei nelaimei ūkiniame pastate – 200 eurų.

Gyventojai motyvuotus laisvos formos prašymus seniūnijų seniūnams gali teikti ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo įvykio. Kartu su prašymu turi būti pateikti ir finansavimo poreikį pagrindžiantys dokumentai: išrašai iš nekilnojamojo turto registro, nurodomi duomenys apie asmenį, banko sąskaita, į kurią bus pervedamos lėšos, aktai, sąskaitos faktūros, sąmatos, nuosavybės dokumentai, Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pažyma (gaisro ar stichinės nelaimės atveju), sutartis ir kiti žalą patvirtinantys dokumentai.

Seniūnai, gavę gyventojo prašymą, parengia raštą dėl rezervo lėšų skyrimo ir teikia merui, kartu su gyventojų pateiktais išlaidas pagrindžiančiais dokumentais ir aktais.

Prašymų dėl lėšų skyrimo pagrįstumą nagrinėja Vilniaus rajono savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Vilniaus rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo komisija.


Seniūnijų kontaktais skelbiami čia: https://vrsa.lt/administracine-informacija/seniunijos/3

Vilniaus rajono savivaldybės mero rezervo lėšų naudojimo tvarkos aprašas, patvirtintas Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2023 m. birželio 9 d. sprendimu Nr. T3-151