*alt_site_homepage_image*

Pažymos, nuorašai, išrašai ir kita informacija

decoration
image

Priėmimas ir konsultavimas

Rinktinės g. 50, LT-09318 Vilnius
Informaciniai telefonai: + 370 5 275 1990,+ 370 5 275 1961, + 370 5 275 6925

I–IV  7.30–16.30 val. V– 7.30–15.15 val.
Pietų pertrauka 11.30–12.15 val.

decoration Pažymos, nuorašai, išrašai

Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimas

Pateikus prašymą, išmokų gavėjams išduodama pažyma apie išmokėtas išmokas prašomu laikotarpiu, kurios yra pristatomos įvairioms institucijoms, organizacijoms.

Išduodamos pažymos:

1. Pažyma apie paskirtą piniginę socialinę paramą;
2. Pažyma apie paskirtą priežiūros (pagalbos) išlaidų tikslinę kompensaciją, slaugos išlaidų tikslinę kompensaciją;
3. Pažyma apie paskirtas išmokas vaikui;
4. Pažyma apie paskirtą socialinę paramą mokiniams;
5. Pažyma apie asmens negautas išmokas.

Atsiimant pažymas būtina turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba atstovavimą liudijantį dokumentą.

Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas

Paslauga teikiama juridiniams asmenims, likviduojantiems įmonę, kuri neturi teisių perėmėjo, pateikus likvidavimo faktą patvirtinančius dokumentus. Paslaugos gali kreiptis juridiniai asmenys, kuriuos teisės aktai įpareigoja perduoti savo veiklos dokumentus, kurių saugojimo terminas nepasibaigęs, tolesniam saugojimui, ar pažymos, patvirtinančios, kad dokumentų nėra.

Perduodami juridinių asmenų ir nevalstybinių organizacijų dokumentai turi būti susisteminti į bylas pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus. Bylos perduodamos pagal sudarytą sąrašą ir apyrašą. Dokumentų perdavimas toliau saugoti įforminamas dokumentų perdavimo aktu.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Pažyma, patvirtinanti, kad dokumentai priimti, arba patvirtinanti, kad dokumentų nėra, išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją, registruotu laišku arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt). Taip pat su prašymu galima užsisakyti, kad Savivaldybės administracija pažymą iš karto perduotų VĮ Registrų centrui.

Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas

Pažyma išduodama patalpos savininkui (bendraturčiui), norinčiam gauti pažymą su informacija apie jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis. Jeigu patalpos savininkai yra keli, tai prašymą užtenka pateikti vienam iš patalpos savininkų.

Prašymą suteikti paslaugą galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją arba prisijungus prie Elektroninės valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).
Parengta pažyma arba raštas su atsisakymu išduoti pažymą išduodama asmeniui tiesiogiai atvykus į seniūniją, elektroninėmis priemonėmis arba prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų www.epaslaugos.lt.

Dėmesio! Elektroniniu būdu pateiktas prašymas turi būti pasirašytas elektroniniu parašu (t. y. naudojantis asmens tapatybės kortele arba mobiliuoju parašų arba specialia USB laikmena ir pan.).

i

Archyvinių pažymų apie darbo užmokestį ir stažą išdavimas

Paslaugos aprašymas: Archyvinių pažymų apie darbo užmokestį ir stažą išdavimas.

Paslaugos kategorija:  Archyvo paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė:  VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. +370 5 2725299

Paslaugos vykdytojas: Birutė Polikevičienė tel. +370 5 2753208

Informacija:

1. Pateikti prašymą raštu, kuriame nurodoma kokia archyvinė pažyma reikalinga (apie darbo stažą ir/ar gautas pajamas), asmens vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, likviduoto juridinio asmens, kuriame asmuo dirbo, pavadinimas, eitos pareigos, priėmimo ir atleidimo iš darbo datos, moters pavardė iki santuokos ir santuokos data, jei dirbta tuo laikotarpiu, vyrai nurodo tikslų tarnybos armijoje laikotarpį, jeigu dirbta prieš tarnybą ar po jos.
2. Pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
3. Pateikti darbo knygelės (socialinio draudimo pažymėjimo) kopija (pirmas lapas su asmens vardu, pavarde ir gimimo data, lapai su darbovietės, iš kurios reikalingi duomenys, įrašais).
4. Pateikti  įgaliojimą, jei kreipiasi asmens atstovas.

Kai prašymas siunčiamas paštu ar per pasiuntinį, prie jo turi būti pridėta notaro patvirtinta pareiškėjo asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Jeigu dėl tokios informacijos kreipiasi pareiškėjo atstovas, jis pateikia asmens tapatybę ir atstovavimą liudijantį dokumentą.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

·         Telefonu: +370 5 275 3208
·         El. paštu: birute.polikeviciene@vrsa.lt
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
–        Internetu (VRSA.lt).
–        Telefonu: +370 5 275 3208.


Reglamentuojantys teisės aktai:

Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas

Paslauga teikiama asmenims, norintiems gauti Savivaldybės administracijos archyve saugomų dokumentų, kuriais patvirtintas tam tikras juridinis faktas, pažymas, išrašus, nuorašus ar kopijas.

Prašymas teikiamas raštu tiesiogiai atvykus į Savivaldybės administraciją adresu: Rinktinės g. 50, Vilnius, atsiuntus jį paštu, per pasiuntinį arba elektroninėmis priemonėmis (oficialiu Savivaldybės administracijos el. pašto adresu vrsa@vrsa.lt (jeigu yra galimybė identifikuoti paslaugos gavėją) ar prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (jeigu yra galimybė prašymą pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Archyvinių dokumentų pažymas, išrašus, nuorašus ar kopijas galima atsiimti atvykus į Savivaldybės administraciją, gauti paštu, el. paštu arba per e. pristatymo informacinę sistemą.

Žemės sklypo savininkams melioracijos archyvinių dokumentų išdavimas (toponuotraukoms, geodezijos planams)

Paslaugos aprašymas: Melioracijos archyvinės medžiagos M 1:10000 ir M 1:2000 išdavimas.

Paslaugos kategorija: Archyvo paslaugos

Paslaugos suteikimo trukmė: VRSA įsipareigoja paslaugos rezultatą parengti ir perduoti klientui ne vėliau nei per 10 darbo dienų nuo prašymo užregistravimo. Jei VRSA specialistas negali parengti paslaugos rezultato (prašymas neatitinka teisės aktuose nustatytų reikalavimų), VRSA įsipareigoja apie tai informuoti klientą ne vėliau nei per 5 darbo dienas nuo prašymo užregistravimo.

Paslaugos gavėjas: fizinis/juridinis asmuo

Atsakingas dalinys: Žemės ūkio skyrius

Paslaugos vadovas: Ruslan Narunec tel. +370 5 2725299

Paslaugos vykdytojai: Danguolė Tamašauskaitė tel. +370 5 240 0546, Vladislava Ursul tel. +370 5 272  6319

Informacija:

1. Nusausintu plotų (M 1:10000) melioracijos archyvinė medžiaga reikalinga tikslinant žemės sklypų geodezinius (tikslinius) matavimus - servitutui nustatyti.

2. Drenažo tinklų melioracijos archyvinė medžiaga (M 1:2000) reikalinga topografinės medžiagaai rengti ir derinti. Topografinės medžiagos pagrindu atliekami projektavimo darbai: kaimo plėtros, koncepcijos, detaliems, techniniams projektams ir t.t.

3. Melioracijos archyvinės medžiagos gavimui pateikiami šie dokumentai:

    3.1. Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimo kopija.

    3.2. Žemės sklypo plano kopija.

Klientus konsultuoja šiais būdais:

·         Telefonu: +370 5 240 0546
·         El. paštu: danguole.tamasauskaite@vrsa.lt
·         Telefonu: +370 5272 6319
·         El. paštu: vladislava.ursul@vrsa.lt
·         Atvykus į VRSA: I aukšte (klientų aptarnavimo zonoje). Rezervuoti laiką specialisto konsultacijai (susitikimui VRSA) galima:
–        Atvykus į VRSA (klientų aptarnavimo zonoje).
–        Internetu (VRSA.lt).
–        Telefonu: +370 5 240 0546; +370 5 272 6319.


Reglamentuojantys teisės aktai: