*alt_site_homepage_image*

Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoka

decoration

Nuo 2022 m. sausio 17 d. Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje įsigaliojo infrastruktūros plėtros įmokos tarifai. Naujai statomo, rekonstruojamo pastato, kurio naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, statytojas privalo sumokėti savivaldybės infrastruktūros plėtros įmoką.

Infrastruktūros plėtros įmoka taikoma fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie projektuoja ir numato statyti pastatus arba esamus pastatus rekonstruoti padidindami jų plotą. Surenkamos infrastruktūros plėtros lėšos naudojamos tik Savivaldybės infrastruktūros plėtros finansavimui, t. y. vietinio ūkio infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimui, darželių ar mokyklų statybai, viešojo transporto plėtrai.

Plėtros įmokos žemėlapis


Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. gruodžio 30 d. nutarimo Nr. 1475 „Dėl Kompensacijos savivaldybių infrastruktūros plėtros iniciatoriams už jų patirtas išlaidas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos aprašo ir Savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos nustatymo metodikos patvirtinimo“ 1 priedas


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 22 d. sprendimas Nr. T3-369 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021-12-17 sprendimo Nr. T3-355 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos tarifų patvirtinimo“ pakeitimo“

Vilniaus rajono savivaldybės seniūnijų išvystytos ir ar iš dalies išvystytos infrastruktūros teritorijos


Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 17 d. sprendimas Nr. T3-355 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtos įmokos tarifų patvirtinimo“

Aiškinamasis raštas


Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymas Nr. A27(1)-3551 „Dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos skaičiavimo tvarkos“


Prašymas dėl savivaldybės infrastruktūros plėtros įmokos apskaičiavimo

Prašyme turi būti nurodyta:

1. duomenys apie mokėtoją:

1.1. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės fizinio asmens identifikaciniai duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, kai asmens kodas nesuteiktas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

1.2. Lietuvos Respublikos ar užsienio valstybės juridinio asmens, kitos organizacijos ar jų padalinio teisinė forma (jei teisinės formos neturi – teisinis statusas), pavadinimas, kodas, jei jis suteikiamas, ryšio duomenys (adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas), banko arba kitos kredito įstaigos pavadinimas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris;

2. statinio rodikliai: pastato bendrasis plotas (m2) ir (ar) inžineriniu statiniu, kuris nėra savivaldybės infrastruktūra ir jo naudojimui reikalinga savivaldybės infrastruktūra, užstatytas plotas (m2). Rekonstruojant pastatą nurodoma rekonstruojamo pastato padidėjusi bendrojo ploto dalis (m2); kai rekonstruojamas inžinerinis statinys – padidėjusi statiniu užstatyto ploto dalis (m2) arba pastato bendrasis plotas, jei inžinerinis statinys rekonstruojamas į pastatą. Šie duomenys pateikiami iš Metodikos 4.3 papunktyje nurodyto statinio projekto bendrosios dalies, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos statybos įstatymu privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą;

3. informacija apie būtinumą savivaldybės infrastruktūros plėtrai paimti žemę visuomenės poreikiams (teikiama, kai savivaldybės infrastruktūros plėtrai reikia paimti žemę visuomenės poreikiams pagal specialiojo teritorijų planavimo dokumentus ar detaliuosius planus);

4. mokėtojo pasirinktas informavimo apie prašymo priėmimą, nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą būdas (siunčiant paštu prašyme nurodytu adresu ar elektroniniu paštu) (toliau – mokėtojo pasirinktas informavimo būdas);

5. nuoroda į statinio projektą, kai statinio projektas patalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“;

6. nuoroda į teritorijų planavimo dokumento, kuriame numatomas žemės paėmimas visuomenės poreikiams, registraciją Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registre (toliau – TPDR);

7. nuoroda į teritorijų planavimo dokumento, kuriuo suplanuota savivaldybės infrastruktūra,  registraciją TPDR;

8. kita informacija, kuri, mokėtojo nuomone, gali turėti reikšmės įmokos dydžio apskaičiavimui.


Su prašymu pateikiami dokumentai ir informacija:

1. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė), kai prašymą tiesiogiai teikia fizinis asmuo (asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją padaro prašymą priimantis asmuo) arba teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta dokumento kopija (kai prašymas teikiamas paštu, per kurjerius ar elektroniniu paštu);

2. įgaliojimas ar kitas atstovavimą patvirtinantis dokumentas, jeigu prašymą teikia mokėtoją atstovaujantis asmuo, ir atstovo tapatybę patvirtinantis dokumentas, kaip numatyta Metodikos 4.1 papunktyje;

3. statinio projekto bendroji dalis, kai pagal Statybos įstatymą privaloma gauti statybą leidžiantį dokumentą (kai statinio projektas nepatalpintas Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“);

4. situacijos schema (suvestinis dangų, tinklų ir kt. infrastruktūros planas ar planai), kai teritorijų planavimo dokumento sprendiniai nekonkretūs ir trūksta išsamumo šios infrastruktūros plėtrai įvertinti;

5. kai mokėtojas kreipiasi dėl įmokos apskaičiavimo dėl statinio statybos ar rekonstravimo žemės sklype, kuris nuosavybės teise priklauso keliems bendraturčiams, ar numatomas rekonstruoti statinys priklauso keliems bendraturčiams, pateikiamas bendraturčių sutikimas atlikti tokius darbus arba pateikiami dokumentai, patvirtinantys žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto eksploatavimo ir (ar) naudojimo tvarką, kai mokėtojas savivaldybės infrastruktūros plėtrą planuoja tik jam priklausančioje ar priskirtoje žemės sklypo ir (ar) kito nekilnojamojo daikto dalyje;

6. žemės sklypo savininko (patikėtinio) rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai mokėtojas nėra šio žemės sklypo, kuriame numatoma vykdyti savivaldybės infrastruktūros plėtrą, savininkas, ar valstybinės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas vykdyti statybos darbus, kai šią plėtrą numatoma vykdyti valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai.

 

 

 

Pažymėti klaidą
Loading