*alt_site_homepage_image*

Gyvenamosios vietos deklaravimas ir kitos seniūnijų teikiamos paslaugos

decoration

decoration Gyvenamosios vietos deklaravimas

Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas

Deklaruojama gyvenamoji vieta, priimamas sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tikslinimo, keitimo ar naikinimo arba pateikiamas motyvuotas atsakymas dėl atsisakymo deklaruoti gyvenamąją vietą, tikslinti, keisti ar naikinti duomenis. Paslauga teikiama asmeniui tiesiogiai atvykus į deklaravimo įstaigą (seniūniją), kurios teritorijoje deklaruojama gyvenamoji vieta.
Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.

Asmuo, deklaruojantis gyvenamąją vietą, nustatytos formos deklaraciją ir reikiamus dokumentus pateikia tiesiogiai atvykęs į deklaravimo įstaigą arba elektroniniu būdu. Elektroniniu būdu deklaracijas pateikti gali asmenys, kurie savo tapatybę gali patvirtinti portale „Elektroniniai valdžios vartai“ nurodytais būdais.

Jei teikiant deklaraciją reikalingas savininko (bendraturčio) sutikimas, jis (jie) taip pat turi turėti galimybę elektroniniu būdu patvirtinti savo tapatybę ir sutikimą. Jeigu asmuo dėl objektyvių priežasčių (pvz.: dėl neįgalumo, ligos, buvimo gydymo ar socialinės globos įstaigoje) negali pats atvykti į deklaravimo įstaigą, klausimą dėl tokio asmens deklaracijos priėmimo, deklaravimo įstaigos darbuotojui nuvykstant į šio asmens gyvenamąją vietą, sprendžia deklaravimo įstaigos vadovas arba jo pareigas vykdantis deklaravimo įstaigos darbuotojas. Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.


Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą:


1. Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
2. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir jų šeimos nariai (toliau – užsieniečiai), atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
3. Užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės (toliau – užsieniečiai), kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
4. Asmenys, kurie įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar buvo įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus.


Asmenys gyvenamąją vietą turi deklaruoti per vieną mėnesį nuo atvykimo į Lietuvos Respubliką ar gyvenamosios vietos pakeitimo Lietuvos Respublikoje.
Lietuvos Respublikos piliečiai deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai.
Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką užsieniečiai, nurodyti 2 punkte, deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai, jeigu turi teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą arba per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotą instituciją, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinantį dokumentą.


Atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką užsieniečiai, nurodyti 3 punkte, deklaraciją pateikia per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotą instituciją, atsiimdami teisę gyventi Lietuvos Respublikoje suteikiantį dokumentą. Priimtos deklaracijos perduodamos deklaravimo įstaigai nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, pagal deklaruoto adreso priklausomybę.
Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, deklaraciją pateikia deklaravimo įstaigai (seniūnijai) tiesiogiai.


Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai (įtėviai), globėjai (rūpintojai) arba kiti teisėti atstovai.
Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys.
Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, gyvenamąją vietą deklaruoja patys, jeigu negyvena kartu su tėvais (įtėviais), globėjais (rūpintojais) arba kitais teisėtais atstovais ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.


Asmenų, kuriems įsteigta globa (rūpyba), deklaraciją deklaravimo įstaigai (seniūnijai) pateikia tiesiogiai globėjas (rūpintojas), socialinės paslaugų ar sveikatos priežiūros įstaigos, kuriai pavesta eiti globėjo (rūpintojo) pareigas, atstovas.
Asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, užpildytą gyvenamosios vietos deklaraciją savo gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai (seniūnijai) išsiunčia paštu.


Deklaravimo duomenys tikslinami ar keičiami, jeigu:
1. Gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo (ir (ar) kartu gyvenančių jo šeimos narių) deklaravimo duomenis.
2. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens (asmenų) neteisingus deklaravimo duomenis.
3. Pasikeitus pastato, buto, patalpos numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui.
4. Yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų keitimo, ištaisymo ar atstatymo.
5. Gavus dokumentus išduodančių valstybės institucijų pranešimą apie asmens nuolatinę gyvenamąją vietą kitoje valstybėje.


Deklaravimo duomenys naikinami, jeigu:
1. Gyvenamosios patalpos savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis. Patalpos, iš kurios prašoma panaikinti deklaravimo duomenis, adresas turi būti tikslus – su namo, korpuso, buto numeriu (numeriais);
2. Panaikintas užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;
3. Atsisakyta išduoti užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;
4. Pasibaigė užsienio valstybės piliečiui arba asmeniui be pilietybės išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje galiojimas arba Europos Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;
5. Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo neteko Lietuvos Respublikos pilietybės ir per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos nepateikė prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.
6. Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje.
7. Yra įsiteisėjęs teismo sprendimas dėl gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų panaikinimo.
8. Asmeniui mirus.


Nuo deklaravimo įstaigos sprendimo panaikinti deklaravimo duomenis priėmimo dienos arba nuo deklaravimo duomenų panaikinimo pagal teismo sprendimą dienos asmuo laikomas nedeklaravusiu gyvenamosios vietos.

Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą, išdavimas

Asmuo deklaruodamas savo gyvenamąją vietą ir deklaracijoje pažymėjęs atitinkamą lauką apie pažymos gavimą, gauna pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą. Anksčiau savo gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo pažymą gauna deklaravimo įstaigai, kurios teritorijoje yra deklaravęs gyvenamąją vietą, pateikęs prašymą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, deklaravę gyvenamąją vietą tuo pačiu adresu. Jei vienas iš tėvų (įtėvių, globėjų) pageidauja, pažyma gali būti išduodama ir nepilnamečiam vaikui. Paslaugą taip pat galima užsisakyti elektroniniu būdu: www.epaslaugos.lt

Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui deklaravimas

Paslauga sudaro galimybę asmeniui deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaravimo įstaigoje, – seniūnijoje, kurios teritorijoje yra deklaruota gyvenamoji vieta. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei šešių mėnesių laikotarpiui, turi deklaruoti išvykimą iš Lietuvos Respublikos į valstybę, į kurią išvyksta, ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

Deklaracijoje asmuo nurodo išvykimo iš Lietuvos Respublikos datą. Deklaracija galios nuo nurodytos išvykimo datos tik tuo atveju, jei deklaracija pateikta prieš išvykstant. Visais kitais atvejais deklaracijos galioja nuo deklaravimo duomenų įrašymo į Gyventojų registrą dienos.


Lietuvos Respublikos piliečiai ir užsieniečiai užpildytą išvykimo deklaraciją deklaravimo įstaigai (seniūnijai) pateikia asmeniškai tiesiogiai arba deklaraciją galima pateikti el. būdu portale ,,Elektroniniai valdžios vartai“. Jei užpildyta ir pasirašyta deklaracija siunčiama paštu, kartu siunčiama galiojančio asmens dokumento duomenų lapo kopija. Jei užsienio valstybėse gyvenantys asmenys prieš išvykdami iš Lietuvos Respublikos deklaracijos apie išvykimą į užsienį nepateikė, šios paslaugos gali kreiptis į deklaravimo įstaigas užsienyje – Lietuvos Respublikos diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas.


Pakeitusiais deklaruotąją gyvenamąją vietą nelaikomi:
1) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsultacinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų dirbantys Lietuvos Respublikos piliečiai ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą darbo laiką.
2) Asmenys, atliekantys privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą.
3) Asmenys, besigydantys stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose.
4) Moksleiviai ir studentai mokymosi laikotarpiu.
5) Asmenys, atliekantys laisvės atėmimo bausmę, laikomi kardomojo kalinimo vietose, socialinės bei psichologinės reabilitacijos įstaigose.
6) Jūreiviai.


Gyvenamosios vietos deklaravimas gali būti atliekamas tik asmeniškai, už nepilnamečius vaikus gyvenamosios vietos deklaraciją teikia vienas iš tėvų, įtėvių, globėjų. Deklaravimo įstaigos (seniūnijos) asmenų deklaravimo duomenis teikia Lietuvos Respublikos gyventojų registrui elektroniniu būdu, naudojantis gyvenamosios vietos deklaravimo programinėmis priemonėmis https://mgvdisisorinis.registrucentras.lt/

 

Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą

Į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų (toliau – GVNA) apskaitą gali būti įtraukiamas gyvenamosios vietos Lietuvos Respublikoje nedeklaravęs asmuo, kuris nuosavybės teise neturi patalpos ar pastato, ar kitos teisės naudotis patalpa ar pastatu ir kuris dėl ne nuo jo priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.


Į GVNA apskaitą gali būti įtraukiami:

1. benamiai;
2. asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie, sukakę 18 metų, išleidžiami iš vaikų globos institucijos ar palieka šeimyną ir neturi galimybės deklaruoti savo naują gyvenamąją vietą;
3. asmenys, kuriems teismo nutartimi yra paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo medicinos priemonės specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose;
4. asmenys, kurie yra laikomi tardymo izoliatoriuose ar pataisos įstaigose;
5. užsieniečiai, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka suteiktas prieglobstis Lietuvos Respublikoje Lietuvos valstybės paramos integracijai teikimo laikotarpiu;
6. asmenys, kurie dėl ne nuo jų priklausančių priežasčių negali deklaruoti savo gyvenamosios vietos toje savivaldybėje, kurioje gyvena.


Prašymas įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikiamas raštu, asmeniui atvykus į atitinkamą seniūniją.
Apie priimtą sprendimą pareiškėjas informuojamas nurodytu kontaktiniu adresu ar telefonu, elektroniniu paštu.

Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas

Pažyma išduodama asmeniui, įtrauktam į GVNA apskaitą. Jeigu asmuo pageidauja, pažymoje nurodomi ir jo nepilnamečiai vaikai, jeigu jie kartu gyvena toje pačioje savivaldybėje ir yra įtraukti į GVNA apskaitą. Prašymas teikiamas raštu (tiesiogiai asmeniui ar jo atstovui atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje asmuo yra deklaravęs savo gyvenamąją vietą, atsiuntus prašymą paštu ar per pasiuntinį), elektroniniais ryšiais seniūnijos specialisto, įgalioto rengti tokias pažymas, elektroninio pašto adresu, jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją, arba per e. pristatymo informacinę sistemą, arba elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (www.epaslaugos.lt).


Paslaugos gavėjui pažyma išduodama ar motyvuotas neigiamas sprendimas įteikiamas tiesiogiai atvykus į seniūniją arba išsiunčiamas asmeniui jo nurodytu būdu: paprastu paštu, elektroniniu laišku, per e. pristatymo informacinę sistemą arba elektroniniu būdu – Elektroniniai valdžios vartai (( www.epaslaugos.lt). Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, arba specialia USB laikmena ir pan.).

decoration Kitos seniūnijų teikiamos paslaugos

Leidimo laidoti išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems palaidoti žmogaus palaikus ir/ar šeimos narių palaikus (šeimos kapai) savivaldybės teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.
Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiųsti paštu, oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu (jeigu galima identifikuoti paslaugos gavėją) arba pateikti prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.


Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.

Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimas

Asmenys turi teisę gauti pažymą apie tai, kad mirusysis yra palaidotas seniūnijos teritorijoje esančiose ir prižiūrimose kapinėse.
Pažyma išduodama mirusiojo artimiesiems giminaičiams, sutuoktiniui (-ei), pateikus rašytinį prašymą.


Prašymą galima pateikti asmeniui ar įgaliotam asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, kurios teritorijoje yra kapinės, atsiuntus prašymą paštu ar seniūnijos oficialiu elektroniniu paštu (jei yra galimybė identifikuoti pareiškėją). Pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, išsiunčiamas registruotu laišku arba elektroniniu paštu.

Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimas

Remiantis įrašais ūkinėse knygose, palikimo priėmimo faktais, pirkimo-pardavimo sutartimis, dovanojimo sutartimis, išduodama pažyma apie pastatus, esančius seniūnijos teritorijoje ir priklausančius konkretiems asmenims.


Išduodamos pažymos:
1. apie įrašus ūkinėse knygose, jeigu statiniai pastatyti iki 1989 m. sausio 1 d. įskaitytinai;
2. apie įrašus ūkinėse knygose ir dokumentus, patvirtinančius statybos teisėtumo faktą, jeigu statiniai pastatyti nuo 1989 m. sausio 1 d. iki 1991 m. liepos 25 d. įskaitytinai;
3. apie sandorį, kurio pagrindu įgyta nuosavybės teisė arba paveldėjimo teisės liudijimo įregistravimą, arba apie šio sandorio ar paveldėjimo teisės liudijimo įregistravimą vykdomojo komiteto ūkinėse knygose, jeigu statiniai įgyti nuo 1949 m. balandžio 14 d. iki 1991 m. liepos 25 d. įskaitytinai.

Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti charakteristiką dėl leidimo laikyti ginklą.
Charakteristiką išduoda savivaldybės administracijos seniūnai atitinkamos seniūnijos teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems fiziniams asmenims, kurie šiuo metu nedirba samdomo darbo arba kurie šiuo metu yra individualios įmonės savininkai, vykdantys individualią veiklą, arba turi verslo liudijimą ir nedirba samdomo darbo.


Prašymą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiųsti paštu, atsiųsti elektroniniu paštu oficialiu atitinkamos seniūnijos elektroninio pašto adresu arba pateikti prisijungus prie administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portalo Elektroniniai valdžios vartai www.epaslaugos.lt.


Parengtas atsakymas paslaugos gavėjui pateikiamas tokiu būdu, kokiu buvo pateiktas prašymas, jeigu paslaugos gavėjas nepageidauja gauti atsakymo kitu būdu.
Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašu, ar specialia, tam skirta, USB laikmena ir pan.).

Notarinių paslaugų atlikimas

Paslaugos aprašymas:

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos notariato įstatymu, seniūnai atlieka tik jiems priskirtus notarinius veiksmus. Seniūnas neatlygintinai atlieka seniūnijai priskirtos teritorijos gyventojams šiuos notarinius veiksmus:

1. Tvirtina įgaliojimus, kuriuos fiziniai asmenys duoda korespondencijai (konkrečiai – siunčiamiems pinigams ir siuntiniams) gauti, taip pat darbo užmokesčiui ir kitoms su darbo santykiais susijusioms išmokoms, pensijoms, pašalpoms, stipendijoms, išmokoms už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją gauti;
2. Liudija dokumentų nuorašų ir jų išrašų tikrumą;
3. Liudija parašo dokumentuose tikrumą.
4. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus.

Seniūnijos gyventojams notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Išduotus įgaliojimus bei parašo, dokumento nuorašų, išrašų tikrumą tvirtina seniūnas. Seniūnas notarinius veiksmus atlieka seniūnijos patalpose. Atlikti notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas gali tik tuo atveju, kai suinteresuotas asmuo dėl svarbios priežasties (liga, invalidumas) negali atvykti į seniūnijos patalpas ir iškviečia seniūną į gyvenamąją vietą.

Paslaugos kategorija: Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė:

Notarinių veiksmų paslauga suteikiama seniūnijos darbo laiku per 2 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos (kai veiksmai atliekami seniūnijos patalpose), o Notarinius veiksmus ne seniūnijos patalpose seniūnas, kai pareiškėjas dėl  svarbios priežasties negali atvykti į seniūnijos patalpas ir jis iškviečia seniūną į savo gyvenamąją vietą, kuri yra tos seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje nustatytu atveju − ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos.

Paslaugos gavėjas: Fizinis asmuo, atitinkamos seniūnijos gyventojas

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji Raštvedė

Aprašymas interesantui:

Pareiškėjas savo gyvenamosios vietos seniūnui tiesiogiai, elektroniniu paštu ar registruotu laišku turi pateikti:

1. atitinkamos formos prašymą, kuriame nurodoma: pareiškėjo (fizinio asmens) duomenys (vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamosios vietos adresas, kontaktinis telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu turima);
2. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys (dokumento tipas, numeris, išdavimo ir galiojimo datos);
3. pareiškėjo prašomas notarinis veiksmas (pvz.: patvirtinti įgaliojimą, liudyti dokumentų nuorašų ir išrašų tikrumą, parašo tikrumą dokumente);
4. informacija, kad pareiškėjas yra supažindintas dėl asmens duomenų tvarkymo seniūnijoje, kaip tai numato Asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklės, patvirtintos Savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 20 d. įsakymu Nr. A27(1)-2909 „Dėl asmens duomenų tvarkymo Vilniaus rajono savivaldybės administracijoje taisyklių patvirtinimo“;
5. sutikimas, kad pareiškėjo duomenys būtų tikrinami Gyventojų registre ir Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registre;
6. reikalingų dokumentų originalus ir (ar) kopijas.

Neelektroninės paslaugos teikimo proceso aprašymas:

Asmuo, kreipdamasis dėl tam tikrų notarinių veiksmų atlikimo, pateikia asmens dokumentą seniūnijos vyr. specialistei, kuri patikrina dokumento galiojimo datą, nustato asmens tapatybę ir jo gyvenamąją vietą. Seniūnijos gyventojams notarinių veiksmų atlikimo paslaugos suteikiamos nemokamai. Taip pat nustatoma kokio pobūdžio notarinis veiksmas pageidaujama atlikti, nes vadovaujantis LR Notariato įstatymu, seniūnai atlieka tik jiems priskirtus notarinius veiksmus. Tik tada atliekamas pagal kompetenciją galimas notarinis veiksmas, kuris registruojamas notariniame registre, patvirtinant paslaugos gavėjo parašu. Išduotus įgaliojimus bei parašo, dokumento nuorašo, išrašo tikrumą tvirtina seniūnas.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą ir norintiems vykdyti prekybą (paslaugų teikimą) iš (nuo) laikinojo prekybos įrenginio, transporto priemonės; taip pat fiziniams asmenims, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka leidžiama prekiauti (teikti paslaugas) be verslo liudijimo ar individualios veiklos vykdymo pažymos.

Seniūnai, kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos), išduoda Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) kioske, paviljone, iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitai veiklai, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos. Prekiauti, teikti paslaugas išduodami atskiri leidimai atitinkamoje seniūnijoje.

Išduodamas leidimas gali būti elektroninis ir popierinis. Elektroninis leidimas išduodamas elektroninėmis priemonėmis per Licencijų informacinę sistemą.
Leidimai prekiauti (teikti paslaugas) renginių ir švenčių metu išduodami renginio ir šventės trukmės laikui. Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai.


Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1. asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo;
2. paaiškėja, jog asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;
3. asmeniui du kartus leidimo galiojimo metu už Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus buvo paskirtos nuobaudos;
4. leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus);
5. vieta reikalinga savivaldybės poreikiams;
6. nutraukiama Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje vietoje sutartis.

Duomenys apie išduotus, panaikintus Leidimus saugomi Vilniaus rajono savivaldybės Licencijų ir leidimų informacinėje sistemoje (LILIS).
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Paslauga teikiama Lietuvos Respublikoje įregistruotoms įmonėms bei asmenims, įstatymų nustatyta tvarka įregistravusiems savo veiklą.
Vilniaus rajono savivaldybės administracijos seniūnijų seniūnai arba jo įgalioti asmenys išduoda leidimus prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose Vilniaus rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka ir nustatytose vietose.

Leidimai neišduodami prekiaujantiems ar teikiantiems paslaugas nuosavybės teise priklausančiose ar nuomojamose teritorijose, Vilniaus rajono prekyvietėse (turgavietėse). Seniūnai, kurių teritorijoje bus vykdoma prekyba (teikiamos paslaugos), išduoda Leidimus prekiauti (teikti paslaugas) kioske, paviljone, iš (nuo) laikinojo įrenginio, prekybai pritaikyto automobilio ar jo priekabos, batutų, pripučiamų atrakcionų, žaislų nuomos, cirko vaidinimų, laipynių, vandens pramogų parko paslaugų ir kitai veiklai, kuriai netaikomos Pramoginių įrenginių naudojimo ir priežiūros taisyklių nuostatos.

Prekiauti, teikti paslaugas išduodami atskiri leidimai atitinkamoje seniūnijoje. Išduodamas leidimas gali būti elektroninis ir popierinis. Elektroninis leidimas išduodamas elektroninėmis priemonėmis per Licencijų informacinę sistemą. Leidimas išduodamas pageidaujamam kalendorinių metų laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip kalendoriniams metams. Leidimas išduodamas laikotarpiui, už kurį sumokėta rinkliava. Leidimas išduodamas vienai prekybos (paslaugų teikimo) vietai.

Leidimo galiojimas panaikinamas, jeigu:

1. asmuo pateikia prašymą dėl leidimo galiojimo panaikinimo;
2. paaiškėja, jog asmuo leidimui gauti pateikė neteisingus duomenis arba suklastotus dokumentus;
3. asmeniui du kartus leidimo galiojimo metu už Prekybos ir paslaugų teikimo Vilniaus rajono savivaldybės viešosiose vietose taisyklių pažeidimus buvo paskirtos nuobaudos;
4. leidimo galiojimo metu buvo gauta pagrįstų skundų (pagrįstais laikomi tokie skundai, kuriuos ištyrus paskirtos administracinės nuobaudos už viešosios tvarkos pažeidimus);
5. vieta reikalinga savivaldybės poreikiams;
6. nutraukiama Kiosko (paviljono) įrengimo ir eksploatavimo Vilniaus rajono savivaldybės viešojoje vietoje sutartis.

Duomenys apie išduotus, panaikintus Leidimus saugomi Vilniaus rajono savivaldybės Licencijų ir leidimų informacinėje sistemoje (LILIS).
Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt)
Parengtas leidimas išduodamas asmeniui, tiesiogiai atvykus į seniūniją, registruotu laišku, elektroniniu laišku ar per e. pristatymas informacinę sistemą.

Gatvių ir viešųjų vietų apšvietimo įrengimas ir priežiūra

Paslaugos aprašymas: Organizuoja ir kontroliuoja gatvių ir kitų viešų vietų apšvietimą, įrengimą ir priežiūrą.

Paslaugos kategorija: Seniūnijų paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: 1 d. d.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Seniūnija

Paslaugos vadovas: Seniūnas

Paslaugos vykdytojas: Vyriausioji Raštvedė

Informacija: Prašymą pateikti atvykus į seniūniją, seniūnijos darbo laiku, arba el. paštu.