*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas

decoration

Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondas skirtas finansiškai remti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, įregistruotus ir vykdančius veiklą Savivaldybės teritorijoje ir atitinkančius šių nuostatų reikalavimus.

 

Kaip tai veikia?

Sprendimus dėl finansinės paramos skyrimo pareiškėjams priima Smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo lėšų skirstymo komisija. Komisijos posėdis inicijuojamas pagal poreikį.

 

Teikiamos finansinės paramos formos ir dydžiai:

- dalinis palūkanų kompensavimas už paskolas, gaunamas verslo plėtros projektams įgyvendinti (išskyrus paskolas apyvartinėms lėšoms). Dengiama iki 50 proc. palūkanų, bet ne daugiau kaip 1000 Eur. Palūkanos kompensuojamos pagal pateiktą pažymą apie paskolos gavėjo sumokėtas palūkanas ir taikytą palūkanų normą. Ši paramos forma gali būti taikoma tik vieną kartą per trejus metus;

- verslo planų, investicinių projektų ir paraiškų gauti finansinę paramą iš kitų fondų rengimo išlaidoms kompensuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams – iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur dokumentais pagrįstų konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų apmokėjimo išlaidų. Finansavimas skiriamas konsultantų ir ekspertų suteiktų paslaugų: verslo plano arba investicinio projekto rengimo, paramos programos, į kurią kreipiamasi dėl projekto finansavimo, nustatytos formos paraiškos parengimo ir kitų privalomųjų dokumentų rengimo, išlaidoms kompensuoti. Finansavimas pagal šią priemonę skiriamas pateikus pažymą/sutartį projektui finansuoti;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto kvalifikacijos kėlimo išlaidų dengimas – kai Savivaldybė Paramos gavėjui dengia iki 100 proc. tinkamų padengti kvalifikacijos kėlimo kursų, mokymų, seminarų išlaidų, bet ne daugiau kaip 300 Eur per kalendorinius metus. Finansavimas skiriamas darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesinius gebėjimus, žinias ir įgūdžius. Parama neskiriama darbo saugos ir duomenų apsaugos dokumentų tvarkymo išlaidoms kompensuoti;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto dalyvavimo Lietuvoje ir (ar) užsienyje vykstančiose parodose, kuriose pristatoma Pareiškėjo gaminama produkcija ar teikiamos paslaugos, patirtų išlaidų dengimas. Kompensuojama iki 50 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 900 eurų per kalendorinius metus. Kompensuojamos išlaidos, susijusios su dalyvavimu parodoje – registracijos mokestis, mokėjimai už parodos ploto nuomą ir/ar stendo su įranga nuomą;

- informacinių, reklaminių leidinių parengimo ir leidybos bei reklamos priemonių išlaidų kompensavimas iki 100 proc. patirtų išlaidų, bet ne daugiau kaip 700 Eur per kalendorinius metus;

- smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto internetinės svetainės, elektroninės parduotuvės sukūrimo ir palaikymo išlaidoms padengti iki 100 proc., bet ne daugiau kaip 800 Eur per metus;

- įrangos įsigijimo išlaidų, patirtų steigiant arba plečiant veiklą, kompensavimas iki 100 procentų, bet ne daugiau kaip 1500 Eur vienam Paramos gavėjui per kalendorinius metus. Įranga turi būti susijusi su darbo vietos funkcionavimu teikti paslaugas ir/ar gaminti prekes, gaminius ar produkciją;

- gamybos, paslaugų teikimo veiklai naudojamų nekilnojamojo turto arba negyvenamųjų patalpų (išskyrus valstybės ir savivaldybės turtą) nuomos išlaidoms padengti iki 50 proc., bet ne daugiau kaip 1000 Eur per kalendorinius metus. Sutartis negali būti pasirašyta su susijusiais su SVV subjektu asmenimis. Nuomos sutartis turi būti įregistruota Nekilnojamojo turto registre;

- SVV subjektams, pasirašiusiems sutartį su Užimtumo tarnyba pagal Vietinio užimtumo iniciatyvų (VUI) programas ir įgyvendinantiems jas Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje – 300 Eur vienai darbo vietai (išskyrus vadovo pareigas), bet ne daugiau kaip 1200 Eur per metus. Parama suteikiama pateikus sutartį.

 

Kas gali kreiptis? Kas gali naudotis priemone?

Smulkiojo ir vidutinio verslo subjektas pripažįstamas tinkamu gauti Fondo finansavimą pagal Nuostatų 26 p. nurodytas priemones, jei jis atitinka Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 straipsnio nuostatas ir yra įregistruotas ir vykdantis veiklą Savivaldybės teritorijoje.

Vienu metu galima taikyti ne daugiau kaip dvi iš minėtų finansinės paramos formų tam pačiam paramos gavėjui. Bendra suteikta parama vienam smulkiojo ir vidutinio verslo subjektui per trejus (einamuosius ir prieš tai ėjusius paskutinius dvejus ) metus negali viršyti 4 000 Eur.

 

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo:

Verslo subjektas, norintis gauti paramą, turi užpildyti prašymo forma ir pateikti kitus, prašymo formoje nurodytus dokumentus, kurie susiję su numatoma gauti parama.

Paraiška skirti paramą iš Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo

 

Priemonės įgyvendintojas, kontaktai, kur kreiptis?

Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Inga Kucevič tel. +370 5 275 5064, el. paštas inga.kucevic@vrsa.lt 


Papildoma informacija:

Patvirtinti Nuostatai išsamiai reglamentuoja Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo veiklos administravimą, teikiamos finansinės paramos formas ir dydžius, netinkamas finansuoti išlaidas ir t.t.

Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2020 m. rugpjūčio 28 d. sprendimu Nr. T3-245 patvirtinti Vilniaus rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo nuostatai

 

 

Kontaktinis asmuo:
Inga Kucevič
+370 5 275 5064
Pažymėti klaidą
Loading